Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність і види страхування підприємницьких ризиків

Страхування підприємницьких ризиків - підгалузь майнового страхування, що надає страховий захист майнових інтересів страхувальника, пов'язаних із здійсненням ним підприємницької діяльності.

У нашій країні страхування підприємницьких ризиків ще не набуло широкого розвитку, що пов'язано як з відсутністю стабільного попиту на цей вид послуг з боку потенційних страхувальників, так і з непідготовленістю багатьох страховиків до його проведення.

Як показує досвід здійснення страхування підприємницьких ризиків за кордоном, воно й там не є масовим. Операції з багатьох видів страхування підприємницьких ризиків проводяться обмеженим числом страховиків, що обумовлено специфікою цих операцій.

Так, при укладанні договору страхування страхувальник повинен пред'явити свідоцтво про реєстрацію, ліцензію або патент на підлягає страхуванню діяльність та інші необхідні документи. У заяві про бажання укласти договір він повинен дати детальну інформацію про підприємницької діяльності, умовах її здійснення, очікувані доходи та витрати, укладених контрактах, контрагентах і інших обставинах, що мають відношення до ступеня ризику.

Договори страхування підприємницьких ризиків можуть укладатися тільки на користь самих страхувальників.

За умовами договору страхування підприємницьких ризиків страховик приймає на себе зобов'язання здійснити страхову виплату страхувальнику в розмірі повної або часткової компенсації втрачених ним доходів або понесених додаткових витрат, викликаних страховими подіями такими, як:

 • - Зупинка або скорочення обсягу виробничої або іншої діяльності в результаті обумовлених причин;
 • - Банкрутство контрагентів страхувальника;
 • - Невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань його контрагентами, є кредиторами по угоді;
 • - Прийняття нормативних актів чи інших дій органів влади, які погіршують становище страхувальника;
 • - Участь страхувальника в судових спорах; і т.д.

Страхова сума за договорами страхування підприємницьких ризиків не повинна перевищувати величину можливих збитків від підприємницької діяльності, які страхувальник міг би понести при настанні страхового випадку. Тому зазвичай страхова сума встановлюється в межах фінансових вкладень страхувальника.

Страхові тарифи залежать від виду підприємницької діяльності страхувальника і досягають 15-20% страхової суми.

Умовами договору страхування підприємницьких ризиків нерідко передбачається наявність франшизи.

Обсяг відповідальності страховика в залежності від умов договору страхування може бути різним - від покриття збитків, що виникають в результаті стихійних лих до покриття підприємницьких ризиків, обумовлених впливом факторів суспільно-політичного характеру.

У Росії законодавчо закріплений тільки один вид страхування підприємницьких ризиків - страхування фінансових ризиків.

Страхування фінансових ризиків

Страхування фінансових ризиків - вид страхування підприємницьких ризиків, що надає страховий захист майнових інтересів страхувальника від втрати доходу або капіталу в результаті здійснення його фінансової діяльності.

Вітчизняні страховики, що займаються страхуванням фінансових ризиків, розробили і пропонують ряд страхових продуктів, серед яких:

 • - Страхування інвестицій при укладанні договору пайової участі;
 • - Комплексне страхування банківських ризиків;
 • - Комплексне страхування ризиків фінансових компаній;
 • - Страхування банківських ризиків, пов'язаних з використанням пластикових карток;
 • - Страхування фінансових ризиків лізингодавця;
 • - Страхування банків від електронних і комп'ютерних злочинів;
 • - Страхування інвестицій;
 • - Страхування фінансових ризиків, пов'язаних з невиконанням контрагентами своїх зобов'язань по угодах купівлі-продажу;
 • - Страхування ризику непогашення позичальником кредиту;
 • - Страхування депозитів;
 • - Страхування збитків від перерв у виробництві; та ін.

Одним з найбільш поширених продуктів страхування фінансових ризиків є страхування ризику непогашення позичальником кредиту. В даному випадку договір страхування укладається між страховиком і банком, виступаючим в ролі страхувальника.

Перед укладенням договору страхування страховик для оцінки ступеня ризику вимагає надання банком такої інформації:

 • - Відомості про фінансове становище позичальника;
 • - Техніко-економічне обгрунтування заходів, що кредитуються;
 • - Копії контрактів, під які надається кредит; і т.п.

Об'єктом страхування є ризик банку не отримати своєчасно і в повному обсязі суму виданого кредиту і відсотків по ньому.

Страховим випадком визнається неповернення позичальником суми кредиту разом з відсотками після закінчення певного терміну і по одній з наступних причин:

 • - Неспроможності (банкрутства) позичальника;
 • - Умисного невиконання або неналежного виконання позичальником своїх обов'язків за кредитним договором;
 • - Неможливості виконання позичальником своїх зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин.

Для підвищення відповідальності і зацікавленості банку у зворотності виданого ним кредиту межа відповідальності страховика зазвичай становить від 80 до 90% суми виданого кредиту і відсотків по ньому.

Величина страхового внеску залежить від ступеня ризику, суми кредиту, процентної ставки по кредиту, строку користування кредитом, виду забезпечення кредитного зобов'язання.

При настанні страхового випадку страховик виплачує страхове відшкодування банку і отримує від нього право регресної вимоги до позичальника для компенсації понесених збитків (в межах страхового відшкодування).

Приклад 20. Банк уклав договір страхування ризику непогашення позичальником кредиту, виданого на 9 місяців на суму 1200 тис. Руб. під 16% річних. Межа відповідальності страховика - 80%. Тарифна ставка - 2,6%.

Визначити страхову суму і страхову премію.

Розв'язання.

1. Страхова сума

2. Страхова премія

У = 1075,2 • 2,6% = 27 955,2 руб.

Великим попитом серед російських підприємців користується страхування збитків від перерв у виробництві. Як правило, страхове покриття по збитках від перерви у виробництві надається тільки на додаток до укладеним договором страхування майна.

Об'єктом страхування в даному випадку є майнові інтереси, пов'язані з повною або частковою компенсацією збитків, що наступили внаслідок перерви у виробництві, що виник в результаті:

 • - Пожежі, удару блискавки, вибуху газу, застосовуваного для побутових потреб;
 • - Падіння на застраховане майно літаючих об'єктів або їх уламків;
 • - Стихійних лих;
 • - Вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів і інших аналогічних пристроїв;
 • - Пошкодження застрахованого майна водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння;
 • - Крадіжки зі зломом або грабежу (розбійного нападу);
 • - Проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
 • - Злочинних дій третіх осіб;
 • - Ризиків, пов'язаних з експлуатацією електротехнічного устаткування;
 • - Наїзду транспортного засобу на застраховане майно. Збитки від перерви у виробництві включають:
  • 1) прибуток, яку страхувальник отримав би, якби не наступила перерва у виробництві:
   • - У виробничих підприємств - за рахунок випуску продукції;
  • - У підприємств сфери обслуговування - за рахунок виконання робіт і надання послуг;
  • - У торговельних підприємств - від продажу товарів;
 • 2) постійні поточні витрати страхувальника в період перерви у виробництві:
  • - Плата за оренду приміщень, обладнання або іншого майна, орендованого страхувальником для своєї господарської діяльності;
  • - Податки та збори, що підлягають сплаті незалежно від обороту і результатів господарської діяльності, зокрема податок на майно, земельний податок, реєстраційні збори, плата за ліцензію і т.д .;
  • - Відсотки по кредитах або іншим залученими коштами, якщо ці кошти використовувалися до настання страхового випадку для інвестицій у тій галузі господарської діяльності, яка була перервана внаслідок настання страхового випадку;
  • - Витрати на основну заробітну плату штатних співробітників страхувальника та винагороди співробітникам, які залучаються за цивільно-правовими договорами;
  • - Сплата обов'язкових страхових внесків до Пенсійного фонду РФ, ФСС РФ, ФФОМС і ТФОМС;
  • - Амортизаційні відрахування за нормами, встановленими для підприємства страхувальника;
 • 3) додаткові витрати страхувальника, вироблені ним для якнайшвидшого відновлення процесу виробництва:
  • - Орендна плата за приміщення для тимчасового розміщення виробництва;
  • - Витрати на нове обладнання;
  • - Оплата додатково залученої робочої сили і т.д. Страхова сума встановлюється виходячи з розміру максимально

можливих збитків від перерви у виробництві, які страхувальник поніс би протягом 12 місяців при повному припиненні застрахованої діяльності.

Зазвичай страхова сума розраховується шляхом складання:

 • - Прибутку страхувальника за 12 місяців, що передують даті укладання договору страхування;
 • - Постійних поточних витрат страхувальника за 12 місяців, що передують даті укладання договору страхування.

Страховий тариф встановлюється у вигляді певного відсотка від тарифної ставки за договором майнового страхування, укладеним з даними страхувальником (близько 80% страхового тарифу по страхуванню будинків1).

Страхова премія розраховується шляхом множення страхової суми на страховий тариф. При цьому враховується розмір власної участі страхувальника в покритті понесених ним збитків: чим більше власну участь страхувальника, тим менше страхова премія, і навпаки.

Власна участь страхувальника в покритті понесених збитків передбачається договором страхування у вигляді франшизи як безумовної, так і тимчасовою.

Тимчасова франшиза - мінімальна кількість днів простою виробництва, за яке страховик відповідальності не несе (звичайно не більше чотирьох тижнів).

У договорі страхування збитків від перерв у виробництві встановлюється період відшкодування збитку, який починається з моменту настання страхового випадку і втрати доходу і продовжується або до моменту відновлення фондів, або до відновлення обороту підприємства.

Період відшкодування збитку може тривати від декількох місяців до 2,5 років (залежно від виду економічної діяльності страхувальника), зазвичай він не збігається з періодом страхування.

Розрахунок страхового збитку виробляється страховиком основі наданих даних бухгалтерського обліку страхувальника.

Страховий збиток визначається за наступною формулою:

де Рр - втрати чистого прибутку; Яр - постійні поточні витрати; Я ^ - додаткові витрати.

Розмір страхового відшкодування визначається виходячи з страхового збитку та періоду його відшкодування з урахуванням безумовної франшизи:

де 1р - період простою підприємства; Рь - безумовна франшиза; / і - період відшкодування збитку, який визначається як різниця між періодом простою підприємства та тимчасової франшизою (Ру):

Страхове відшкодування не може перевищувати величину страхової суми.

Приклад 21. Виробниче підприємство уклало зі страховою компанією договір страхування збитків від перерв у виробництві строком на 1 рік на страхову суму 2500 тис. Руб. Договором страхування передбачена безумовна франшиза - 3% страхової суми і тимчасова франшиза - 5 днів.

Визначити розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті страхувальникові при настанні страхового випадку, якщо період простою підприємства склав 30 днів.

Вихідні дані про діяльність підприємства в період простою:

 • - Втрати чистого прибутку - 176 тис. Руб .;
 • - Витрати на заробітну плату - 148 тис. Руб .;
 • - Податок на майно - 22 тис. Руб .;
 • - Обов'язкові страхові внески до Пенсійного фонду РФ ФСС РФ, ФФОМС і ТФОМС - 42,624 тис. Руб .;
 • - Амортизаційні відрахування - 9,8 тис. Руб .;
 • - Витрати на тимчасову оренду обладнання - 18 тис. Руб. Рішення.
 • 1. Постійні поточні витрати

Яр = 148 + 22 + 42,624 + 9,8 = 222,424 тис. Руб.

2. Додаткові витрати

Я (/ = 18 тис. Руб.

3. Величина страхового збитку (див. Формулу (8.1))

Про = 176 + 222,424 +18 = 418,424 тис. Руб.

4. Період відшкодування збитку (див. Формулу (8.3))

/ № = 30-5 = 25 днів.

5. Розмір страхового відшкодування (див. Формулу (8.2))

Різновидом страхування фінансових ризиків є обов'язкове страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ, яке введено в Росії з 2004 р відповідно до Федеральним законом від 23 грудня 2003 № 177-ФЗ "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації" (далі - Закон про страхування фізичних осіб у банках РФ).

Об'єктом страхування є грошові кошти у валюті РФ або іноземній валюті, розміщувані фізичними особами в банку на території РФ на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані відсотки на суму вкладу.

Не підлягають страхуванню:

 • - Вклади фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • - Внески на пред'явника;
 • - Грошові кошти, передані фізичними особами банкам в довірче управління;
 • - Вклади фізичних осіб у філіях банків РФ, що знаходяться за межами нашої країни.

Для здійснення обов'язкового страхування внесків в Росії створена система обов'язкового страхування внесків фізичних осіб у банках РФ, учасниками якої є:

 • 1. Страховик - Агентство по страхуванню внесків (далі - Агентство) -це спеціально створена державна корпорація (некомерційна організація), законодавчо звільнена від отримання ліцензії на заняття страховою діяльністю. У функції Агентства входять:
 • 1) ведення реєстру банків:
 • 2) збір страхових внесків та контроль за їх надходженням до фонду обов'язкового страхування внесків.

Фонд обов'язкового страхування вкладів - це сукупність грошових коштів та іншого майна, що формується за рахунок страхових внесків банків, що належить Агентству на праві власності і призначена для фінансування виплати відшкодування за вкладами.

Кошти Фонду обов'язкового страхування внесків відокремлені від іншого майна Агентства. Вони враховуються на його спеціально відкритому рахунку в Банку Росії;

 • 3) облік вимог вкладників до банку;
 • 4) виплата страхових відшкодувань за вкладами;
 • 5) звернення до Банк Росії з пропозицією про застосування до банків заходів відповідальності за порушення вимог Закону про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ;
 • 6) розміщення та (або) інвестування тимчасово вільних грошових коштів фонду обов'язкового страхування внесків;
 • 7) визначення порядку розрахунку страхових внесків. Тимчасово вільні грошові кошти фонду обов'язкового страхування внесків можуть бути інвестовані ':
  • - У державні цінні папери РФ і суб'єктів РФ;
  • - Облігації російських емітентів;
  • - Акції російських емітентів, створених у формі ВАТ;
  • - Паї інвестиційних фондів;
  • - Іпотечні цінні папери;
  • - Депозити та цінні папери Банку Росії.

Розрахунковим періодом для сплати страхових внесків є календарний квартал року.

Ставки страхових внесків не можуть перевищувати 0,15% розрахункової бази за останній розрахунковий період.

Розрахункова база визначається як середня хронологічна за розрахунковий період щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів;

8) вимога від банків розміщення інформації про систему страхування вкладів та участі в ній банку в доступних для вкладників приміщеннях байка.

Органами управління Агентства є: рада директорів, правління і генеральний директор агентства.

 • 2. Страхувальники - всі банки, внесені до реєстру банків РФ. Банки зобов'язані:
  • - Сплачувати страхові внески до фонду обов'язкового страхування (Агентству зі страхування);
  • - Надавати вкладникам інформацію про свою участь в системі страхування вкладів і розмішати її в доступних для вкладника приміщеннях банку.
 • 3. Вигодонабувачі - вкладники.
 • 4. Банк Росії, функція якого полягає в інформаційному забезпеченні функціонування системи страхування вкладів.

Банк Росії надає Агентству інформацію:

 • - Про видачу банкові дозволу Банку Росії;
 • - Прийняття рішення щодо проведення перевірки банку за пропозицією Агентства;
 • - Реорганізації банку;
 • - Введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку.

Страховим мучимо визнається одна з обставин:

 • - Відгук у банку ліцензії Банку Росії на здійснення банківських операцій;
 • - Введення Банком Росії відповідно до законодавства РФ мораторію на задоволення вимог кредиторів банків.

При настанні страхового випадку:

 • - Банк повинен у семиденний термін надати в Агентство реєстр зобов'язань банку перед вкладниками, чиї вклади були в обов'язковому порядку застраховані;
 • - Вкладнику необхідно до дня завершення конкурсного виробництва або дії мораторію звернутися в Агентство з вимогою про виплату відшкодування за вкладами, надавши:
  • а) заяву про виплату відшкодування за вкладом (або вкладами);
  • б) документи, що засвідчують його особу.

Агентство проводить виплату відшкодувань за вкладами відповідно до реєстру зобов'язань банку перед вкладниками.

Страхове відшкодування за вкладами виплачується кожному вкладникові в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 700 тис. Руб.

Якщо вкладник має декілька внесків в одному банку, сумарний розмір яких перевищує 700 тис. Руб., То страхове відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

При настанні страхового випадку щодо кількох банків, в яких вкладник має вклади, розмір страхового відшкодування обчислюється відносно кожного банку окремо.

 
<<   ЗМІСТ   >>