Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Процедури і методи внутрішнього аудиту

Поняття процедури внутрішнього аудиту

Сутність процедури внутрішнього аудиту виходить з визначення, наведеного в бухгалтерському словнику під редакцією А.І. Азріліяна: "Процедура - це офіційно встановлений і ми порядок дії при обговоренні, веденні якого-небудь справи".

Виходячи зі змісту даного визначення, процедура внутрішнього аудиту - це певний порядок і послідовність дій внутрішнього аудитора для отримання необхідних доказів про конкретний об'єкт активів, зобов'язань, доходів, витрат, капіталу господарюючого суб'єкта.

Концептуально наведене визначення будується на знанні облікової системи організації. Тому прийнятність процедур внутрішнього аудиту в чому залежить від стану системи бухгалтерського обліку (обраної облікової політики, застосовуваних засобів обробки даних, обсягу здійснюваних фактів господарської діяльності, організації аналітичного обліку, документообігу), організаційної структури господарюючого суб'єкта, технології та організації виробничого процесу, розподілу обов'язків та повноважень між співробітниками бухгалтерії та ін.

Процедури внутрішнього аудиту являють собою регламенти (методи і правила), розроблені службою внутрішнього аудиту для того, щоб мати впевненість у тому, що:

 • o всі здійснювані факти господарської діяльності зареєстровані точно і повністю;
 • o всі помилки при веденні облікового процесу та реєстрації даних по ньому виявляються максимально швидко;
 • o цілісність даних забезпечена обліковими регістрами машинограммах;
 • o доступ до активів і обліковими документами обмежений;
 • o виявлені всі критичні галузі обліку, в яких ризик виникнення помилок або спотворень б ух гад тс річкою (фінансової) звітності великий.

Процедури внутрішнього аудиту дають впевненість у тому, що його цілі будуть досягнуті, а підготовлена зовнішня і внутрішня бухгалтерська звітність буде надійна.

Порядок документального оформлення процедури внутрішнього аудиту може бути представлений у вигляді таблиці (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Виконання процедур внутрішнього аудиту

Виконання процедур внутрішнього аудиту

Різновидів процедур внутрішнього аудиту багато, проте в практиці найчастіше здійснюються наступні:

 • o процедури внутрішнього аудиту дозволу проведення (санкціонування) фактів господарської діяльності (далі - ФГД);
 • o процедури внутрішнього аудиту повноти даних;
 • o процедури внутрішнього аудиту точності даних;
 • o процедури внутрішнього аудиту збереження активів та облікових документів;
 • o процедури внутрішнього аудиту по суті;
 • o процедури внутрішнього аудиту бізнес-процесів (заготовляння, виробництва, продажу, управління).

Процедури внутрішнього аудиту дозволу (санкціонування) ФХД спрямовані на забезпечення їх законності. До таких процедур можна віднести:

 • o перевірку правильності здійснення документообігу;
 • o перевірку виданих дозволів на вчинення ФХД (наприклад, продаж активів) або підтвердження доцільності їх вчинення уповноваженими співробітниками господарюючого суб'єкта (наприклад, твердження авансових звітів);
 • o встановлення кола осіб, які мають право підписування первинних облікових документів (наприклад, отримання матеріально-виробничий запасів (далі - МПЗ) або їх списання у виробництво, на інші потреби);
 • o участь у візуальному огляді МПЗ при їх оприбуткуванні або списання та порівняння змісту МПЗ, їх кількості й стану з даними первинних документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, активів приймання, лімітно-забірних карт) та складського господарства (картки обліку матеріальних цінностей ). Виконання процедур внутрішнього аудиту розглянемо на прикладі перевірки правильності здійснення документообігу (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Процедури внутрішнього аудиту повноти даних призначені для підтвердження впевненості внутрішнього аудитора в тому, що дані за всіма фактами господарської діяльності внесені в облікові регістри і прийняті на обробку. За відсутності документів існує імовірність їх втрати, неправильної сортування або неправильної реєстрації даних про здійснення ФХД. У складі таких процедур;

 • o нумерація (попередня нумерація) всіх первинних документів в момент вчинення ФХД і їх облік після обробки (наприклад, касова книга, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, книги покупок і продажів, видачі довіреностей та ін.);
 • o перевірка обробки всіх даних шляхом застосування будь-яких перевірочних сум (наприклад, застосування способу зворотної калькуляції, балансового метола, правила подвійного запису та ін.);
 • o взаимоувязка даних здійснених ФХД з даними, відображеними в інших джерелах інформації (наприклад, зіставлення даних по книзі продажів, виписаним рахунками-фактурами, накладними на відвантаження продукції і одержаними грошовими коштами).

У разі ведення бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі необхідно врахувати процедури програмного контролю. При комп'ютерній обробці інформації внутрішнього аудиту піддається повнота внесення даних з первинних документів, оброблених відповідним програмним продуктом, включаючи всі стадії проходження документа (ідентифікація, поповнення, підсумовування даних по всіх здійсненим ФХД).

Зміст процедур внутрішнього аудиту точності даних дозволяє констатувати, що дані по кожному ФХД відображені в бухгалтерському обліку сучасно і в повному обсязі, а рознесення по рахунках здійснена правильно. Точність даних досягається впровадженням процедур внутрішнього аудиту при формуванні первісної вартості, здійсненні розрахунків з контрагентами, оприбуткуванні МПЗ. відвантаженню продукції та ін. До процедур цього напрямку можна віднести:

 • o арифметичну перевірку правильності облікових записів, що включають перевірку оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку;
 • o звірку розрахунків з контрагентами;
 • o різні процедури внутрішнього аудиту роботи комп'ютеризованої системи бухгалтерського обліку;
 • o подвійну перевірку ФХД із залученням особи, яка повторює розрахунки, вносить додавання і вказує кореспонденцію рахунків;
 • o обмеження несанкціонованого доступу до програмних файлів, обліковими документами та ін.

Процедури внутрішнього аудиту збереження активів та облікових записів засновані на обмеженні доступу до активів організації осіб, які не мають на це повноважень. Здійснення даних процедур спрямоване на попередження нестач, розкрадань, знищення і псування активів організації. До таких процедур відносяться:

 • o наявність налагодженої контрольно-пропускної системи;
 • o установка засобів охорони, сигналізації, сейфів;
 • o пристрій обладнаних складських приміщенні;
 • o перевірка договорів про матеріальну відповідальність;
 • o визначення кола лип, які мають право отримання МПЗ;
 • o обмеження доступу до програмних файлів;
 • o установка паролів, ключів доступу і т.п .;
 • o збереження облікових документів шляхом здійснення внутрішнього аудиту виконання графіка документообігу та ін.

Процедури внутрішнього аудиту по суті безпосередньо спрямовані на перевірку ведення бухгалтерського та податкового обліку та достовірності сформованої бухгалтерської (фінансової) звітності. Дані процедури включають два напрями, одне з яких пов'язане з детальною перевіркою вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках і що відносяться частіше до процедур точності даних. Процедури другого напрямку - це аналітичні процедури, які включають аналіз та оцінку отриманої інформації, дослідження найважливіших показників звичайної та іншої діяльності, з'ясування причин їх спотворення.

До процедур внутрішнього аудиту можна віднести внутрішньогосподарські перевірки. Їх мета - ретельний і безперервний огляд виконання рекомендацій, отриманих організацією за результатами проведених аудиторських і податкових перевірок. Крім того, такі перевірки сприяють своєчасному виявленню помилок і їх виправлення, вимагають від співробітників всіх структурних підрозділів кваліфікованого виконання своїх обов'язків. Такі процедури можуть включати заходи адміністративного впливу за невиконання всіх запропонованих процедур службою внутрішнього аудиту.

 
<<   ЗМІСТ   >>