Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів фіксуються в Положенні про службу внутрішнього аудиту. Не існує нормативно встановлених вимог до встановлення прав і обов'язків внутрішніх аудиторів.

При розгляді цього питання за основу необхідно приймати Федеральний закон від 30 грудня 2008 року № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" і діючі стандарти аудиту.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають такі права.

 • 1. Визначати форми і методи аудиторської перевірки з урахуванням методик служби внутрішнього аудиту.
 • 2. Організовувати системний контроль за діяльністю структурних підрозділів організації.
 • 3. Мати доступ у всі підрозділи організації, до будь-якої інформації, необхідної для проведення аудиту.
 • 4. Давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу щодо приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами і законодавством, щодо виправлення помилок і неточностей, вживанню заходів у зв'язку з виявленими недоліками.
 • 5. Отримувати від відповідальних працівників пояснення з питань, які виникають у ході проведення ревізій та аудиту.
 • 6. Давати розпорядження персоналу з підготовки організації до зовнішнього аудиту.
 • 7. Давати рекомендації керівництву щодо зміни системи контролю в організації, а також зміні управлінської політики в організації.
 • 8. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.
 • 9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими посадовою інструкцією обов'язками.
 • 10. Вимагати від керівництва організації забезпечення організаційно-технічних умов та оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 • 11. При необхідності залучати до перевірок співробітників інших підрозділів.
 • 12. Самостійно знімати копії з документів, що перевіряються і т.д.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають наступні обов'язки.

 • 1. Перевіряти стан збереження майна та розслідувати факти розкрадань власності засновників організації, а також порушень вимог законодавчо-нормативних актів, внутрішніх документів, посадових інструкцій.
 • 2. Виробляти заходи щодо підвищення ефективності управління, проводити експертизу ефективності та надійності роботи системи внутрішнього контролю організації.
 • 3. Виконувати аналіз фінансового становища організації, се філій і залежних організацій.
 • 4. Організувати підготовку до перевірок органів зовнішнього контролю, брати активну участь у цих перевірках.
 • 5. Кваліфіковано і якісно проводити внутрішні аудиторські перевірки.
 • 6. Здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності організації, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання та подання.
 • 7. Організовувати уніфікацію і стандартизацію облікових процесів.
 • 8. Готувати і представляти для затвердження керівництву організації план і бюджет аудиторських робіт.
 • 9. Проводити суцільні ревізії та перевірки в підрозділах організації відповідно до затвердженого плану.
 • 10. Здійснювати контроль за виконанням бюджету організації.
 • 11. Здійснювати експертну оцінку проектів, контрактів, контролювати своєчасність і повноту відображення в облікових документах здійснюваних операцій (договорів, що укладаються) і їх результатів.
 • 12. Виявляти внутрішні резерви організації та визначати шляхи їх ефективного використання.
 • 13. Проводити моніторинг витрачання фондів за різними проектами або програмами, здійснювати аналіз доходів і витрат організації, оптимізацію і планування податків.
 • 14. Проводити вибіркові ревізії з метою виявлення та ліквідації заборгованостей і нестач, здійснювати контроль за виконанням організацією та його контрагентами своїх зобов'язань, аналізувати дебіторську і кредиторську заборгованості, давати оперативні вказівки по зменшенню заборгованостей.
 • 15. Розробляти рекомендації та план дій щодо усунення виявлених відхилень від планів; рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати.
 • 16. Визначати і аналізувати можливі зовнішні і внутрішні ризики при розробці та впровадженні нових проектів в організації.
 • 17. Складає звіти про виконану роботу, аналітичні та доповідні записки, давати експертні висновки та інші звіти.

Суб'єкти перевірок служби внутрішнього аудиту зобов'язані створювати внутрішнім аудиторам умови для своєчасного і повного проведення перевірки, а також сприяти в її здійсненні, не обмежуючи кола питань, що підлягають перевірці.

 
<<   ЗМІСТ   >>