Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Внутрішній аудит циклу "Управління"

Управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для забезпечення діяльності організації відповідно до його цілями і стратегією. Для виконання функцій управління на підприємствах створиться апарат управління, що складається із сукупності працівників, 'керівних діяльністю підприємства чи іншої виробничої одиниці, який складає організаційну структуру.

Головне призначення системи внутрішнього аудиту циклу "Управління" полягає в тому, щоб рішення виконавчого органу управління оперативно передавалися відповідним структурам і були реалізовані. Для цього необхідно отримання інформації про умови адміністративного управління діяльністю господарюючого суб'єкта та отриманих кількісних результатів, а також оцінної інформації з управління та фінансовим результатам діяльності.

Організаційна структура оцінюється залежно від наявності в ній таких обставин:

 • o врахований характер виробництва і його галузеві особливості, склад продукції, що випускається, технологія виготовлення, масштаб і тип виробництва, рівень технічної оснащеності, обгрунтована обрана форма організації управління (лінійна, лінійно-функціональна, матрична);
 • o структура апарату управління кореспондує з ієрархічною структурою виробництва;
 • o збалансовано співвідношення між централізованою і децентралізованою, між галузевої (по продукту) і територіальної (по регіону) формами управління;
 • o приведений у відповідність рівень механізації і автоматизації управлінських робіт з кваліфікацією працівників та ефективністю їх праці.

Внутрішній аудит циклу "Управління" являє собою діагностичний процес, обслуговуючий інформаційні потреби підвищення ефективності управління організацією, і здійснюється в рамках всієї організації або се субодиниць (філії, керуючі компанії, представництва). Він проводиться в чотири етапи (табл. 8.7).

Таблиця 8.7. Процеси управління та внутрішнього аудиту організації

Процеси управління та внутрішнього аудиту організації

Метою внутрішнього аудиту є забезпечення утриманні відхилення результатів виробничої діяльності від планових показовий у заданих межах. При цьому аудитору слід враховувати особливості існуючих на підприємстві моделі управління виробництвом і моделі організаційних структур управління (рис. 8.15).

Параметри моделей управління

Рис. 8.15. Параметри моделей управління

Мета внутрішнього аудиту циклу "Управління" визначається що стоять перед ним завданнями, найважливішими з яких є:

 • o оцінка стратегії, цілісності та системності поставлених цілей, розуміння їх співробітниками, реалізація стратегічних цілей;
 • o оцінка впливу об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів на результати господарської діяльності організації;
 • o економічне формування поточних управлінських рішень, бізнес-планів та проектів, бюджетів, нормативів, витрачання ресурсів;
 • o оцінка економічної ефективності використання ресурсів, пошук резервів підвищення ефективності та їх використання;
 • o економічне обґрунтування бізнес-політики, що забезпечує досягнення вартісних цілей і рішення вартісних завдань організації;
 • o оцінка економічної ефективності бізнес-процесів;
 • o розробка рекомендацій щодо змін у процедурах та структурах для підвищення ефективності управління.

Зі сказаного вище випливає, що організація і проведення внутрішнього аудиту будуть бути з'єднувальною ланкою між процесом збору облікової інформації та процесом прийняття ефективних управлінських рішенні на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Взаємозв'язок циклів господарських операцій та об'єктів обліку представлена на рис. 8.16.

В аспекті навчання тут наведені тільки основні цикли господарських операцій промислового підприємства, які характеризують особливості виробничої діяльності та кругообіг капіталу.

Організаційна діяльність промислових підприємств є необхідним виробничим процесом, що забезпечує функціонування всього підприємства відповідно до його цілями і завданнями. Зміст служб і відділів управління підприємством, апарату управління структурними виробничими підрозділами тягне за собою виникнення відповідних витрат. Вони так само неминучі, як і прямі витрати, але ставляться до накладним. Різні рівні менеджменту вимагають виділяти зі складу витрат за управлінню витрати по організаційної діяльності.

Зі складу витрат по організаційної діяльності доцільно виділити витрати: по організаційній діяльності, котра носить виробничий характер, по організаційній діяльності, котра носить загальногосподарський характер. Крім того, слід доповнити класифікацію угрупованням витрат за функціями управління: адміністративно-управлінські, з технічного управління, управління виробництвом, матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту продукції, обов'язкові податки, збори і відрахування, відсотки за користування банківськими позиками, інші витрати. Така угруповання може бути використана для вишукування резервів зниження витрат.

Об'єкти обліку та взаємозв'язок циклів операції

Рис. 8.16. Об'єкти обліку та взаємозв'язок циклів операції

По місцях виникнення накладні витрати поділяються на виробничі та господарські. До складу витрат по організаційній діяльності, котра носить виробничий характер, входять: витрати по виробничому управлінню; витрати, пов'язані з підготовкою і організацією виробництва; на утримання апарату управління виробничими підрозділами; амортизація будівель, споруд, виробничого інвентарю, утримання і вартість ремонту будівель, споруд, інвентарю, витрати на забезпечення нормальних умов роботи, витрати на профорієнтацію і підготовку кадрів та ін.

Витрати по організаційної діяльності господарського призначення складаються з: адміністративно-управлінських; з технічного управління, оплати послуг, що надаються зовнішніми організаціями; вартості утримання та ремонту будівель, споруд, інвентарю загальногосподарського призначення, включаючи амортизацію; витрат на робочу силу - набір, відбір, навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації керівників; обов'язкових зборів, податків, платежів, відрахувань, відсотків відповідно до встановленого законодавством. Така угруповання може бути використаною для перевірки та встановлення рівня нормування витрат, складання кошторисів по підрозділах і класифікаційним статтями, контролю за виконанням кошторисів, розподілу витрат по об'єктах обліку і калькулювання.

Виходячи з економічної доцільності витрат їх можна розглядати в наступному вигляді угруповань:

 • o витрати організаційної діяльності, пов'язані з виконанням цільових функції;
 • o витрати по забезпеченню функціонування служб і відділів;
 • o витрати общеорганизационной і загальноуправлінської діяльності.

Дане угрупування дозволяє простежити за процесом формування витрат, ступенем впливу кожного адміністративного підрозділу на ефективність системи управління підприємством в цілому. При цьому ефективність управлінської праці характеризується не зниженням витрат, а тим, наскільки вони необхідні для створення повної інформаційної системи, що задовольняє потребам керівників.

Так як всі служби управління і кожна окремо спрямовують свою роботу на вирішення поставлених перед підприємством задач, то в цьому зв'язку можна вважати доцільною при проведенні аудиту класифікацію видатків на організаційну діяльність за напрямками з постатейною розбивкою: адміністративно-управлінські, з технічного управління, управління виробництвом , матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту продукції, обов'язкові податки, збори і відрахування, відсотки за користування банківськими позиками, інші витрати. Така угруповання відображає особливості організаційної структури підприємства і величину витрат на утримання апарату управління. В цілому вона застосовується для вишукування резервів зниження витрат.

Далі перевіряється правильність розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні, прямі і непрямі, що необхідно для підтвердження фактичної собівартості випуску окремих видів продукції, прибутковості випускається асортименту, достовірності обчислення фінансового результату. Особливу увагу в процедурах звертається на вибір методів розподілу витрат, їх ідентифікації по носіях і виробничим підрозділам.

Виявлені під час перевірки зміни облікової політики, відхилення від норм і нормативів, неефективне виробництво виробів, виконання окремих видів робіт і послуг фіксують у робочих документа аудитора. Як показує аудиторська практика, найбільш часто допускаються помилки, що характеризують: необгрунтованість включення в управлінські витрати витрат, які не відносяться до витрат періоду, неправильне розмежування витрат по звітних періодах, неправильний розподіл витрат по носіях, невірне розподіл витрат з управління між центрами відповідальності.

Отже, організаційна та виробнича структури підприємства є базисом при побудові системи внутрішнього аудиту циклу "Управління". Оптимальною архітектурою організації внутрішнього аудиту вважається її поєднання з організаційної та виробничої структурами (по продуктах чи технологічна) підприємства, що дозволить зв'язати оцінку діяльності та дотримання відповідальності конкретних осіб з результатами роботи.

 
<<   ЗМІСТ   >>