Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища

Співаючи збитком слід розуміти фактичні або можливі втрати, що у результаті яких-небудь подій чи явищ, зокрема негативних змін у природному середовищу внаслідок антропогенного впливу.

За основним характером прояву розрізняють такі види збитку:

 • • економічний (наприклад, втрати від "недоотримання" продукції);
 • • соціально-економічний (наприклад, зростання захворюваності економічно активного населення);
 • • соціальний (наприклад, зниження тривалості життя);
 • • екологічний (наприклад, зникнення біологічного виду).

За особливостями виникнення (прояви) збиток може мати прямий і непрямий характер.

Кількісна оцінка збитку може бути представлена в натуральному, грошовому вираженні, а також в балах.

Пол економічним збитком від забруднення навколишнього середовища розуміється грошова оцінка фактичних і можливих збитків (втрат), обумовлених впливом забруднення.

Механізм виникнення збитків від забруднення можна представити у вигляді схеми, зображеної на рис. 3.5.

Оцінка економічного збитку може бути виконана методом прямого рахунку, як сума величин збитків у всіх об'єктів, які зазнали впливу шкідливих викидів. У цьому випадку розрахунок проводиться в строгій послідовності. Визначаються:

 • 1) викиди шкідливих домішок з джерел їх утворення;
 • 2) концентрація домішок в атмосфері (водоймі);
 • 3) натуральний збиток;
 • 4) економічний збиток.

Перша стадія розрахунків передбачає аналіз обсягів і структури викидів.

На другому етапі для вимірювання концентрації викидів проводиться розрахунок розсіювання шкідливих домішок. Так, для викидів в атмосферу враховуються: особливості місця розташування джерела, висота труби, роза вітрів, погодні умови, рельєф і ін.

Механізм виникнення збитку від забруднення навколишнього середовища

Рис. 3.5. Механізм виникнення збитку від забруднення навколишнього середовища

На третьому етапі, враховуючи концентрацію шкідливих домішок, можна оцінити натуральний збиток від забруднення навколишнього середовища. Звичайно мова йде про наступні наслідки впливу:

 • - Погіршення якості життя (включаючи зростання захворюваності, смертності та ін.);
 • - Скорочення термінів служби майна (основних фондів тощо):
 • - Погіршення показників виробничого процесу (зростання концентрації шкідливих домішок у повітрі і воді, використовуваних у виробництві, скорочення врожайності в сільському господарстві, уповільнення приросту біомаси в лісовому господарстві).

Дане ланка ("зміна концентрації забруднюючих речовин - натуральний збиток") є одним з найбільш складних в розглянутій схемі. Справа в тому, що на стан досліджуваних об'єктів крім забруднювачів впливають і інші фактори, тому складно виділити "внесок" забруднювача.

Для кількісної оцінки натурального збитку використовується кілька методів.

Метод зіставлення стану об'єкта в контрольному (забрудненому) і незабрудненому районах. Необхідна умова в даному випадку - вибір контрольного району з такими іншими характеристиками, які приблизно однакові як в контрольному, так і в забрудненому районі. При цьому для отримання більш достовірних результатів використовуються усереднені дані за 3-5 років.

Метод емпіричних залежностей грунтується на фактичних даних про вплив фактора забруднення середовища на досліджуваний показник стану об'єкта. На основі емпіричних даних будуються функціональні залежності (рівняння зв'язку) між концентраціями шкідливих домішок і змінами натуральних показників.

Четвертий завершальний етап розрахунку - визначення економічного збитку.

Для обрахунку натуральних змін в грошовому вираженні використовується формула

де х / - натуральне зміна / -го фактора, р1 - його грошова оцінка, ах1.рР = II 1 - величина збитків, викликаних натуральними змінами / -го фактора.

Метод прямого рахунку дозволяє отримати найбільш достовірні значення економічного збитку. При цьому є можливість виявити ті суб'єкти господарювання, діяльність яких призводить до виникнення найбільш значних змін природного середовища. Саме вони і наносять найбільший економічний збиток.

У той же час практична реалізація розглянутого методу утруднена, оскільки вимагає детальної інформації про показники, що характеризують стан навколишнього середовища. При цьому необхідно знати не тільки поточні параметри, але й вихідний стан навколишнього середовища.

Виходячи зі складності практичної реалізації методу прямого рахунку уваги заслуговує метод розрахунку по "монозагрязнітелю".

У розрахунку цим методом використовується формула

де к - грошова оцінка одиниці викидів; С - коефіцієнт, що враховує регіональні особливості території, схильною шкідливому впливу; А-1 - коефіцієнт приведення різних домішок до агрегованого увазі (до "монозагрязнітелю"); т1 - обсяг викиду / -го забруднювача.

Послідовність розрахунку по даній формулі наступна:

 • 1) приведення всіх шкідливих викидів в атмосферу або водойми до виду "монозагрязнітеля" на основі порівняння їх ступенів небезпеки. Коефіцієнт А характеризує відносну небезпеку / -го забруднювача, його значення розраховуються на основі порівняльного аналізу шкідливого впливу окремих забруднюючих речовин та наводяться в методичних таблицях;
 • 2) розрахунок умовної маси викидів% А / ін характеризує загальний рівень забруднення навколишнього середовища, шляхом підсумовування творів обсягу викиду т на вагу по кожному забруднювачі А :,
 • 3) врахування особливостей конкретної території через коефіцієнт (7, який дозволяє врахувати реакцію певного регіону на забруднення. Здатність навколишнього середовища поглинати шкідливі домішки в північних регіонах невелика, тому для них коефіцієнт збудеться вище, ніж для регіонів лісової і лісостепової зон помірних широт. Значення коефіцієнта С наведені в таблиці для певного списку типів територій (для водних ресурсів - по басейнах річок). Для оцінки збитку від викидів в атмосферу коефіцієнт (/ враховує дві ознаки: природні особливості і тип території. У методиці враховується чотири види територій (екосистем) і 11 типів об'єктів, розміщених на цих територіях. При цьому територіям курортів, санаторіїв, заповідників присвоєно найвище значення коефіцієнта С, а пасовищах, сінокосам - найменше. У практичних розрахунках може використовуватися єдиний коефіцієнт С, що враховує всі особливості регіону, в тому числі швидкість розкладання забруднюючих речовин природної середовищі (відновний потенціал);
 • 4) розрахунок грошової оцінки збитку від наведених викидів за допомогою коефіцієнта до (методично він розроблений для викидів в атмосферу і в водні об'єкти). Його значення підлягають частою коригуванню, у тому числі з урахуванням інфляційних очікувань.

Перевагою даного методу оцінки збитку від забруднення навколишнього середовища є відносна простота розрахунків, проте результати при цьому виявляються не дуже точними.

Практика показує, що економічний збиток доцільно розраховувати окремо по основним елементам природного середовища (повітрю, водним об'єктам, земельним ресурсам, надрам) у зв'язку з особливостями цих природних компонентів. Для цього можна використовувати як метод прямого рахунку, так і емпіричний (укрупнений) метод. Критерієм вибору того чи іншого методу є мета розрахунку.

Від окремого джерела річний економічний збиток розраховується за формулою

де У - економічний збиток від маси всіх видів викидів, що надходять у природне середовище від окремого джерела або підприємства в цілому, руб / год; Уа - питома економічний збиток, що заподіюється викидом забруднень в атмосферне повітря, руб / год; Ув - питома економічний збиток, що заподіюється річним скиданням забруднюючих домішок у водні джерела, руб / год; У3 - питома економічний збиток від річного порушення і забруднення земельних ресурсів, руб / год; Ун - питома економічний збиток від річного порушення і забруднення надр, руб / год; а, р, у, л - поправочні коефіцієнти на ступінь достовірності укрупненого методу, визначаються як співвідношення між показниками збитку, обумовленими методами укрупненого і прямого рахунку.

Питома економічний збиток, що заподіюється впливом забруднення атмосфері, водойм, земельних ресурсах, надрам розраховується по окремих формулами.

Розрахунки, виконані укрупненим методом, показують, що економічний збиток народному господарству від забруднення повітряного басейну становить близько 60%, повного басейну - близько 30% і від забруднення твердими відходами - близько 10% загального збитку.

В основу сучасної системи платежів за забруднення навколишнього середовища покладено розрахунок економічного збитку по методу узагальнених непрямих оцінок. Згідно спрощеної інтерпретації цього методу загальний (сумарний) економічний збиток, що наноситься довкіллю техногенним забрудненням, визначається як сума збитків від забруднення атмосфери (Уа), води ( Ув), грунту (Уп).

Розрахунок економічного збитку по окремих об'єктах (атмосфера, вода, грунт) може бути проведений за формулою

де У.л - економічний збиток від забруднення навколишнього середовища, тис. руб / рік; Р. - Базовий норматив плати за забруднення навколишнього середовища, руб / т; М. - маса викидається в навколишнє середовище забруднюючої речовини по окремих інгредієнтах, т; Ке - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості регіону.

У розвинених зарубіжних країнах в даний час економічний збиток, обумовлений забрудненням навколишнього середовища, оцінюється в 2-7% валового національного продукту (ВНП). При цьому фінансові вкладення в природоохоронні заходи становлять 4-6% ВНП. У структурі екологічних витрат акцент вага більш помітно зміщується в бік предзатрат.

Сумарний розмір щорічного екологічного збитку для Росії становить приблизно 15-17% ВНП. Однак, за зауваженням американських експертів, у вказану суму збитку не увійшли витрати на оплату лікарняних листів та вартість втрат у випуску продукції внаслідок захворювань зайнятих. При цьому загальний обсяг природоохоронних витрат в нашій країні становить усього лише близько 1% ВНП. Таким чином, необхідні для екологічної стабілізації витрати, можуть покриватися наявними в даний час фінансуванням приблизно на 5%.

Цілком очевидно, що економічний збиток від забруднення навколишнього середовища справляє негативний вплив на економічний добробут. При цьому екологічні витрати не віднімаються з обсягу сукупного виробництва, тим самим завищується ВНП.

 
<<   ЗМІСТ   >>