Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОБОТА БАНКУ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ЗА АКРЕДИТИВОМ

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (банк-емітент) за дорученням платника. Істота цього зобов'язання - зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такі платежі [1] .

Відповідно, при розрахунках за акредитивом банк-емітент, який діє за розпорядженням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівок, зобов'язується здійснити переказ грошових коштів одержувачу за умови подання ним документів, передбачених акредитивом та підтверджують виконання інших його умов, або надає повноваження виконуючому банку на виконання акредитива. В якості виконуючого банку може виступати банк-емітент, банк одержувача коштів чи інший банк. Банк-емітент має право відкрити акредитив від свого імені і за свій рахунок. У цьому випадку банк-емітент є платником.

Банки відкривають такі види акредитивів:

 • - покритий (депонований ), при якому банк-емітент перераховує суму акредитива (покриття) виконуючому банку за рахунок коштів платника або за рахунок наданого платнику кредиту;
 • - непокритий (гарантований ), при якому банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти при оплаті акредитива з ведеться у нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива;
 • - відкличний акредитив - може бути змінений або скасований банком-емітентом на підставі письмового розпорядження платника без попереднього узгодження з одержувачем коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше;
 • - безвідкличний акредитив - може бути скасований тільки за згодою одержувача коштів;
 • - підтверджений акредитив - безвідкличний акредитив, який на прохання банку-емітента підтверджений виконуючим банком. Підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язанню банку-емітента самостійного зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Такий акредитив може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку. Безпідставне ухилення виконуючого банку, що підтвердив безвідкличний акредитив, від виконання грошового зобов'язання і прострочення виплати коштів тягне за собою відповідальність виконуючого банку перед одержувачем коштів, передбачену ст. 395 ГК РФ (п. 11 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39 «Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з використанням акредитивної і інкасової форм розрахунків») [2] .

Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору. Внаслідок цього недійсність договору, в оплату якого відкритий акредитив, не тягне недійсності зобов'язань банків за акредитивом (п. 8 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39).

Виконання акредитива здійснюється на підставі поданих одержувачем коштів документів, перелік яких визначається платником при відкритті акредитива. При цьому банк-емітент не зобов'язаний перевіряти відповідність умов заяви на акредитив договором платника з одержувачем коштів (основний договір), навіть якщо посилання на даний договір є в акредитиві. Крім того, банк несе відповідальність перед одержувачем коштів тільки на умовах відкритого їм акредитива. Відповідальність за невідповідність даного банку доручення основним договором несе перед одержувачем його контрагент - платник (п. 7 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 №39).

Відкриття акредитива здійснюється банком-емітентом на підставі заяви платника про відкриття акредитива, що складається в порядку, встановленому банком-емітентом. Реквізити і форма акредитива також встановлюються банком-емітентом. Акредитив має бути вказана наступна обов'язкова інформація:

 • - номер і дата акредитива;
 • - сума акредитива;
 • - реквізити платника;
 • - реквізити банку-емітента;
 • - реквізити отримувача коштів;
 • - реквізити виконуючого банку;
 • - вид акредитива;
 • - термін дії акредитива;
 • - спосіб виконання акредитива;
 • - перелік документів, що подаються одержувачем коштів, і вимоги до них;
 • - призначення платежу;
 • - термін подання документів;
 • - необхідність підтвердження (за наявності);
 • - порядок оплати комісійної винагороди банків.

Крім заяви на акредитив, що визначає його умови, клієнт може подати до банку-емітента платіжне доручення на перерахування покриття по акредитиву з його банківського рахунку на рахунок акредитива, яке буде його розпорядженням. При наявності відповідного умови в договорі з клієнтом, банк-емітент може провести списання суми покриття з рахунку клієнта самостійно банківським ордером - в цьому випадку розпорядженням будуть заяву клієнта на акредитив і умова договору з клієнтом на списання банком-емітентом суми покриття акредитива з рахунку клієнта [3] .

При отриманні від банку-емітента акредитива виконуючий банк в разі незгоди прийняти повноваження на виконання акредитива зобов'язаний сповістити про це банк-емітент протягом трьох робочих днів.

Виконуючий банк повідомляє умови надійшов від банку-емітента акредитива одержувачу коштів.

Переказ грошових коштів в виконуючий банк в якості покриття по покритому (депонованої) акредитиву здійснюється платіжним дорученням банку-емітента із зазначенням інформації, що дозволяє встановити акредитив, в тому числі дату і номер акредитива.

У разі зміни умов або скасування акредитива платник подає в банк-емітент відповідну заяву. Відповідно до отриманого заявою банк-емітент направляє в виконуючий банк повідомлення про зміну умов або скасування акредитива. Виконуючий банк на підставі надійшов від банку-емітента повідомлення повідомляє одержувачеві коштів про зміну умов або скасування акредитива. Часткове прийняття змін умов акредитива одержувачем коштів не допускається.

Умови безвідкличного акредитива є зміненими або безвідкличний акредитив є скасованим з дня, наступного за днем отримання виконуючим банком заяви одержувача коштів за його згодою, про який виконуючий банк сповіщає банк-емітент не пізніше трьох робочих днів починаючи з дня надходження заяви одержувача коштів. Згода отримувача коштів на зміну умов безвідкличного акредитива може бути виражено за допомогою подання документів, відповідних змінених умов акредитива.

Умови підтвердженого акредитива вважаються зміненими або акредитив вважається скасованим з дня, наступного за днем отримання банком-емітентом згоди підтверджуючого банку і отримувача коштів.

Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, передбачені умовами акредитива, протягом терміну дії акредитива і в межах передбаченого умовами акредитива терміну для подання документів.

Одержувач коштів може подати документи безпосередньо в банк-емітент. За покритому (депонованої) акредитиву банк-емітент зобов'язаний запитати у виконуючого банку підтвердження, що одержувачем коштів документи в виконуючий банк не представлялися, грошові кошти виконуючим банком одержувачу коштів не перераховувалися, і має право вимагати від виконуючого банку повернення суми покриття. У цьому випадку виконуючий банк здійснює повернення суми покриття не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання запиту банку-емітента.

Банк (виконуючий банк, банк-емітент) перевіряє відповідність за зовнішніми ознаками представлених документів і їх реквізитів вимогам, передбаченим умовами акредитива, а також відсутність суперечностей між документами. Документи, що містять розбіжності з умовами акредитива або протиріччя з іншими представленими документами, визнаються не відповідають умовам акредитива.

При розкритті акредитива на банк покладається обов'язок перевірки поданих одержувачем коштів документів, а не факту виконання договору між платником та одержувачем коштів. На банк не може покладатися відповідальність за невідповідність документів реальному стану справ, якщо така невідповідність не могло бути виявлено виключно на підставі документів і банк діяв обачно і з розумною ретельністю (п. 9 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39).

Термін перевірки документів не повинен перевищувати п'яти робочих днів. У разі недотримання зазначеного терміну банк не має права посилатися на невідповідність поданих документів умовам акредитива. При поданні документів менш ніж за п'ять робочих днів до закінчення терміну дії акредитива виконуючий банк має право здійснювати перевірку документів у межах п'ятиденного терміну, при цьому закриття акредитива до закінчення зазначеного строку не здійснюється.

При встановленні відповідності поданих документів умовам акредитива виконуючий банк здійснює виконання акредитива шляхом переказу грошових коштів платіжним дорученням виконуючого банку на банківський рахунок одержувача коштів або у вигляді зарахування відповідної суми на банківський рахунок одержувача коштів у виконуючому банку.

Виконання акредитива може здійснюватися банком наступними способами :

 • а) безпосередньо при представленні документів в строк не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття банком рішення про відповідність представлених одержувачем коштів документів умовам акредитива, але не пізніше трьох робочих днів після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для перевірки поданих документів;
 • б) з відстрочкою виконання в певну умовами акредитива дату або встановлений термін починаючи з дати здійснення певних дій, включаючи подання документів, відвантаження товарів;
 • в) іншим способом, передбаченим умовами акредитива (наприклад, особі, нс є одержувачем коштів (третій особі), в порядку, передбаченому і. 6.30 Положення Банку Росії № 383-П).

При виконанні непокритого (гарантованого) акредитива виконуючий банк має право не здійснювати виконання акредитива до надходження грошових коштів від банку-емітента, за винятком випадку підтвердження акредитива підтверджуючим банком.

При виконанні відзивного акредитива виконуючий банк здійснює виконання акредитива в повній сумі і на діючих умовах акредитива, якщо до подання документів одержувач коштів не отримав від банку-емітента повідомлення про відміну акредитива або зміні інших умов акредитива.

Після виконання акредитива виконуючий банк протягом трьох робочих днів надсилає банку-емітенту повідомлення про виконання акредитива з зазначенням суми виконання і додатком представлених одержувачем документів.

При встановленні невідповідності поданих документів за зовнішніми ознаками умовам акредитива виконуючий банк має право відмовити у виконанні акредитива, повідомивши про це одержувача коштів і банк-емітент із зазначенням на все розбіжності, які є причиною відмови. Виконуючий банк, в тому числі за вказівкою одержувача коштів, може заздалегідь запитати банк-емітент про згоду прийняти подані документи з розбіжностями. У цьому випадку документи знаходяться на зберіганні в виконуючому банку до отримання відповіді банку-емітента.

Одержувач коштів має право повторно подати виправлені документи в межах передбаченого умовами акредитива терміну для подання документів.

При встановленні невідповідності але зовнішніми ознаками документів, прийнятих виконуючим банком від отримувача коштів, умов акредитива банк-емітент має право вимагати від виконуючого банку повернення сум, виплачених одержувачу коштів за рахунок переведеного в виконуючий банк покриття (по покритому (депонованої) акредитиву), відшкодування сум, списаних з кореспондентського рахунку, відкритого у виконуючому банку, або відмовити виконуючому банку у відшкодуванні сум, виплачених одержувачу коштів (по непокритим (гарантованим) акк редітіву).

Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

 • а) після закінчення терміну акредитива;
 • б) за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до закінчення терміну сто дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;
 • в) на вимогу платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе але умовам акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк повідомляє банк-емітент. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітенту одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

За загальним правилом відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк-емітент, а перед банком-емітентом виконуючий банк. Однак в разі неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів але покритому (депонованої) або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк.

При необгрунтованій відмові виконуючого банку у виплаті коштів по покритому (депонованої) або підтвердженого акредитиву відповідальність перед одержувачем коштів може бути покладена на виконуючий банк.

Закінчення строку дії акредитива не є підставою для звільнення виконуючого банку від відповідальності за безпідставний відмову у виплаті коштів, якщо документи були пред'явлені одержувачем до закінчення цього терміну (п. 12 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39).

Виконуючий банк, відшкодував платнику безпідставно виплачені з акредитива суми, має право вимагати їх повернення від отримувача коштів за правилами гл. 60 ГК РФ про безпідставно збагачення (п. 14 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39).

 • [1] Крім проведення платежів ст. 867 ГК РФ передбачає можливість при акредитивній формі розрахунків здійснити оплату, акцепт або облік переказного векселя. ОднакоПоложеніе Банку Росії № 383-П не регулює роботу банку при оплаті, акцепт іліучете переказного векселя. Це обумовлено тим, що в РФ мають ходіння НЕ перекладні, а прості векселі.
 • [2] Далі - Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 15.01.1999 № 39.
 • [3] Нестеренко Є. Г., Шариніна Т. В. Розрахунки за акредитивами // оподаткування, обліку звітність в комерційному банку. 2012. № 12.
 
<<   ЗМІСТ   >>