Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення міжнародної політики

Якщо на початку XX століття в світі налічувалося всього 52 незалежних держави, то до середини сторіччя їх уже було 82, а сьогодні їх число перевищує 200. Всі ці держави і народи, які населяють їх, взаємодіють у різних сферах людського життя. Перш в теорії міжнародних відносин для позначення взаємодії суверенних держав використовувалося поняття "зовнішня політика". Однак сьогодні світове співтовариство складається не тільки з незалежних держав, які об'єднані в економічні, торгові, військові союзи на двосторонній і багатосторонній основі. Крім них, на міжнародній арені активно діють: Організація Об'єднаних Націй, міжнародні урядові та неурядові організації, що займаються питаннями політики, соціального, економічного розвитку, проблемами роззброєння, безпеки. Всі вони виступають суб'єктами міжнародних відносин.

Міжнародна політика є ядром міжнародних відносин. Вона являє собою політичну діяльність суб'єктів міжнародного права (держав і т. Д.), Пов'язану з вирішенням питань війни і миру, забезпечення питань загальної безпеки, охорони навколишнього середовища, подолання відсталості і убогості, голоду і хвороб.

Таким чином, міжнародна політика спрямована на вирішення питань виживання і прогресу людського суспільства вироблення механізмів узгодження інтересів суб'єктів світової політики, запобігання і вирішення глобальних і регіональних конфліктів,

Зовнішня політика - це загальний курс держави в міжнародних справах. Зовнішньополітична діяльність держав є засобом їх адаптації до конкретних зовнішніх умов. Ці умови не залежать від волі, бажань і намірів окремої держави і далеко не завжди відповідають його інтересам і мотивувальна установкам. Тому державам у процесі реалізації своєї зовнішньополітичної функції доводиться погоджувати свої потреби, цілі та інтереси, які визначаються їх внутрішнім розвитком, з об'єктивними умовами в системі.

Основними цілями зовнішньої політики є:

 • - Забезпечення безпеки даної держави;
 • - Прагнення до збільшення матеріального, політичного, військового, інтелектуального та іншого потенціалу країни;
 • - Зростання його престижу в міжнародних відносинах.

Теорії зовнішньої політики

Існує безліч теорій зовнішньої політики. З конкретних зовнішньополітичних теорій найбільш відомою є теорія американського політолога Г. Моргентау. Він визначає зовнішню політику насамперед як політику сили, в якій національні інтереси підносяться над якими міжнародними нормами, принципами, і тому сила (зовнішня, економічна, фінансова) перетворюється на основний засіб досягнення поставлених цілей. Звідси випливає і його формула: "Цілі зовнішньої політики повинні визначатися в дусі національних інтересів і підтримуватися силою".

Національний інтерес являє собою усвідомлення корінних потреб держави та відображення їх у діяльності його лідерів. Ці потреби виражаються у забезпеченні національної безпеки та умов для самозбереження і розвитку суспільства.

Концепція "національного інтересу" була розроблена Г. Моргентау. Він визначив поняття "інтерес" в категоріях влади. Поняття національного інтересу складається з трьох елементів:

 • 1) природи інтересу, який повинен бути захищений;
 • 2) політичного оточення, в якому діє інтерес;
 • 3) національної необхідності, що обмежує вибір цілей і засобів для всіх суб'єктів міжнародної політики.

Г. Моргентау вважав, що зовнішня політика незалежної держави повинна спиратися на якусь фізичну, політичну та культурну "реальність", здатну усвідомити природу і суть власного національного інтересу. Такий "реальністю" виступає нація. Всі нації світу на міжнародній арені прагнуть до задоволення своїм першочерговим потреби, а саме потреби фізичного виживання. У розділеному на блоки, союзи світі, де йде безперервна боротьба за владу і ресурси, всі нації прагнуть до захисту своєї фізичної, політичної та культурної самобутності (ідентичності) перед особою вторгнення ззовні.

Це думка Г. Моргентау було актуально для часів "холодної війни", коли світове співтовариство було розділене на два протистоять один одному табори: соціалістичний і капіталістичний.

У сучасному світі, в силу різних причин, країни взаємозалежні і взаємопов'язані один з одним. Їх виживання і розвиток може бути забезпечене тільки завдяки їхньому співробітництву і взаємодії. У цих умовах будь-яка держава, здійснюючи власний національний інтерес, повинна поважати і враховувати інтереси інших держав.

Нація може забезпечити свою безпеку, коли вона поєднує власні інтереси з потребами інших держав. Таким чином, національна безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз і здатність держави зберігати свій суверенітет, територіальну цілісність, виступаючи суб'єктом міжнародного права.

Національні інтереси Росії та їх співвідношення з міжнародною політикою

У широкому розумінні, кажучи про національні інтереси Росії, їх можна звести до двох основних інтересам - безпеки і розвитку.

Безпека включає в себе внутрішню політичну стабільність і територіальну цілісність, незалежність і суверенність.

Розвиток припускає економічне зростання, самостійну експлуатацію природних ресурсів країни, які, можливо, є єдиною надією провести модернізацію економіки та участь у міжнародному поділі праці при включенні в міжнародну торгівлю. Все це вимагає певних сприятливих зовнішніх умов, які й покликана забезпечити зовнішня політика.

Пріоритет національних інтересів служить двом завданням:

 • - Надає зовнішній політиці загальну орієнтацію;
 • - Стає критерієм вибору в конкретних ситуаціях. Щодо питання "Чи є взаємозв'язок зовнішньої і внутрішньої політики?" В науці існує три точки зору.

Перша точка зору

Пов'язана з ототожненням внутрішньої і зовнішньої політики. Г. Моргентау, професор Чиказького університету, вважав, що "сутність міжнародної політики ідентична політиці внутрішній. І внутрішня і зовнішня політика є боротьба за силу, яка модифікується лише різними умовами, що складаються у внутрішній і міжнародній сферах".

Друга точка зору

Відображено в роботах австрійського соціолога Л. Гумпловича, який вважав, що зовнішня політика визначає внутрішню. Звідси випливає, що головним чинником соціального життя є боротьба за існування. Вчений сформулював систему законів міжнародної політики. Головний закон - це те, що сусідні держави постійно борються один з одним через прикордонній лінії. З положення основного закону випливають вторинні закони. Суть одного з них така, що будь-яка держава повинно перешкоджати посиленню могутності сусіда і піклуватися про політичний рівновазі. Крім того, будь-яка держава прагне до вигідних придбань. Наприклад, отримати вихід до моря як засобу придбання морської могутності. Третій закон говорить про те, що внутрішня політика повинна бути підпорядкована цілям нарощування військової сили, за допомогою якої забезпечуються ресурси для виживання держави. Таким чином, згідно Л. Гумпловичу, існують і працюють основні закони міжнародної політики.

Третя точка зору на пріоритети національних інтересів

Представлена марксизмом, який вважає, що зовнішня політика визначається внутрішньою і є продовженням внутрішньосуспільних відносин. Таким чином зміст останніх обумовлено пануючими в суспільстві економічними відносинами та інтересами правлячих класів.

Відносини між державами на міжнародній арені ніколи не були, та й не будуть рівноправними. Роль кожної держави в усі часи визначалася його економічними, технологічними, військовими, інформаційними можливостями. Ці можливості і обумовлювали характер відносин між державами і, отже, тип системи міжнародних відношенні.

Типологія міжнародних відносин має практичне значення, оскільки дозволяє виявити ті глобальні чинники, які впливали на розвиток як світової спільноти, так і конкретної країни.

Класифікації міжнародних відносин

У світовій практиці існує 6 типів міжнародних систем, що виділив американський учений Мортон Каплан: це система "балансу сил", вільна біполярна система, жорстка біполярна система, універсальна система, ієрархічна система і система "вето". Основними учасниками в системі "балансу сил" в міжнародних відносинах є тільки національні держави з їх великими військовими і економічними можливостями. А стійкою системою є та система, в яку входять п'ять або більше держав.

У XXI столітті сучасні міжнародні відношенні переходять від конфронтації і протистояння, заснованих на ядерному стримуванні, до нового світового порядку. Цей порядок спирається на партнерство для досягнення миру. На практиці здійснити цей перехід досить складно, так як механізми, які могли б забезпечити стабільність і загальну безпеку, тільки формуються.

І найближчі роки багато в чому залежать від того, як будуть складатися міжнародні відносини на сучасному етапі. У зв'язку з цим вчені прагнуть розкрити і пізнати особливості сучасного стану та розвитку міжнародних відносин, щоб виявити нові тенденції їх розвитку та зміни.

Сучасна світова практика знає три основні способи забезпечення міжнародної безпеки:

 • - Це стримування внутрішньої агресії з використанням різних форм тиску: економічних, політичних, психологічних та ін .;
 • - Покарання агресора і застосування проти нього конкретних практичних дій;
 • - Використання політичного процесу як способу досягнення світових цілей без застосування сили: переговори, наради, зустрічі на вищому рівні і т. П.
 
<<   ЗМІСТ   >>