Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Державний бюджет і його структура

Бюджетно-податкова політика держави є найважливішим інструментом макроекономічного регулювання. З її допомогою держава впливає на рівень ділової активності за допомогою зміни обсягів державних витрат і оподаткування.

Державний бюджет - це фінансовий план, в якому представлена сума доходів і витрат держави на певний період (як правило, на рік).

Через державний бюджет здійснюється перерозподіл доходів між різними соціальними групами. За рахунок бюджетних коштів виготовляються соціально значущі блага. Бюджет є найважливішим інструментом, за допомогою якого держава регулює основні напрямки соціально-економічного розвитку країни.

Громадське призначення державного бюджету як регулятора соціально-економічних відносин реалізується в його функціях (рис. 14.1).

Функції державного бюджету

Мал. 14.1. Функції державного бюджету

Перш за все, бюджет є найважливішим інструментом, за допомогою якого держава робить регулюючий вплив на економічну політику. Маніпулюючи державними витратами і податковими ставками, держава регулює ділової цикл, впливає на купівельну спроможність населення і інвестиційну активність підприємств.

Інший функцією державного бюджету є забезпечення виробництва суспільних благ. Бюджетні кошти використовуються для задоволення найбільш важливих потреб суспільства - розвитку ключових сфер економіки, освіти, охорони здоров'я, фундаментальних наукових досліджень, здійснення соціальної політики, забезпечення оборони країни, безпеки та правоохоронної діяльності.

Нарешті, кошти державного бюджету використовуються для забезпечення індивідуальних доходів окремих категорій громадян, які працюють в державному управлінні та установах бюджетної сфери. Крім того, за рахунок фінансових ресурсів держави виплачуються пенсії і соціальну допомогу (по безробіттю, тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на дітей і т.д.).

Сукупність бюджетів державних органів управління і місцевого самоврядування, а також відносин між ними утворюють бюджетну систему держави.

Прийнято розрізняти унітарні і федеративні бюджетні системи. Бюджетну систему унітарної держави відповідає високий рівень централізації бюджетних коштів, відсутність або незначний обсяг бюджетних прав нижчестоящих органів влади. Федеративним бюджетним системам властива досить висока ступінь самостійності регіональних бюджетів при дотриманні єдності загальнодержавних інтересів.

Бюджетна система унітарної держави включає бюджети двох рівнів:

 • • бюджет центрального уряду;
 • • бюджети муніципальних утворень.

У країнах з федеративним державним устроєм виділяють:

 • • Федеральний бюджет;
 • • бюджети суб'єктів федерації (штатів, земель, провінцій, республік, областей і т.д.);
 • • місцеві бюджети (міст, графств, поселень і ін.).

Між бюджетами різних рівнів існує складна система фінансових відносин, заснована на децентралізації владних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. Поділ бюджетних повноважень, наявність відокремлених регіональних ланок бюджетної системи держави називається бюджетним федералізмом.

Бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Її структура представлена на рис. 14.2.

Структура бюджетної системи Російської Федерації

Мал. 14.2. Структура бюджетної системи Російської Федерації

Для характеристики бюджетно-фінансової системи РФ використовуються такі поняття:

 • • консолідований державний бюджет - бюджет, що складається з федерального, регіональних і місцевих бюджетів;
 • • консолідований бюджет суб'єкта РФ - бюджет, що утворюється з бюджету суб'єкта РФ і бюджетів усіх муніципальних утворень, що знаходяться на його території;
 • • державні позабюджетні соціальні фонди - централізовані фонди грошових коштів, утворені поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначені для реалізацій прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення, охорону здоров'я і медичну допомогу. У Росії це Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування і Фонд обов'язкового медичного страхування.

За останні 10 років в бюджетну систему РФ відбулися істотні зміни:

 • • в основному розмежовані витратні зобов'язання і ліквідовані «незабезпечені мандати», тобто соціальні виплати, що перевершують можливості бюджету;
 • • створені Резервний фонд і фонд Національного добробуту як деякий страховий резерв на випадок зниження світових цін на нафту;
 • • закріплені дохідні джерела за регіональними бюджетами та введені критерії розподілу міжбюджетних трансфертів;
 • • скорочення і врегулювання зовнішньої заборгованості призвело до звільнення видаткової частини бюджету від значних процентних витрат;
 • • сформована система Федерального казначейства, що забезпечує касове обслуговування виконання бюджету.

Серед доходів держави провідне місце належить податкам. Це обумовлено тим, що частка податкових надходжень у структурі дохідної частини бюджету як правило, перевищує 80%, а в окремих країнах - 90%.

До податкових доходів в Російській Федерації відносяться передбачені податковим законодавством федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а також пені і штрафи за податкові правопорушення.

В склад неподаткових доходів входять:

 • • доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності;
 • • доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами;
 • • кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення;
 • • інші неподаткові доходи.

Крім того, в Російській Федерації доходи бюджетів формуються також за рахунок безоплатних та безповоротних перерахувань у вигляді фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів у формі дотацій та субвенцій; субвенцій з федеральних бюджетних фондів і ін.

Найважливішими джерелами доходної частини державного бюджету є доходи від зовнішньоекономічної діяльності, що формуються, перш за все, за рахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти, і податкові платежі (ПДВ, податок на прибуток та ін.).

Витрати державного бюджету спрямовуються в основному на виробництво суспільних благ, в тому числі на фінансування соціальних програм, оборону, безпеку, правоохоронну діяльність, освіту, охорону здоров'я, науку, культуру.

В індустріально розвинених країнах витрати державних бюджетів носять яскраво виражену соціальну спрямованість. На фінансування соціальних заходів припадає понад 40% видаткової частини консолідованих бюджетів. У Росії в останні роки посилюється соціальна спрямованість державного бюджету (табл. 14.1).

Таблиця 14.1

Витрати консолідованого бюджету РФ на соціально-культурні заходи в 2013 р,

млрд руб.

витрати

Консоліді- рова бюджет Російської Федерації і державних позабюджетних фондів

В тому числі

феде-

раль-

ний

бюджет

бюджети

державних

позабюджетних

фондів

консолідовані бюджети суб'єктів РФ

бюджети

територіальних

державних

позабюджетних

фондів

всього

14 678,0

5247,5

7872,4

5396,6

1198,5

в тому числі на:

освіта

2888,8

672,3

0,2

2333,8

0,0

культуру, кінематографію

377,0

94,8

-

288,1

-

охорону здоров'я

2318,0

502,0

1048,0

1250,9

1196,8

соціальну

політику

8757,2

3833,1

6824,1

1312,5

1,7

фізичну культуру і спорт

219,3

68,0

-

170,8

-

засоби масової інформації

117,8

77,3

-

40,5

-

Джерело: за даними Росстату.

У процесі прийняття і реалізації державного бюджету особливе значення надається його збалансованості. Збалансованим є бюджет, в якому дохідна і видаткова частини рівні. Перевищення витрат над доходами веде до утворення дефіциту бюджету. Прийнято розрізняти первинний і загальний дефіцит державного бюджету. Первинний дефіцит - це загальний дефіцит державного бюджету, зменшений на суму бюджетних виплат з обслуговування державного боргу.

Способи фінансування бюджетного дефіциту та їх наслідки для економіки країни можуть бути різними. Основних способів - два: • емісійний. В цьому випадку уряд продає центральному банку державні облігації, а отримані грошові кошти витрачає на виконання фінансових зобов'язань держави. Це супроводжується випереджаючим зростанням грошової маси по відношенню до зростання реального ВВП, що призводить до підвищення середнього рівня цін. В результаті частина доходів всіх економічних агентів перерозподіляється на користь держави через зрослі ціни. Всі платять «інфляційний податок», тому даний спосіб дефіцитного фінансування державного бюджету також називають інфляційним;

• позиковий. В цьому випадку уряд реалізує боргові цінні папери не центральному банку країни, а юридичним і фізичним особам. Держава починає конкурувати на кредитному ринку з приватними позичальниками, частина яких буде витіснена. Процентні ставки за кредитами в зв'язку зі збільшенням сукупного попиту на фінансові ресурси зростуть, відповідно, скоротяться споживчі витрати і приватні інвестиції. Подібний спосіб фінансування дефіциту державного бюджету вважається неінфляційним.

Державні бюджети багатьох промислово розвинених країн протягом десятиліть є дефіцитними. Ряду країн Європейського союзу не вдалося знизити дефіцит бюджету до 3% ВВП, що було встановлено колективним рішенням.

У Російській Федерації бюджети 1992-1999 рр. були дефіцитними. Починаючи з 2000 р бюджетно-податкова політика Росії спрямована на зміцнення стійкості бюджетної системи країни і забезпечення достатньо високого рівня первинного профіциту (без урахування державного боргу) федерального бюджету [1] . Однак, в умовах кризових явищ 2008-2009 і 2014-2015 рр. російський бюджет зводився з деяким дефіцитом.

Профіцит (позитивне сальдо бюджету) - перевищення доходів держави над його витратами. Вперше профіцит з'явився в федеральному бюджеті РФ в 2000 р в результаті різкого підвищення світових цін на нафту. Нафтові шоки 2008 і 2014 рр. переривали профіцитним історію російського бюджету.

Одним з інструментів бюджетної політики є довгострокова бюджетна стратегія, що забезпечує збалансованість податкового навантаження і результативність державних витрат на основі прогнозування. Цей метод передбачає інтегрувати коротко-, середньо- та довгострокове бюджетне планування. Параметри податкової, бюджетної і боргової політики, що включаються в річні бюджети, повинні базуватися на орієнтирах, вироблених в рамках довгострокового планування, а довгострокові орієнтири - регулярно уточнюватися з урахуванням реальних умов розвитку економіки.

Багато розвинених країн використовують в своїй практиці механізм довгострокового бюджетного планування виходячи з загроз бюджетної стійкості в умовах несприятливих довгострокових тенденцій (в основному демографічних). Виражена тенденція старіння населення зумовлює зростання бюджетних соціальних витрат.

Крім того, довгострокове планування дає можливість сформулювати пріоритетні завдання, оцінити необхідні ресурси для їх реалізації і визначити можливі джерела цих ресурсів, піти від інерційного підходу, коли асигнування розподіляються на основі індексування тенденцій попередніх років. Однак криза, непередбачуваність економічної кон'юнктури в умовах різких обвалів цін на енергоносії на світових ринках, геополітичні обставини 2014-2016 рр. привели до необхідності повернення річних бюджетних проектировок.

 • [1] У 2009-2011, 2015 років. федеральний бюджет РФ характеризувався дефіцитом, який фінансується за рахунок Резервного фонду.
 
<<   ЗМІСТ   >>