Повна версія

Головна arrow Географія arrow ЕКОНОМІКА НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (PAYBACK PERIOD - РР)

Період окупності РР - це час від початку інвестування до моменту, коли кумулятивний чистий потік реальних грошей (накопичена чистий прибуток) порівнюється з початковими витратами (інвестиціями) за проектом. Іншими словами, це час реалізації проекту до того моменту, поки не будуть повернуті початкові капіталовкладення, тобто РР - це період часу до, за який віддача на капітал досягає суми інвестицій і при якому дотримується умова

Як відомо, за правилом окупності будь-який проект може бути прийнятий, якщо його період окупності менше деякого заздалегідь встановленого терміну. При використанні цього показника вважається, що проект, який має найкоротший термін окупності, є і найкращим, а всі інші проекти стають все менш і менш цікавими в міру зростання відповідного їм періоду окупності.

В цілому проекти з більш короткими періодами окупності краще. Деякі компанії, розглядаючи різні проекти, часто встановлюють для себе граничний термін окупності капітальних вкладень, перевищення якого в деякому проекті відразу ж робить його неприйнятним. Наприклад, якщо компанія встановлює для себе в якості критерію оцінки проектів термін окупності не більше чотирьох років, а в даному проекті кумулятивний приплив реальних грошей (кумулятивна чистий прибуток) порівнюється з інвестиціями тільки через п'ять років, то такий проект буде відкинутий, незважаючи на значення NPV і IRR.

У табл. 9 наведені величини кумулятивних чистих потоків реальних грошей (накопичених чистих потоків реальних грошей). Як бачимо, через рік після пуску золоторудника кумулятивний чистий потік реальних грошей ще негативний (-4,1 млн дол.), А в кінці другого року роботи підприємства він вже приймає позитивне значення (10,1 млн дол.). Значить, нульове значення він приймає в середині другого року роботи. Точно цей час другого року роботи можна розрахувати як (14,2 -10,1) / 14,2 = 0,3 року. До цієї величини, очевидно, треба додати ще весь перший рік роботи підпри

ємства і ще два роки від на- g

чала інвестування до *

пуску підприємства. Таким * §

чином, термін окупності н

в розглянутому випадку складе 3,3 року з моменту початку інвестування.

У найпростішому варіанті термін окупності капітальних вкладень не враховує фактор часу.

У більш складному, але і більш обгрунтованому з фінансової точки зору варіанті під терміном окупності розуміється період часу, протягом якого сума чистих прибутків, дисконтованих на момент завершення інвестицій (і початку виробництва), дорівнює сумі інвестицій.

При використанні цього методу потрібно спочатку привести вагу грошові суми (і інвестиції, і майбутні чисті прибутки) до моменту завершення інвестицій, тобто дисконтувати їх, а вже потім визначати термін окупності проекту. Це уточнене значення, очевидно, виявиться більше початкового, отриманого у спрощений спосіб.

Припустимо, що інвестиційний проект ха-

е

V »

<4 оо? o '

ТГ

40 1Г) - Г ''

п

04 ГОЛ

го © -

ГЧ

  • 14,2
  • 0,12
  • 3,3

-

  • - про
  • 2 f «

§ I °

ГЧ

  • -20,0
  • -20,0
  • 1,0

параметри

Чистий потік реальних грошей (NCF,), млн дол.

Кумулятивний чистий потік реальних грошей, млн дол.

Період часу від початку фінансування до досягнення нульового значення кумулятивного чистого потоку реальних грошей, роки

Потік реальних грошей по проекту (в млн дол.)

параметри

рік

-2

-1

1

2

3

4

інвестиції

200

250

-

-

-

-

Чистий прибуток

-

-

150

250

300

300

растеризуются наступним потоком реальних грошей, що належать до кінця року (табл. 10).

У спрощеному методі для визначення періоду окупності необхідно вирішити рівняння 200 + 250 = 150 + 250 + ЗООх, де х - частина третього року, необхідна для того, щоб сумарний потік грошових коштів від реалізації проекту зрівнявся з сумою інвестицій; в даному випадку * = 0,167 року. Таким чином, період окупності складе 2,167 року від моменту завершення інвестицій і початку виробництва (або 4,167 року після початку інвестування).

В уточненому методі потрібно спочатку знайти суму інвестицій з відсотками на кінець року -1. Припустимо, компанія використовує ставку дисконту 15%. Тоді сума інвестицій складе 200 * 1,15 ь 250 = 480 млн дол.

Дисконтована вартість грошових коштів від проекту в перші два роки повинна скласти 150 • 1,15 _ | +250 • 1,15 ' 2 = = 319,47 млн дол.

Ця величина явно менше суми інвестицій з нарахованими відсотками, причому різниця становить 480 - 319,47 = 160,53 млн дол. Дисконтована вартість потоку реальних грошей в третій рік повинна скласти 300 • 1,15 ' 3 = 197,25 млн дол.

Таким чином, тільки частина третього року знадобиться, щоб сумадисконтованих чистих прибутків зрівнялася з сумою інвестицій з відсотками. Розрахуємо цю частину третього року: 160,53 / 197,25 = 0,81 року.

Уточнений термін окупності складе 2,81 року (або 4,81 року після початку інвестування).

 
<<   ЗМІСТ   >>