Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхування майна

Сутність і класифікація майнового страхування і страхування майна

Майнове страхування - галузь страхування, що надає страховий захист майнових інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних ':

 • 1) з володінням, користуванням і розпорядженням майном;
 • 2) обов'язком відшкодувати заподіяну іншим особам шкоду;
 • 3) здійсненням підприємницької діяльності.

Залежно від об'єкта страхування майнове страхування в Російській Федерації підрозділяється на три підгалузі (див. Рис. 1.3):

 • 1) страхування майна;
 • 2) страхування цивільної відповідальності;
 • 3) страхування підприємницьких ризиків.

Розглянемо одну з підгалузей майнового страхування - страхування майна.

Види страхування майна, законодавчо закріплені в Російській Федерації, представлені на рис. 1.3.

Страхування майна - підгалузь майнового страхування, що надає страховий захист майнових інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних з володінням, користуванням чи розпорядженням майном.

Страхувальниками можуть бути власники майна, орендарі, особи, які здійснюють управління майном.

Страховиками є страхові організації, що мають ліцензії на здійснення певних видів страхування майна.

Особливості страхування майна

При укладанні договору страхування майна страхова сума не може бути встановлена в розмірі, що перевищує страхову вартість об'єкта страхування.

Страхова вартість майна - фактична вартість застрахованого майна на момент укладання договору страхування.

В якості страхової вартості об'єктів нерухомого майна та обладнання може бути прийнята:

 • - Первісна вартість - сума фактичних витрат в діючих цінах на придбання або створення страхованого об'єкта (за цією вартістю об'єкти майна приймаються на баланс);
 • - Відновна вартість - вартість придбання або створення об'єкта, аналогічного страхуемому, за цінами і розцінками, існуючим на даний момент;
 • - Залишкова вартість (балансова вартість) - первісна вартість застрахованого об'єкта за вирахуванням зносу, сума якого визначається за величиною амортизаційних відрахувань за весь попередній термін служби страхованого об'єкта. Страхова сума призначена:
 • - Для визначення обсягу страхової відповідальності страховика;
 • - Для розрахунку величини страхової премії і страхового відшкодування.

При страхуванні майна розмір страхового відшкодування залежить не тільки від величини страхового збитку, але і від системи страхової відповідальності.

Система страхової відповідальності - передбачена договором страхування майна ступінь відшкодування страховиком збитку страхувальника.

Найчастіше при страхуванні майна застосовуються такі системи страхової відповідальності.

1. Пропорційна система страхової відповідальності - передбачає виплату страхового відшкодування в тій же частці, яку займає страхова сума в страхової вартості:

де IV- величина страхового відшкодування; V - фактична сума збитку; 5Л - страхова сума за договором; 55 - страхова вартість об'єкта страхування.

Приклад 12. Страхова вартість застрахованого майна - 8 млн руб. Страхова сума - 4 млн руб. При настанні страхового випадку збиток склав 2 млн руб.

Визначити страхове відшкодування за пропорційною системою страхової відповідальності.

Розв'язання.

Відповідно до формули (6.1)

2. Система страхової відповідальності за принципом першої ризику - передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, що знаходиться в межах страхової суми (перший ризик):

Частина збитку, що перевищує страхову суму (другий ризик), відшкодуванню не підлягає.

Приклад 12а.

Використовуючи дані прикладу 12, визначити страхове відшкодування за системою страхової відповідальності за принципом першої ризику.

Розв'язання.

Відповідно до формули (6.2))

IV = 2 млн руб.

На основі даних прикладів можна зробити висновок, що перша система страхової відповідальності найбільш вигідна для страховика, а друга - для страхувальника.

3. Гранична система страхової відповідальності (застосовувана в сільськогосподарському страхуванні врожаю) - передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі різниці між заздалегідь встановленим межею і досягнутим рівнем збитковості в результаті настання страхового випадку:

де і - середня врожайність культури за 5 попередніх років; і - фактична врожайність культури в поточному році; Рр - посівна площа; 2р - прогнозована ринкова ціна культури.

Приклад 13. Урожай озимої пшениці застрахований за системою граничної відповідальності.

Площа посіву - 100 га. Середня врожайність озимої пшениці за попередні 5 років склала 31 ц з 1 га, а фактична врожайність через посуху - 21 ц з 1 га. Прогнозована ринкова ціна пшениці - 650 руб. за 1 ц.

Визначити величину страхового відшкодування за граничної системі страхової відповідальності.

Розв'язання.

Відповідно до формули (6.3))

У = (31 -21) - 100-650 = 650 тис. Руб.

У договорах страхування майна часто передбачається власне участь страхувальника в покритті збитку у вигляді застосування франшизи.

Франшиза - визначена договором страхування величина збитку страхувальника, що не підлягає відшкодуванню страховиком. Франшиза може бути встановлена:

 • - В абсолютній сумі;
 • - Відсотках до страхової суми або величині збитку. Розрізняють безумовну і умовну франшизу.

Безумовну франшизу (Рь) інакше називають "віднімається". Якщо договором страхування передбачена безумовна франшиза, то страхове відшкодування одно збитку (що знаходиться в межах страхової суми) за вирахуванням розміру франшизи:

де і - збиток, отриманий внаслідок настання страхового випадку.

Приклад 14. Страхова вартість майна - 1 млн руб. Страхова сума - 500 тис. Руб. Безумовна франшиза - 1% страхової суми (5 тис. Руб.). При настанні страхового випадку збиток склав 100 тис. Руб.

Визначити розмір страхового відшкодування за системою страхової відповідальності за принципом першої ризику. Рішення.

Так як величина збитку знаходиться в межах страхової суми, то він підлягає відшкодуванню в повному обсязі за вирахуванням безумовної франшизи (див. Формулу (6.4)):

^ = 100- 5 = 95 тис. Руб.

У разі коли договором страхування передбачена умовна франшиза, збиток, що знаходиться в її межах, відшкодуванню не підлягає. Якщо ж збиток перевищує розмір франшизи, то компенсується у повному обсязі (в межах страхової суми):

Приклад 15. Страхова вартість застрахованого майна - 1 млн руб. Страхова сума - 500 тис. Руб. Умовна франшиза - 3 тис. Руб. При настанні страхового випадку збиток склав (тис. Руб.): 1) 2; 2) 15.

Визначити розмір страхового відшкодування.

Розв'язання.

У першому випадку збиток не підлягає відшкодуванню, оскільки його розмір менше умовної франшизи.

У другому випадку збиток відшкодовується в повному обсязі, так як він більше розміру франшизи та знаходиться в межах страхової суми.

Використання франшизи вигідно як для страховика, так і для страхувальника.

 • 1. Страховик, застосовуючи безумовну франшизу, економить на виплаті страхових відшкодувань. Використання умовної франшизи дозволяє йому обмежити свої витрати на ведення справи по компенсації незначних збитків.
 • 2. Страхувальник, погоджуючись на франшизу, отримує знижку до страхового тарифу, тобто економить на страхової премії.
 
<<   ЗМІСТ   >>