Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи управління природокористуванням

Концепція управління природокористуванням

Управління - це сукупність заходів регулювання стану системи з метою збереження її стійкості (сталого розвитку).

В принципі розрізняють два види управления:

 • а) саморегулювання, заснований на зворотних зв'язках і забезпечує самозбереження і стійкість системи незалежно від волі окремих учасників.
 • б) управління як свідомий, вольовий процес, що включає:
  • - Визначення цілей (прогнозування й планування);
  • - Постановку завдань (директиви);
  • - Контроль (санкції та заохочення).

Фактично управління в суспільстві завжди являє собою якусь комбінацію цих двох механізмів. Структурні складові процесу управління включають різноманітні (вертикальні і горизонтальні) зворотні зв'язки.

Агентам управління пропонуються правила поведінки, що закріплюються правовими нормами, адміністративними інструкціями і сформованої господарської практикою.

Тим самим у структури управління вносяться елементи саморегулювання, генеруючі потоки інформації, що йдуть знизу вгору.

Дія вольових управлінських актів направлено зверху вниз. Воно повинно долати опір інертних бюрократичних структур, спрямовувати та коректувати механізми саморегулювання, відчуваючи при цьому зворотний вплив. Таким чином, механізми саморегулювання вбудовані в соціо-еколого-економічну систему управління в усіх її секторах і на всіх рівнях.

На формування сучасної теорії управління значний вплив зробила теорія еволюціонізму, яка в XIX ст. сприяла глибоких змін у науково-пізнавальному відношенні до навколишнього світу. Закладені в теорії концептуальні положення історично розвиваються відкритих систем були спочатку прийняті в рамках фізичних та біологічних дисциплін, а потім і представниками інших напрямів науки. Згодом вони отримали логічне продовження в ряді системних теорій - катастроф, етногенезу, теорії біфуркацій.

Найбільш важливими для управління є наступні теоретичні положення:

 • 1) безперервність і незворотність процесів розвитку;
 • 2) відносність результатів (мінливі умови середовища);
 • 3) малі зміни варіацій елементів системи, що відбувалися протягом тривалого часу, можуть породжувати еволюцію на рівні системи;
 • 4) еволюція системи призводить до зміни породжують її причин (умов формування);
 • 5) виборча сприйнятливість елементів до початкових умов (непередбачуваність результату, невизначеність ходу еволюції).

Крім теорії еволюціонізму для управління має значення менш відома теорія катастрофізму (Ж. Кюв'є), згідно якої розвиток може відбуватися раптово в результаті стрибка, якісної перебудови (генетичної, соціальної, структурної). Такий стрибок стає первинним чинником розвитку, що діє як відбір і одночасно змінює середовище проживання, створюючи умови для подальшого розвитку.

Саме ці теорії зробили вирішальний вплив на прогнозування в другій половині XX ст. складних динамічних систем "третього роду", таких як суспільство.

У доповідях Римського клубу проблема управління (у тому числі глобального) в якості однієї з центральних була поставлена в 70-х рр. XX ст.

Розглядаючи управління як менеджмент, слід говорити про наукову дисципліну, яка має своє практичне вираження у створенні груп людей (інституціональних структур) та направлення їх дій на досягнення поставленої.

Змістовний сенс управління природокористуванням розкривається в конкретних формах його організації та обраній системі впливів.

Мета управління природокористуванням - досягнення екологічно безпечного та сталого (збалансоване) розвитку.

Найбільш повне визначення екологічної безпеки як елемента суспільного надбання дали економісти

Н. П. Федоренко та К. Г. Гофман, пов'язуючи її зі ступенем адекватності екологічних умов завданням збереження здоров'я населення, забезпечення тривалого та сталого соціально-економічного розвитку.

Характер систем управління визначається в першу чергу поставленою метою, але він також залежить від характеристик конкретної території, що впливає на специфіку природокористування і вимагає регіоналізації систем управління природокористуванням.

Системи управління природокористуванням залежать також від обраних способів впливу - методів управління. Вибір методів управління визначається на процесу управління.

Таким чином, організація системи управління природокористуванням включає:

 • • встановлення пріоритетів;
 • • формування екологічної політики;
 • • вироблення стратегії природокористування;
 • • вибір методів управління;
 • • створення інформаційного та нормативно-правового забезпечення управління природокористуванням;
 • • створення інституційної інфраструктури для забезпечення управління у сфері природокористування.

Необхідно підкреслити, що управління природокористуванням увазі управління не екологією або природними процесами, а діями людей, включених в природні системи певних територій.

В організації управління природокористуванням існує ряд труднощів методологічного характеру. Виходячи виданого обставини, у вітчизняній науці склалася думка про те, що при організації соціо-еколого-економічних систем замість поняття "управління природокористуванням" слід говорити про спрямовує розвиток.

Направляемое розвиток відрізняється від процесу управління тим, що, поєднуючи в собі рух безлічі носіїв різноманітних цілей, воно обмежене системою заборон і обмежень, які задають загальний напрям розвитку.

Очевидно, що у сфері управління природокористуванням необхідний облік синергетичних закономірностей, згідно з якими ефект від керуючого впливу однозначно і нелінійно залежить від величини прикладених зусиль.

Синергетика - нова галузь науки, що займається вивченням складних систем, феномена самоорганізації, різних видів нестійкості, перехідних процесів. Найважливішими поняттями синергетики є поняття середовища, стану нерівноважності, біфуркації, аттрактора, а також зв'язки між ними. В умовах нестабільності система проходить ряд кризових станів з посилюється нерановесностью і наближається до точки біфуркації, в якій відбувається вибір напрямку якості системи або домінуючого аттрактора. Поблизу ("до") точки біфуркації йде боротьба між організаційними та дезорганізаціонное процесами, система потрапляє в зони тяжіння того чи іншого аттрактора. За точкою біфуркації реалізується лінія розвитку "перемігшого" аттрактора, якому відповідають відповідна структура і режим функціонування, що можна розглядати як потенційні стану стійкої динамічної рівноваги системи, які відповідають її внутрішнім тенденціям розвитку або деградації.

Облік синергетичних закономірностей істотно змінює граліціонние уявлення в галузі управління. Слід звернути увагу на наступне:

 • - Складно організовані системи мають власні альтернативні траєкторії розвитку або деградації; навіть значне вплив на систему не дає очікуваного результату, якщо воно не відповідає внутрішнім тенденціям зміни;
 • - В умовах нестабільності відносно невеликі обурення можуть призвести до макроефекту; малі резонансні управляючі дії, відповідні власним тенденціям, перетворення організаційної системи (прогресивні і регресивні) виробляють потужний ефект;
 • - Закономірності протікання наростаючих лавиноподібних процесів визначаються дією механізму позитивного зворотного зв'язку, коли відбувається прискорене зростання виникли в системі збурень (режими із загостренням).

На стійкість системи та її функціонування найбільш істотним чином впливають порушення у вузлових елементах системи - центрах прийняття рішень, особливо на вищому ієрархічному рівні, а також негативні зміни в каналах інформаційного забезпечення.

В даний час в управлінні природокористуванням розглядають чотири основні структурних блоку:

 • • прогнозування;
 • • планування;
 • • прийняття рішень;
 • • контроль.

Управління в галузі охорони навколишнього середовища (екологічне управління) являє собою сукупність відносин виникають між керуючим суб'єктом і керованим суб'єктом з приводу дотримання екологічного законодавства, обов'язкових екологічних вимог.

В якості суб'єктів управління виступають: Російська Федерація, суб'єкти РФ, муніципальні освіти, уповноважені органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи та індивідуальні підприємці при здійсненні екологічного управління па підприємстві.

В якості об'єктів екологічного управління виступають навколишнє середовище в цілому, окремі природні об'єкти та ресурси, об'єкти, що підлягають особливій охороні, антропогенні об'єкти (об'єкти господарської діяльності, механізми, пристрої, речовини).

 
<<   ЗМІСТ   >>