Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РИНОК І ДЕРЖАВА

«Провали ринку» і заходи державного регулювання

Світовий досвід свідчить про важливу роль держави в управлінні соціально-економічними процесами. Сучасна економіка - «змішана» економіка, що базується на ринкових принципах організації господарського життя (приватна власність, свобода підприємницької ініціативи, ринкові способи розподілу обмежених ресурсів) при активному регулюючому впливі держави на поведінку економічних суб'єктів.

Необхідність державного регулювання економічних процесів обумовлена нездатністю ринку шляхом саморегулювання вирішити ряд проблем, котрі підривають основи ринкової системи господарства і знижують її ефективність. В умовах ринкової конкуренції виникають так звані провали ринку - ситуації, коли економіка, заснована на приватній власності і вільному підприємництві, не забезпечує ефективного використання ресурсів і динамічного розвитку.

Традиційно до провалів ринку відносять:

  • - монополію;
  • - недолік і ассиметрию інформації;
  • - зовнішні ефекти (екстерналії);
  • - виробництво суспільних благ.

Монополізм, що утруднює вхід на ринок для інших господарюючих суб'єктів, а також спотворює ринковий механізм ціноутворення, є феноменом, що порушує основи ринку та принципи вільної конкуренції.

Держава в цих умовах своєї діяльністю має забезпечувати умови вільної конкуренції, здійснювати антимонопольне регулювання.

Як правило, саме монополії завищують ціни на товари і послуги, і держава змушена вносити відповідні корективи в їх ціни. У деяких випадках за окремим соціально значимим благ держава виступає регулятором цін, в тому числі встановлюються і не монополістами, регулюючи величину торгової надбавки або встановлюючи оподаткування для цих товарів за пільговою ставкою.

В умовах ринку економічні агенти діють в умовах недосконалої (асиметричною і неповної) інформації. Це породжує неефективність здійснюваних ринкових угод.

Недолік інформації може блокувати взаємодію суб'єктів ринку. Результатом виступає неповнота ринків, що виявляється насамперед у фінансовій сфері. Ринки цінних паперів і ф'ючерсних контрактів як складова частина ринку капіталу, як правило, не є всеохоплюючими і досконалими. Прогнозувати довгострокові зміни на них вкрай складно. Більш того, фінансові ринки функціонують відносно самостійно від ринків споживчих благ, праці, землі і фізичного капіталу. Все це призводить до того, що більшість угод здійснюється в умовах невизначеності.

Зазвичай держава нездатна повністю подолати проблему неповноти інформації. Але воно може частково послабити ризики прийнятих рішень, розподіливши їх між платниками податків, що недоступно приватним інвесторам. Держава може профінансувати довгострокові інвестпроекти або виступити гарантом при їх реалізації, ввести обов'язкове страхування вкладів банківськими інститутами, зробити інші дії, що здатні підвищити ефективність громадського використання ресурсів.

Асиметрія інформації проявляється у багатьох сферах економічної діяльності. Так, класичним прикладом виступають охорону здоров'я та медичне обслуговування. Пацієнт, звертаючись до лікаря, покладається на нього в постановці діагнозу і виборі методів лікування. Споживач медичних послуг не має можливості контролювати виробника. Якщо виробники керувалися б виключно принципами особистої вигоди, то широке поширення набуло б дорога і малоефективна медична допомога.

В рівній мірі подібна ситуація можлива і в галузі освіти. Тут споживач змушений вибирати виробника перш, ніж реальна послуга буде надана. Оплата послуг здійснюється на підставі недостатньо точної оцінки, яка будується на основі припущень, що базуються на основі наявного досвіду. Інформаційна асиметрія має місце і при прийомі на роботу; наймач свідомо гірше знає можливості особи, що шукає роботу, ніж сам потенційний працівник.

Проблема асиметрії інформації може бути вирішена і без участі держави, на основі обліку репутації. Однак в складних ситуаціях більш продуктивним виявляється втручання держави, яке може приймати різні форми. Однією з них є ліцензування, яка виступає обов'язковою умовою здійснення окремих видів діяльності, наприклад в охороні здоров'я, при наданні освітніх послуг, виробництві медичних препаратів і т.д. Можливо також пряма участь держави у виробництві товарів і послуг, з якими пов'язана значна інформаційна асиметрія. Нарешті, для запобігання асиметрії інформації або блокування її наслідків можуть бути використані різні інструменти державного контролю над виробництвом і збутом відповідних товарів і послуг.

Очевидним провалом ринку є зовнішні ефекти (екстерналії) - витрати або вигоди, пов'язані з конкретним видом діяльності, які не отримали відображення в цінах. Зовнішніми вони називаються тому, що стосуються не тільки учасників конкретної ринкової угоди, але і третіх осіб.

Розрізняють негативні і позитивні екстерналії. Ринкове саморегулювання не усуває негативні «зовнішні ефекти», тобто негативний вплив діяльності одних суб'єктів господарювання на інших. Прикладом тут є забруднення навколишнього середовища, яке приносить економічні збитки всьому суспільству (забруднення річок, повітря). У цьому випадку через адміністративні штрафи або додаткове оподаткування держава змушує виробників уникати таких ефектів для інших учасників ринку.

При позитивних екстерналій діяльності одних економічних агентів приносить певні вигоди стороннім особам. Так, якщо людині зроблено профілактичне щеплення від інфекційного захворювання, небезпека зараження знижується не тільки для нього особисто, а й для тих, хто вступає з ним в контакт. В цьому випадку граничні суспільні вигоди вище граничних приватних вигод. Іншим прикладом досягнення позитивного зовнішнього ефекту є розвиток освіти, в результаті чого у виграші виявляються не тільки окремі люди, а й суспільство в цілому. Якби сфери, які породжують позитивні зовнішні ефекти, розвивалися виключно на основі принципів вільного ринку, була б можливою недовиробництво відповідних благ в порівнянні з ефективним рівнем.

Блага, які породжують позитивні зовнішні ефекти, створюються в основному в сферах освіти, охорони здоров'я та культури. Ці соціально значущі блага роблять позитивний вплив на суспільство в цілому, тому є виправданою державна підтримка їх споживачів і виробників шляхом надання податкових пільг і субсидій.

Граничний випадок діяльності, що породжує позитивні екстерналії, представляє створення суспільних благ. Це блага, вироблені за рахунок суспільства та спожиті усіма членами суспільства. Вони відрізняються двома властивостями: несопернічеством і неісключае- мостью в споживанні.

Несопернічество означає, що благо є одночасно багатьом споживачам, і граничні витрати його надання індивідуального споживача дорівнюють нулю. Під неісключаемостью в споживанні мається на увазі технічна неможливість або заборонно-високі витрати запобігання доступу до блага нових споживачів. Блага, яким притаманні обидва цих властивості, називаються чисто суспільними благами. Якщо хоча б одне із зазначених властивостей проявляється не в повній мірі, в наявності змішане суспільне благо.

Прикладами чисто суспільних благ служать національна оборона, правоохоронна діяльність, законодавство. Так, збільшення чисельності населення не вимагає внесення додаткових змін до цивільного, сімейний або адміністративний кодекс. Закони визначають права і обов'язки кожного, причому розмір одержуваних «вигод» не залежить від кількості «споживачів». При цьому жоден житель країни не може бути виведений з-під дії законодавства, так як воно одночасно звернено до всіх членів суспільства.

Чисто суспільні блага не можуть бути зроблені і продані по частинах, їх виробництво і споживання відбувається колективно.

Виправити вади ринку покликане держава. В даний час склалися апробовані в різних державах механізми корекції ринкового механізму. До них відносяться заходи з підтримки макроекономічної рівноваги, при цьому саме поняття «рівновага» поширюється не тільки на економічні, а й на соціальні елементи, перш за все систему соціальних гарантій громадян. Основні суперечки ведуться про масштаби подібного регулювання.

 
<<   ЗМІСТ   >>