Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИМОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ ДО ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Стандартизація освіти - важливе досягнення сучасної соціального життя і системи освіти в цілому. Стандарт в галузі освіти виступає провідним умовою і чинником успішної організації педагогічної діяльності, безпечного простору творчої діяльності педагогів, замовленням держави на освіту дітей дошкільного віку.

Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти являє собою сукупність обов'язкових вимог до дошкільної освіти, а саме:

 • 1) вимоги до структури освітньої програми дошкільної освіти та її обсягом;
 • 2) вимоги до умов реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти, в тому числі до психолого-педагогічним, кадровим, матеріально-технічним і фінансовим умовам реалізації програми;
 • 3) вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми дошкільної освіти, які являють собою соціально-нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти.

ФГОС визначає провідну стратегічну мету і результат дошкільної освіти - розвиток дітей, яке повинно здійснюватися в різних видах спілкування і діяльності з урахуванням їх вікових, індивідуальних психологічних і фізіологічних особливостей. Виділяються напрямки розвитку, або освітні області : соціально-комунікативний розвиток; пізнавальний розвиток; мовленнєвий розвиток; художньо-естетичний розвиток; фізичний розвиток.

Соціально-комунікативний розвиток направлено на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності; розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій; розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім'ї і до товариства дітей і дорослих в дошкільній організації; формування позитивних установок до різних видів праці і творчості; формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі.

Пізнавальний розвиток передбачає розвиток інтересів дітей, допитливості та пізнавальної мотивації; формування пізнавальних дій, становлення свідомості; розвиток уяви і творчої активності; формування первинних уявлень про себе, інших людей, об'єктах навколишнього світу, про властивості і відносини об'єктів навколишнього світу (форму, колір, розмір, матеріалі, звучанні, ритмі, темпі, кількості, зокрема, частини і цілому, просторі і часі, русі і спокої , причини і наслідки та ін.), про малу батьківщину і Вітчизні, уявлень про соціокультурні цінності нашого народу, про вітчизняні традиції і свята, про планету Земля як спільному домі людей, про особливості її природи, різноманітті країн і народів світу.

Мовний розвиток включає володіння мовою як засобом спілкування і культури; збагачення активного словника; розвиток зв'язковою, граматично правильно діалогічного і монологічного мовлення; розвиток мовного творчості; розвиток звуковий і інтонаційної культури мовлення, фонематичного слуху; знайомство з книжковою культурою, дитячою літературою; розуміння на слух текстів різних жанрів дитячої літератури; формування звукової аналітико-синтетичної активності як передумови навчання грамоті.

Художньо-естетичний розвиток передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого), світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу; формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей (образотворчої, конструктівномодельной, музичної та ін.).

Фізичний розвиток включає придбання досвіду в таких видах діяльності дітей, як рухова, в тому числі пов'язана з виконанням вправ, спрямованих на розвиток таких фізичних якостей, як координація і гнучкість; в видах діяльності, що сприяють правильному формуванню опорно-рухового системи організму, розвитку рівноваги, координації руху, великої і дрібної моторики обох рук, а також з правильним, не завдає шкоди організму, виконанням основних рухів (ходьба, біг, м'які стрибки, повороти в обидві сторони) ; формування початкових уявлень про деякі види спорту, оволодіння рухливими іграми з правилами; становлення цілеспрямованості і саморегуляції в руховій сфері; становлення цінностей здорового способу життя, оволодіння його елементарними нормами і правилами (в харчуванні, руховому режимі, загартовуванні, при формуванні корисних звичок та ін.).

Окреслені освітні облаеті служать підставою для регламентації змісту дошкільної освіти, аналізу програм, освітнього процесу в дошкільних організаціях, діагностики освіченості дітей на етан дошкільного дитинства.

Повноцінний розвиток особистості дітей у всіх освітніх областях має здійснюватися на тлі їхнього емоційного благополуччя і позитивного ставлення до світу, до себе й інших людей. Для цього згідно ФГОС повинна бути створена освітнє середовище (психолого-педагогічні умови реалізації освітньої програми) і дотримуватися ряд умов:

 • 1) повагу дорослих до людської гідності дітей, формування і підтримка їх позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях;
 • 2) використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, які відповідають їх віковим та індивідуальним особливостям (неприпустимість як штучного прискорення, так і штучного уповільнення розвитку дітей);
 • 3) побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованого на інтереси і можливості кожної дитини і враховує соціальну ситуацію його розвитку;
 • 4) підтримка дорослими позитивного, доброзичливого ставлення дітей один до одного і взаємодії дітей один з одним в різних видах діяльності;
 • 5) підтримка ініціативи і самостійності дітей в специфічних для них видах діяльності;
 • 6) можливість вибору дітьми матеріалів, видів активності, учасників спільної діяльності та спілкування;
 • 7) захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства;
 • 8) підтримка батьків (законних представників) у вихованні дітей, охорони і зміцнення їх здоров'я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

Федеральний державний освітній стандарт [1] нормативно-правовий документ, що дозволив підняти соціальний статус дошкільної освіти, значно змінити стратегію педагогічної роботи в дошкільних організаціях в сторону оптимального врахування вікових цінностей дітей, самоцінності дошкільного періоду життя в цілому.

Питання і завдання для самостійної роботи

 • 1. Розкрийте зміст і цілі ФГОС з позиції соціальної та педагогічної значущості.
 • 2. Уявіть зміст ФГОС у вигляді таблиці.
 • 3. Проаналізуйте будь-яку освітню програму для дошкільнят з позиції відповідності вимогам ФГОС. Оформіть матеріал у вигляді схеми.
 • 4. Підготуйте есе з власним осмисленням значення ФГОС для ефективного функціонування сучасної системи дошкільної освіти.

 • [1] Федеральний державний освітній стандарт дошкольногообразованія (затверджений наказом Міністерства освіти і науки РФот 17 жовтня 2013 р № 1155) // СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/70512244/#block_1000#ixzz4FclWQUCC (дата звернення: 27.07.2016).
 
<<   ЗМІСТ   >>