Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ ДО ВИКОНАННЯ, ВІДКЛИКАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ (АНУЛЮВАННЯ) РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ БАНКОМ

Положення Банку Росії № 383-П встановлює наступні процедури прийняття банками на виконання платіжних розпоряджень:

 • 1. Обов'язкові процедури:
  • а) посвідчення права розпорядження грошовими коштами (посвідчення права використання електронного засобу платежу);
  • б) контроль цілісності розпоряджень;
  • в) структурний контроль розпоряджень;
  • г) контроль значень реквізитів розпоряджень;
  • д) контроль достатності грошових коштів.
 • 2. Додаткові процедури , обумовлені специфікою конкретної форми безготівкових розрахунків :
  • а) контроль наявності згоди третьої особи на розпорядження коштами платника;
  • б) контроль наявності акцепту платника. Акцепт може бути заздалегідь даними і подальшим. Наступний акцепт може бути повним, частковим і негативним (відмова від акцепту) [1] .
 • 3. Факультативні процедури , що встановлюються банками за власною ініціативою :
  • а) реєстрація розпоряджень [2] ;
  • б) контроль дублювання розпоряджень;
  • в) отримання згоди кредитної організації платника на операцію з використанням електронного засобу платежу (авторизація) [3] .

Розглянемо обов'язкові процедури (табл. 3.1). Їх зміст різниться в залежності від того, в якому вигляді передано в банк платіжне розпорядження (на паперовому носії або в електронному вигляді).

Обов'язкові процедури прийняття банками на виконання платіжних розпоряджень

Таблиця 3.1

Найменування

процедури

Зміст процедури в залежності від виду носія

Паперовий носій

Електронний вигляд

Посвідчення вдачі розпорядження коштами

Перевірки наявності та відповідності власноручного підпису (підписів) і відбитка печатки (при наявності) зразкам, заявленим банку в картці із зразками підписів і відбитка печатки. При прийнятті до виконання розпорядження фізичної особи про здійснення переказу грошових коштів без відкриття банківського рахунку банк перевіряє тільки наявність власноручного підпису

Перевірка електронного підпису, аналога власноручного підпису або кодів, паролів, інших засобів, що дозволяють підтвердити, що платіжне розпорядження підписано або посвідчений уповноваженою особою. Посвідчення права використання електронного засобу платежу здійснюється за допомогою перевірки номера, коду чи іншого ідентифікатора електронного засобу платежу

Контроль цілісності розпоряджень

Перевірка відсутності в розпорядженні змін (виправлень)

Перевірка незмінності реквізитів розпорядження

Структурний контроль розпоряджень

Перевірка відповідності розпорядження встановленою формою. При прийнятті до виконання розпорядження на паперовому носії з використанням технологій кодування (цифрового, штрихового) перевіряється розташування кодів в місці, вільному від вказівки реквізитів

Перевірка встановлених реквізитів і максимальної кількості символів в реквізитах розпорядження

Контроль значень реквізитів розпоряджень

Перевірка значень реквізитів розпоряджень, їх допустимості і відповідності

Контроль достатності грошових коштів

Визначається виходячи з залишку грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку платника на початок дня, і з урахуванням:

 • - сум коштів, списаних з банківського рахунку платника і зарахованих на банківський рахунок платника до моменту визначення достатності грошових коштів;
 • - сум готівкових коштів, виданих з банківського рахунку платника і зарахованих па банківський рахунок платника до моменту визначення достатності грошових коштів;

суми встановленого та невикористаного овердрафту. Достатність грошових коштів за прийнятими до виконання розпоряджень з метою здійснення переказу грошових коштів без відкриття банківського рахунку визначається кредитною організацією виходячи з суми наданих клієнтом грошових коштів

Правові наслідки процедури контролю достатності грошових коштів полягають у наступному.

При достатності грошових коштів на банківському рахунку платника розпорядження підлягають виконанню в послідовності їх надходження в банк, отримання акцепту від платника, якщо законодавством або договором не передбачено зміну зазначеної черговості. При призупинення операцій по банківському рахунку платника зазначені розпорядження поміщаються в чергу розпоряджень, які очікують дозволу на проведення операцій.

При недостатності коштів на банківському рахунку платника - юридичної особи, індивідуального підприємця, фізичної особи, що займається приватною практикою, кредитної організації після здійснення контролю достатності грошових коштів на банківському рахунку розпорядження не приймаються банком до виконання і повертаються відправникам розпоряджень, за винятком:

- розпоряджень четвертої та попередньої черговості списання грошових коштів з банківського рахунку, встановленої п. 2 ст. 855 ГК РФ;

розпоряджень стягувачів коштів п'ятої черговості списання грошових коштів з банківського рахунку, встановленої п. 2 ст. 855 ГК РФ;

- розпоряджень, прийнятих банком до виконання або пропонованих банком відповідно до законодавства або договором.

Зазначені розпорядження поміщаються банком в чергу не виконаних в строк розпоряджень для подальшого здійснення контролю достатності грошових коштів на банківському рахунку платника і їх виконання.

При недостатності коштів на банківському рахунку платника - фізичної особи розпорядження, якщо інше не передбачено законодавством або договором, не приймаються банком до виконання і повертаються їх відправникам. Черга не виконаних в строк розпоряджень до банківських рахунків платників - фізичних осіб не ведеться.

Дії банку, що здійснюються після проведення описаних вище процедур, залежать від результату цих процедур (позитивний або негативний), а також від форми представленого в банк платіжного розпорядження (табл. 3.2).

Таблиця 32

Дії банку але результатами проведення процедур прийому до виконання платіжних розпоряджень

результат процедур

дії банку

Позитивний результат процедур прийому до виконання розпорядження в електронному вигляді

Приймає розпорядження до виконання і направляє його відправнику повідомлення в електронному вигляді із зазначенням інформації, що дозволяє ідентифікувати розпорядження і дату прийому його до виконання. У разі приміщення розпорядження в чергу не виконаних в строк розпоряджень банк вказує дату приміщення розпорядження в чергу

результат процедур

дії банку

Негативний результат процедур прийому до виконання розпорядження в електронному вигляді

Нс приймає розпорядження до виконання і направляє його відправнику повідомлення в електронному вигляді про анулювання розпорядження із зазначенням інформації, що дозволяє ідентифікувати анульовані розпорядження, дату його анулювання, а також причину анулювання

Позитивний результат процедур прийому до виконання розпорядження на паперовому носії, переданого в цілях здійснення переказу грошових коштів з банківського рахунку

Приймає розпорядження до виконання, підтверджує прийом за допомогою проставлення дати прийому до виконання, дати поміщення розпорядження в чергу не виконаних в строк розпоряджень (при приміщенні в чергу), штампа банку і підпису уповноваженої особи і повертає відправнику розпорядження один примірник розпорядження

Негативний результат процедур прийому до виконання розпорядження на паперовому носії, переданого в цілях здійснення переказу грошових коштів з банківського рахунку

Не приймає розпорядження до виконання і повертає його відправнику з проставленням дати повернення, позначки банку про причину повернення, штампа банку і підпису уповноваженої особи.

Позитивний результат процедур прийому до виконання розпорядження на паперовому носії, переданого в цілях здійснення переказу грошових коштів без відкриття банківського рахунку

Приймає розпорядження до виконання і негайно представляє відправнику примірник розпорядження на паперовому носії або документ банку на паперовому носії, що підтверджує прийняття розпорядження до виконання (банківську квитанцію), з проставленням дати прийому і відміток банку, включаючи підпис уповноваженої особи

Негативний результат процедур прийому до виконання розпорядження па паперовому носії, переданого в цілях здійснення переказу грошових коштів без відкриття банківського рахунку

Не приймає розпорядження до виконання і повертає його відправнику

Відгук платіжного розпорядження можливий до моменту настання безвідкличну переказу грошових коштів. Відгук розпорядження, переданого в цілях здійснення переказу грошових коштів але банківському рахунку, здійснюється на підставі заяви про відкликання в електронному вигляді або на паперовому носії, представленого відправником розпорядження в банк. Складання заяви про відкликання та процедури сто прийому до виконання здійснюються банком в порядку, аналогічному порядку, передбаченому для заяви про акцепт (відмову від акцепту) платника (пп. 2.9.2 Положення Банку Росії № 383-П).

Банк не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження заяви про відкликання, направляє відправнику розпорядження повідомлення в електронному вигляді або на паперовому носії про відкликання із зазначенням дати, можливості (неможливості в зв'язку з настанням безвідкличну переказу грошових коштів) відкликання розпорядження і проставленням на розпорядженні на паперовому носії штампа банку і підпису уповноваженої особи.

Заява про відкликання служить підставою для повернення (анулювання) банком розпорядження.

Відгук розпорядження отримувача коштів, пред'явленого в банк платника через банк отримувача коштів, здійснюється через банк отримувача коштів. Банк отримувача коштів здійснює відгук розпорядження шляхом направлення в банк платника заяви про відкликання, складеного на підставі заяви про відкликання отримувача коштів в електронному вигляді або заяви одержувача коштів на паперовому носії, з проставленням дати надходження заяви одержувача коштів, штампа банку отримувача коштів і підпису уповноваженої особи банку отримувача коштів.

Відгук розпорядження, переданого з використанням електронного засобу платежу, здійснюється клієнтом за допомогою скасування операції з використанням електронного засобу платежу.

Повернення (анулювання) невиконаних розпоряджень здійснюється банком не пізніше робочого дня, наступного за днем, в який виникло підстава для його повернення (анулювання), включаючи надходження заяви про відкликання.

При поверненні (анулювання) розпоряджень банком виконуються процедури, передбачені при негативному результаті процедур прийому до виконання розпорядження. Повернення (анулювання) розпорядження може здійснюватися вже при першому негативному результаті виконуваних процедур прийому до виконання розпорядження.

 • [1] Детальніше про це див. П. 2.9 Положення Банку Росії № 383-П.
 • [2] При цьому обов'язковій реєстрації підлягають розпорядження стягувачів засобів.
 • [3] Застосовується при здійсненні операцій з використанням електронних средствплатежа. Наприклад, коли кредитна організація отримувача коштів у випадках, передбачених договором, отримує згоду кредитної організації платника на здійснення операції з використанням банківської карти.
 
<<   ЗМІСТ   >>