Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РІЧКОВОГО СТОКУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНИЙ АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА РІЧКОВИЙ СТОК

Масштаб антропогенних впливів на водні ресурси залежить від багатьох чинників: структури господарства, досконалості застосовуваної технології використання води, національних традицій і природних особливостей території. Оцінку антропогенного виснаження вод зазвичай роблять шляхом порівняння зі стоком за період з природним режимом. При цьому враховується зменшення водних ресурсів в результаті безповоротного відбору води на господарські потреби і додаткового випаровування з поверхні водосховищ.

Водоспоживання в світі: сучасні тенденції і оцінка на перспективу

Інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, зростання населення, освоєння нових територій зумовлюють збільшення кількості споживаної води в світі, призводять до порушення природного гідрологічного режиму водних об'єктів і справляють істотний вплив на стан водних ресурсів в межах не тільки річкових басейнів, а й цілих континентів. У густо населених регіонах земної кулі в даний час практично вже не залишилося великих річкових водозборів, водний баланс яких в тій чи іншій мірі не порушений господарською діяльністю. Для оцінки змін сумарного річкового стоку континентів або окремих країн обмежуються розглядом величин сумарного та безповоротне водоспоживання на господарсько-побутові потреби населення, промислове і сільськогосподарське виробництво, а також вилучень і втрат, пов'язаних зі спорудженням та експлуатацією великих водосховищ.

За даними ГГИ [33], сучасне водоспоживання в світі складає 2790 км 3 / рік з дуже великими варіаціями по регіонах і континентах. Для загальної оцінки стану використання водних ресурсів в тому чи іншому регіоні застосовуються два критерії:

  • • коефіцієнт використання водних ресурсів, який визначається співвідношенням величин повного водоспоживання і наявних водних ресурсів;
  • • питома водозабезпеченість регіону (кількість прісної води за вирахуванням безповоротного водоспоживання, яке припадає на одного жителя).

Виконаний з використанням обох критеріїв аналіз показав, що якщо в 1950 р ситуація з водними ресурсами в світі була цілком благополучна, то вже до 1995 року вона кардинальним чином змінилася на гірше. Зараз навантаження на водні ресурси світу складає в середньому 0,13 млн осіб. на 1 км 3 річкового стоку. З 1950 по 1990 рр. вона зросла більш ніж в 2 рази. Річне зменшення водних ресурсів світу до початку 1990-х років склало близько 5%. Приблизно 90% цієї величини обумовлено використанням води на сільськогосподарські потреби, 5-7% втрачається на випаровування з поверхні водосховищ і приблизно в рівній мірі (приблизно по 3%) пов'язано з господарсько-побутових і промислових використанням вод.

В даний час 40% населення світу живуть при виключно низькою водообеспеченности. В таких умовах дефіцит водних ресурсів стає критичним фактором розвитку економіки і забезпечення життєдіяльності населення. Зростання водо- потреблснія в другій половині XX ст. пов'язаний з ростом чисельності населення, розширенням площі зрошуваних земель, швидким розвитком промисловості. В останні двадцять років зростання по-допотребленія у всьому світі сповільнилося внаслідок впровадження водозберігаючих технологій і зменшення росту зрошуваних площ. У табл. 3.1 наведені дані по окремим споживачам прісної води. За даними На 1995 р основна частка світового водоспоживання пов'язана з сільським господарством (66% загального водозабору і 85% безповоротного водоспоживання), в першу чверть XXI ст. ці величини будуть рівні 89 і 97%, відповідно (див. табл. 3.1, рис. 3.1). Ефективність використання води в сільському господарстві поки змінюється в кращу сторону незначно.

Загальна ситуація в використанні водних ресурсів по окремим континентам зводиться до наступного. У Європі в середньому виснаження водних ресурсів незначно і становить 4%. Воно найбільш відчутно проявляється Нідерландах (39%) і в південно-східній Європі: Болгарії і Румунії (31%). У країнах СНД і Балтії зростання використання води на господарські потреби привів до виснаження водних ресурсів значного числа річок і водойм південній частині Російської рівнини, Північного Кавказу, Закавказзя і Середньої Азії. Гостра ситуація склалася в районах зрошуваного землеробства, в першу чергу в низов'ях річок Сирдар'я і Амудар'я, стік яких практично повністю вичерпано. для Азії

Таблиця 3.1 Зміна водоспоживання в світі по окремим секторам ЕКОНОМІКИ, КМ / ГОД [33]

сектор

економіки

Оцінка за окремі роки

прогноз

за умовним сценарієм

за сценарієм сталого розвитку

1900

1950

1995

2025

2025

Населення (млн чол.)

дві тисячі п'ятсот сорок дві

5735

7877

7877

Площа зрошуваних земель (млн га)

47,3

101

253

329

306

Сільське

господарство *

513/321

1080/722

2504/1753

3189/2252

2535/1793

комунальне

водопостачання *

21,5 / 4,61

86,7 / 16,7

344 / 49,8

607 / 74,1

456 / 63,0

промисловість *

43,7 / 4,81

204 / 19,1

752 / 82,6

1170/169

673/113

водосховища

0,30

I М

188

269

225

В цілому*

579/331

1382/768

3788/2074

5235/2764

3889/2194

• У чисельнику - загальне водоспоживання, в знаменнику - безповоротне водоспоживання

Водоспоживання (км  / рік) на окремі сектори економіки в 1900 р (а) і 2025 року (б) за сценарієм сталого розвитку [33]

Мал. 3.1. Водоспоживання (км 3 / рік) на окремі сектори економіки в 1900 р (а) і 2025 року (б) за сценарієм сталого розвитку [33]: 1 - сільське господарство; 2 - комунальне водоспоживання; 3 - промисловість; 4 - водосховища

характерно 57% світового водозабору (70% безповоротного по-допотребленія), виснаження водних ресурсів тут в два рази перевищує середньосвітові показники. Багато арідні країни Аравійського півострова, окремі штати Індії і провінції Китаю не мають достатньої кількості місцевих водних ресурсів для забезпечення населення і господарства, тому тут інтенсивно використовують підземні води, стік транзитних річок. Зменшення водних ресурсів в Північній Америці нижче середнього по світу, одна з головних причин виснаження вод тут - великі витрати на зрошення. Значне зменшення стоку річок спостерігається в землеробських західних штатах США: в басейні Колорадо, Ріо-Гранде, на території Великих рівнин, в Каліфорнії. Для Південної Америки характерні невеликі в цілому антропогенні навантаження. В Африці зменшення стоку на 70% пов'язане з сільськогосподарським використанням вод і 25% становить випаровування з поверхні водосховищ. Виснаження водних ресурсів Австралії і Океанії незначно, найістотніше воно проявляється на густонаселеному південно-східному узбережжі Австралії (до 15-30%) і пов'язане головним чином з зрошенням.

При оцінках перспектив для всіх регіонів світу використані два сценарії водоспоживання: так звані умовний сценарій і сценарій сталого розвитку. Перший сценарій передбачає розвиток водоспоживання в світі по моделі минулих десятиліть; сценарій сталого розвитку базується на використанні в майбутньому ефективних заходів щодо поліпшення технології використання прісних вод в зрошенні і в промисловості з урахуванням основних факторів, що визначають специфіку кожного регіону. У перспективі за умовним сценарієм світове водопотреб- ня буде рости на 10-12% кожні десять років і збільшиться 2025 року в 1,37 рази в порівнянні з водоспоживанням в 1995 р .; інтенсивне зростання водоспоживання слід очікувати в Африці і Південній Америці (в 1,5-1,6 рази), найменший - в Європі і Північній Америці (в 1,2 рази). Згідно з розрахунками за сценарієм сталого розвитку, водоспоживання в світі в перспективі практично стабілізується: до 2010 р воно зросте приблизно на 5-6%, а потім почне знижуватися і до 2025 р буде близько до сучасного рівня. При цьому світове промислове водоспоживання соТабліца 3.2

Зміна водоспоживання по частинах світу, км 3 / рік [33]

Частина світу

Оцінка за окремі роки

прогноз

умовний

сценарій

сценарій

стійкого

розвитку

1900

1950

1995

2025

2025

Загальна

безповоротне

Загальна

безповоротне

Загальна

безповоротне

Загальна

безповоротне

Загальна

безповоротне

Європа

37,5

13,8

136

50,5

455

189

559

256

353

201

Північна

Америка

69,6

29,2

287

104

686

237

789

269

527

223

Африка

40,7

27,5

55,8

37,8

219

160

337

220

292

182

Азія

414

249

843

540

2231

1381

3254

тисячу вісімсот сімдесят шість

2487

1470

Південна

Америка

15,1

10,8

49,3

31,7

167

89,4

260

120

201

99

Австралія та Океанія

1,6

0,58

10,4

5,04

30,4

17,5

39,5

22,3

29,1

18,8

Світ в цілому

579

331

1382

768

3788

2074

5235

2764

3889

2194

Крат в порівнянні з 1995 р на 10%, а в Європі і Північній Америці можна очікувати зменшення сумарного водопотребле- ня на 22-24% (табл. 3.2).

Дані, що стосуються загального і безповоротного водопотребле- ня за окремими країнами світу за станом на 2000 рік, представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Загальна і безповоротне водоспоживання по окремим країнам світу (станом на 2000 рік) [33]

Країна

Площа,

млн

км 2

Загальне водоспоживання (чисельник), безповоротне водоспоживання (знаменник), км 3 / рік

Загальна

площа

водохра-

ніліщ,

км 2

Обсяг додаткових втрат внаслідок випаровування з поверхні водосховищ, км 3 / рік

комунальне

водопостачання

про-

миш-

лен-

ність

Сільське

господарство

В цілому

Франція

0,55

7.00 / 0,70

22,7 / 3,2

8,00 / 6,60

37,7 / 103

550

0,15

Росія

17,1

15,6 / 3,5

48,8 / 6,4

16,6 / 14,3

81,0 / 243

57228

10,3

Швеція

0,45

1,10 / 0,12

1,9 / 036

0,3 / 0,26

ЗД 1 / 0,74

613

0,055

Україна

0,6

3,6 / 0.9

9,9 / 2,1

53 / 5,0

19,0 / 8,00

9800

2,21

Канада

9,97

6,6 / 1.0

41,4 / 1,6

4,9 / 3,8

52,9 / 6,4

59700

5,37

США

9,36

59,0 / 8,6

221 / 12,9

210/122

490/144

39400

24,8

Мексика

1,96

8,27 / 1,77

20,2 / 1,77

63,4 / 40,7

94,9 / 44,2

7200

5,83

Єгипет

1,00

4,00 / 0,42

4,80 / 0,57

45,4 / 37,0

543 / 38,0

5720

12,4

Китай

9,6

57,5 / 5,7

90,6 / 13,5

433/282

581/301

30000

14,9

Індія

3,29

23,0 / 3,2

23,0 / 2,4

564/3%

610/402

14600

15,1

Аргентина

2,78

3,8 / 0,45

7,5 / 0,9

26,6 / 20,2

37,9 / 21,6

4969

2,9

Бразилія

8,51

9,6 / 1,1

10,5 / 1,2

24,5 / 16,2

44,6 / 18,5

34310

13,9

Австралія

7.68

2,8 / 0,3

7,3 / 0,6

14,8 / 113

24,9 / 12,4

3362

2,72

 
<<   ЗМІСТ   >>