Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

Земельний ризик. Його складові елементи: надання земельних ділянок в термін, наявність ділянки, вільного від юридичних і фактичних обтяжень, відсутність ризиків, пов'язаних з перенесенням комунікацій, стан грунтів.

Ризик проектної документації.

Ризик існуючих об'єктів.

Перевірка стану існуючих об'єктів , включаючи незавершене будівництво і ризик повернення об'єктів державі, що має різне покриття в залежності від обраної моделі ДПП - концесії або BOOT.

Ризик достатності комунікацій.

Ризик технології. Звичайний ризик приватного сектора, спосіб захисту - тестування технології на етапі конкурсу.

Ризик належного будівництва та експлуатації , в тому числі ризики субпідрядників.

Ризик належної якості об'єкта при поверненні державі.

ЮРИДИЧНІ РИЗИКИ

Ризик зміни законодавства , в тому числі загальну зміну, кваліфіковане зміна, дискримінаційне зміна. При розподілі даного ризику виникають часті помилки.

Ризик недійсності угод по проекту.

Ризик банкрутства інвестора.

Ризик настання обставин непереборної сили.

Судовий ризик і ризик невиконання судових ( арбітражних ) рішень.

політичні ризики

Експропріація.

Політичне насильство {війни, тероризм і т.д.).

Ризики , пов'язані з конвертованість і перекладами грошових коштів.

Визначення політичних ризиків може також поширюватися на зміни законодавчої бази, несприятливі рішення регулятивних органів або невиконання державним підприємством своїх зобов'язань, передбачених угодою.

Узагальнена класифікація ризиків у вітчизняній практиці представлена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Класифікація ризиків ДПП

залежність

вид ризиків

коротка характеристика

Від часу виникнення

ретроспективні

Виниклі в минулому

поточні

Наявні в даний час

перспективні

Очікувані (прогнозовані)

Від фактора виникнення

політичні

Зміна політичної обстановки, що впливає на проект ДПП (заборона на вивезення товарів і т.д.)

економічні

Зміна пріоритетів розвитку економіки (зміна бюджетної політики, кон'юнктури і т.п.)

Від характеру врахування ризиків

зовнішні

Вплив податкових, валютних, демографічних, соціальних та інших факторів

внутрішні

Вплив діяльності проекту та його контактної аудиторії

Від характеру наслідків

Чисті (прості, статистичні)

Наявність надзвичайних обставин (стихійні лиха, нещасні випадки та ін.)

динамічні

(Спекулятивні)

Наявність додаткових втрат до очікуваного результату

Від сфери виникнення

виробничі

Невиконання планів і зобов'язань (зростання витрат через зміну цін, неадекватне використання нових технологій і техніки тощо)

громадські

Протести населення, міжнародних та громадських організацій у зв'язку з реалізацією проекту ДПП

залежність

вид ризиків

коротка характеристика

комерційні

Зміни в реалізації товарів, робіт і послуг (зміна попиту і пропозицій, втрати товарів, зростання витрат обігу і т.д.)

фінансові

Невиконання фінансових зобов'язань (недонадходження коштів співфінансування, знецінення інвестиційного портфеля, непогашені заборгованості і т.п.)

Інвестиційні

Операційні - технічні помилки та ін.

Функціональні - втрати через неправильне управління

Інфляційні - забезпечення реальної вартості інвестицій і ін.

Дефляційні - підвищення облікової ставки

Селективні - неправильний вибір партнера

Ринкові - коливання процентних ставок

Ліквідності - дефіцит коштів і ін.

Кредитні - нездатність виконувати зобов'язань та ін.

Регулювання - зарегульованість і ін.

Проектування - значна кількість учасників і ін.

Будівельні - пошкодження об'єкта будівництва та ін.

Платоспроможного попиту - незабезпеченість проекту засобами покупців і ін.

Комерційні - зміна цін і ін.

Рефінансування - зміна джерел фінансування проекту та ін.

Упущеної вигоди - непрямий збиток і ін.

Продовження табл. 3.1

коротка характеристика

залежність

вид ризиків

коротка характеристика

Дострокового припинення контракту - відмова від оплати, дострокове припинення оренди і ін.

Від сфери прояву

Техніко-технологічні

Вплив на технічну складову проекту (рівень автоматизації і ін.)

економічні

Вплив державної бюджетної, податкової політики

політичні

Адміністративне обмеження діяльності

соціальні

Соціальна напруженість

екологічні

Техногенні катастрофи та ін.

законодавчо

правові

Суперечливість, зміни законодавства, лобіювання та ін.

Від форми прояву

Ризики реального інвестування

Перебої в постачаннях, зростання цін на інвестиційні товари та ін.

Ризики фінансового інвестування

Зміна умов інвестування, неякісний вибір фінансових інструментів і ін.

Від джерела виникнення

Систематичні (ринкові, недіверсіфіці- руемой)

Неможливість впливу з боку інвестора (економічні цикли, податкові пільги та ін.)

Несистематичні (специфічні, діверсіфіціруемий)

Характерний для конкретного інвестора або проекту (національна структура капіталу, стиль керівництва та ін.)

У табл. 3.2 наведені ризики реалізації проектів за схемою «будівництво - управління - передача», яка за своєю структурою в цілому еквівалентна концесійного механізму, передбаченому чинним російським законодавством, в розрізі різних галузей.

Таблиця 3.2

Ризики проектів по секторах економіки [1]

сектор

специфічні ризики

всі сектори

Ризик форс-мажорних обставин.

Політичні ризики (зміни законодавчого регулювання, анулювання угоди і експропріацій).

сектор

специфічні ризики

Фінансові ризики (інфляція, зміни процентних ставок, обмінного курсу та конвертованості валют).

Ризики обмеження конкуренції.

Ризики навколишнього середовища (зростання протестних настроїв в суспільстві).

Ризики, пов'язані з придбанням і компенсацією за земельні ділянки.

Будівельні ризики (перевитрата коштів, затримки, недостатня якість).

Операційні ризики (компетентність оператора, кількісні і якісні характеристики продукції, дотримання термінів її випуску).

Стан споруд.

Ризики поставок (дефіцит, якість).

Затримка зарплат (розмір, своєчасність).

Ризики оформлення контракту (управління розбіжностями, застосовне право)

Енергетика

Нарахування додаткових платежів.

Обмеження, пов'язані з імпортом обладнання та сировини. Зміни споживання вироблених потужностей.

Проблема інкасації векселів.

Нелегальне підключення до енергомереж (крадіжки електроенергії). Зрив поставок.

Зниження тарифів зважаючи на конкуренцію.

Невиконання технічних вимог, що приводить до зриву поставок енергії для державних потреб.

Розміщення електростанцій (неефективні витрати на доставку).

Забруднення навколишнього середовища.

Динаміка вартості і доступності палива.

Зрив термінів будівництва об'єктів.

Тривалі простої.

Неустойки або скасування угоди про постачання енергії (в разі, якщо кількість або якість не відповідають вимогам замовника).

Державне регулювання рентабельності (прибутковості) і тарифних ставок

транспорт

(дорожнє

господарство)

Невідповідність характеристик доріг обсягом графіка через неправильне прогнозування або подальшого відхилення від нього.

Конкуруючі напрямки (зокрема, безкоштовні або дешевші за вартістю використання).

Обмеження на рівень або підвищення оплати. Випереджаюче зростання витрат з огляду на складні умови, наприклад горбистій місцевості.

Зрив термінів введення об'єктів в експлуатацію через затримки відведення земель, несподіваних технічних складнощів.

сектор

специфічні ризики

Довгий період виділення земельних ділянок.

Оскарження права на використання земель (наприклад, через проведення археологічних розкопок).

Необхідність вжиття заходів щодо мінімізації для пасажирів незручностей, пов'язаних з будівельними роботами.

Зрив введення інших об'єктів, пов'язаних з дорогою.

Ризики зміни обмінного курсу і конвертованості місцевої валюти

Транспорт (тунелі й мостове господарство)

Геологічні ризики для глибоких тунелів.

Безпека робіт, а також порушення в роботі наземного транспорту.

Ризики професійних травм і захворювань.

Особливі ризики для підводних тунелів.

Дорожні пригоди і пожежі, які можуть привести до руйнування тунелю на етапі будівництва.

Обмеження для руху суден і літаків в районі моста. Протидія з боку поромників і рибалок.

Ризики поганих природних умов.

Конкуренція з боку поромів і аеропортів

Залізничний

транспорт

Довгий період відведення земель під будівництво. Складне зміна в існуючій інфраструктурі. Слабка координація з розвитком в інших регіонах. Контролювання рівня цін на квитки.

Складне зміна будівельних норм.

Конкуренція при використанні залізниць. Природоохоронне законодавство. Оподаткування.

Дорогі контрольні системи та рухомий склад

Авіація і порти

Конкуренція з іншими аеропортами.

Регіональний і міжнародний рівні торгівлі.

Стан бізнесу і туризму.

Політична стабільність і платоспроможний попит населення.

Інтеграція з іншими транспортними об'єктами.

Брак землі для розширення.

Залежність пропускної здатності від роботи устаткування, трудових ресурсів та стану погоди.

Умови економіки і торгівлі.

Зміни в транспортному регулювання і квотування. політичні ризики

водопостачання

Угода «бери або плати» з постачальником газу.

Витік з труб.

Несплата і розкрадання.

Тарифне регулювання.

Швидка зміна природоохоронного законодавства, що регулює викиди, що викликає проблеми, пов'язані з оновленням обладнання

сектор

специфічні ризики

Телекомунікації

Самий конкурентний сектор.

Високі витрати на впровадження інновацій.

Обмеження від чинного оператора для нових учасників при отриманні доступу до наявної мережі.

Додаткові витрати і проблеми з підключенням до існуючої мережі аж до технологічної несумісності. Бюрократичні витрати, пов'язані з процедурою ліцензування

Наведений перелік ризиків в галузевому розрізі доповнює ряд ризиків, які існують щодо концесій в комунальній інфраструктурі:

  • - ризик, пов'язаний з управлінням інфраструктурою та забезпеченням її працездатності;
  • - комерційний ризик, тобто ризик несплати споживачами отриманих послуг (недобору платежів споживачів);
  • - інвестиційний ризик (тісно пов'язаний з ризиками несприятливого зміни тарифного регулювання та бюджетної політики).

Запобігання ризиків відноситься в основному до копіткої нормотворчої роботи зі зміни відповідних правових норм, про що більш докладно розповідається в наступних розділах підручника.

Для вирішення проблем в комунальній інфраструктурі необхідна опрацювання механізмів взаємодії державних органів з приватними інвесторами, при яких останні були б більш зацікавлені в інвестуванні даної галузі. Також необхідно провести нормотворчу роботу та роботу по мінімізації ризиків для того, щоб підвищити активність приватних інвесторів в укладення концесійних угод.

  • [1] Джерело: Ванг С. К. Розвиток інфраструктури шляхом проектного фінансування: концепції та ризики. Пекін: Ун-т Сіньхуа, 2005. С. 25 -27.
 
<<   ЗМІСТ   >>