Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОД АНАЛІЗУ

Вольтамперометрия - електрохімічний метод аналізу, заснований на вивченні залежності струму, що протікає через велектролітичні осередок, від напруги. Вона є якісним і кількісним методом аналізу.

Вольтамперометрия - високочутливий і експресний метод визначення неорганічних і органічних речовин, придатний для аналізу хімічних, геохімічних, біохімічних, медичних, фармацевтичних та інших об'єктів. Це один з найбільш універсальних методів визначення слідів речовин, він дозволяє одночасного визначати кілька компонентів (в оптимальних умовах експерименту - до чотирьох-п'яти), а також має лінійну залежність струму від концентрації в діапазоні 10 -8 -10 ~ 2 М.

Першим з численних вольтамперометрических методів був метод полярографії, який в 1922 р розробив Я. Гейровского (J. Heyrovsky - чеський хімік, 1890-1967). Суть методу полягає в тому, що використовують постійно оновлюється електрод (ртутну краплю) і знімають залежність струму від напруги.

За рішенням Міжнародного союзу з теоретичної та прикладної хімії (IUPAC) термін «вольтамперометрия» було вирішено використовувати в якості узагальнюючого, а термін «полярографія» зберегти тільки для окремого випадку - застосування ртутного електрода з оновлюваної поверхнею.

Полярографія. Розглянемо принцип полярографии для випадку, коли в розчині знаходяться іони металів, які електролітично відновлюються на ртутному катоді. В цей розчин (рис. 4.23, а) опускають два електроди. Один - крапля ртуті (катод), періодично випливає з капіляра, такий електрод називають капає ртутним. Інший - шар ртуті з великою поверхнею на дні комірки (анод). Електроди сполучають з джерелом постійного струму і поступово підвищують напругу Е зі швидкістю 2-5 мВ / e, фіксуючи зміна сили струму I.

Для забезпечення досить високої електропровідності в клітинку додають 0,05-1 М розчин індиферентного електроліту (фону). Зазвичай можна знехтувати струмом, що протікає через подвійний шар осередки, тому

Це означає, що вид підпрограми визначається тільки величиною опору капає ртутного електрода R. m .

полярограф

Мал. 4.23. полярограф:

а - полярографическая осередок: 1 - посудина з ртуттю; 2 - капіляр;

3 - аналізований розчин; 4 - корпус осередку; 5 - донна ртуть (анод); б - зовнішній вигляд універсального полярографа

Капає ртутний електрод має наступні якості:

 • • суворе чергування зародження, зростання і відриву крапель забезпечують хорошу відтворюваність площі поверхні і постійне її оновлення, тому відтворюваність підпрограм практично абсолютна;
 • • електрод є майже ідеально поляризованим в дуже широкому інтервалі потенціалів, обмеженому в анодної області електродними реакціями окислення ртуті (+0,4 В в кислому і 0,006 В в лужному середовищі), а в катодного - реакціями відновлення іона Н + (від -1 до -1,5 в залежно від концентрації кислоти) або катіона фонового електроліту (від -2 в для іонів лужних металів до -2,5 в для R /, N + ). Це дозволяє вивчати і визначати речовини, що відновлюються при дуже високих негативних потенціалах, що неможливо на електродах з інших матеріалів;
 • • багато металів після свого відновлення утворюють амальгами, тобто накопичуються в ртуті, а не залишаються на її поверхні.

При проведенні полярографічних аналізу потрібне дотримання наступних умов:

 • • для підтримки необхідної УЕП аналізованого розчину в нього вводять фоновий електроліт, наприклад хлорид або нітрат калію, хлорид амонію та ін. Концентрація фонового електроліту повинна бути вище концентрації полярографически активної речовини в оптимальному випадку не менше ніж в 100 разів. При цьому концентрація самого полярографически активної речовини зазвичай лежить в межах від 10 -5 до 10 2 моль / л;
 • • необхідно термостатіровать полярографическую осередок, підтримуючи температуру постійної з похибкою ± 0,5 ° С;
 • • перед проведенням полярографічних аналізу з аналізованого розчину видаляють розчинений у ньому кисень, для чого пропускають інертний газ (азот) протягом 15 хв.

Схема полярографической установки для реєстрації підпрограм показана на рис. 4.24. Велектролітичні осередок Ея включають в ланцюг, що складається з джерела постійної напруги Е, каліброваного опору АБ, вольтметра V і пристрої для реєстрації струму Г. Переміщуючи движок З уздовж реостата АБ, на велектролітичні осередок подають напругу від зовнішнього джерела Е і реєструють протікає через неї струм.

Роздільні хвилі на полярограмма виходять при А Е і 2 > 0,1 В, якщо концентрації компонентів суміші рівні. При інших співвідношеннях концентрацій необхідна ще більша різниця потенціалів півхвиль. Рід речовини відповідає напрузі напівхвилі? 1/2 , а його концентрація - висоті хвилі Д /.

Класична полярограмма в ідеалізованому вигляді зображена на рис. 4.25. Її характеристиками є: сила граничного дифузійного струму I D , мкА (або пропорційна величина - висота хвилі, мм), потенціал в точці максимального нахилу ділянки Б-В (I = I D / 2), званої потенціалом напівхвилі Е {/ 2 , В , і нахил висхідного ділянки Б-В.

Схема полярографической установки

Мал. 4.24. Схема полярографической установки:

Ея - електролітична комірка; Е - джерело постійної напруги; АБ - калібрований опір; З - движок; V - вольтметр;

Г - пристрій для реєстрації струму

Класична підпрограма

Мал. 4.25. Класична підпрограма:

1 З - залишковий струм; I D - дифузний струм

Як випливає з рис. 4.25, підпрограма складається з трьох ділянок: пологого А-Б, Б-В, що характеризується різким підйомом струму за рахунок електрохімічної реакції, і, нарешті, Б-Г, відповідного встановленню практично постійного значення струму. Підйом струму в точці Г обумовлений нової електрохімічної реакцією. Розглянемо кожен з цих ділянок докладніше.

На початковій ділянці А-Б струм зі зміною потенціалу змінюється дуже слабо. Це означає, що до початку електрохімічної реакції (точка Б) ртутний електрод є майже ідеально поляризованим. Невеликий струм, що протікає на початковій ділянці підпрограми, називають залишковим. Основний внесок в нього вносить формування подвійного електричного шару - конденсатора (див. Параграф 4.1).

Поверхня ртуті, як будь-якого металу, в розчині заряджена. При розімкнутому ланцюзі ртуть заряджена позитивно. При збільшенні потенціалу позитивний заряд зменшується, досягає нуля (точка нульового заряду) при потенціалі, що залежить від природи аніона фону, і потім ртуть заряджається негативно. Це виражається так званої електрокапіл- лярной кривої. Заряд утворюється молекулярного конденсатора q визначається співвідношенням

де q - заряд; Е - потенціал; З - ємність конденсатора.

Відстань між «пластинами» (одна - поверхня ртутного крапельного електрода, інша - площина, що проходить через центри найближчих до нього іонів) складає близько 0,1 нм, тому ємність конденсатора досить велика.

Процес формування і заряджання конденсатора повторюється на кожній краплі, тому протікає невеличкий, але стійкий струм заряджання (ємнісний струм 1 С )

З урахуванням зміни поверхні краплі S маємо

де Е м - точка нульового заряду; C'j (E) - ємність, віднесена до одиниці поверхні.

Другим доданком залишкового струму є струм, обумовлений відновленням електроактивних домішок, найчастіше погано віддаленого кисню. Залишковий струм не пов'язаний з концентрацією визначається речовини, тому його бажано зменшити. Внесок, внесений електроак- нормативними домішками, знижують, застосовуючи чисті реактиви і воду. Однак струм заряджання 1 С в умовах класичної полярографії знизити не можна, і це обмежує її можливості.

При досягненні точки Б (потенціал виділення) починається електрохімічна реакція. З цього моменту зростання струму випереджає зростання потенціалу електрода - електрод деполяризуется. Тому речовина, яка бере участь в електрохімічної реакції, називають деполяризатором.

В результаті граничний струм визначається тільки дифузією деполяризатора з обсягу розчину в збіднений приелектродному шар, тому його називає дифузійним, 1 п . Він пропорційний концентрації деполяризатора в розчині С (рівняння Ільковича)

де п - число електронів, що беруть участь в електродної окислювально-відновної реакції; D - коефіцієнт дифузії, що відновлює речовини; т - маса ртуті, яка витікає з капіляра в секунду; т - час утворення краплі ртуті при потенціалі напівхвилі (3-5 с).

Маса ртуті т і час краплеутворення т залежать від характеристик ртутного капає електрода і висоти стовпчика ртуті.

Скляний капіляр ртутного капає мікроелектрода зазвичай має зовнішній діаметр 3-7 мм, внутрішній - 0,03-0,05 мм, довжину - 6-15 см. Висота ртутного стовпчика від нижнього кінця капіляра до верхнього рівня поверхні ртуті в резервуарі зазвичай становить 40- 80 см.

Рівняння (4.28) - (4.32) справедливі для класичної полярографії, коли швидкість розгортки потенціалу не перевищує 2-5 мВ / e і електродний процес обумовлений тільки дифузією і протікає оборотно.

Струм, що протікає через осередок, є сумою фарадеевского (аналітичний, корисний сигнал) / ф і ємнісного (перешкода) 1 С струмів.

Співвідношення / ф // з можна поліпшити за рахунок збільшення / ф , зменшення / с і, нарешті, поділу / ф і 1 С . Ці можливості реалізуються в осциллографической полярографии і інверсійної вольтамперометрії (збільшення / ф ), імпульсної та квадратно-хвильової переменнотоковой полярографии (зменшення / с ) і полярографии на синусоидальном змінному струмі (поділ / фі / С ).

Якщо в аналізованому розчині присутні кілька відновлюються речовин, причому різниця між значеннями їх потенціалів напівхвилі становить не менше 0,2 В, то на полярограмма спостерігається кілька хвиль, кожна з яких відповідає тому чи іншому відновлюється речовини (інтегральна, класична полярограмма - рис. 4.26, а, диференціальна полярограмма - рис. 4.26, б). Уже при різниці потенціалів піків порядку 0,02-0,05 В на диференціальної полярограмма можна спостерігати роздільні піки замість сумарної хвилі на інтегральної полярограмма. Тому вона більш чутлива, ніж інтегральна.

Класична полярограмма трьох речовин

Мал. 4.26. Класична полярограмма трьох речовин:

а - інтегральна; б - диференційна

Значення потенціалу напівхвилі? 1/2 деяких катіонів металів (щодо потенціалу насиченого каломельного електрода) наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Значення потенціалу напівхвилі E i j 2 деяких металів

електродна реакція

E x / 2 y В

Фоновий електроліт (склад фону)

As 3+ + Зе = As

-0,7

1 моль / л H 2 S0 4 + 0,01% желатину

Cd 2+ + 2е = Cd

-0,60

0,1 моль / л НС1

Cd 2+ + 2е = Cd

-0,79

6 моль / л НС1

З 2+ + 2е = З

-1,03

1 моль / л KSCN

Сі 2+ + 2е = Сі

0

0,5 моль / л H 2 S0 4 + 0,01% желатину

Сі 2+ + 2с = Сі

-0,38

1 моль / л Na 2 C 4 H 4 O e , pH = 12

Fe 2+ + 2е = Fe

-1,37

1 моль / л НСЮ 4 , pH = 0-2

Мп 2+ + 2с = Мп

-1,54

0,5 моль / л NH 3 + 0,5 моль / л NH 4 C1

Ni 2+ + 2е = Ni

-1Д

НСЮ 4 , pH = 0-2, 1 моль / л КС1

Ni 2+ + 2е = Ni

-1,06

1 моль / л N1I 3 + 0,2 моль / л NII 4 C1 + 0,005% желатину

Zn 2+ + 2е = Zn

-1,02

1 моль / л КС1

Zn 2 - + 2 e = Zn

-1,33

1 моль / л NH 3 + 0,2 моль / л NH 4 C1 + 0,005% желатину

Zn 2+ + 2e = Zn

-1,49

1 моль / л NaOH

Розвиток класичної полярографії призвело до створення таких методів.

Осцилографічна полярографія. У цьому методі, на відміну від класичної полярографії, зміна зовнішнього накладається на осередок напруги відбувається дуже швидко. Якщо в класичній полярографії працюють зі швидкостями розгортки потенціалу 0,1-0,4 В / хв, то в осціл- лографіческой полярографии швидкість розгортки становить 0,1-2 В / с, запис вольтамперної кривої триває близько 1 хв. Це і обумовлює особливості методу і дозволяє поліпшити його характеристики, тобто чутливість і роздільну здатність.

Для вимірювання струму застосовують або осцилограф, або інший пристрій, що дозволяє фіксувати швидка зміна струму.

Метод дає можливість визначати нижчі концентрації речовин, ніж его дозволяє класична полярографія.

Імпульсна полярографія. Поляризующее напруга можна подавати на електрод не безупинно але лінійним законом, як у класичній і осциллографической полярографии, а окремими короткочасними імпульсами.

У нормальної імпульсної полярографії на індикаторний електрод подають лінійно збільшуються імпульси напруги, накладеного на постійний початковий потенціал. Кожен імпульс подають на нову краплю, і через 50 мс потенціал повертається до початкової величини. Нормальна імпульсна полярограмма має ту ж форму, що і класична.

У диференціальної імпульсної полярографії на лінійно збільшується постійна напруга (5 мВ / e) через рівні проміжки часу подають однакові (20-100 мВ) додаткові імпульси протягом приблизно 20 мс.

Змінно-струмовий полярографія. За допомогою цього методу на електроди одночасно з лінійно зростаючим постійною напругою Е п подають синусоидальное змінну напругу з фіксованою частотою (-50 Гц) і невеликою амплітудою (Д Е = 10 мВ):

Відомі два різновиди змінно-струмового полярогографіі - синусоїдальна і квадратно-хвильова. У методі синусоидальной змінно-струмового полярографії поляризующее напруга є сумою лінійно зростаючого постійної напруги Е п і змінного синусоїдального напруги частотою 50 Гц і амплітудою 10 мВ. У методі квадратно-хвильової змінно-струмового полярографії лінійно змінюється постійна напруга модулюють прямокутними імпульсами змінної напруги.

Вольтамперометрия - це електрохімічний метод, заснований на вивченні вольтамперограмм, отриманих з будь-яким індикаторним електродом (або обертовим стаціонарним, платиновим або графітовим, стаціонарним або статичним ртутним), крім капає ртутного. Розрізняють прямі, непрямі (амперометричне титрування) і інверсійні вольтамперометрические методи.

Індикаторним електродом зазвичай служить обертається платиновий або мікроелектрод з графіту, пірографіта або скловуглецю. У інверсійної вольтамперометрії застосовують також стаціонарний ртутний електрод (висить ртутна крапля) і плівкові ртутні електроди на підкладці зі скловуглецю.

Індикаторні електроди з платини або графіту відрізняються від капає ртутного електрода, по-перше, гем, що вони мають інший інтервал поляризації, і, по-друге, що їх поверхня під час реєстрації воль- тамперограмми не може бути поновлено.

Платиновий і графітовий електроди придатні до потенціалів + (1,4 1,6) В. При більш високих позитивних потенціалах на електроді протікає реакція за участю розчиненого кисню.

Для реєстрації вольтамперограмм застосовують дво- і трьохелектродні осередку (рис. 4.27).

Двоелектродна осередок складається з індикаторного електрода і електрода порівняння (рис. 4.27, а). Особливістю осередки є дуже велика різниця площ поверхні електродів. Оскільки площа поверхні індикаторного електрода (мікроелектрода) значно менше площі поверхні електрода порівняння, щільність струму на ньому в багато (кілька десятків тисяч) разів більше, ніж на електроді порівняння, тому при включенні розгортки зовнішньої напруги мікроелектрод поляризується. Щільність струму на електроді порівняння значно нижче, тому вважають, що він не поляризується (потенціал його залишається постійним), але це справедливо лише при протіканні через осередок невеликих струмів. Однак при реєстрації вольтамперограмм може протікати досить помітний струм, тому для більш точних вимірювань рекомендується застосовувати трьохелектродну осередок (див. Рис. 4.27, б). Вона містить ще допоміжний електрод (платинова зволікання або пластинка, шар ртуті на дні комірки), службовець токоотводом від індикаторного електрода. У цьому випадку струм через електрод порівняння протікати не буде, і він зберігає потенціал постійним.

Двоелектродна (а) і трьохелектродна (б) осередки для вольтамперометрических вимірювань

Мал. 4.27. Двоелектродна (а) і трьохелектродна (б) осередки для вольтамперометрических вимірювань:

ІЕ - індикаторний електрод; ЕС - електрод порівняння;

ВЕ - допоміжний електрод

Як електроди порівняння в вольтамперометрии частіше інших застосовують насичений каломельний (табульованого величини /: ] / 2 зазвичай дають щодо цього електрода), а також хлорсеребряного електрод. При визначенні концентрації зручно використовувати шар ртуті на дні комірки (див. Рис. 4.23, а), званий зазвичай ртутним анодом. Недоліком цього електрода є те, що його потенціал залежить від складу розчину, що контактує з ним.

Індикаторними електродами служать мікроелектроди із ртуті, платини і струмопровідних вуглецевих матеріалів (графіт, скловуглець). Під час реєстрації вольтамперограмме поверхню твердого (графітового або платинового) електрода не може бути поновлено. Тому, якщо електрод не обертається, то вольтамперограмме має вигляд, показаний на рис. 4.28 (крива а). Спад струму після досягнення максимуму викликаний зубожінням приелектродному шару. Якщо електрод обертати, то при швидкості обертання вище 400 об / хв в приелектродному шарі виникають умови для стаціонарної дифузії, тому вольтамперограмме має ту ж форму, що і в разі капає ртутного електрода (крива 6). Відтворюваність результатів на обертовому електроді значно вище, ніж на стаціонарному.

Вольтамперограмме, отримані на стаціонарному (а) і обертається (6) твердому електроді

Мал. 4.28. Вольтамперограмме, отримані на стаціонарному (а) і обертається (6) твердому електроді

Інверсійну вольтамперометрію застосовують для визначення вкрай низьких концентрацій речовин, аж до 10 -9 М. Існує кілька варіантів методу. У першій-ліпшій нагоді першою стадією процесу є попереднє електрохімічне концентрування певних речовин, що призводить до суттєвого підвищення чутливості. Обумовлений речовина концентрують електролізом на поверхні індикаторного електрода. Електроліз проводять при потенціалі граничного струму відновлення або окислення речовини при енергійному перемішуванні розчину. Для повного виділення речовини з розчину знадобилося б нескінченно великий час, що не придатне для аналізу, тому електроліз ведуть протягом певного і строго фіксованої часу.

У більшості випадків використовують твердий електрод з будь-якого матеріалу, найчастіше з спектрально чистого графіту, просоченого епоксидною смолою з поліетиленполіамін. Метод дозволяє визначати не тільки полярографически активні іони, але також іони, які не піддаються прямому полярографировании.

Вольтамперометрических аналізатор (рис. 4.29) призначений для визначення в пробах харчових і сільськогосподарських продуктів, екологічних і біологічних об'єктів, косметики, високочистих матеріалів, руд, мінералів і т.п. Zn, Cd, Pb, Сі, Hg, As, Fe, Se, Sb, Sn, Bi, Mn, Co, Ni, Au, I, Ag та інших речовин.

Аналізатор дозволяє проводити одночасний аналіз трьох проб, перемішувати розчин шляхом стабілізованою вібрації індикаторного електрода, усувати заважає вплив кисню і руйнувати органічні речовини за допомогою вбудованої УФ-лампи, обробляє аналізований розчин інертним газом і озоном, одночасно визначає наявність Zn, Cd, Pb, Сі.

вольтамперометрических аналізатор

Мал. 4.29. вольтамперометрических аналізатор

завдання

4.3.1. Який буде граничний дифузійний струм при відновленні іона М 2+ , якщо його концентрація 2,0-10 _ / l М, коефіцієнт дифузії 6,0-10 -6 см-з -1 , використовують капіляр, у якого т = 2 мг / з і т = 5 с?

Рішення

4.3.2. При полярографировании розчину були отримані наступні дані.

Визначте висоту хвилі.

Рішення

Висота хвилі визначається по точках перетину прямих, що апроксимують хвилю. Рівняння першої прямої

де а = b - сила струму при Е = 0. Оскільки а, = 0, у { приймаємо рівним нулю. АЬ

Для другої прямої

звідки Ь 2 = -2.

звідки Ь 3 = 26.

Таким чином, вирішуємо систему двох рівнянь

звідки х = 0,724 і у = 35. Оскільки y t = 0, то h = 35.

4.3.3. При полярографировании серії стандартних розчинів Cd 2+ і досліджуваного розчину Cd 2+ були отримані наступні дані:

С, мг / мл 0,2 0,4 0,8 1,0 х

h, мм 15 30 60 75 50.

У всіх випадках брали однакові обсяги аналізованого і стандартного розчинів і додавали однакову кількість реагентів. Визначте концентрацію розчину Cd 2+ .

Рішення

4.3.4. Визначте величину граничного дифузійного струму цинку, якщо С = = 0,003 моль / л, D = 0,72-10 -5 см 2 / с, т = 3 мг / с, т = 4 с.

Відповідь : 25,4 мкА.

4.3.5. Для визначення міді полярографическим методом була взята навішування 0,8120 г і поміщена в мірну колбу місткістю 200 мл. Потім 50 мл отриманого розчину помістили в мірну колбу ємністю 100 мл і при полярографировании 20 мл цього розчину отримали хвилю висотою 36 мм. Далі 5 мл стандартного розчину, що містить 0,085 мг / мл міді, помістили в мірну колбу ємністю 100 мл і при полярографировании 20 мл стандартного розчину отримали хвилю висотою 25 мм. Обчисліть процентний вміст міді в випробуваному зразку.

Відповідь: 0,015%.

4.3.6. Для визначення цинку навішення 0,9424 г руди перевели в мірну колбу місткістю 100 мл. При полярографировании досліджуваного розчину отримана полярограмма 1 (див. Рис. 4.30). Потім 15 мл стандартного розчину, що містить 1 мг / мл цинку, розбавили в мірній колбі ємністю 100 мл і після полярографіро- вання отримали полярограмму 2.

Обчисліть процентний вміст цинку в руді.

решеті

 • 1. За нолярограмме знаходимо висоту хвилі: h CT = 65 мм, h x . = 43 мм.
 • 2. Визначимо концентрацію цинку в 100 мл стандартного розчину, тобто в на-

h r . 39

Веске З г = С "-г- = 15 = 9,59 мг.

"ст" 1

3. Розрахуємо процентний вміст цинку в навішуванні: в 0,9424 г руди содержіт0,00959 100 0,9424

ся 0,00959 г цинку, а в 100 г руди міститься х г цинку. Звідси х =

= 1 , 02 %.

JO. Підпрограма досліджуваного розчину

Мал. 4 JO. Підпрограма досліджуваного розчину

4.3.7. Дифузний струм, який вимірюється за час т = 5 с, дорівнює 6,0 мкА. Яка буде його величина при т = 3 с?

Відповідь: 5,51 мкА.

4.3.8. Визначте концентрацію кадмію в розчині, якщо D = 0,72-10 -5 см 2 / с, т = = 2,0 мг / с, т = 4,4 с, а сила струму - 10 мкА.

Відповідь-. 0,0015 М.

Контрольні питання і завдання

 • 1. Що таке вольтамперометрия?
 • 2. Вольтамперометрия є кількісним або якісним методом аналізу?
 • 3. Які властивості речовин вона дозволяє виміряти?
 • 4. Чим відрізняються вольтамперометрия і полярографія?
 • 5. На чому заснований полярографический метод?
 • 6. Чому в полярографії в якості електродів використовують ртуть?
 • 7. Чому в полярографії використовують крапельний ртутний електрод?
 • 8. Як по підпрограмі визначити рід речовини і його кількість?
 • 9. Що таке залишковий струм?
 • 10. Що таке граничний струм?
 • 11. Як виглядають класичні інтегральна і диференціальна підпрограми?
 • 12. Як виглядає полярограмма декількох речовин?
 • 13. Які умови необхідно дотримати при полярографическую аналізі?
 • 14. Навіщо перед реєстрацією підпрограми потрібно видалити розчинений кисень? Як це можна зробити?
 • 15. Чим обумовлена висока відтворюваність вимірювань за допомогою ртутного капає електрода?
 • 16. Що таке осциляція? Корисне це явище?
 • 17. Запишіть рівняння Д. Ильковича.
 • 18. Які фактори впливають на величину граничного дифузійного струму?
 • 19. Якими способами можна поліпшити співвідношення фарадеевского і ємнісного струмів?
 • 20. Що таке осцилографічна полярографія?
 • 21. Розкажіть про імпульсну полярографії та її різновидах: нормальної і диференціальної.
 • 22. Поясніть суть змінно-струмового полярографії.
 • 23. Поясніть принцип дії синусоїдальної змінно-струмового полярографії.
 • 24. Розкажіть про метод квадратно-хвильової змінно-струмового полярографії.
 • 25. Які особливості осередку для вольтамперометрических вимірювань в порівнянні з осередками, застосовуваними в потенціометрії?
 • 26. Розкажіть про дво- і трьохелектродної осередках, що застосовуються в вольтамперометрии.
 • 27. Розкажіть про індикаторних мікроелектродів.
 • 28. Що таке інверсійна вольтамперометрия?
 
<<   ЗМІСТ   >>