Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРІЇ НА ПОПУЛЯЦІЇ ІНШИХ ВИДІВ

Ланцюг послідовних фаз (4.1) або більш детальні схеми (4.2) - (4.6) при відповідній трактуванні можуть описувати не тільки розвиток клітинних популяцій, а й інших біосистем більш високого рівня (рослин, тварин, біоценозів). Крім того, вони можуть бути також використані для вирішення деяких економічних задач. Відповідно математична формалізація і отримані на її основі аналітичні описи динаміки чисельності популяції одного виду можуть бути застосовані і для інших видів. Зокрема, результати, наявні для клітинних популяцій, можуть бути узагальнені на більш складні біосистеми.

Слід мати на увазі, що в квазіхіміческіх концепції поняття «субстрат» включає в себе не тільки біохімічні субстрати (речовини), а й організми. Наприклад, для які споживають організмів (консументів) в якості субстратів можуть розглядатися відповідні виробляють організми - продуценти (пуголовок + личинка -? Жабеня).

Рівняння, отримані на основі квазіхіміческіх моделей, дозволяють теоретично розраховувати ефекти спільної дії хімічних речовин на динаміку чисельності популяцій, т. Е. Вирішити одну з найважливіших завдань теоретичної біології, наприклад екології.

Як кількісного критерію ефективності дії токсикантів або промоторів можна використовувати відношення

де Т Х9 Т 0 - періоди індукції (інкубації) при наявності токсикантів з концентраціями Х, х 2 і при їх відсутності, що обчислюються безпосередньо за рівнянням (4.29).

Розрахункова крива доза впливу - ефект E t (xi, xi) для дріжджових клітин задовільно узгоджується з експериментом (див. Рис. 4.3).

У ряді робіт досліджена залежність швидкості росту популяції рачків-дафній від їх числа в одиниці об'єму акваріума. Рачки-дафнії (так само, як і плодова мушка дрозофіла) відносяться до числа так званих модельних організмів.

На основі регресійного аналізу експериментальних даних для рачків-дафній отримано емпіричне співвідношення, аналогічне рівнянню (4.12). Однак біологічний сенс числових параметрів залишається неясним.

Квазіхіміческіх моделі дозволяють прояснити особливості кінетики ланцюгового зростання рачків-дафній.

Розвиток цих організмів відображається ланцюгом послідовних фаз (4.1), якщо прийняти наступні позначення: С - яйце (ікринки); Сг і С% - фази розвитку личинки; З т - доросла особина. З позиції кінетики важливо, що тривалість циклу зростання і коефіцієнт розмноження рачків-дафній приблизно на порядок більше, ніж у дріжджових клітин. Ці особливості враховуються співвідношенням (4.12), відповідна інтегральна крива (4.13) добре узгоджується з експериментальними даними.

Слід зазначити, що четирехстадійний цикл зростання проходять комахи, риби та інші живі організми. Для опису їх зростання також може бути застосована квазіхіміческіх модель зростання.

 
<<   ЗМІСТ   >>