Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика видів сегментів діяльності

Ефективне функціонування організації зумовлюється оптимізацією її структури та діяльності сегментів, що, у свою чергу, вимагає вдосконалення обліково-аналітичної підсистеми і системи внутрішньофірмового контролю.

Реалізація цілей і завдань внутрішнього аудиту системи управлінського обліку, його вдосконалення за допомогою застосування діагностики дозволяють здійснити системно-проблемний підхід і логіко-критичний аналіз підсистем управління (збуту, постачання, ціноутворення). Виявлення особливостей і тенденцій розвитку кожної підсистеми обумовлює визначення глобальних проблем розвитку організації в цілому і побудова ясною "фінансової картини" економічного суб'єкта. Діагностику можна використовувати в контексті перевірки ефективності функціонування ділянок обліково-аналітичної підсистеми і системи внутрішньофірмового контролю.

Коло завдань внутрішнього аудиту стосовно видам діяльності організації за сегментами може бути представлений таким чином: організація, товар, ринок збуту, план маркетингу, план виробництва, організаційний і юридичний плани.

Разом з тим можна розширити сфери застосування внутрішнього аудиту, поширивши його і на обліково-аналітичну підсистему, організаційну структуру управління, управління кадрами (внутрішній аудит персоналу) та інші елементи організації. Такий підхід пов'язаний з необхідністю повного охоплення методами внутрішнього аудиту всіх елементів організації, оскільки випадання одного з елементів не дозволить сформувати цілісну картину фінансового положення організації і утруднить прийняття ефективних рішень.

З метою систематизації внутрішнього аудиту доцільно всі показники, використовувані при проведенні внутрішнього аудиту системи управлінського обліку, класифікувати за рядом ознак (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Природно, що аудитори в практичній діяльності можуть застосовувати безліч інших способів і методів дослідження системи управлінського обліку та системи управління, зокрема методи економетрики, економічної статистики і т.д.

Внутрішній аудитор повинен також проаналізувати:

 • o відчуження матеріальних об'єктів і платежі між сегментами;
 • o виняток міжсегментних оборотів;
 • o зіставлення відображених у звітності даних з кошторисами та іншими очікуваними результатами;
 • o розподіл активів і витрат між сегментами. При аудиторській перевірці слід звернути особливу увагу на відповідність сегментарної звітності організації прийнятим положенням з бухгалтерського обліку "Інформація за сегментами" ПБУ 12/2010, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 8 листопада 10 г. № 143н (введено починаючи зі звітності за 2011 р).

Починаючи зі звітності за 2011 р подання інформації за сегментами стало обов'язковим для організацій, що є емітентами публічно розміщених цінних паперів. Для інших суб'єктів господарювання, крім кредитних організацій, на які ПБО 12/2010 не поширюється, його застосування носить добровільний характер.

У ПБУ 12/2010 (розділ "Виділення сегментів") відсутня диференціація сегментів на операційні та географічні. У якості однієї з основоположних характеристик сегмента запроваджується можливість для сегмента (напрямки діяльності) організації сформувати фінансові показники окремо від показників інших частин діяльності організації. Крім того, зберігається утилітарна спрямованість інформації за сегментами, а отже, і принципів їх виділення, які формуються остільки, оскільки в них зацікавлені особи, наділені в організації повноваженнями щодо прийняття рішень в розподілі ресурсів всередині організації та оцінці цих результатів, тобто керівництво підприємства.

До критеріїв визнання сегмента звітним відносяться:

 • o виручка сегмента від продажів покупцям (замовникам) організації та подразумеваемая виручка від операцій з іншими сегментами становить не менше 10% загальної суми виручки всіх сегментів;
 • o фінансовий результат (прибуток або збиток) сегмента становить не менше 10% найбільшої з двох величин: сумарного прибутку сегментів, фінансовим результатом яких є прибуток, або сумарного збитку сегментів, фінансовим результатом яких є збиток;
 • o активи сегмента становлять не менше 10% сумарних активів всіх сегментів.

Організація зобов'язана при наявності хоча б одного з перерахованих умови вважати такий сегмент звітним.

Норма, що забезпечує репрезентативність інформації за звітними сегментами, наступна: на звітні сегменти має припадати не менше 75% обсягів виробництва організації (обсягу виручки від продажів). В іншому випадку організація зобов'язана сформувати інформацію про діяльність організації шляхом штучного виділення сегментів, тобто незалежно від того, чи задовольняє знову виділений сегмент вимогам до звітного сегмента, передбаченим п. 10 ПБО 12/2010.

Однак в правилах подання інформації про звітні сегменти рекомендується обмежувати кількість сегментів. Зокрема, якщо число звітних сегментів більше 10, то організації пропонується розглянути можливість об'єднання звітних сегментів з метою зменшення їх загальної кількості.

У ПБУ 12/2010 (розділ IV "Оцінка показників звітних сегментів") визначаються не тільки правила оцінки тих чи інших видів активів і зобов'язань, але і встановлюється порядок їх розподілу між собою. Особливо слід зазначити, що ПБО 12/2010 введена нова норма в правилах оцінки окремих показників діяльності організації, що входить в інформацію по звітному сегменту. Відповідно до зазначеної норми допускається подання даних про фінансові результати, величиною (вартості) активів, обсязі виручки і загальній величині зобов'язань виходячи з оцінки, в якій вони представляються повноважним особам організації для прийняття рішень (за даними управлінського обліку). У практиці діяльності організацій досить широко використовуються внутрішньофірмові ціни, які можуть істотно відрізнятися від прийнятих нею ж правил оцінки активів і зобов'язань, що використовуються в бухгалтерському обліку.

Для забезпечення достовірності інформації за звітними сегментами організація зобов'язана розкривати найбільш істотні показники, а саме:

 • o виручку від продажів покупцям (замовникам) по кожному виду продукції, товарів, робіт, послуг або однорідних груп продукції, товарів, робіт, послуг;
 • o по кожному географічному регіону діяльності;
 • o величину виручки від продажів покупцям (замовникам) організації, в тому числі окремо від продажів в Російській Федерації і від продажів за кордоном;
 • o вартість необоротних активів за даними бухгалтерського балансу організації, у тому числі розмішені на території Російської Федерації і за кордоном.

У разі якщо в оперативних цілях керівники організації використовують для характеристики фінансових результатів (прибутку або збитку) різні правила оцінки, то Мінфін Рос-сип вимагає від організацій застосовувати в цьому випадку (при поданні інформації за звітними сегментами) правила оцінки, використовуються в бухгалтерському обліку.

Тобто з метою дотримання принципів раціональної організації б ух газ терського обліку, запобігання додаткових трудовитрат господарюючим суб'єктам слід використовувати правила оцінки активів і зобов'язань, доходів і витрат, капіталу, застосовуються в бухгалтерському обліку.

У розділі V "Розкриття інформації за звітними сегментами" ПБУ 12/2010 встановлені вимоги до інформації за звітними сегментами, що включається в склад бухгалтерської (фінансової) звітності.

Основні відомості про діяльність організації за звітними сегментами повинні бути згруповані по наступних напрямках:

 • o загальна інформація;
 • o показники звітних сегментів;
 • o способи оцінки показників звітних сегментів;
 • o зіставлення сукупних показників звітних сегментів з величиною відповідних статей бухгалтерського балансу або звіту про прибутки і збитки організації;
 • o інша інформація, передбачена ПБО 12/2010.

У складі загальної інформації наводиться опис прийнятих в організації критеріїв виділення звітних сегментів. Наприклад, основою такого виділення можуть бути види продукції, що випускається - для господарюючих суб'єктів машинобудування, харчової промисловості тощо або відповідні переділи (цикли) - для організацій металургійної та легкої промисловості тощо, а також складу випускається продукції, що входить в кожний звітний сегмент.

Найважливішими показниками діяльності обраних звітних сегментів є наступні;

 • o фінансовий результат (прибуток або збиток) за звітний період;
 • o загальна величина активів на звітну плату;
 • o загальна величина зобов'язань на звітну дату (якщо такі дані представляються повноважним особам організації);
 • o виручка від продажів покупцям (замовникам) організації;
 • o подразумеваемая виручка від операції з іншими сегментами;
 • o проценти (дивіденди) до отримання;
 • o відсотки до сплати;
 • o величина амортизаційних відрахувань по основних засобах і нематеріальних активів;
 • o інші істотні доходи і витрати;
 • o податок на прибуток організацій.

Порядок обчислення наведених показників наступний.

 • 1. Фінансовий результат (прибутки чи збитки) за звітний період - може вказуватися прибуток (збиток) від продажу продукції (робіт, послуг), випущеної даним сегментом у звітному періоді, як різниця між договірною вартістю проданої продукції (робіт, послуг) і се фактичної виробничою собівартістю (без урахування витрат на продаж) або її повною собівартістю (при розподілі витрат на продаж між видами продукції).
 • 2. Загальна величина активів на звітну дату - наводиться величина вартості майна, що бере участь у виробництві відповідного виду продукції (звітного сегмента), що склалася на кінець звітного періоду.
 • 3. Загальна величина зобов'язань на звітну дату. У даних розділах найбільш суттєвими є показники позикових коштів (довгострокових і короткострокових), які представлені насамперед отриманими організацією кредитами і позиками. Розподіл даних зобов'язань між звітними сегментами (видами або групами видів продукції, робіт, послуг) може здійснюватися на основі прямої приналежності отриманих позикових коштів, коли однозначно можна визначити призначення таких кредитів і позик. На жаль, у ряді випадків зробити це не представляється можливим, тому до решти кредитами і позиками при віднесенні їх сум за звітними сегментами організації повинні застосовувати відповідні бази розподілу (наприклад, пропорційно планової (нормативної) собівартості (вартості) випущеної продукції та ін.).

Якщо організація крім звітних сегментів має і інші сегменти, якими, в свою чергу, можуть бути сегменти, пов'язані виключно з фінансовою діяльністю організації, то вся сума (величина) зобов'язань за отриманими кредитами і позиками (основна сума боргу і нараховані за ними відсотки, що відображаються у складі кредиторської заборгованості) незалежно від їх призначення цілком приводиться в складі зобов'язань іншого сегмента.

Другий не менш суттєвою "статтею" у складі зобов'язань є кредиторська заборгованість. При цьому номенклатура зобов'язань, що приводяться організаціями по даній "статті", досить широка, включаючи заборгованість перед постачальниками та підрядниками за отримані товарно-матеріальні запаси, виконані роботи та надані послуги; перед персоналом з оплати праці; перед державними позабюджетними фондами; з податків і зборів і т.д. Незважаючи на таке розмаїття видів кредиторської заборгованості, підходи до її розподілу за звітними сегментами повинні бути аналогічні застосовуваним при розподілі кредитів і позик. Так, якщо тс чи інші зобов'язання пов'язані з діяльністю конкретного звітного сегмента, то сума такого зобов'язання повинна повністю ставитися на цей звітний сегмент. Якщо подібного взаємозв'язку встановити не представляється можливим, то для розподілу зобов'язань слід використовувати відповідні бази розподілу. Наприклад, при розподілі заборгованості перед позабюджетними фондами в якості бази розподілу доцільно застосовувати питомі ваги фактично нарахованої заробітної плати за видами продукції до її загального обсягу; при розподілі заборгованості з податків і зборів, наприклад в частині ПДВ, можна використовувати в якості бази питома вага обсягу випущеної продукції по звітному сегменту до загального обсягу випуску продукції (робіт, послуг) у договірних цінах; при розподілі податку на прибуток -питома вага нормативної (планової) прибутку за видами продукції до її загальним обсягом і т.д.

 • 4. Виручка від продажів покупцям {замовникам) організації. У частині розподілу між сегментами обсягів отриманої за звітний рік виручки серйозних проблем у організацій не виникне. В даному випадку трудність може полягати в зіставленні сумарної величини виручки звітних сегментів з величиною виручки організації. Для досягнення порівнянності виручку від продажів по продукції (робіт, послуг), що не увійшла (увійшов) в номенклатуру звітних сегментів (наприклад, в силу їх незначного частки), організації можуть враховувати в показниках розділу "Інші сегменти". По даному сегменту в даному випадку також буде необхідно навести дані про фінансові результати, вартості активів і зобов'язань та інших суттєвих для організації показниках.
 • 5. Припущене виручка від операції з іншими сегментами. Мова йде про цехах допоміжного виробництва (ремонтні, транспортні, енергетичні, котельні і т.д.) і обслуговуючих господарствах (пральні, оздоровчі підрозділи тощо).
 • 6. Відсотки (дивіденди) до отримання - розподіл даного показника за звітними сегментами (видами продукції або їх групах) є надзвичайно абстрактним і умовним. Справа в тому, що дивіденди і відсотки до отримання нараховуються організацією від очікуваного (оголошеного) доходу від участі в капіталах інших організацій, а також від належних доходів від надання позик іншим організаціям, розміщення депозитних вкладів у кредитних установах, здійснення інших фінансових вкладень. Тому прямого взаємозв'язку між діяльністю звітного сегмента і отриманням доходу від роботи інших організацій і фінансових угод з ними бути нс може (за винятком організацій, для яких фінансова діяльність є основною).
 • 7. Відсотки до сплати. Перш за все як відсотків до сплати приймаються витрати в сумі належних відповідно до договорів до сплати відсотків за облігаціями, акціями за надання організації в користування грошових коштів (кредитів, позик).

У частині встановлення механізму розподілу даних сум між звітними сегментами слід зазначити, що прямого взаємозв'язку між діяльністю звітних сегментів і зобов'язаннями організації з виплати належних відсотків практично нс існує. Тому, як і при розподілі процентів (дивідендів) до отримання, організаціям при розподілі відсотків до сплати доведеться застосовувати умовні бази. В якості можливих варіантів вважаємо допустимим використовувати відношення вартості активів звітного сегмента до загальної величини активів організації, оскільки потреба в кредитах і позиках пов'язана в більшості випадків з недоліком оборотних коштів організації.

8. Величина амортизаційних відрахуванні за основними засобами та нематеріальними активами - за даним показником наводиться сума нарахованої за звітний період (рік) амортизації по основних засобах і нематеріальних активів в розрізі звітних та інших (за їх наявності) сегментів. Розподіл нарахованої амортизації за звітними сегментами повинно проводитися на основі сум фактично нарахованої за рік амортизації, згрупованої за даними аналітичного бухгалтерського обліку в розрізі окремих видів (груп) основних засобів і нематеріальних активів.

Що стосується нематеріальних активів (патенти, авторські права тощо), їх використання, як правило, пов'язане з виробництвом конкретних видів продукції (робіт, послуг), тому немає необхідності в застосуванні умовних (допоміжних) баз розподілу.

9. Податок па прибуток організації - наводиться сума нарахованого протягом звітного року податку на прибуток організації. Розподіл зазначеної величини між звітними та іншими (при їх наявності) сегментами, як правило, може бути пов'язано з певними труднощами. Дійсно, об'єктом оподаткування є вся сума перевищення доходів над витратами організації, що склалася в організації за звітний рік, тобто безпосередньо як є результатом діяльності звітних сегментів, так і результатом іншої діяльності організації (сплачені та отримані штрафи, нараховані та виплачені відсотки, реалізація вибулого майна і т.д.). Крім того, значна частина доходів і витрат визнається у податковому законодавстві інакше, ніж у бухгалтерському. Тому виходячи з цілей (завдань), що стоять перед організацією в даному випадку, а саме визначення ролі і місця окремих виробництв (сегментів) в результатах діяльності організації в цілому, можна умовно розділити суму належного до сплати податку на прибуток на дві частини: перша - податок на прибуток від фінансового результату діяльності звітних сегментів і друга - податок на прибуток від іншої діяльності. З цією метою податок на прибуток від іншої діяльності можна віднести до іншого сегмент) ', показники якого пов'язані виключно з фінансовою діяльністю організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>