Повна версія

Головна arrow Техніка arrow МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ

В результаті вивчення глави 3 студент повинен: знати

  • • основні положення і теоретичні основи аналітичних методів моделювання;
  • • особливості основних математичних схем моделювання систем; вміти
  • • використовувати отримані знання при статистичному моделюванні систем;
  • • грамотно обробляти результати статистичного моделювання; володіти
  • • методами оцінювання точності і достовірності результатів моделювання;
  • • інструментальними засобами і мовами статистичного моделювання.

Загальна класифікація і характеристика груп аналітичних методів

Аналітичні методи моделювання являють собою групи методів, придатних для відображення реальних об'єктів у вигляді спрощеної моделі системи, що складається з елементів і аналітичних залежностей, що описують зв'язки між ними на основі аналітичних уявлень. Класифікація груп аналітичних методів також тісно пов'язана з етапами процесу моделювання економічних систем (рис. 3.1).

Класифікація груп аналітичних методів моделювання

Мал. 3.1. Класифікація груп аналітичних методів моделювання

В основі аналітичних методів моделювання лежать базові розділи сучасної математики, такі як математичний аналіз, математичне програмування, теорія оптимальних рішень. Аналітичні методи моделювання систем пов'язані, перш за все, з використанням математичних прийомів дослідження систем для отримання строго формалізованих рішень.

Основні етапи аналітичного моделювання систем представлені на рис. 3.2.

Послідовність етапів моделювання систем на основі груп аналітичних методів

Мал. 3.2. Послідовність етапів моделювання систем на основі груп аналітичних методів

Аналітичні методи моделювання застосовні, коли властивості описуваного об'єкта можна відобразити за допомогою детермінованих величин або системи математичних рівнянь, якщо інформація про реальний об'єкт в заданому інтервалі часу дозволяє повністю формалізувати його поведінку поза розглянутого інтервалу. Однак, наприклад, для багатокритеріальних і багатокомпонентних складних економічних систем вкрай важко виявити адекватні аналітичні залежності.

Ці методи ефективні для моделювання систем з метою формалізації широкого кола оптимізаційних задач управління стосовно до конкретної галузі або сфері. Наприклад, для соціально-культурної сфери та медіаіндустрії актуальні оптимізація і розподіл наявних ресурсів, вибір найкращої стратегії розвитку організацій, оцінка ризиків і т.д.

Застосовність виділених груп аналітичних методів для моделювання економічних систем досліджена в табл. 3.1.

Таким чином, групи аналітичних методів дозволяють отримати характеристики системи як функції від параметрів її функціонування. Аналітичні моделі, наприклад, у вигляді систем рівнянь, при вирішенні яких і отримують параметри, слугують інструментом, необхідним для оцінки надійності цієї системи (час відповіді, пропускна здатність і т.д.).

Таблиця 3.1

Оцінка на придатність груп аналітичних методів моделювання

систем

Група методів

Етапи аналітичного моделювання систем

опис математичних законів, що зв'язують об'єкти системи і записаних у вигляді систем рівнянь

рішення рівнянь для отримання теоретичних результатів

порівняння теоретичних результатів з даними експерименту

математичні

методи

П

П

П

Статистичні

методи

П

П

СП

Використання теоретико-множинних методів

СІ

СП

СП

Логічні методи

СІ

СП

СП

Лінгвістичні і семіотичні методи

НП

СП

СП

Г рафічсскіе методи

НП

НП

СП

Примітка : СП - слабо застосовні; НП - не застосовні; П - застосовні.

У табл. 3.2 подано коротку характеристику груп аналітичних методів.

Таблиця 32

Коротка характеристика груп аналітичних методів моделювання систем

Група

методів

коротка характеристика

математичні методи

Моделювання системи як математичної моделі з набором тільки основних властивостей, які характеризують поведінку модельованого об'єкта з урахуванням впливу впливів зовнішнього середовища. Використовуються математичні схеми загального вигляду: диференціальні рівняння, системи масового обслуговування, кінцеві і імовірнісні автомати для опису широкого класу, наприклад технічних систем

Статистичні методи

Використовуються послідовності вибіркових значень випадкової величини з заданим розподілом для моделювання випадкових величин, рівномірно розподілених в інтервалі (0, 1)

Використання теоретико-множинних методів

Теоретико-множинні методи засновані на системному аналізі предметної області при моделюванні систем. Використовується апарат математичної логіки для опису складних систем на спеціальній мові моделювання

Група

методів

коротка характеристика

Логічні

методи

Використовують бінарне уявлення про стан системи як «1» і «0» для моделювання складних систем, що підкоряються законам математичної логіки

Лінгвістичні і семіотичні методи

Використовуються для формального з'єднання понять в складі інформаційного контенту з застосуванням системи символів, знаків, ситуацій в якості лінгвістичних змінних

графічні

методи

Використовуються для наочного уявлення системи і відображення напрямку і взаємодії вхідних і вихідних його потоків

При моделюванні процесів і систем вибір груп аналітичних методів залежить від поставленої мети і завдань, специфічних для обраної предметної області, об'єкта і предмета моделювання згідно рис. 3.3. На цьому малюнку представлена загальна схема опису груп аналітичних методів моделювання систем.

Загальна схема опису груп аналітичних методів моделювання систем

Мал. 3.3. Загальна схема опису груп аналітичних методів моделювання систем

Наприклад, якщо в якості об'єкта моделювання як економічної системи обрана організація, що відноситься до соціально-культурній сфері та медіаіндустрії, то в епоху розвитку інформаційно комунікативних технологій однією з найважливіших складової організації бізнес-процесів стає оцінка ризику організації та захисту інформаційного контенту для забезпечення безпеки використовуваних інформаційних технологій при обміні інформаційними ресурсами з зовнішнім середовищем.

До інформаційної системи організації сфери культури і медіаіндустрії пред'являються такі ж вимоги в галузі захисту інформації для забезпечення її конкурентоспроможності, як і до організаціям інших галузей.

 
<<   ЗМІСТ   >>