Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УМОВИ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Умовами, що забезпечують успішність організації різних видів самостійної діяльності, є наявність у дітей інтересів, особистого досвіду, створення відповідного укладу життя в дошкільному навчальному закладі.

1. Наявність інтересів . Для дитини інтерес - складне і значуще освіту, початкова форма суб'єктивних проявів. Інтерес виступає стимулятором, найважливішим побудником будь-якої діяльності, обумовлює виборчий характер прояву активності. Купуючи дієвий характер, впливаючи на процес і результат діяльності, інтерес визначає схильність до конкретного виду занять, ігор. Інтереси формуються йод впливом безлічі чинників, провідними з яких є спілкування з дорослими і педагогічно організована навколишнє середовище, що розташовує до освоєння соціального досвіду, прояву активності, перетворення навколишньої дійсності.

приклад

Розвиток інтересу в якості освітньої мети ввів в педагогіку І. Гербарт, який вважав його розвиток найважливішою метою навчання і виховання. Л. II. Толстой не раз відзначав, що інтерес є підстава для розвитку індивідуальності духовного світу дитини, умова для її саморозкриття, самовираження. [1] [2]

освоюються дітьми в процесі спеціально організованої освітньої діяльності і служать основою для прояву суб'- єктності дошкільника в різних видах діяльності. Чим більше у дитини їх обсяг, тим більшу різноманітність вноситься в процес виконання задуманого. У межах конкретного виду діяльності, наприклад аплікації, їх обсяг може бути досить широким і реалізовуватися варіативно: вирізання з паперу, складеної вдвічі, гармошкою, способом обривання і т.д.

Напрямних і регулюючим початком розвитку особистого досвіду з позиції віку, області світопізнання і т.п. служать загальноосвітні програми. Крім того, варто підкреслити роль ціннісних уявлень про вільний час, які повинні складати важливу частину особистого досвіду, служити підставою для прояву ставлення до самостійної діяльності, процесу її організації.

3. Уклад життя дошкільного навчального закладу. Під укладом життя дошкільної освітньої організації в рамках розглянутого напрямку розуміється педагогічно організований простір, що підтримує і стимулює корисну зайнятість дітей, що забезпечує різнопланову особистісну самореалізацію, природний процес саморозвитку, суб'єкт-суб'єктна взаємодія. Особливий уклад життя надає кожній дошкільної освітньої організації неповторність і унікальність, своєрідність функціонування. Уклад життя утворюють створена в дошкільній організації розвиваюча предметно-просторове середовище; що склалася система взаємин, духовно-розвиваючого спілкування; атмосфера емоційного комфорту і благополуччя; встановлення традицій.

Розвиваюча предметно-простраіствеііая середу повинна будуватися з урахуванням культурно-історичних, етнічних, демографічних та інших особливостей регіону, запитів батьків, захоплень дітей. Сама атмосфера в організації, емоційно комфортна, естетично оформлена, повинна виступати фактором, що обумовлює особистісне вдосконалення, виникнення нових захоплень, культурних потреб, бути регулятором поведінки в цілому.

Система взаємовідносин , духовно-розвиваючого спілкування дуже важлива, так як спілкування є основою розвитку людини, способом буття особистості (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). Спілкування - це один з видів діяльності, спрямований на пізнання, узгодження своїх дій з діями інших, їх оцінку і т.д. У вільній самостійної діяльності спілкування, що склалися взаємини виступають факторами успішності особистісної самореалізації дітей. Спілкування педагога з дітьми має носити налаштовує, що допомагає, а також оціночний і емпатійни (співчуваючий) характер.

приклад

Налаштовуючи дітей, надаючи їм допомогу, педагог повинен постійно підтримувати їх упевненість в своїх силах, орієнтацію на успіх, створювати сприятливу обстановку для творчого прояву, самостійного вибору дій, способів вирішення поставлених завдань і т.д. При оцінюванні педагог або приймає починання дитини в процесі організації самостійної діяльності, підтримує його, або відкидає, аргументуючи свою незгоду. При вираженні співчуття педагог ідентифікується з емоційним станом дитини, що дозволяє досягти ефекту розуміння, суб'єкт-суб'єкт-них відносин.

Особливо слід підкреслити значимість емоційного характеру спілкування. Емоційна забарвленість спілкування створить атмосферу щирості, справедливості і взаємодовіри, забезпечує багатство особистісних проявів, свободу вираження почуттів, знижує ризик виникнення конфліктних ситуацій. Чуйність, розуміння душевного стану дітей, причин їх переживань дозволяють досягти емоційного резонансу з кожною дитиною, надають чуттєву забарвлення взаєминам з дошкільнятами.

Атмосфера емоційного комфорту і благополуччя - значимий фактор укладу життя дошкільної організації. Повноцінна організація вільної самостійної діяльності неможлива без урахування такої сторони особистісного прояву, як емоційне самопочуття дітей , яке виражається у вигляді емоційного благополуччя або неблагополуччя. Емоційне благополуччя залежить від характеру контактів і відносин (з педагогом, близькими людьми, з однолітками), від досвіду емоційного впливу на інших, досвіду організації різних видів діяльності, характеру самореалізації в них.

Поведінка дітей у вільній самостійної діяльності настільки насичене різнохарактерними особистісними проявами, ситуативними формами поведінки, пов'язаними із задоволенням потреб, статусним становищем дитини, характером взаємовідносин з однолітками, організаційними вміннями та здібностями, що вимагає спеціального виділення факторів , що забезпечують емоційне благополуччя дітей.

Переконливим підтвердженням цього може служити дослідження В. Р. Лісіна, в якому детально аналізується три типи ситуацій, що призводять до емоційного дискомфорту.

Перший тип пов'язаний з незадоволенням потреби в емоційній близькості з педагогом: некоректне використання педагогом довірчих повідомлень дитини, відхилення педагогом пропозиції дитини про спільну діяльність, відсутність у педагога інтересу до діяльності дитини.

Другий тип пов'язаний з незадоволенням потреби в спілкуванні з однолітками: відсутність в групі віддається перевага однолітка, відхилення однолітком пропозиції дитини про спільну діяльність, прагнення кількох дітей зайняти позицію лідера, зневага однолітків до повідомлень або пропозиціями дошкільника.

Третій тип пов'язаний з незадоволенням потреби дитини в досягненні успіху в діяльності: розбіжність задумів учасників спільної діяльності, жорстка регламентація самостійної діяльності дошкільника з боку педагога та ін.

Важливо здійснювати регулярне спостереження за емоційним життям дітей в групі. В результаті цього педагог матиме можливість визначити, які емоції переважають у дитини в індивідуальній діяльності, у взаємодії з оточуючими, які ситуації залишають його байдужим і, навпаки, викликають бурхливі реакції; встановити причини, що викликають емоційне неблагополуччя і властивий йому тип реагування. Такі емпіричні матеріали дозволяють виявити природні коливання в динаміці емоційних проявів, продумати тактику індивідуальної педагогічної роботи з дітьми.

Особливу увагу необхідно звертати на дітей, у яких простежується переважання підвищеної збудливості, напруженості, скутості, бажання заподіяти біль іншому, образити і т.п. Часті випадки таких проявів повинні насторожувати, оскільки вони служать ознаками емоційного неблагополуччя.

приклад

Найбільш значущими напрямками педагогічної роботи, що забезпечують атмосферу емоційного комфорту, емоційного благополуччя є:

 • • систематичне спостереження за дітьми, їх індивідуальними проявами в різних видах діяльності з метою виявлення і усунення причин, що викликають травмуючі переживання;
 • • активну участь педагога в емоційному житті дітей, забезпечення емоційного характеру спілкування з кожним на основі розуміння, прийняття і визнання дитини;
 • • забезпечення емоційної підтримки кожної дитини з використанням як вербальних засобів (побажання, втіху, роз'яснення способів виходу з ситуації емоційного неблагополуччя), так і невербальних (посадити дитину на коліна, погладити по голові, обійняти і ін.);
 • • розвиток інтересів до різних видів дитячої діяльності, збагачення організаційного досвіду, бажання взаємодіяти з однолітками;
 • • зняття жорсткої тимчасової обмеженості самостійної діяльності, що дозволить скоротити кількість перерваних ігор, цікавих справ і запобігти обмеженість в спілкуванні.

Встановлення традицій - елементів соціальної і культурної спадщини, що зберігаються в дошкільної освітньої організації протягом тривалого часу. Традиціями можуть бути норми поведінки, встановлені правила і т.п., наприклад поповнення предметно-ігрового середовища новими атрибутами і посібниками на початку кожного тижня, оформленням виставок «Як я провів вільний час» в кінці тижня і ін.

Таким чином, вільна самостійна діяльність дітей є важливим компонентом освітнього процесу, а успішність проведення вільного часу дітьми виступає істотною умовою і чинником успішності особистісного розвитку дошкільників, їх підготовки до навчання в школі [3] .

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Розкрийте зміст поняття «вільна самостійна діяльність дошкільнят».
 • 2. Чи є відмінності в поняттях «вільна самостійна діяльність» та «самостійна діяльність»? Обгрунтуйте відповідь.
 • 2. Охарактеризуйте компоненти, що входять до вільну самостійну діяльність дошкільнят.
 • 3. Виразіть свою позицію по відношенню до проблеми вільного часу дошкільнят і її організації.
 • 4. Підготуйте презентацію на гему «Педагогічна підтримка вільного часу дошкільнят» (на прикладі одного виду діяльності: малювання, ручна праця, конструювання та ін.).

 • [1] У педагогічному процесі дошкільних організацій важноподдержівать і розвивати інтерес дітей до різних видів діяльності (образотворчої, художньо-мовленнєвої, двігательнойі ін.) Через збагачення змісту діяльності, «деятельностноопосредованное» (В. А. Петровський) і емоційно насищенноевзаімодействіе педагога з дітьми, підтримку пошуково-творчих, самостійних дій і ін.
 • [2] Особистий досвід. Це поняття досить широке. В аспекті розглянутої проблеми під особистим досвідом розуміється частьбазісних знань, уявлень, умінь і навичок, які
 • [3] Див .: Ежкова II. С. Керівництво самостійною діяльністю старшіхдошкольніков. СПб .: Дитинство-Прес, 2015.
 
<<   ЗМІСТ   >>