Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ

Сьогодні вчені все більше схиляються до того, що зміст, спрямоване на розвиток дітей дошкільного віку, має носити відкритий характер. Відкритість змісту передбачає включення в освітні програми основних напрямків освіти, виділення основних принципів, мети, завдань, етапів освітньої роботи, опис основних засобів. Такий підхід до конструювання змісту освіти створює простір для творчого використання педагогічних технологій і засобів, вибору способу взаємодії педагога з дітьми та ін.

Підтримку особистісної активності дітей, становлення їх суб'єктної позиції в освітньому процесі забезпечує утримання, що будується з орієнтацією на вікові цінності дітей. Проектування складу такого змісту має бути направлено в першу чергу на осягнення дітьми різних типів образності:

 • • художньої (метафоричність, сюжетність, композі- ціонность), пов'язаної з розвитком емоційного ставлення до світу;
 • • ціннісно-орієнтовної (зразки-еталони, ціннісні орієнтири), спрямованої на становлення початкових етапів емоційно-ціннісного ставлення до світу, і ін.

Приклад [1] [2] [3] [4]

Вимоги до структури освітньої програми дошкільної освіти та її обсягом визначає ФГОС. У стандарті підкреслюється, що програма повинна забезпечувати розвиток особистості дітей дошкільного віку в різних видах спілкування і діяльності з урахуванням їх вікових, індивідуальних психологічних і фізіологічних особливостей і спрямована на вирішення наступних завдань:

 • 1) охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя;
 • 2) забезпечення рівних можливостей для повноцінного розвитку кожної дитини в період дошкільного дитинства незалежно від місця проживання, статі, нації, мови, соціального статусу, психофізіологічних та інших особливостей (в тому числі обмежених можливостей здоров'я);
 • 3) забезпечення наступності цілей, завдань і змісту освіти, що реалізуються в рамках освітніх програм різних рівнів (спадкоємність основних освітніх програм дошкільної та початкової загальної освіти);
 • 4) створення сприятливих умов розвитку дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями і схильностями, розвитку здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом;
 • 5) поєднання навчання і виховання в цілісний освітній процес на основі духовно-моральних і соціокультурних цінностей і прийнятих у суспільстві правил, і норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства;
 • 6) формування загальної культури особистості дітей, в тому числі цінностей здорового способу життя, розвитку їх соціальних, моральних, естетичних, інтелектуальних, фізичних якостей, ініціативності, самостійності та відповідальності дитини, формування передумов навчальної діяльності;
 • 7) забезпечення варіативності і різноманітності змісту програм і організаційних форм дошкільної освіти, можливості формування програм різної спрямованості з урахуванням освітніх потреб, здібностей і стану здоров'я дітей;
 • 8) формування соціокультурного середовища, відповідної віковим, індивідуальним, психологічним і фізіологічним особливостям дітей;
 • 9) забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей.

Згідно ФГОС виділяються структурні одиниці - напрямки розвитку, або освітні області, які повинні знаходити розкриття в змісті загальноосвітньої програми дошкільної освіти: соціально-комунікативний розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток; художньо-естетичний розвиток, фізичний розвиток (див. розд. 1.5).

Програма повинна включати три основні розділи: цільовий, змістовний і організаційний. У кожному з них відбивається обов'язкова частина (рекомендований обсяг - не менше 60%) і частина, яка формується учасниками освітніх відносин (не більше 40%).

Загальноосвітня програма дошкільної організації - це нормативно-управлінський документ освітнього закладу, що характеризує специфіку змісту освіти та особливості організації педагогічної роботи в конкретній дошкільної організації.

Таким чином, зміст дошкільної освіти може розглядатися в різних аспектах і з різних позицій як на рівні проектування, так і його реалізації. Сучасні вимоги до змісту дошкільної освіти розкриваються у Федеральному державному освітньому стандарті дошкільної освіти.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Що розуміється під змістом освіти?
 • 2. Уявіть у вигляді таблиці ретроспективний аналіз змісту дошкільної освіти.
 • 3. Використовуючи дослідний матеріал і нормативні правові документи, охарактеризуйте сучасні підходи до змісту дошкільної освіти. Які принципи його проектування?
 • 4. Опишіть вимоги до створення загальноосвітньої програми дошкільної освіти, спираючись на матеріали ФГОС.
 • 5. Підготуйте комп'ютерну презентацію, що розкриває відповідність загальноосвітньої програми вимогам ФГОС. Можливі теми: «Програма« Дитинство »в світлі вимог Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти», «Відповідність програми" Від народження до школи "вимогам Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти».

 • [1] Науковий інтерес в цьому плані представляють ісследовательскіематеріали Т. І. Алієвої, в яких розкриваються підходи до проектування образно насиченого змісту. Основним прінціпомконструірованія такого змісту є дотримання логіки руху від естетичного твори до створення багатозв'язних емоційно-художніх образів і динамічних систем уявлень. В такому сприйнятті основними стратегічними напрямками компонування освітнього матеріалу виступають:
 • [2] ознайомлення дітей з художніми творами, розвиток умінь сприймати типи образності (метафоричність, сюжетність, багатозначність образів), розвиток здатності до співпереживання і співчуття героям;
 • [3] оволодіння засобами побудови взаємодії з естетіческімобразом через відтворення описаних в літературному проізведеніідействій героя, емоційних ситуацій (словом, жестом, походкойі т.д.); реальне сприяння описуваних подій, отлічающімсянеопределенностью, несподіванкою; актуалізацію особистого досвіду, включеного в процес сприйняття художнього твору; образне віддзеркалення персонажів образотворчими і музикальнимісредствамі;
 • [4] створення умов для творчого використання цих средствпрі сприйнятті нових художніх образів через самостійне комбінування елементів з різних творів шляхом вза-імоналоженія сюжетів; введення проблемних завдань, побуждающіхк інтерпретації елементів літературних творів, і т.п. Описана логіка компонування освітнього матеріалу обумовлена тим, що розуміння художніх творів у дошкільників здійснюється не стільки в словесному плані, скільки в образному і протікає в дії вибору, в образному русі, малюнку, сюжет гри, в «роздумувати письменництві» (Т. І. Алієва ). Дані теоретичні положення знаходять відображення в базіснойобразовательной програмі «Витоки», в розділі естетичний розвиток.
 
<<   ЗМІСТ   >>