Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РИНКИ КАПІТАЛУ І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Капітал як фактор виробництва. види капіталу

На ринку факторів виробництва під капіталом розуміється фізичний капітал або виробничі фонди. До нього відносяться будівлі, виробничі споруди, машини, обладнання, товарно-матеріальних запаси і т.д. Це так звані капітальні блага або капітал у вузькому розумінні.

У широкому сенсі слова капітал можна визначити як цінність, що потік доходу. Розширювальні трактування дозволяє віднести до капіталу не тільки виробничі фонди, але також цінні папери, банківські вклади і навіть людський капітал (накопичені знання, професійний досвід і навички, які дають індивіду додатковий дохід).

Ринок капіталу включає три сегменти:

  • - ринок виробничих фондів, на якому здійснюється купівля-продаж капітальних благ;
  • - ринок послуг капіталу, на якому виробничі фонди здаються в оренду за певну плату;
  • - ринок позичкового капіталу.

Фізичний капітал (виробничі фонди) ділиться на основний і оборотний. До основного капіталу належать будівлі, споруди, верстати, обладнання, тобто капітальні блага тривалого користування, які служать протягом тривалого періоду. Вартість основного капіталу переноситься на вироблений з його допомогою продукт по частинах. Оборотний капітал, вкладений в покупку сировини, матеріалів, втрачає свою цінність протягом одного виробничого циклу.

Відшкодування основного капіталу відбувається в міру фізичного або морального зносу. Знецінення основного капіталу в результаті його зносу називається амортизацією. Амортизаційні відрахування (певна частина вартості обладнання) щорічно списуються в фонд амортизації. Ставлення щорічної суми амортизаційних відрахувань до вартості основного капіталу називається нормою амортизації.

Існують різні схеми нарахування амортизації:

  • - метод прямолінійної амортизації, коли амортизаційні відрахування представляють одну і ту ж суму протягом терміну експлуатації капітального блага. Наприклад, якщо вартість верстата становить 1 млн руб., А термін його служби визначено в 10 років, то щорічна сума амортизаційних відрахувань становить 100 000 руб., А норма амортизації - 10%;
  • - метод прискореної амортизації, коли термін формування амортизаційного фонду скорочується з 10 до 2-4 років. У цьому випадку норма амортизації зросте з 10 до 25-50%;
  • - метод знижується залишку, коли амортизаційні відрахування визначаються як відношення однієї і тієї ж норми амортизації (наприклад, 10%) до залишкової вартості виробничих фондів. В цьому випадку в перший рік в фонд амортизації буде списано 100 000 руб., У другій - 90 000 і т.д.

Норми амортизації для всіх видів виробничих споруд, верстатів і устаткування встановлює держава. Воно ж може використовувати і такі методи формування амортизаційних відрахувань, які спрямовані на стимулювання окремих галузей економіки (зокрема, прискорену амортизацію).

На ринку капітальних благ попит пред'являють фірми, а пропозиція здійснюють домашні господарства, але не в натуральному вираженні, а в формі позикових коштів (заощаджень). Позикові кошти потрібні для поповнення та оновлення виробничих фондів, хоча гроші самі по собі не є економічним ресурсом, так як не здатні виробляти товари і послуги.

За допомогою позикових коштів, які використовуються фірмами в якості інвестицій у фізичний капітал, підприємці отримують можливість розпоряджатися реальними засобами виробництва. Попит на позикові кошти пред'являють також уряд, як правило, для покриття бюджетного дефіциту, і домашні господарства з метою придбання споживчих товарів та послуг. Ціною, що сплачується власнику грошей за використання їх протягом певного періоду, є позичковий відсоток. Він же виступає факторний доходом на капітал.

Існує кілька теоретичних підходів до визначення природи відсотка, основними з яких представляються реальна теорія відсотка, розроблена в рамках неокласичної школи, і грошова теорія відсотка, найбільш видатним представником якої є Дж. М. Кейнс.

Згідно реальної теорії відсотка його величина формується під впливом попиту та пропозиції на ринку позикових коштів. Попит, як уже зазначалося вище, визначається потребою підприємців у придбанні фізичного капіталу для реалізації інвестиційних проектів. Капітал, як і будь-який інший фактор виробництва, має виробничі та здатністю приносити дохід власнику. Відповідно, інвестиції за рахунок позикових коштів також повинні приносити дохід. Ставлення доходу від інвестицій до обсягу коштів, інвестованих у виробництво, виражене у відсотках, називається нормою доходу від інвестицій. Так як зі збільшенням обсягів притягається позичкового капіталу гранична продуктивність інвестицій знижується (діє закон спадної продуктивності факторів), крива попиту на позичковий капітал ( Dk) матиме негативний нахил (рис. 9.1).

Попит на ринку позикових коштів

Мал. 9.7. Попит на ринку позикових коштів

Попиту на позикові кошти протистоїть їх пропозицію. Джерелом формування позикового капіталу є як заощадження домашніх господарств, так і кошти комерційних банків, інших фінансових інститутів і комерційних організацій, а також кредити центрального банку. Крива пропозиції на ринку позикових коштів відображає, перш за все, пропозиція заощаджень домашніх господарств (рис. 9.2).

Пропозиція на ринку позикових коштів

Мал. 9.2. Пропозиція на ринку позикових коштів

Граничні витрати втрачених можливостей - ціна відмови домашніх господарств від поточного споживання заощаджень на користь майбутнього споживання, якщо вони запропонують їх у вигляді позикових коштів. Домашнє господарство розраховує на потік доходу в майбутньому. Відсоток в цьому випадку є платою за те, що власник заощаджень надає іншим економічним суб'єктам можливість їх поточного використання. Отже, відсоток - ціна відмови від поточного споживання благ.

Очевидно, що ціна, за яку індивід готовий відмовитися від поточного споживання на користь майбутнього, повинна бути такою, щоб вона стимулювала його давати гроші в борг. Отже, ставка відсотка повинна бути оптимальною для суб'єктів пропозиції на ринку позикового капіталу. При цьому вона не повинна відлякувати і суб'єктів попиту на позичковий капітал.

Ставка відсотка - ціна рівноваги на ринку позичкового капіталу. Це означає, що на цьому рівні (наприклад, 5%) збігаються інтереси вкладника (його влаштовує норма тимчасового переваги) і позичальника, орієнтованого на відповідну норму доходу від інвестицій (рис. 9.3).

Відсоток як рівноважна ціна на ринку позикових коштів

Мал. 9.3. Відсоток як рівноважна ціна на ринку позикових коштів:

г - ставка відсотка; До - позикові кошти

Таким чином, процентна ставка визначається закономірностями як попиту, так і пропозиції на ринку позичкового капіталу. Під впливом факторів, що визначають попит і пропозицію на ринку позикових коштів, криві попиту і пропозиції позичкового капіталу можуть змінювати своє положення (рис. 9.4 і 9.5).

Фактори, що впливають на попит на ринку позичкового капіталу, багато- планові. Перш за все, зміна попиту на позикові кошти може статися під впливом зміни граничної продуктивності фізичного капіталу. При її збільшенні крива попиту на позичковий капітал, який використовується для розширення масштабів застосовуваного фізичного капіталу (Dk), зміститься вгору і вправо, в положення D 1 k. Впровадження у виробництво нових, більш продуктивних техніки і технологій супроводжується зростанням попиту на позикові кошти, а значить, і підвищенням ставки позичкового відсотка (г 1 ).

Зсув кривої попиту на позичковий капітал

Мал. 9.4. Зсув кривої попиту на позичковий капітал

Однак вплив науково-технічного прогресу на попит на ринку позичкового капіталу може мати і зворотну тенденцію. Йдеться про впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій. У цьому випадку попит на позикові кошти знизиться, а крива попиту переміститься вліво і вниз (D 2k). У зв'язку зі зменшенням попиту на позичковий капітал слід очікувати зниження процентної ставки (г 2 ).

Зрушення попиту на капітал відбувається під впливом і інших чинників. Ми відзначали, що попит на ресурси, в тому числі і фізичний капітал, носить похідний характер і в значній мірі визначається споживчим попитом на товари і послуги. Зміни в смаках і перевагах споживачів відображаються на ринку позикових коштів. Так, скорочення споживання макаронних виробів призведе до падіння попиту на зерно, а також відповідне виробниче обладнання, що відіб'ється на стані попиту на позичковий капітал.

Попит на позикові кошти залежить від рівня інфляції та інфляційних очікувань, насамперед, на ринку «коротких» грошей. В умовах підвищення загального рівня цін фірми прагнуть отримати позикові кошти, розраховуючи, по-перше, на знецінення боргу, а, по-друге, на інфляційне зростання цін на вироблені ними блага, а значить, і збільшення прибутку. Однак в умовах високої інфляції, падіння споживчого попиту і зниження ділової активності подібні надії можуть не виправдатися, про що свідчить негативний досвід Росії 1990-х рр.

Помітний вплив на попит на ринку позичкового капіталу надає податкова політика держави, яка здатна як стимулювати, так і стримувати інвестиційну діяльність компаній. Надмірне податкове навантаження на бізнес знижує попит на капітал, бо послаблюються стимули до інвестування коштів в розширення господарської діяльності. Навпаки, скорочуючи податкове навантаження на підприємців, використовуючи податкові відрахування і пільги, зокрема, метод прискореної амортизації, держава стимулює попит на позикові кошти.

На пропозицію позикових коштів також впливає ряд факторів, що викликають зсув кривої пропозиції позичкового капіталу.

Зсув кривої пропозиції на ринку позикових коштів

Мал. 9.5. Зсув кривої пропозиції на ринку позикових коштів

Перш за все найважливішим фактором, що впливає на пропозицію позикових коштів, є інфляція. В умовах підвищення загального рівня цін домашні господарства будуть прагнути робити великі покупки і витрачати зароблені кошти. Ті ж з них, хто готовий здійснювати заощадження, будуть пропонувати їх за більш високими відсотковими ставками, з метою запобігання знецінення. У цьому випадку переміщення по кривій Sk відбудеться в положення S 1 ^ при цьому обсягу запропонованого позичкового капіталу відповідає більш висока ставка відсотка (г 1 ).

Пропозиція позикових коштів залежить також від фази ділового циклу. В умовах економічного підйому спостерігається зростання споживання товарів і послуг, люди прагнуть більше витрачати, ніж зберігати, тому пропозиція на ринку позикових коштів знижується, крива пропозиції Sk зсувається в положення S 1 k, а ставка відсотка (г 1 ) зростає. Протилежна ситуація складається на стадії спаду економіки, коли домашні господарства прагнуть більше зберігати, ніж витрачати. У цьому випадку крива Sk зсувається в положення S 2 k, так як пропозиція позикових коштів зростає, а процентна ставка (г 2 ) знижується.

Нарешті, на пропозицію позикових коштів впливає податкова і кредитно-грошова політика держави. Зміна ставок прибуткового оподаткування домашніх господарств, а також маніпулювання такими інструментами центрального банку, як облікова ставка, обов'язкові резерви, валютний курс, операції на відкритому ринку, здатні вплинути на пропозицію заощаджень, що відбивається на зміщенні кривої пропозиції позичкового капіталу.

Слід розрізняти номінальну ( j ) і реальну (г) ставку відсотка. Номінальна ставка відсотка розраховується з урахуванням зростання загального рівня цін в економіці (П). Процентна ставка повинна принаймні забезпечити збереження заощаджень, тому номінальна ставка повинна перевищувати реальну ставку відсотка на темпи інфляції:

Отже, г = j - П.

Припустимо, прогнозований темп інфляції в країні становить 2%. В цьому випадку процентні ставки по заощадженнях населення не повинні бути нижче 3%, проте при цьому реальна ставка відсотка на ринку позикових коштів не перевищить 1%.

Практика діяльності комерційних банків свідчить про те, що не існує єдиної ставки відсотка; її величина визначається рядом умов, основним з яких є ступінь ризику. Чим вище ризик при наданні позики або кредиту, тим вище ставка відсотка. Особливо чітко ця закономірність простежується на фондовому ринку, де найбільш ризиковані інвестиції, як правило, стають самими високоприбутковими, а вкладення в безризикові активи, що забезпечують заздалегідь обумовлені грошові надходження (наприклад, в державні облігації) - малоприбутковими.

Інша причина, яка визначає відмінності в процентних ставках - термін, на який приймаються вклади і надаються позики і кредити. В умовах сталого економічного розвитку при інших рівних умовах довгострокові вклади приймаються, а довгострокові позики і кредити видаються під більш високий відсоток, ніж короткострокові.

Важливим фактором відмінностей в ставках відсотка виступає ступінь монополізації ринку позичкового капіталу. Чим вона вища, тим за інших рівних умов буде вище процентна ставка по позиках і нижче - за вкладами. Володіючи високим ступенем монопольної влади, фінансові інститути мають можливість маніпулювати процентними ставками.

 
<<   ЗМІСТ   >>