Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОПОЗИЦІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Попит на фактори виробництва в економічній теорії вивчається, як правило, в найзагальніших категоріях, однаково придатних для дослідження всіх факторних ринків. Коли ж мова заходить про пропозицію ресурсів, такі узагальнення робити не можна, так як обставини, що впливають на пропозицію, різні для різних видів економічних ресурсів. Аналіз їх пропозиції почнемо з основного економічного ресурсу - трудового.

Ринок праці та заробітна плата

В умовах ринкових відносин робоча сила як здатність до праці є специфічним товаром, який продається і купується. У чому ж полягає специфіка цього товару? Якщо продавець звичайного товару при його продажу втрачає право власності на нього, передає його покупцеві і на цьому припиняє з ним будь-які стосунки, то власник робочої сили продає лише на час свою здатність працювати, передаючи підприємцю право користуватися тільки результатами своєї праці.

Особливістю ринку праці є досить велика тривалість контакту продавця і покупця. Правочин, що вчиняється на ринку праці, передбачає початок тривалих відносин між се агентами. Так як трудові послуги, що надаються роботодавцю, невіддільні від найманого працівника, це передбачає елемент взаємного спілкування. Людина бере участь у ринку праці як повноправна особистість. На відміну від інших факторів виробництва він може сам контролювати якість своєї роботи, працювати з різною віддачею, демонструвати більшу чи меншу лояльність по відношенню до нанявшей його фірми.

Найбільш важливою особливістю товару «праця» є його виробниче призначення. Найману працю виступає вирішальним фактором у забезпеченні зростання обсягів виробництва товарів (послуг). Створена працею протягом року нова вартість утворює національний дохід країни, з якого всі верстви населення отримують свої доходи, в тому числі частина національного доходу йде на розширення виробництва, на нові капітальні вкладення.

Основним регулятором процесів обміну на ринку праці виступає ціна праці, виражена в заробітній платі найманого працівника, на яку діє ряд ринкових і позаринкових факторів. Домінуюче становище серед цих чинників займають закони попиту і пропозиції, що працюють на ринку праці так само, як і на будь-якому іншому споживчому ринку.

Які ж основні фактори діють в масштабі країни (регіону) і впливають на пропозицію робочої сили?

Пропозиція робочої сили визначається перш за все динамікою відтворення трудового потенціалу країни з урахуванням таких демографічних чинників, як смертність і народжуваність. Чим більше народжуваність і менше смертність, тим вище чисельність населення працездатного віку, а отже, і тих, хто готовий продати свою працю.

На пропозицію робочої сили, особливо на рівні регіонів, суттєво впливає міграція населення з районів з найменш сприятливими умовами життя (Півночі, Сибіру, Далекого Сходу) в інші регіони.

Дестабілізуючий вплив на пропозицію робочої сили в російських умовах надають конверсія оборонної промисловості, скорочення армії, банкрутство і закриття підприємств, зниження рівня доходів населення, а тому посилення прагнення жінок-домогосподарок знайти роботу.

Розглянемо, чим визначається попит на ринку праці:

 • 1) забезпеченістю економіки необхідними ресурсами (факторами виробництва). За величиною природно-ресурсного потенціалу Росія займає одне з перших місць в світі, що при його використанні з урахуванням національних інтересів дозволяє підтримувати високий рівень попиту на робочу силу;
 • 2) станом економіки, темпами економічного розвитку країни. На жаль, російська економіка переживає глибоку кризу, яка призвела до значного скорочення числа робочих місць, зниження попиту на робочу силу і появи масового безробіття;
 • 3) технологічними змінами в галузях народного господарства, цілком природними в умовах нормально функціонуючої економіки. У російських умовах вони - результат розвалу економічної системи з усіма негативними наслідками: перекачуванням висококваліфікованих працівників з науки і наукомістких галузей в торгівлю і сферу послуг; еміграцією представників науки, мистецтва за кордон і т.п .;
 • 4) приватизацією, що забезпечує зміни структури власності. Передбачалося, що з її проведенням в Росії підвищиться ефективність роботи підприємств і, як наслідок, зменшиться попит на працю. Ці припущення не підтвердилися: очікуваного зростання ефективності приватизованих підприємств не відбулося;
 • 5) обсягом інвестицій в економіку країни. Від зростання обсягу капіталовкладень в розвиток виробничої сфери та сфери послуг в прямій залежності перебуває зростання робочих місць (збільшення попиту на робочу силу).

Відповідно до законів попиту і пропозиції на конкурентному ринку формується рівноважна ціна за найману працю - заробітна плата W, ден. од. / од. часу (рис. 2.33).

Формування рівноважної ціни за працю (W )

Мал. 233. Формування рівноважної ціни за працю (W E ):

Q - кількість найманих працівників

Рівновага на ринку праці відповідає точці, де крива попиту перетинається з кривою пропозиції. Крива ринкової пропозиції показує залежність обсягу пропозиції від ставки заробітної плати при інших рівних умовах і має, на відміну від кривих індивідуальної пропозиції праці, позитивний нахил на всьому діапазоні реальних ставок заробітної плати. Це пояснюється тим, що зростаюча заробітна плата залучає працівників інших професій або спонукає людей, які не працюють або зайнятих в домашньому господарстві, запропонувати свої послуги на ринку праці.

Розглянута модель дає лише узагальнену уявлення про ринок праці як про єдиний простір з вільною грою ринкових сил, па якому відбувається взаємодія працівників і роботодавців. Однак різноманітність пропонованих трудових послуг і робочих місць породжує дифференцированность ринку праці. Фактично в розвиненій економіці діє система багатьох взаємопов'язаних ринків праці, що відрізняються різним ступенем автономності 1 .

Кожна різновид праці, професія, спеціальність мають свій більш-менш відокремлений від інших ринок. Для деяких з них цей ринок складається в регіональному, а іноді в міжнародному масштабі. Інші конкурують на локальних ринках.

Найважливішою відмінною рисою ринку праці є високий ступінь його регульованості з боку держави. Найбільш поширеними видами регулювання трудових відносин є:

 • 1) законодавче встановлення мінімальних стандартів умов праці;
 • 2) законодавче встановлення норм в області умов праці та безпеки;
 • 3) законодавче обмеження і контроль допуску осіб до певних видів занять [1] [2] ;
 • 4) регулювання поведінки роботодавців і найманих працівників на основі громадянських прав і законодавства про працю.

 • [1] Американський економіст Е. Фелпс порівнює систему ринків праці з множествомостровов, переміщення людей і інформації між якими пов'язане з преодоленіеммногочісленних перешкод. Острови об'єднуються в «архіпелаги», між некоторимііз них прокладені комунікаційні шляхи, інші ж майже недоступні.
 • [2] Тут мова йде про широко поширену практику ліцензування або підтвердження кваліфікаційних характеристик за деякими професіями, наприклад, в охороні здоров'я, юриспруденції та інших сферах діяльності.
 
<<   ЗМІСТ   >>