Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту

Первинний облік та його інформаційна база

Обов'язковою умовою ефективного управління підприємствами є своєчасне забезпечення керуючої системи необхідною інформацією, включаючи інформацію внутрішнього аудиту. Створений у добровільному порядку й використовує у своїй діяльності різні аспекти інформаційного поля організації, охоплюючи конструкторську, технологічну, економічну (планову, облікову та звітну) види інформації, внутрішній аудит представляє результати своєї роботи вищій ланці управління підприємством.

У першу чергу внутрішній аудит, витрати на утримання якого бере на себе господарюючий суб'єкт, покликаний забезпечити керівництво і (або) власників поряд з іншою інформацією даними про його фінансово-господарської діяльності, сприяє створенню високоефективної системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, перешкоджає виникненню порушень, підтверджує достовірність звітів його відокремлених структурних підрозділів і спрямований на вишукування резервів підвищення ефективності роботи організації.

Економічний суб'єкт структурно складається з безлічі підрозділів, які здійснюють всередині нього різні бізнес-процеси, починаючи від постачальницької діяльності і закінчуючи інвестиційної. Кожен вид бізнес-процесів має широко розгалужену інформаційну базу, що охоплює показники не лише внутрішньої, а й зовнішнього середовища.

Найбільш повна інформація, яка використовується внутрішніми аудиторами, формується у регістрах фінансового, управлінського та податкового обліку, заснованих на даних первинних облікових документів (рис. 4.1). Це положення викликано тим, що у фінансових, управлінських і податкових регістрах придатна для внутрішнього аудиту первинна інформація групується по різних підставах, зумовленим завданнями цих видів обліку.

Джерела інформації внутрішнього аудиту

Рис. 4.1. Джерела інформації внутрішнього аудиту

Тут представлена загальна інформаційна база внутрішнього аудиту, де внутрішні джерела відіграють першорядну роль. Внутрішня облікова інформаційна система спрямована на отримання інформації, необхідної для підтримки певних ресурсів, що забезпечують якість і стійке положення підприємства на ринку. Вона, з одного боку, систематизує і синтезує дані фінансового обліку за специфічними ознаками, а з іншого - розширює і деталізує їх, охоплюючи виробничо-господарську та фінансову діяльність. Точками перетину фінансового, управлінського та податкового обліку є визначення величин визнання доходів і витрат, обчислення собівартості залишків незавершеного виробництва, випуску та залишків готової продукції і собівартості продажів і т.д., які відносяться до основоположним об'єктам внутрішнього аудиту.

Науковцями і практиками в області бухгалтерського обліку та аудиту виділені і визначені наступні основні вимоги, що пред'являються до інформації, необхідної для внутрішнього аудиту:

  • o своєчасність - актуалізація інформації на момент, коли вона стає доступною для використання;
  • o повнота і регулярність - систематичне надходження необхідних для управління даних, належний рівень організації їх зберігання;
  • o достовірність - забезпечення відображення справжнього стану справ;
  • o цінність (корисність) - інформація повинна сприяти осмисленню сутності процесів, подій та операцій;
  • o придатність до використання - своєчасне і ефективне представлення в прозорій, легко читається формі (у вигляді таблиць, графіків, формул тощо), оброблених даних за допомогою специфічних методів, прийомів і способів узагальнення і систематизації;
  • o порівнянність - досягнення шляхом використання єдиної методологічної та методичної бази процесів бюджетування, спостережень і реєстрації показників у всіх підрозділах організації;
  • o проверяемость - формування показників, що дозволяє організувати попередній і подальший контроль за виконанням встановлених завдань і відповідністю стратегії і тактики організації.

Внутрішня інформація представлена в організації у вигляді зведених відомостей, звітів структурних підрозділів, бюджетів (кошторисів) витрат, калькуляцій собівартості продукції, робіт, послуг і, звичайно, первинною документацією. Серед внутрішніх джерел інформації в першу чергу виділяють установчі документи організації, емісійні проекти, рішення ради директорів, накази, розпорядження, інструкції, положення, що регламентують правила та процедури прийняття управлінських рішень, здійснення господарських операцій, внутрішні бази даних, довідки за результатами перевірки контролюючими органами та ін.

Первинний облік, результатом ведення якого виступають первинні документи ручного і машинного виконання, НС є закритим, визнаний відкритим для перевіряючих органів, які мають на те певні повноваження. Виключення представляє внутрішня звітність, деякі дані якої представляють комерційну таємницю не тільки для зовнішніх споживачів інформації, але і для співробітників організації, за ієрархією не мають відношення до вирішення певних питань.

Дана обставина має бути враховано внутрішнім аудитором, так як він зобов'язаний отримати дозвіл від керівництва на користування закритими матеріалами для вирішення завдань, поставлених перед аудиторським відділом групою фахівців. Грунтуючись на вищевикладеному, можна стверджувати, що основною інформаційною базою при внутрішньому аудиті будуть служити первинні документи, прийняті бухгалтерією до обробки.

Перед начетов перевірки аудитор (група фахівців) повинен ознайомитися з правилами оформлення первинних облікових документів, що містяться в нормативних актах і обліковій політиці організації.

У бухгалтерському обліку документи являють собою письмове розпорядження на здійснення господарських операцій або письмове підтвердження вже совершившихся фактів господарської діяльності. Документи є підставою для згрупованих в регістрах по однорідності їх економічного змісту бухгалтерських записів.

Первинні документи підлягають формальній перевірці, оскільки є носіями економічної та юридичної інформації. У частині економічного змісту вони, згідно з принципом безперервності діяльності організації, здійснюючи первинне спостереження і первинну реєстрацію фактів господарського життя, підтверджують повноту їх відображення в облікових регістрах і служать для перевірки економічної обгрунтованості понесених витрат, визнання доходів, активів, зобов'язань, капіталу, часових параметрів прийняття об'єктів до обліку і т.д. Носіями юридичної інформації вони стають в силу того, що містять відомості про доказовості і законності здійснення фактів господарської діяльності. Виходячи з цього, внутрішній аудитор класифікує документи з таких підстав (рис. 4.2).

Аудитором для визначення релевантності інформації, первинна облікова документація розглядається з позицій як економічної доцільності, так і законності перевіряються фактів господарського життя. Звертається увага на повноту заповнення реквізитів, наявність і обґрунтованість підписів, які дозволяють чи підтверджують факт господарського життя, осіб, які несуть відповідальність за оформлення документів. Документи, за якими виявлені порушення або викликають сумнів у їх достовірності, економічному та юридичному обгрунтуванні копіюються і додаються до звіту аудитора.

Класифікації первинних облікових документів

Рис. 4.2. Класифікації первинних облікових документів

Для внутрішнього аудиту також важлива класифікація документів за авторським виконанню (особисті та службові), за терміном виконання (термінові і нетермінові), по справжності складання (оригінали і дублікати). Такі підстави класифікацій допомагають при внутрішньому аудиті встановити ступінь відповідальності за виконання бюджетних показників пли більш об'єктивно оцінити досягнення в їх виконанні, зіставити тактику і стратегію організації та її структурних підрозділів. Особливу увагу аудитор приділяє вартісній оцінці, ідентифікації в часі, відповідності номенклатурі робочого плану рахунків всіх фактів господарського життя, які входять до сфери завдання керівника.

Документи, складені аудитором до звіту керівництву організації, називають робочими. До них відносяться розрахунки, аналітичні процедури, групувальні відомості показників у розрізі ознак завдання, різного роду таблиці, графіки і т.п. Як і при зовнішньому аудиті, робочі документи можна поділити на чотири типи: документи звірки; документи безпосередньої перевірки; документи підтверджуючі достовірність інформації; аналітичні документи. Документи, за якими не виявлено порушень або за якими не виникло питань, записуються в робочі документи аудитора загальним пакетом із зазначенням їх номерів, найменувань і дати складання.

Проведення внутрішнього аудиту включає в якості обов'язкової процедури дослідження порядку збирання та транспортування інформації, і в цьому аспекті важливу роль відіграє документообіг, під яким розуміється шлях руху документів від моменту їх виникнення до здачі в архів після обробки і відображення в обліку, а також дотримання графіка документообігу . Порядок створення, прийняття до виконання, відображення в обліку, зберігання первинних документів регламентується "Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку" і низкою постанов Держкомстату (Росстата). Посилання на відповідні нормативні документи та приклади схем документообігу по об'єктах обліку будуть представлені в розділі, присвяченому організації внутрішнього аудиту бізнес-циклів діяльності організації.

Для характеристики документообігу внутрішній аудитор використовує таку класифікацію потоків інформації: вхідні (документи, що надходять ззовні), які виходять (документи, відправлені в інші організації), внутрішні (створені всередині організації). Перевіряється законність і доцільність фактів господарського життя. За результатами перевірки кожної групи складаються окремі робочі документи із зазначенням виявлених формальних та арифметичних помилок, порушень термінів подання документів для обробки, невідповідності дат здійснення господарських операцій та їх відображення в облікових регістрах, повноти відображення в облікових регістрах доконаних фактів господарського життя, економічних і податкових наслідків виявлених негативних фактів.

Крім того, інформацією, використовуваною при перевірках внутрішніми аудитами, є застосування довідково-пошукових систем (СПС). Серед них до найбільш поширених можна віднести системи: "Консультант-Плюс", його нову версію "Технологія-3000", "Гарант", "Інфо-Бухгалтер". "ТБ. Корпорація" та інші системи з їх програмними продуктами. Особливої уваги з боку внутрішніх аудиторів заслуговує версія "Консультант-Плюс" - "Тсхнологія-3000". У даній довідкової системі є форми первинних облікових документів та бухгалтерської звітності, що важливо для перевірки застосовуваних форматів первинної документації та повноти заповнення їх обов'язкових реквізитів.

Переваги цієї версії проявляються в можливості створювати папки і закладки, в яких аудитор може зберігати й накопичувати будь-які документи та їх фрагменти, що стосуються вирішення певних завдань перевірки. Це дозволяє швидко підібрати і вивчити необхідні документи з проблеми, мати наочне уявлення про зміни в документах, що відбуваються в даний момент, організувати створення власних документів щодо результатів перевірки, зберегти отримані відомості в ході проведення внутрішнього аудиту.

Всі процедури аудитор може проводити у звичному форматі Microsoft Word і виконувати дії в Microsoft Excel, використовувати як аудиторських доказів будь-які фрагменти нормативних документів у тексті своїх звітів.

 
<<   ЗМІСТ   >>