Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ФІРМИ

Зазвичай вважається, що компанія може мати вибір з наступних основних цілей діяльності:

 • 1) завоювати або утримати для свого товару велику частку якого-небудь ринку;
 • 2) домогтися більш високої якості свого товару;
 • 3) зайняти в галузі лідируюче положення в галузі технології;
 • 4) домогтися максимального використання наявних сировинних, трудових і фінансових ресурсів;
 • 5) домогтися максимального рівня зайнятості.

У довгостроковій перспективі всі завдання можуть бути виконані, якщо компанія буде працювати прибутково, тому що прибуток - єдиний засіб, який може забезпечити подальший розвиток компанії.

Будучи основною метою підприємницької діяльності, прибуток при стабільних цінах визначає, по суті, ступінь ефективності виробництва. Дійсно, від розміру отриманого прибутку залежать фінансове становище компанії, можливості формування фондів розвитку виробництва і соціальної сфери, а також матеріального заохочення працівників. Прибуток - це частина доходів компанії, що залишається після відшкодування витрат, пов'язаних з її діяльністю.

У загальному випадку прибуток - це сума трьох складових:

 • 1) прибутку від реалізації товарної продукції компанії;
 • 2) прибутку від іншої реалізації;
 • 3) сальдо (різниця) доходів від позареалізаційних операцій за вирахуванням витрат але цими операціями.

Переважною (першим елементом) частиною прибутку є прибуток від основної діяльності. Наприклад, в промисловості прибуток від виробництва і реалізації товарної продукції становить приблизно 98% загального прибутку. Для визначення прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг з відповідної суми виручки віднімається вся сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг; при цьому виручка від реалізації приймається в розрахунок без податку на додану вартість, акцизів і експортних тарифів.

Другим елементом прибутку є прибуток від іншої реалізації, зокрема від реалізації основних засобів, іншого майна підприємства, продукції підсобного сільського господарства, транспортних послуг автогосподарства, що знаходиться на балансі фірми, платних послуг населенню та ін.

Третім елементом прибутку є сальдо доходів і витрат по позареалізаційних операціях, що включає економічні санкції, штрафи, пені, неустойки за порушення умов перевезень усіма видами транспорту, за невиконання договірних зобов'язань по поставкам продукції замовникам, за несвоєчасну оплату отриманої від постачальників продукції, збитків від списання або ліквідації неповністю амортизованих основних засобів та ін.

До складу доходів по позареалізаційних операціях включаються доходи, отримані від пайової участі в діяльності інших підприємств, від здачі майна в оренду; доходи (проценти, дивіденди) по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать компанії; інші доходи від проведення операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції та її реалізацією, в тому числі суми, отримані від відшкодування збитків. Доходи по позареалізаційних операціях включаються до розрахунку витрат по цих операціях, тому загальний результат (сальдо) може бути як позитивним, так і негативним.

Розрахована таким чином прибуток називається балансовим прибутком. На основі балансового прибутку для цілей оподаткування розраховується прибуток, оподатковувана податком.

Частина балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, зборів, рентних та інших платежів до бюджету, називається чистим прибутком.

Приклад 2.7. Нижче наведено методику розрахунку прибутку фірми.

показник

Сума, тис. Руб.

1. Виручка від реалізації продукції

58 000

2. Податок на додану вартість

8500

3. Акцизи

1000

4. Собівартість продукції

39 000

Прибуток від реалізації продукції

9500

Прибуток від іншої реалізації

180

Сальдо по позареалізаційних операціях

20

Балансовий прибуток

9700

Податки, збори, рентні та інші платежі до бюджету

3500

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

6200

Податок на прибуток має єдину ставку, що не варіюється в залежності ні від організаційно-правової форми компанії, ні від того, під чиєю юрисдикцією знаходиться суб'єкт господарювання. Виняток становить прибуток (дохід), отриманий від специфічних видів діяльності, по якій податок стягується окремо від загального фінансового результату.

Один з основних питань розподілу прибутку компанії - поєднання поточних потреб з перспективами, стратегічними цілями. Компанія самостійно визначає напрямки та пропорції свого розвитку, формує фонди і резерви з урахуванням сформованих умов господарювання і їх очікуваного зміни, необхідність забезпечення конкурентоспроможності продукції. Розподіл прибутку - один з напрямів внутрішньофірмового планування, що має особливо важливе значення в умовах ринкової економіки.

Економічні служби фірми розробляють спеціальне положення щодо розподілу прибутку і в його складі - кошторис витрат:

 • - на розвиток виробництва;
 • - на соціальні потреби колективу;
 • - на матеріальне заохочення працівників і благодійні цілі.

В акціонерних товариствах, крім того, передбачаються відрахування

в резервний фонд і в спеціальний гарантійний фонд виплат дивідендів за привілейованими акціями.

Планування прибутку. Існує п'ять основних напрямків збільшення прибутковості бізнесу: 1) збільшення цін на реалізовану продукцію; 2) зменшення змінних витрат; 3) зменшення постійних витрат; 4) поліпшення структури продажів; 5) збільшення обсягу продажів.

Найбільш використовуваним методом планування прибутку компанії є метод критичного обсягу виробництва, який базується на методології пошуку точки рівноваги (порога прибутковості). При аналізі прибутку за допомогою даного методу насамперед визначається, яким за величиною повинен бути мінімально допустимий обсяг виробництва, тобто визначається точка рівноваги (точка критичного обсягу виробництва). Потім, виходячи зі сформованих умов виробництва і реалізації продукції, а також можливих їх змін в результаті впливу внутрішніх (і зовнішніх) чинників, визначається прогнозована величина прибутку.

Такий аналіз дозволяє значно розширити можливості методу - застосовувати його для вибору цінової політики, визначення більш ефективної системи організації збуту продукції, оцінки ефективності технічної політики, заміни одних видів ресурсів іншими, використання виробничих потужностей і т.п.

Прогнозне значення прибутку (Рг) при використанні даного методу може бути розраховане по формулі

Переймаючись бажаним обсягом прибутку, можна розрахувати відповідне значення обсягу виробництва Q :

У деяких випадках обсяг виробництва, що забезпечує компанії необхідний обсяг прибутку, необхідно визначати у вартісному вираженні. Тоді базова формула може бути модифікована таким чином:

Таким чином,

TR-VC ".

де --- - вартісний обсяг виробництва за вирахуванням змінних

TR

витрат у відносному вираженні.

До речі, легко переконатися, що ця величина має постійне значення при всіх обсягах продажів.

Приклад 2.8. Графічним і аналітичним методами визначимо необхідний обсяг випуску виробів, що забезпечує прибуток у розмірі 2 млн руб. Постійні витрати на випуск даних виробів складуть 4 млн руб., Змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 1 тис. Руб. Передбачувана ціна одного виробу - 1,5 тис. Руб.

Графічний метод розрахунку наведено на малюнку нижче.

Розрахунок необхідного обсягу випуску виробів для забезпечення Рг = 2 млн руб

Малюнок. Розрахунок необхідного обсягу випуску виробів для забезпечення Рг = 2 млн руб.

Аналітичний розрахунок:

Приклад 2.9. Мала фірма «Успіх» підготувала бюджет своєї діяльності на наступний рік: обсяг виробництва продукції - 800 000 руб., Постійні витрати - 530 000 руб., Змінні витрати - 240 000 руб. Керівника фірми такий прогноз не задовольнив, тому що він вважав, що обсяг продажів необхідно збільшити. Який обсяг виробництва необхідний для досягнення обсягу прибутку, дорівнює 100 000 руб.?

З розглянутих прикладів слід, що дуже важливим моментом для забезпечення бажаного обсягу прибутку є зниження (графічно - зсув уліво) порога прибутковості. Здійснити це можна, по-перше, шляхом зниження постійних витрат, по-друге, за рахунок зменшення змінних витрат, що припадають на одиницю продукції, по-третє, збільшуючи (якщо є така можливість) ціну товару. Фірма, що має можливість знизити поріг прибутковості, зможе благополучно витримати економічний спад, продовжуючи отримувати при цьому прибуток. Отже, вона зможе як і раніше боротися з конкурентами за свою частку скорочується ринку, успішно виживаючи в умовах спаду.

Зниження порогу прибутковості за рахунок збільшення ціни товару (ціна за один виріб збільшується з 1,5 тис. До 2 тис. Руб.) Проілюстровано на малюнку.

Ілюстрація зниження порога прибутковості:

I - початкова прибуток; II - приріст прибутку; III - зниження збитку; IV - залишок збитку

Або в аналітичному вигляді:

В умовах, коли багато і перш за все малі і середні підприємства зайняті виробництвом кількох товарів (послуг) одночасно, розглянута вище модель повинна бути модифікована в багатопродуктової. В цьому випадку поріг прибутковості всього бізнесу в цілому може бути розрахований в грошовому вимірі за формулою

п

де FC - загальні постійні витрати фірми; X F Qi - загальна виручка

_ П | = 1

від реалізації по всій продукції (/ = 1, п ); ? (УС), - загальні змінні

_ I = i

витрати за всіма видами продукції (i = 1, п ).

Якщо метою економічного аналізу є розрахунок порогу прибутковості ( К 0 ) для кожного / -го товару (послуги) в окремо, для розрахунку може бути використана формула

Для наведених у таблиці даних маємо:

де питома вага товара в загальній виручці від реалізації.

Приклад 2.10. Припустимо, що умовне мале підприємство виробляє три продукти, причому їх виробництво характеризується наступними показниками (див. Таблицю).

Таблиця

показник

span="3">

Продукція

всього

А

В

з

Обсяг продажів, шт.

50

100

50

-

Виручка від реалізації, ден. од.

80 000

100 000

120 000

300 000

Загальні змінні витрати, ден. од.

70 000

80 000

90 000

240 000

Результат від реалізації після відшкодування змінних витрат, ден. од.

10 000

20 000

30 000

60 000

Питома вссьтовара в загальній виручці, частки од.

0,267

0,333

0,4

1,0

Загальні постійні витрати, ден. од.

-

-

-

40 000

Прибуток, ден. од.

-

-

-

20 000

Результати розрахунків свідчать: товар А свого порога прибутковості не досяг, оскільки обсяг його реалізації склав лише 80 000 грош. од. Це збитковий для преприятия товар. Товари ж У і З перевищили свій поріг прибутковості, компенсувавши підприємству збитки від товару А і забезпечивши йому загальний прибуток в обсязі 20 000 ден. од.

Знаючи поріг прибутковості, можна розраховувати свій «запас фінансової міцності», під яким розуміється різниця (абсолютна або відносна) між фактично досягнутої виручкою (обсягом реалізації) і порогом прибутковості. Наявність такого «запасу фінансової міцності» дозволяє витримати зниження виручки від реалізації без серйозної загрози для фінансового становища.

Рентабельність. Зіставлення ефективності функціонування підприємств різних масштабів, а також аналіз ефективності роботи окремих підприємств у часі проводиться зазвичай не в абсолютному, а у відносному вимірі. Використовувані при цьому показники розраховуються як відношення результату діяльності до витрат.

Якщо при розрахунку показників економічної ефективності в якості результату береться прибуток, то отримані показники називаються показниками рентабельності (від нім. Rentabel - прибутковий, прибутковий).

Рентабельність - показник економічної ефективності виробництва на всіх рівнях - від окремого підприємства до суспільного виробництва в цілому, що відображає результати всіх сторін і видів виробничо-господарської діяльності.

Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність продукції.

Рентабельність виробництвапр ) - найважливіший економічний показник, що характеризує ефективність виробничої діяльності підприємства в цілому і що є відношенням загальної, або балансової, прибутку (П) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОФ) і нормованих оборотних коштів (ОС) (грошові кошти і кошти в розрахунках не враховуються):

Чим вище значення цього показника, тим краще (рентабельніше) працює господарюючий об'єкт.

Підвищенню рентабельності сприяють збільшення суми прибутку за рахунок зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, зниження її собівартості, поліпшення використання машин і устаткування, економічного витрачання сировини і матеріалів, а також скорочення втрат і простоїв, підвищення продуктивності праці.

В умовах інфляції на рентабельність виробництва великий вплив робить зростання цін продукції. Штучне підвищення рентабельності

створює видимість поліпшення роботи навіть при її реальному погіршенні, завдає шкоди суспільству, а в кінцевому рахунку - і підприємству, благополуччя якого народжується на нездорової основі і тому не може бути стійким.

У світовій практиці показником, близьким за змістом до рентабельності виробництва, є норма прибутку на вкладений капіталу розраховується як відношення прибутку компанії до сукупності всіх її засобів (капіталу), тобто активів (А): р = П / А.

Рівень і динаміка цього показника є головними об'єктами уваги адміністрації компанії, так як рентабельність сукупного капіталу акумулює в собі структуру і рух усіх видів виробничих і фінансових ресурсів компанії, а також відповідність ринковому попиту продукції, що випускається (послуг, що надаються).

Поряд з цим загальним показником можуть бути розраховані приватні по відношенню до загальної нормі прибутку показники рентабельності. Так, для власників компанії важливий рівень рентабельності власного капіталу, що розраховується як відношення чистого прибутку до величини власного капіталу. Рентабельність власного капіталу порівнюється з можливостями отримання доходу від вкладення цих коштів в інші виробництва або цінні папери. Цей показник - важливий критерій при оцінці (котирування) акцій компанії на фондовій біржі.

Норма прибутку на вкладений капітал може бути виражена і через два інших найважливіших показника ефективності:

де QJ А - капиталоотдача або оборотність, продуктивність капіталу (Q - обсяг продажів компанії); П / Q - частка прибутку в загальному обсязі продажів компанії.

Такий метод розрахунку рентабельності дозволяє найбільш точно визначити вплив па загальну рентабельність різних факторів. Зокрема, з наведеної формули очевидно, що значна частка прибутку в обсязі продажів (П / Q) не обов'язково означає високу рентабельність активів (р). Це можливо лише за умови високої швидкості оборотності активів, їх продуктивності (Q / A).

Показник рентабельності продукції розраховується як відношення прибутку до собівартості продукції (Z): р прод = (П / Z) • 100%.

Він обчислюється по окремим виробам і їх підгрупах, а також по всій продукції компанії.

Рентабельними повинні бути всі види продукції компанії, тільки за новими, вперше освоюваних виробів можна на перших порах миритися з відсутністю прибутку. Тривала ж збитковість або низька рентабельність окремих виробів вимагає спеціального аналізу, виявлення причин такого становища, визначення і здійснення заходів щодо їх усунення.

При характеристиці рентабельності продукції, її рівня і динаміки слід чітко розмежовувати вплив принципово різних факторів - зниження собівартості і зміни цін продукції.

В умовах лібералізації в Росії багато компаній домоглися значного підвищення рентабельності продукції не за рахунок зниження її собівартості, а за рахунок зростання цін. При цьому створюється видимість підвищення ефективності виробництва, якого насправді немає.

При монопольному положенні багатьох підприємств-виробників, що дозволяє їм довільно встановлювати ціни, і при практично повній відсутності конкуренції як фактора, протидіє зростанню цін, регулювати ціни повинна держава. Поки це реально робиться лише стосовно підприємств-монополістів, занесених до спеціального державного реєстру (перелік). Для таких підприємств встановлюється диференційовану по галузях гранична рентабельність. Введення штрафних санкцій підвищує економічну відповідальність підприємств-монополістів і практично виключає (при жорсткому державному контролі) можливість отримання вигоди від перевищення граничного рівня рентабельності.

 
<<   ЗМІСТ   >>