Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок резерву відбулися, але незаявлених збитків

Резерв відбулися, але незаявлених збитків (РПНУ) - оцінка зобов'язань страховика по здійсненню виплат, включаючи витрати з врегулювання збитків, що виникли у зв'язку зі страховими випадками, що сталися у звітному або попередніх йому періодах, про факт настання яких у встановленому законодавством або договором порядку не заявлено страховикові у звітному або попередніх йому періодах.

Розрахунок резерву відбулися, але незаявлених збитків провадиться окремо по кожній облікової групи договорів, виходячи з таких показників:

 • - Суми сплачених збитків (страхових виплат);
 • - Суми заявлених, але неврегульованих збитків;
 • - Частини страхової брутто-премії, що відноситься до періодів дії договорів у звітному періоді (зароблена страхова премія);
 • - Інших показників.

Дані про сплачені на звітну дату збитки групуються за періодами їх настання. Для кожного з періодів настання збитків розраховується сумарна величина подій, але не заявлених збитків

де ПНУ, - - сумарна величина відбулися, але незаявлених збитків в / -м періоді настання збитків; ПНО, - величина відбулися, але неоплачених збитків на звітну дату за страховими випадками, які сталися в 1-му періоді настання збитків; ЗНУ, - величина заявлених, але неврегульованих збитків на звітну дату за страховими випадками, які сталися в / -м періоді настання збитків.

Резерв відбулися, але незаявлених збитків за окремою облікової групи визначається як сума величин відбулися, але незаявлених збитків для кожного з розглянутих періодів їх настання, збільшена на суму витрат по врегулюванню збитків у розмірі 3% їх величини:

Резерв відбулися, але незаявлених збитків в цілому дорівнює ^ РМ НУ ,, розрахованих за всіма обліковими групами договорів.

Розрахунок стабілізаційного резерву

Стабілізаційний резерв (СР) - оцінка зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в результаті дії чинників, не залежних від волі страховика, або у разі перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його середнім значенням.

Розрахунок стабілізаційного резерву проводиться окремо по кожній облікової групи договорів.

За обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14и 15 розрахунок стабілізаційного резерву проводиться в обов'язковому порядку.

Алгоритм розрахунку наступний:

 • 1. В якості бази розрахунку резерву приймається величина фінансового результату від страхових операцій за обліковою групі.
 • 2. Якщо фінансовий результат позитивний, то стабілізаційний резерв за обліковою групі збільшується на 60% суми перевищення доходів над витратами.
 • 3. Якщо фінансовий результат негативний, то стабілізаційний резерв за обліковою групі зменшується на суму перевищення витрат над доходами.

За обліковими групами 1-5, 8, 9, 11, 13 і 16-19 страховик може здійснювати розрахунок стабілізаційного резерву у випадку, якщо за обліковою групі є суттєві відхилення коефіцієнта відбулися збитків від його середнього значення (більше 10%) '.

Коефіцієнт відбулися збитків на звітний період розраховується за наступною формулою:

де СВ - сума проведених у звітному періоді страхових виплат за страховими випадками, які сталися в цьому звітному періоді; РЗНУ - величина резерву заявлених, але неврегульованих збитків за страховими випадками, які сталися в цьому звітному періоді; РП НУ - величина резерву відбулися, але незаявлених збитків за страховими випадками, які сталися в цьому звітному періоді; ЗСП - сума заробленої страхової премії за звітний період.

Стабілізаційний резерв за обліковою групі на звітну дату визначається але формулою

де РРН - величина стабілізаційного резерву на початок звітного періоду; Key - середнє значення коефіцієнта відбулися збитків.

Стабілізаційний резерв за обліковою групі не може перевищувати 450% оцінки середньоквадратичного відхилення значень Ксу, помноженого на зароблену страхову премію за відповідною облікової групи за останній фінансовий рік.

Граничний розмір стабілізаційного резерву розраховується у відсотках від суми річної страхової брутто-премії за обліковою групі, максимальної за К) років, що передують звітній даті, і не може перевищувати:

 • - За обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14 і 15 - 250%;
 • - За обліковими групами 1-5, 8, 9, 11, 13 і 16-19 - 150%.

Якщо в страховика пет відомостей про річний страховий брутто-премії за обліковою групі за 10 років, що передують звітній даті, то береться максимальне значення за даними за наявні роки.

 
<<   ЗМІСТ   >>