Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОНОПОЛІЯ І РИНКОВА ВЛАДА

Максимізація прибутку простий монополією

Ділове життя в сучасних економічних системах в переважній більшості випадків відповідає умовам недосконалої конкуренції, одним з яскраво виражених типів якої є монополія (від грецьких слів: povo - один, тоХш - продавати).

Чиста монополія в широкому сенсі слова - це виняткове право на виробництво, промисел, торгівлю та інші види діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі.

Монополіям притаманні такі характерні ознаки:

  • 1) монополіст виступає як єдиний продавець, а монополізована галузь - це синонім фірми;
  • 2) реалізований монополією товар унікальний в тому сенсі, що у нього немає хороших чи близьких замінників. Така ситуація характерна для деяких сировинних галузей або для випадків, коли фірма поставляє принципово новий продукт;
  • 3) монополіст має ринкову владу, контролює ціни, поставки товару на ринок і т.п., інакше кажучи, якщо в умовах досконалої конкуренції фірма з ринковою ціною «погоджується», то тут - призначає її;
  • 4) по дорозі на ринок монополіст встановлює нездоланні для конкурента бар'єри як природного, так і штучного походження. До штучним бар'єрам ставляться системи патентування та ліцензування. Купуючи ліцензії, деякі фірми отримують переважне право функціонування на даному ринку з благословення держави. Своєчасно оформлені патенти зіграли величезну роль у розвитку таких компаній, як «Ренк Ксерокс», «Кодак», «Соні» та ін.

Непереборним штучним бар'єром на шляху в монополізовану галузь може бути виняткове право монополій на який-небудь ресурс. Наприклад, компанія «Де Бірс» вже давно монопольно володіє найбільшими в світі алмазними копальнями в Південній Африці і тому контролює світовий ринок алмазів і діамантів.

Природні бар'єри для входження в галузь характерні для галузей, де функціонують «природні» монополії. Це сфери діяльності і галузі, в яких розвиток конкуренції або неможливо в принципі (виробництво зброї масового ураження, емісія грошових знаків та ін.),

або неефективно з точки зору витрат ресурсів економічної системи (передача електроенергії, магістральні газо- і нафтопроводи, порти, водопостачання, космічні програми, метрополітени, телефонний зв'язок, базові поштові послуги та ін). Всі природні монополії має регулювати держава шляхом жорсткого контролю ціноутворення.

Монополія може виникати трьома шляхами:

  • 1) галузь з моменту її виникнення представлена єдиним виробником;
  • 2) на ринку діє безліч виробників, проте вони таємно змовилися діяти монопольними методами і за рахунок цього отримувати найбільш високий прибуток;
  • 3) на ринку в початковому стані знаходиться багато виробників, проте один з них скупив всіх своїх конкурентів і тим самим утворив монополію.

Найчастіше зустрічаються реальні структури сучасних монополій представлені на рис. 2.19.

Організаційні форми монополій

Мал. 2.19. Організаційні форми монополій

Розглянемо ринкову поведінку чистого монополіста, метою якого є максимізація прибутку. Такий монополіст слід тим же принципом, що і будь-яка фірма: виробляти рівно стільки продукції, щоб граничні витрати дорівнювали граничній виручці, і припиняти виробництво, коли середні витрати вище середньої виручки при будь-якому обсязі випуску.

У чому ж основні принципові відмінності між фірмою-монопо- листом і фірмою, яка працює в режимі досконалої конкуренції?

Головна відмінність полягає у формі їх кривих попиту. В умовах досконалої конкуренції продавець товару зустрічається з абсолютно еластичним попитом на свою продукцію, що має ринкову ціну, яка визначається галузевим попитом і пропозицією. Тому для конкурентного виробника граничний дохід є постійним і рівним ціні товару, тобто MR = Р.

Чистий же монополіст - сам собі галузь, тому його крива попиту збігається з кривою галузевого попиту і є низхідній. Спадний характер кривої попиту означає, що чиста монополія може збільшувати обсяги продажів, тільки знижуючи ціну своєї продукції. Таким чином, монополіст на відміну від конкурентного виробника повинен вибирати одночасно і ціну, і кількість продукції, що продається по цій ціні.

Чому дорівнюватимуть в цьому випадку значення граничного доходу для різних обсягів виробництва?

Припустимо для простоти, що функція попиту на продукцію монополіста лінійна: Р = а - bQ. Тоді функцію загального доходу монополіста можна записати в такий спосіб:

Тоді граничний дохід дорівнює

Співвідношення між функціями попиту і граничного доходу монополіста

Мал. 2.20. Співвідношення між функціями попиту і граничного доходу монополіста

Графіки функцій попиту і граничного доходу перетинають цінову вісь в одній і тій же точці, що відповідає ціні, рівній а , проте кут нахилу (до осі абсцис) функції MR вдвічі більше відповідного кута нахилу функції Р. Отже, точка перетину MR з кількісної віссю Q ділить відрізок, укладений між початком координат і точкою перетину з цієї ж віссю лінії Р, на дві рівні частини (рис. 2.20).

Взаємозв'язок між обсягами випуску, цінами і доходами монополістів продемонструємо на числовому прикладі (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Табличний розрахунок прибутку, ден. од.

Як випливає з табл. 2.6, максимум прибутку можна отримати при обсязі виробництва 4 од. продукції при обсязі прибутку 5,7 ден. од.

Аналіз представлених в таблиці даних показує також: поки граничний дохід перевищує граничні витрати MR> МС , зростання випуску продукції збільшує сукупний дохід в більшій мірі, ніж сукупні витрати, а значить, збільшує сукупну (загальну) прибуток. Графічна ілюстрація виконаних розрахунків наведено на рис. 2.21.

Дамо пояснення до графіка. Так як фірма повинна знижувати ціну, щоб збільшувати свої продажі, крива її граничного доходу MR в умовах простий монополії лежить нижче її низхідній кривої попиту D або середнього доходу AR. На ділянці еластичного попиту зниження ціни з 10 до 5 ден. од. буде збільшувати дохід. MR на цій ділянці кривої попиту позитивний. Зокрема, він стає рівним нулю, коли валовий дохід TR досягає максимуму.

При падінні ціни нижче 5 ден. од. валовий дохід знижується з 25 ден. од. до нуля. Це означає, що ми знаходимося на нееластичним ділянці кривої попиту з негативними значеннями граничного доходу MR.

Загальне правило, виходячи з вищесказаного, полягає в наступному: монополіст ніколи не вибере таку комбінацію «ціна - кількість», при якій валовий дохід зменшується (граничний дохід при цьому негативний). Інакше кажучи, максимізує прибуток монополіст буде уникати нееластичного відрізка своєї кривої попиту на користь певної комбінації «ціна - кількість» на еластичному відрізку. Питання полягає в тому, яку саме комбінацію «ціна - кількість» вибере чистий монополіст па еластичному відрізку кривої попиту. Щоб відповісти на це питання, йому необхідно проаналізувати витрати виробництва.

Максимізує прибуток ціна і валовий дохід чистого монополіста

Мал. 2.21. Максимізує прибуток ціна і валовий дохід чистого монополіста

Як зазначалося вище, кожен прагне до максимізації загального обсягу прибутку монополіст використовує той же правило її максимізації, що і прагне до максимізації прибутку підприємець в конкурентній галузі. Монополіст буде виробляти кожну наступну одиницю продукції до тих пір, поки її реалізація буде забезпечувати більший приріст валового доходу, ніж збільшення валових витрат. Точніше кажучи, фірма буде нарощувати виробництво продукції до такого обсягу, при якому граничний дохід (MR) стане рівним граничним витратам (Л / С), тобто MR = МС.

У розглянутому прикладі четверте виріб є останньою одиницею продукції, яка відповідає умові: граничний дохід MR = 3 перевищує граничні витрати МС = 1 при ціні Р = 6 ден. од.

Виконані в табличній формі розрахунки оптимальної кількості і ціни продукції, максимізує загальний обсяг прибутку монополіста, ілюструються на верхньому графіку рис. 2.21, який наочно демонструє, що фірма-монополіст припинить випуск продукції в точці Q opt > так як їй відповідає перетин (рівність) граничного доходу (MR) і граничних витрат (МС). Щоб графічно визначити відповідну максимуму прибутку ціну, необхідно відновити перпендикуляр з точки Q opt до перетину з кривою попиту (D), а потім на ціновий осі (осі ординат) знайти відповідну координату (P opt = 6).

З проведеного аналізу випливає, що монополіст встановлює на свою продукцію не найвищу ціну, як це зазвичай прийнято вважати. Щоб призначити ціну вище Р ор монополіст повинен зрушити вгору по кривій попиту (D), але це означає, що обсяг продажів скоротиться і стане нижче рівня Q ) pty який максимізує загальний обсяг прибутку.

Монополіст прагне не до максимуму прибутку на одиницю продукції, а до максимуму загального прибутку, тому він слід твердому правилу максимізації загального прибутку: MR = МС.

У розглянутому прикладі це 5,7 ден. од.

До речі, той же результат виходить і шляхом зіставлення валового доходу (77?) І валових витрат (ТС) (див. Рис. 2.21).

 
<<   ЗМІСТ   >>