Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхування від нещасних випадків і хвороб

Страхування від нещасних випадків і хвороб - підгалузь особистого страхування, що надає страховий захист інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних з нанесенням шкоди життю, здоров'ю або працездатності застрахованої особи в результаті нещасного випадку або настання смертельно небезпечного захворювання.

Нещасний випадок - це подія, в результаті якого застрахована особа отримала каліцтво або інше ушкодження здоров'я, що спричинило тимчасову або постійну втрату ним працездатності або його смерть.

Смертельно небезпечні захворювання - злоякісні новоутворення, інфаркт міокарда, ниркова недостатність, СНІД та ін.

У Російській Федерації страхування від нещасних випадків і хвороб здійснюється в обов'язковій і добровільній формах.

Види обов'язкового страхування

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Цей вид страхування в Російській Федерації здійснюється з 1 січня 2000 року відповідно до Федеральним законом від 24 липня 1998 № 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є одним з елементів системи обов'язкового соціального страхування.

Об'єктом данною виду страхування є майнові інтереси фізичних осіб, пов'язані з втратою ними життя, здоров'я, працездатності і погіршенням їх матеріального становища внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Нещасний випадки на виробництві - це подія, в результаті якого застрахований отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором як на території страхувальника, так і за її межами або під час прямування до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому страхувальником, і яке спричинило необхідність перекладу застрахованого на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання застрахованого, що є результатом впливу на нього шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) фактора (факторів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна працездатність - здатність людини до виконання роботи певної кваліфікації, обсягу і якості.

Ступінь втрати професійної працездатності - стійке зниження здатності застрахованої особи здійснювати професійну діяльність після настання страхового випадку, виражене у відсотках.

Учасниками обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є страховик, страхувальники та застраховані особи.

У ролі страховика виступає Фонд соціального страхування Російської Федерації (ФСС РФ).

Страхувальниками є юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми (у тому числі й іноземна організація, що здійснює свою діяльність на території РФ і наймає громадян Російської Федерації) або фізичні особи, які наймають осіб, які підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Страхувальники зобов'язані зареєструватися у виконавчих органах ФСС РФ за місцем свого знаходження. Факт реєстрації підтверджується видачею страхового свідоцтва.

В якості застрахованих осіб виступають:

 • 1) фізичні особи, які підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, до яких відносяться:
  • а) фізичні особи, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту), укладеного зі страхувальником;
  • б) фізичні особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці;
  • в) фізичні особи, які виконують роботу па підставі цивільно-правового договору, якщо в цьому договорі зазначено, що страхувальник зобов'язаний сплачувати страховикові страхові внески;
 • 2) фізичні особи, які отримали ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, підтверджене в установленому порядку і спричинило втрату професійної працездатності.

Страхові внески з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків па виробництві та професійних захворювань - це обов'язкові платежі, розраховані виходячи зі страхового тарифу, знижки (надбавки) до страхового тарифу, які страхувальник зобов'язаний внести страховику:

СВ = НОТСТ, (5.14)

де СВ - страховий внесок на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; НОТ - нарахована оплата праці застрахованих осіб; СТ - страховий тариф на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Розміри страхових тарифів встановлюються федеральними законами про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на конкретний рік.

Розмір тарифу залежить від класу професійного ризику, до якого відноситься основний вид економічної діяльності страхувальника.

Професійний ризик - ймовірність пошкодження (втрати) здоров'я або смерті застрахованого, пов'язана з виконанням ним трудових обов'язків за трудовим договором (контрактом) та в інших законодавчо встановлених випадках.

Клас професійного ризику - рівень виробничого травматизму, професійної захворюваності і витрат на забезпечення по страхуванню, що склався за видами економічної діяльності страхувальників.

Тарифи встановлюються на підставі Правил віднесення видів економічної діяльності до класу професійного ризику.

У Російській Федерації виділено 32 класу професійного ризику, кожному з яких відповідає свій страховий тариф (табл. 5.2).

Самий нижчий клас професійного ризику - I, до нього відносять оптову та роздрібну торгівлю, страхування, діяльність поштового зв'язку, надання різних видів послуг, дошкільна, загальне, середнє професійну та вищу освіту, лікарську практику, діяльність органів внутрішніх справ і т.д. Страховий тариф для цього класу - 0,2%.

Таблиця 5.2. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 р і на плановий період 2011 і 2012 рр.

Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 р і на плановий період 2011 і 2012 рр.

Найвищий клас професійного ризику - XXXII, до якого відносять такі види економічної діяльності, як, наприклад, полювання та розведення диких тварин, видобуток кам'яного вугілля підземним способом, видобуток руд кольоровихметалів, видобуток і збагачення сурм'яно-ртутних руд і т.п. Страховий тариф для цього класу - 8,5%.

Щоб зацікавити роботодавців у поліпшенні умов праці на своїх виробництвах, постановою Уряду РФ від 6 вересня 2001 № 652 затверджено Правила встановлення страхувальникам знижок і надбавок до страхових тарифів на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Максимальний розмір знижки або надбавки не може перевищувати 40% страхового тарифу, встановленого страхувальнику.

Страхувальники, які уклали трудовий договір з працівником, перераховують суми страхових внесків страховику щомісяця у строк, встановлений для одержання в банках коштів на виплату заробітної плати за минулий місяць. Страхувальники, зобов'язані сплачувати страхові внески на підставі цивільно-правового договору, перераховують їх у строк, встановлений страховиком.

Страхові внески включаються до собівартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або в кошторис витрат на утримання страхувальника. Надбавки до страхових тарифів і штрафи сплачуються страхувальником із суми прибутку, а при її відсутності відносяться на собівартість виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Приклад 9. Основним видом діяльності ТОВ "Вимпел" є роздрібна торгівля продуктами харчування (I клас професійного ризику). У березні 2010 р нарахована оплата праці працівників ТОВ "Вимпел" склала 380 тис. Руб.

Визначити величину страхового внеску на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Розв'язання.

1. Визначаємо величину страхового тарифу ТОВ "Вимпел" на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Згідно з даними табл. 5.2 для I класу професійного ризику встановлений страховий тариф - 0,2% нарахованої оплати праці застрахованих осіб.

2. Знаходимо розмір страхового внеску ТОВ "Вимпел" на даний вид страхування в березні 2010 р (див. Формулу (5.14))

СВ = 380000 - 0,2% = 760 (руб.).

Відповідь: для ТОВ "Вимпел" величина страхового внеску на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в березні 2010 р склала 760 руб.

Підставою для отримання страхових виплат (страхового забезпечення) є наявність встановленої органами державної інспекції з праці причинно-наслідкового зв'язку між нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням і шкодою, заподіяною життю або здоров'ю працівника.

Нижче представлені види виплат по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

I) допомога по тимчасовій непрацездатності - виплачується за весь період непрацездатності застрахованого до його одужання чи встановлення стійкої втрати професійної працездатності у розмірі 100% середнього заробітку (без обмеження максимальним розміром);

 • 2) одноразова страхова виплата проводиться:
  • - Застрахованій особі, якщо за висновком установи медико-соціальної експертизи результатом настання страхового випадку стала втрата ним професійної працездатності;
  • - Особам, які мають право на їх отримання, якщо результатом настання страхового випадку стала смерть застрахованого.

Розмір одноразової страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності застрахованої особи (табл. 5.3) виходячи з суми, що становить в 2010 р 64400 руб .;

3) щомісячні страхові виплати - виробляються застрахованій протягом усього періоду стійкої втрати ним професійної працездатності, а в разі смерті застрахованого - особам, які мають право на їх отримання, у законодавчо встановлені періоди.

Розмір щомісячних страхових виплат визначається як частка середньомісячного заробітку застрахованої, обчисленого відповідно до ступеня втрати ним професійної працездатності. Максимальний розмір щомісячної страхової виплати у 2010 році не може перевищувати 49520 руб. в місяць;

Таблиця 5.3. Встановлення ступеня втрати професійної працездатності в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Підстави для прийняття експертного рішення

Ступінь втрати професійної працездатності,%

Різко виражені порушення функцій організму потерпілого і наявність абсолютних протипоказань для виконання будь-яких видів професійної діяльності

100

Виражені порушення функцій організму потерпілого і наявність можливості виконувати роботу лише в спеціально створених умовах

70-90

Помірні порушення функцій організму потерпілого і наявність можливості виконувати професійну діяльність більш низької кваліфікації в звичайних умовах

40-60

Помірні або незначні порушення функцій організму потерпілого і наявність можливості виконувати професійну діяльність з незначним зниженням кваліфікації або зі зменшенням обсягу виконуваної роботи у звичайних умовах

10-30

 • 4) додаткові витрати на медичну, соціальну та професійну реабілітацію потерпілих:
  • а) додаткову медичну допомогу - за рахунками на підставі договору з медичним закладом;
  • б) додаткове харчування - у розмірі щомісячної грошової суми, яка визначається на підставі добового раціону, - виходячи зі сформованих цін на продукти, що входять в раціон;
  • в) забезпечення ліками та виробами медичного призначення - у розмірі грошових сум в міру набуття лікарських засобів на підставі рецептів і призначень клініко-експертної комісії медичного закладу, а також товарних і касових чеків аптечних закладів;
  • г) сторонній спеціальний медичний догляд - 900 руб. в місяць;
  • д) сторонній спеціальний побутовий догляд - 225 руб. в місяць; с) санаторно-курортне лікування - в межах вартості путівки;
  • ж) оплату відпустки (понад щорічної оплачуваної відпустки) на весь період санаторно-курортного лікування та проїзду до місця лікування і назад - виходячи із середнього заробітку;
  • з) оплату путівки на санаторно-курортне лікування для супроводжуючого (без лікування) - в межах вартості путівки;

і) протезування і забезпечення пристосуваннями, необхідними потерпілому для трудової діяльності і в побуті, а також їх ремонт - на підставі договорів з юридичними особами, а також з громадянами (підприємцями без утворення юридичної особи), що мають ліцензію на здійснення діяльності з надання протезно-ортопедичної допомоги;

 • к) забезпечення спеціальними транспортними засобами - на підставі договорів з виробниками (постачальниками) спеціальних транспортних засобів;
 • л) поточний ремонт транспортних засобів та придбання пально-мастильних матеріалів - у розмірах, встановлених органами виконавчої влади суб'єктів РФ, для виплати інвалідам, забезпеченим в реабілітаційних цілях транспортним засобом, але не менш граничного розміру щорічної грошової компенсації витрат на транспортне обслуговування, виплачуваної окремим категоріям інвалідів з числа ветеранів за рахунок коштів федерального бюджету;
 • м) капітальний ремонт транспортних засобів - за фактичною вартістю, але не більше 30% вартості автомобіля "Ока" необхідної модифікації в базовій комплектації, яка визначається виходячи з діючих роздрібних ціп на момент ремонту (при наявності висновку спеціалізованої організації, що виконує ремонт, про його необхідність і рахунки-фактури, що підтверджує зроблені витрати);
 • н) професійне навчання (перенавчання) - на підставі договорів про професійне навчання з освітніми установами вищої та середньої професійної освіти.

Для отримання забезпечення по страхуванню застрахованому, його довіреній особі або особі, яка має право на отримання страхових виплат, необхідно звернутися до страховика з відповідною заявою, яка може бути подана незалежно від терміну давності страхового випадку.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата відпустки (понад щорічної оплачуваної відпустки) на весь період санаторно-курортного лікування та проїзду до місця лікування і назад виробляються страхувальником і зараховуються в рахунок сплати страхових внесків. При затримці страхувальником вироблених їм виплат більш ніж на один календарний місяць дані виплати за заявою застрахованої особи виробляються страховиком.

Виплата решти видів страхового забезпечення застрахованій особі провадиться страховиком.

Приклад 10. Визначити розмір одноразової страхової виплати та щомісячної страхової виплати А. М. Іванову, постраждалому в лютому 2010 р від нещасного випадку на виробництві. За висновком установи медико-соціальної експертизи професійна працездатність їм втрачена на 80%. Середньомісячна заробітна плата А. М. Іванова за останні 12 місяців склала 22 ТОВ руб.

Розв'язання.

1. Розмір одноразової страхової виплати

ECB = 64400 • 80% = 51 520 (руб.).

2. Розмір щомісячної страхової виплати

ЕмСВ = 22000 • 80% = 17 600 (руб.).

Відповідь: розміри одноразової страхової виплати та щомісячної страхової виплати А. М. Іванову складуть відповідно 51520 і 17600 руб.

 
<<   ЗМІСТ   >>