Повна версія

Головна arrow Географія arrow ЕКОНОМІКА НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГПАВА 4 ОЦІНКА І АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Проектні ризики. загальні положення

Проектні інвестиційні рішення можуть прийматися в різних умовах, які називаються середовищем прийняття рішень. Зазвичай виділяють три можливі середовища: визначеності (детермінованості), ризику (ймовірнісної визначеності) і невизначеності.

Серед визначених характеризується відомими майбутніми станами системи або, іншими словами, відомими можливими наслідками реалізації рішення.

Ризик визначається як небезпека, можливість збитку або шкоди. Отже, ризик відноситься до можливості настання якої-небудь несприятливої події. Під ризиком прийнято розуміти ймовірність можливих втрат частини ресурсів, недоотримання доходів, появи додаткових витрат у порівнянні з варіантом, передбаченим проектом, або дисперсію навколо передбачуваного результату. Середовищем ризику в цьому випадку є ситуація, коли відомі можливі наслідки здійснення проекту і ймовірності їх появи.

Середа невизначеності відповідає такій ситуації, коли відомі тільки можливі результати реалізації проекту та невідомі ймовірності цих наслідків.

Всі ризики, які можуть виникати при реалізації того чи іншого проекту, можна поділити на кілька видів:

політичний;

соціальний;

економічний;

екологічний;

юридичний.

Класифікація ризиків за видами використовується при аналізі підприємницького клімату в країні, інвестиційного рейтингу окремих регіонів і вирішення інших завдань.

Політичний ризик є загрозою ззовні, ступінь впливу опозиції, ставлення регіональних органів влади до політики уряду, до іноземних інвестицій, ступінь втручання держави в економіку, можливість націоналізації без повної компенсації, введення заборон на імпорт і т.д.

Соціальний ризик характеризується рівнем безробіття, можливістю страйків, висловленням недовіри з боку працівників органів державної влади на місцях, адміністрації підприємства і т.д.

У ряді випадків ці види ризиків об'єднують і визначають соціально-політичний ризик. Для оцінки соціально-політичного, а також інших видів ризику часто використовується метод експертних оцінок, що полягає в тому, що кожному показнику, що характеризує певний вид ризику, присвоюється певна кількість балів. При цьому кожен з показників в системі оцінки має свою вагу, відповідний його значущості. Потім отримані в процесі експертизи бали підсумовуються за всіма показниками з урахуванням вагових коефіцієнтів і утворюється узагальнена оцінка даного виду ризику по регіону або країні:

де Rj- узагальнена оцінка ріскау'-го виду; by- ваговий коефіцієнт / -го показника ріскау-го виду; г у- значення / '- го показника ризику у-го виду; п - число показників.

Економічний ризик підрозділяється:

на виробничий, пов'язаний з можливістю невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом із замовником;

фінансовий (кредитний), пов'язаний з можливістю невиконання підприємством своїх фінансових зобов'язань перед інвестором;

ринковий, що викликається коливаннями курсів валют і процентних ставок;

інвестиційний, пов'язаний з можливістю знецінення інвестиційного портфеля, що складається як з власних, так і придбаних цінних паперів;

комерційний, що відображає ненадійність майбутніх доходів за рахунок зменшення обсягів продажів, зростання цін на споживані ресурси і інших чинників.

Екологічний ризик пов'язаний з можливим виникненням стихійних лих (землетрусів, повеней і т.д.), пожеж, аварій і т.п.

Юридичний ризик викликається несприятливими для учасників проекту змінами в законодавстві (введення нового податку, підвищення ставок за діючими податками, скасування податкових пільг і т.д.).

За стадіями прояви ризик можна класифікувати на передопераційний і операційний. Аналіз по стадіях здійснення проекту дозволяє фінансує виявити ризик, притаманний конкретному проекту, і передбачити заходи щодо його зниження.

Вивчення передопераційного ризику включає в себе аналіз статуту підприємства, що реалізує проект, на предмет визначення мети організації та розподілу обов'язків між засновниками і директорами; аналіз можливостей і прав розпоряджатися, орендувати, використовувати приміщення, землю, обладнання, природні ресурси; перевірку захищеності авторських прав, документів, що підтверджують екологічну чистоту виробництва, пожежну безпеку, контрактів на будівництво виробничих об'єктів, поставку енергії, води, транспортне обслуговування і т.д .; оцінку укомплектованості підприємства кваліфікованою робочою силою; оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів.

При дослідженні операційного ризику оцінюють можливість падіння обсягів продажів (виробництва) до точки беззбитковості; стабільність системи оподаткування, обмінного курсу валют; ритмічність матеріально-технічного забезпечення виробництва; можливість несприятливих для підприємства дій компаньйонів або урядових органів, рівень гарантій по кредитах і т.д.

Ризик з причин виникнення (зокрема, на ринку цінних паперів) ділиться на функціональний, грошовий, інфляційний, ризик ліквідності та ін.

За своїми наслідками ризик можна поділити на ризик припинення діяльності (наприклад, внаслідок банкрутства, неплатоспроможності, безперспективності подальших пошуків корисних копалин і т.д.) і варіаційний ризик, обумовлений мінливістю доходів, одержуваних від цінних паперів.

Наприклад, гірничо-видобувна промисловість як система характеризується рядом специфічних особливостей, що відрізняють її від інших галузей матеріального виробництва. Найбільш істотними з них з точки зору аналізу ефективності інвестиційних проектів та оцінки ризику є: велика залежність показників і критеріїв ефективності витрат від природних умов, від рівня використання розвіданих і витягають ресурсів корисних копалин; динамічний характер (мінливість в часі) природних факторів; імовірнісний характер більшості техніко-економічних показників відпрацювання родовищ; зміна відтворювальної структури капіталовкладень в масштабі галузі в бік збільшення їх частки, що спрямовується на компенсацію падіння видобутку на старих родовищах; велика тривалість реалізації проектів; висока капіталомісткість видобутку; необхідність здійснення великих початкових інвестицій: тривалий період відшкодування початкового капіталу та ін.

Ці особливості гірничо-добувної промисловості впливають і на формування системи проектних ризиків. Інвестиційними проектами в цих галузях притаманні всі види ризиків, розглянутих раніше.

Призначення аналізу ризику полягає в тому, щоб дати потенційним партнерам необхідну інформацію для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат.

Для зниження ймовірності прийняття неефективного рішення необхідно до проведення аналізу ризику визначити класифікаційні ознаки проектних рішень; оцінити, до якої сфери економіки (позитивної або нормативної) належить вирішення; вміти вирішувати проблему (готувати і приймати рішення) поетапно.

У табл. 2 наведено класифікацію проектних рішень за різними ознаками, знання якої дозволяє особам, які готують

Таблиця 2

Класифікація проектних рішень

ознака класифікації

характеристика рішень

зміст

Політичні, соціальні, технологічні, екологічні і т.д.

Термін дії

Короткострокові (оперативні) Середньострокові (тактичні) Довгострокові (стратегічні)

Число осіб, які приймають рішення

Індивідуальні Колективні (групові)

число цілей

одноцільові

багатоцільові

Середовище прийняття рішення

визначеність

Ризик (ймовірна невизначеність) Невизначеність

ступінь повторюваності

разові

програмовані

інформаційна база

Побудована на основі: апріорних даних; апостеріорного даних

ступінь унікальності

рутинні

творчі

1 Можливість використання

є

експерименту

Відсутнє

і приймають рішення, визначити особливість конкретного проектного рішення і вибрати найбільш раціональний набір методів оцінки його ефективності.

Позитивний аналіз передбачає пояснення і прогнозування явищ в економіці, а нормативний відповідає на питання, як має бути. За допомогою нормативного аналізу готуються і приймаються в основному політичні рішення (введення або скасування податків, зборів, зміна мінімального рівня заробітної плати і т.д.).

На рис. 5 показані основні етапи та стадії підготовки і прийняття управлінських рішень, в тому числі і в галузі освоєння нафтових і газових ресурсів.

Етапи раціонального розв'язання проблем

Мал. 5. Етапи раціонального розв'язання проблем

Як показує практика і в своїх побудовах враховує економічна теорія, особи, які приймають рішення про інвестиції, можуть бути схильні до ризику, не схильні до ризику або байдужі до нього. Більшість інвесторів не схильні до ризику, що підтверджується їхнім прагненням застрахуватися від ризикованих ситуацій.

На рис. 6 наведено взаємозв'язок між ризиком проекту і прибутком на капітал, що інвестується: при більшому ризику проект повинен генерувати великий прибуток, зацікавлюють інвестора у вкладеннях.

Аналіз ризиків можна поділити на два взаємно доповнюють один одного види: якісний і кількісний.

Взаємозв'язок прибутку і ризику проекту

Мал. 6. Взаємозв'язок прибутку і ризику проекту

Головне завдання якісного аналізу - визначити фактори ризику, етапи та роботи, при виконанні яких він виникає, встановити потенційні області ризику, після чого - ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику має на увазі чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику проекту в цілому. Кількісний аналіз значно складніше і базується на теорії ймовірностей, математичній статистиці, теорії дослідження операцій.

Подією в теорії ймовірностей називається те, що може відбутися або не відбутися під час здійснення певного комплексу умов. Кожне таке здійснення називається випробуванням. Події можуть відбуватися обов'язково, тобто бути детермінованими, і нс обов'язково, тобто випадковими.

Відносної частотою випадкової події А називається відношення числа появ цієї події (N A ) до числа рівно можливих випадків (шансів):

де Ч 0 - відносна частота події А , частки єдиний .; N - число рівно можливих випадків (випробувань).

Межа, до якого прагне відносна частота події А при необмеженому збільшенні числа випробувань, називається ймовірністю випадкової події А.

Імовірність може бути об'єктивною, тобто обчисленої на основі відносної частоти, з якою відбуваються події, і суб'єктивної, яка визначається припущеннями щодо майбутнього, заснованими на судженні або особистому досвіді експертів.

Випадковою величиною називається така, яка в результаті випробування приймає певне значення; при повторних випробуваннях значення випадкової величини можуть змінюватися. Випадкові величини можуть бути дискретними і безперервними.

 
<<   ЗМІСТ   >>