Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ВИМІРЮВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОД ВОЛЬТМЕТРА-АМПЕРМЕТРА

Вимірювання активного опору

Метод вольтметра-амперметра є непрямим, оскільки зводиться до вимірювання струму і напруги в ланцюзі з вимірюваним опором і подальшим розрахунком його за законом Ома.

Суть методу пояснюється схемами на рис. 7.2. Гідність його полягає в тому, що резистор, опір якого вимірюється, можна поставити в реальні умови роботи, т. Е. Пропускати через нього реально діючий струм, що важливо при вимірюванні опорів, значення яких залежать від струму. Наприклад, цим способом можна вимірювати вольт-амперні характеристики нелінійних двополюсників, таких як варистори, терморезистори і ін.

Схеми вимірювання активного опору

Мал. 7.2. Схеми вимірювання активного опору: а - методом вольтметра; б - методом амперметра

Справжнє значення вимірюваного опору

Реальне значення R, виміряний за схемами, наведеними на рис. 7.2, а і б , буде відрізнятися від дійсного R x через кінцевих значень внутрішніх опорів приладів R v і R A , т. Е. Буде мати місце методична похибка.

Для схеми на рис. 7.2, а справедливо рівність

де 1У - струм, що протікає через вольтметр;

R v - опір вольтметра.

Абсолютна методична похибка

Відносна погрішність

З виразу (7.1) для б слід, що схемою (рис. 7.2, а) слід користуватися в тих випадках, коли R v велика в порівнянні з R x , т. Е. При вимірюванні малих опорів.

Для схеми на рис. 7.2, б справедливо рівність

де R a - опір амперметра.

Відносна погрішність

В даному випадку відносна методична похибка обернено пропорційна R x , отже, цю схему доцільно використовувати, коли R A <R x , т. Е. При великих значеннях опору R x .

7.2.2. Вимірювання ємності

Схеми вимірювань, що пояснюють сутність методу, представлені на рис. 7.3.

Суть методу полягає в тому, що за показниками приладів, що вимірюють змінний струм і напруга, можна розрахувати точну опір конденсатора С х , включеного в схему вимірювання:

де Х з - реактивний опір конденсатора, Х з = 1 / (2л / С х ).

Схеми вимірювання ємності

Мал. 7.3. Схеми вимірювання ємності: а - методом вольтметра; б - методом амперметра

Якщо втрати малі, тобто активна складова повного опору значно менше його реактивної складової R « Х з , то 1 / (2л / С Л .) = U / I. тоді

Схему на рис. 7.3, а застосовують для вимірювання ємностей, опору яких Х з значно менше вхідного опору вольтметра з « R v ), тобто для вимірювання великих ємностей.

Навпаки, схему на рис. 7.3, б застосовують для вимірювання менших ємностей, опору яких значно більше опору амперметра з " R A ). Опір визначають з урахуванням частоти сигналу з умови (7.2). Даним методом можливо вимір ємностей в діапазоні 1000 ПФ ... Ю00 мкФ.

Вимірювання індуктивності

Вимірювання індуктивності методом вольтметра-амперметра проводиться за схемами, аналогічними схемами для вимірювання ємності (див. Рис. 7.3).

Опір індуктивності де X , - реактивний опір індуктивності, X, = 2nfL x .

Якщо втрати малі, т. Е. Активна складова повного опору значно менше його реактивної складової R « X L , то 2л fL x = U / I. тоді

Харчування вимірювальної схеми здійснюється від генератора змінної напруги, як і в схемах для вимірювання ємності. Частоту напруги м (/) вибирають рівною частоті сигналу в реальному ланцюга.

Критерії використання методу вольтметра або методу амперметра такі ж, як і при вимірюванні ємності. Метод вольтметра застосовується в разі, коли X L « R v , а метод амперметра, коли X, " R A .

Даним методом можливо вимір індуктивностей в діапазоні 1 мкГн ... 100 Гн. Похибка вимірювання визначається похибками вимірювання напруги і струму.

 
<<   ЗМІСТ   >>