Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

Кредитна організація відкриває банківський рахунок клієнта на підставі надання останнім комплекту документів та проведення належної ідентифікації клієнта.

Перелік послуг, що потенційним клієнтом документів залежить в першу чергу від сто статусу: юридична особа, індивідуальний підприємець, фізична особа.

Для відкриття розрахункового рахунку юридичній особі - резиденту - в банку видаються:

 • а) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • б) установчі документи юридичної особи;
 • в) ліцензії (дозволу), видані на право здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, в разі якщо дані ліцензії (дозволу) мають безпосереднє відношення до правоздатності клієнта укладати договір банківського рахунку відповідного виду [1] ;
 • г) картка зі зразками підписів і відбитка печатки;
 • д) документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці, на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку, а в разі, коли договором передбачено посвідчення прав розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, з використанням аналога власноручного підпису, документи, що підтверджують повноваження осіб , наділених правом використовувати аналог власноручного підпису;
 • е) документи, що підтверджують повноваження одноосібного виконавчого органу юридичної особи (протокол (рішення) про призначення, наказ про вступ на посаду);
 • ж) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.

Зазначені документи можна вважати «основним комплектом», запитуваною кредитними організаціями у клієнта - юридичної особи. У разі наявності особливостей в статусі клієнта «основний комплект », як правило, доповнюється іншими документами.

Зокрема, для відкриття розрахункового рахунку юридичній особі - нерезиденту , у тому числі кореспондентського рахунку кредитної організації - нерезиденту, в банк додатково до вищезазначеного переліку представляються: а) документи, що підтверджують правовий статус юридичної особи - нерезидента за законодавством країни, на території якої створено це юридична особа, зокрема документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи - нерезидента (Сертифікат про інкорпорацію) і виписка (копія виписки) з торгового ре Естра країни реєстрації юридичної особи - нерезидента (Incumbency Certificate );

б) замість картки - нерезидентом може бути надано альбом зразків підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку.

Для відкриття розрахункового рахунку відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента (філія, представництво) в банк додатково подаються:

 • - положення про відокремлений підрозділ юридичної особи;
 • - документи, що підтверджують повноваження керівника відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • - документ, що підтверджує постановку на облік юридичної особи в податковому органі але місця нахожденіяего відокремленого підрозділу.

Нотаріус представляє наказ органу юстиції суб'єкта РФ про призначення нотаріусом, а також ліцензію на право нотаріальної діяльності.

Адвокат представляє документ, що засвідчує його реєстрацію в реєстрі адвокатів (таким може бути виписка з реєстру адвокатів за формою, затвердженою Наказом Мін'юсту Росії від 23.04.2014 № 85), а також документ, що підтверджує установа адвокатського кабінету.

Згідно ч. 2 ст. 21 Федерального закону від 31.05.2002 № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру» відкриття адвокатського кабінету відбувається в повідомному порядку. Про його заснування адвокат направляє до ради адвокатської палати рекомендованим листом повідомлення, в якому зазначаються відомості про адвоката, місце знаходження кабінету, порядок здійснення телефонного, телеграфного, поштового та іншого зв'язку між радою адвокатської палати і адвокатом. Звісно ж, що даний документ може бути пред'явлений адвокатом в якості підтвердження факту установи адвокатського кабінету.

В якості одного з підтверджуючих документів може служити також посвідчення адвоката за формою, затвердженою Наказом Мін'юсту Росії від 23.04.2014 № 84.

Для відкриття бюджетного рахунку юридичній особі поряд з документами, складовими «основний комплект» (за винятком ліцензій (дозволів)), в банк представляється також документ, що підтверджує право юридичної особи на обслуговування в банку.

Для відкриття кореспондентського рахунку кредитної організації - резиденту в банк представляється, поряд з документами, складовими «основний комплект», лист територіального установи Банку Росії з підтвердженням погодження кандидатур службовців кредитної організації, призначення на посади яких відповідно до законодавства РФ підлягає погодженню з Банком Росії, при вказівці даних осіб в картці.

Для відкриття довірчого керуючого рахунків для розрахунків по діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням (рахунків довірчого управління), в банк додатково подаються: договір, на підставі якого здійснюється довірче управління, а також комплект документів, що дозволяють ідентифікувати довірчого керуючого. Якщо певними повноваженнями щодо коштів, що знаходяться на банківському рахунку ДУ, володіє спеціальний депозитарій, - банку необхідно ідентифікувати і його шляхом запиту відповідних документів.

Для відкриття поточного рахунку фізичній особі в банк представляються:

 • а) документ, що засвідчує особу фізичної особи;
 • б) картка зі зразками підписів і відбитка печатки;
 • в) документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці, зі зразками підписів і відбитка печатки, на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку (якщо такі повноваження передаються третім особам), а в разі коли договором передбачено посвідчення прав розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, третіми особами з використанням аналога власноручного підпису, документи, що підтверджують повноваження осіб, наділених правом використовувати аналог власноручного підпису;
 • г) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (за наявності).

Фізична особа - нерезидент (за винятком громадян Російської

Федерації) додатково до вищевказаних документів представляє міграційну карту, документ, що підтверджує право іноземного громадянина або особи без громадянства на перебування (проживання) в Російській Федерації.

Для відкриття фізичній особі рахунку за вкладом в банк представляються:

 • а) документ, що засвідчує особу фізичної особи;
 • б) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (за наявності).

Якщо договором банківського вкладу передбачена можливість здійснення розрахунків з використанням рахунку за вкладом, представляється картка. Одночасно подаються документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці, на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку (якщо такі повноваження передаються третім особам).

Для відкриття депозитного рахунку суду додатково подається документ, що визначає правовий статус підрозділу суду, якому відкривається рахунок.

Для відкриття депозитного рахунку підрозділів служби судових приставів, правоохоронних органів і нотаріуса - документ про правовий статус власника рахунку (підрозділу служби судових приставів, правоохоронного органу, для нотаріуса - документ, що засвідчує особу).

Певні особливості пов'язані з порядком подання потенційним клієнтом документів з метою відкриття рахунку.

Для відкриття банківського рахунку, рахунку за вкладом (депозитом) в банк представляються оригінали документів або їх копії, засвідчені в порядку, встановленому законодавством РФ.

У випадку подання копій документів, завірених клієнтом - юридичною особою, банк зобов'язаний запитати у нього оригінали і провести необхідну звірку. На прийнятої від клієнта копії уповноважений співробітник банку повинен вчинити напис «звірено з оригіналом», поставити свій підпис з розшифровкою, а також відбиток печатки або штампа банку, встановленого для цих цілей розпорядчим актом банку. Надану інформацію про клієнтів і вигодонабувачів банк зобов'язаний систематично оновлювати.

У разі подання клієнтом оригіналів документів уповноважений працівник банку має право виготовити і завірити копії з документів, представлених клієнтом (його представником). При цьому уповноважений співробітник банку зчиняє на виготовленої копії документа напис «копія вірна» та проставляє свій підпис із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади, а також відбиток печатки або штампа банку. Допускається надання нотаріально завірених копій документів.

Картка із зразками підписів і відбитка печатки оформляється на бланку форми № 0401026 по ОКУД (див. Класифікація управлінської документації ОК 011-93, затверджений постановою Держстандарту Росії від 30.12.1993 № 299). На відміну від раніше чинної форми вона не містить згадки про посадах осіб, уповноважених на розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, не передбачає обов'язкової наявності підпису одноосібного виконавчого органу і головного бухгалтера клієнта - юридичної особи, за умови наділення правом підпису інших осіб, а також не містить ділення підписів на «першу» і «другу».

Правом підпису можуть бути наділені одночасно кілька співробітників юридичної особи.

Картка заповнюється із застосуванням друкарській або електронно-обчислювальної техніки шрифтом чорного кольору або ручкою з пастою (чорнилом) чорного, синього або фіолетового кольору. Застосування факсимільного підпису для заповнення нулів картки не допускається.

При відкритті фізичним особам поточних рахунків для здійснення розрахунків виключно з використанням платіжних карт банк має право отримати зразок власноручного підпису клієнта в порядку, встановленому банківськими правилами, без оформлення картки.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (індивідуального підприємця) є одним з основних документів, що подаються клієнтом з метою відкриття рахунку, рахунку за вкладом (депозитом). Необхідність його уявлення випливає з вимог ч. 2 ст. 5 Закону про банки. Раніше свідоцтва про державну реєстрацію підтверджували не тільки факт створення юридичної особи, а й факт внесення змін до установчих документів, а також внесення інших відомостей в ЕГРЮЛ, не пов'язаних зі змінами установчих документів [2] . З огляду на невизначеність формулювання «свідчення» в ч. 2 ст. 5 Закону про банки, кредитні організації найчастіше запитували від клієнтів - юридичних осіб копії всіх виданих їм уповноваженим державним органом свідоцтв.

Основними формами свідчень, що підтверджують факт державної реєстрації юридичних осіб, індивідуальних підприємців та селянських фермерських господарств, є такі свідоцтва (див. Спільний наказ Мінфіну Росії і ФНС Росії від 13.11.2012 № ММВ-7-6 / 843 @ «Про затвердження форми і змісту документа, що підтверджує факт внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб або Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців). З 1 січня 2017 р підлягають застосуванню затверджені Наказом ФНС Росії від 12.09.2016 № ММВ-7-14 / 481 @ форма № Р50007 «Лист записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб» і форма № Р60009 «Лист записів Єдиного державного реєстру та н д і в і дуальних п редп ри н і м Ательє їй ».

Зміни записів в ЕГРЮЛ або ЕГРІП фіксуються у відповідних Листах записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб або Листах записів Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців.

Обов'язок кредитних організацій відкривати банківський рахунок [3] , а так само надавати клієнтам - юридичним особам і індивідуальним підприємцям право використовувати корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів [4] на підставі свідоцтва про постановку на податковий облік передбачена ч. 2 ст. 5 Закону про банки і ст. 86 НК. Типові форми свідоцтв про постановку на податковий облік юридичної особи за місцем знаходження на території РФ і фізичної особи за місцем проживання на території РФ встановлені наказом ФНС Росії від 1 i .08.2011 № ЯК-7-6 / 488 @ «Про затвердження форм та форматів документів , використовуваних при постановці на облік і зняття з обліку російських організацій і фізичних осіб, в тому числі індивідуальних підприємців, в податкових органах, а також порядку заповнення форм документів і порядку надсилання податковим органом організації або фізичній осіб , В тому числі індивідуальному підприємцю, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі і (або) повідомлення про взяття на облік в податковому органі (повідомлення про зняття з обліку в податковому органі) в електронному вигляді але телекомунікаційних каналах зв'язку ».

Постановка на податковий облік іноземних (в тому числі міжнародних) організацій здійснюється відповідно до наказу Мінфіну Росії від 30.09.2010 № 117н «Про затвердження Особливостей обліку в податкових органах іноземних організацій, які не є інвесторами але угодою про розподіл продукції або операторами угоди» [5 ][5] . Іноземні організації підлягають постановці на податковий облік в наступних випадках:

 • • при здійсненні діяльності на території РФ через філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 • • при наявності нерухомого майна або транспортних засобів на території РФ;
 • • при експлуатації ділянки надр на території РФ, наданого іноземної організації в користування;
 • • при відкритті рахунку в банку.

У зазначених випадках іноземної або міжнародної організації видається свідоцтво за формою і в порядку, встановленими спільним Наказом Мінфіну Росії і ФНС Росії від 13.02.2012 № ММВ- 7-6 / 80 @ «Про затвердження форм, порядку їх заповнення та форматів документів, що використовуються при облік іноземних організацій в податкових органах ».

Порушення встановленого порядку відкриття рахунку (за відсутності свідоцтва про постановку на податковий облік [6] тягне для кредитної організації настання відповідальності згідно і. 1 ст. 132 НК у вигляді штрафу в розмірі 20 тис. Руб., А також відповідальності посадових осіб кредитної організації відповідно до ст. 15.7 КоАП.

Установчих документів юридичної особи в залежності від його організаційно-правової форми можуть бути:

 • - статут (для виробничого кооперативу, унітарного підприємства, споживчого кооперативу, громадської організації та ін.);
 • - установчий договір (для повного товариства, товариства на вірі і ін.);
 • - статут, проте допускається укладення установчого договору, який не є установчим документом, а призначений для встановлення порядку здійснення засновниками спільної діяльності про заснування товариства (наприклад, для товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств).

Документами, що підтверджують повноваження осіб, яким надано право підпису, можуть бути:

 • а) підтверджують право підпису в господарських товариствах:
  • • протокол загальних зборів акціонерів (учасників) (виписка з нього) або протокол засідання ради директорів (наглядової ради) (виписка з нього), якщо статутом товариства вирішення питання про обрання одноосібного виконавчого органу віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради);
  • • якщо функції одноосібного виконавчого органу передані керуючої організації (керуючому), то видається протокол загальних зборів акціонерів (учасників) (виписка з нього) або протокол засідання ради директорів (наглядової ради) (виписка з нього) - в залежності від того, до чиєї компетенції статутом віднесене вирішення даного питання - про прийняте рішення про передачу повноважень, а також договір, укладений з керуючою організацією (керуючим) і пакет документів для ідентифікації керуючої організації (керую його);
  • • якщо в статуті термін повноважень одноосібного виконавчого органу вказаний як «який визначається контрактом», представляється контракт з зазначеною особою або виписка з нього, що містить термін його дії, а також права та обов'язки (компетенцію) одноосібного виконавчого органу;
 • б) підтверджують право підпису від імені юридичної особи незалежно від його організаційно-правової форми:
  • • рішення (наказ, розпорядження) про призначення одноосібного виконавчого органу;
  • • довіреність на співробітника юридичної особи про надання права першого підпису;
  • • довіреність на співробітника керуючої організації про надання права першого підпису - якщо функції одноосібного виконавчого органу передані керуючої організації;
  • • наказ (розпорядження) одноосібного виконавчого органу про надання права першого підпису особі, що володіє розпорядчими або адміністративно-господарськими повноваженнями;
  • • посадова інструкція, з якої випливає, що цій особі надано право першого підпису (в разі, якщо в наказі про призначення на посаду прямо не вказано, що співробітник має право першого підпису);
 • в) які підтверджують право підпису від імені відокремленого підрозділу юридичної особи:
  • • довіреність на керівника відокремленого підрозділу, що містить вказівку на надання права першого підпису;
  • • наказ (розпорядження) керівника відокремленого підрозділу про надання права першого підпису співробітнику відокремленого підрозділу, якщо повноваження керівника відокремленого підрозділу на видання такого наказу (розпорядження) слідують з положення про відокремлений підрозділ або довіреності.

На практиці кредитні організації з метою максимально повної ідентифікації клієнта при відкритті рахунку вимагають від юридичних осіб уявлення, крім перерахованих вище, наступних додаткових документів:

 • 1) всіх «проміжних» свідоцтв про внесення записів в ЕГРЮЛ, як пов'язаних з внесенням змін до установчих документів, так і не пов'язаних з цим, а по змінам, внесеним після 04.07.2013 - листів записів ЕГРЮЛ;
 • 2) протоколів загальних зборів учасників (акціонерів) (рішень єдиного учасника (акціонера)) йод кожне із зазначених вище свідчень (листів записів ЕГРЮЛ), які прояснюють істота відбулися змін;
 • 3) витягу з ЕГРЮЛ (як правило, давністю нс більше одного місяця);
 • 4) листи про присвоєння кодів федерального статистичного спостереження [7] ;
 • 5) копій паспортів (інших документів, що засвідчують особу) і свідоцтв про постановку на облік в податковому органі осіб, зазначених у банківській картці;
 • 6) договору оренди (свідоцтва про право власності) на приміщення, в якому розташовується одноосібний виконавчий орган юридичної особи [8] ;
 • 7) анкети клієнта за формою, встановленою банком, відповідно до вимог Положення ЦБ РФ від № 499-П. Якщо рахунок відкривається не керівником організації, а іншою особою, вимагається подання довіреності на право відкриття банківського рахунку та копії паспорта представника (іншого документа, що посвідчує особу).

Як правило, статутні документи та свідоцтва видаються у вигляді нотаріально засвідчених копій (з пред'явленням оригіналів), інші документи - у вигляді копій, завірених одноосібним виконавчим органом і печаткою організації (з одночасним пред'явленням оригіналів для звірки).

Відповідно до п. 5 ст. 7 Закону № 115-ФЗ кредитним організаціям забороняється відкривати банківські рахунки, рахунки за вкладами фізичних осіб без особистої присутності особи, яка відкриває банківський рахунок (рахунок за вкладом), або його представника.

Підставою відкриття рахунку є укладення договору рахунки відповідного виду і уявлення до відкриття рахунку всіх документів та інформації, визначених законодавством Російської Федерації, за умови, що з метою виконання Федерального закону № 115-ФЗ (п. 1.2 Інструкції Банку Росії від 30.05.2014 № 153 -І «Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами), депозитних рахунків» (далі - Інструкція 153-і »):

 • - проведена ідентифікація клієнта, його представника, вигодонабувача;
 • - прийняті обґрунтовані і доступні в обставинах, що склалися заходи по ідентифікації бенефіціарів власників, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом № 115-ФЗ, коли ідентифікація бенефіціарів власників нс проводиться.

Відповідно до н. 1.1 Положення Банку Росії «Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів, представників клієнта, вигодонабувачів та бенефіціарів власників з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (затв. Банком Росії 15 жовтня 2015 р № 499-П) кредитна організація зобов'язана до прийому на обслуговування ідентифікувати:

 • - фізична або юридична особа, індивідуальний підприємець, фізична особа, що займається в установленому законодавством Російської Федерації порядку приватної практикою, якому кредитна організація надає послугу на разової основі або яке приймає на обслуговування, що передбачає тривалий характер відносин, при здійсненні банківських операцій та інших угод, зазначених в ст. 5 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», а також при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів (далі відповідно - операція, клієнт);
 • - особа (включаючи одноосібний виконавчий орган юридичної особи), при здійсненні операції діє від імені і в інтересах або за рахунок клієнта, повноваження якого ґрунтуються на довіреності, договорі, акті уповноваженого державного органу або органу місцевого самоврядування, законі (далі - представник клієнта );
 • - особа, яка не є безпосередньо учасником операції, до вигоди якого діє клієнт, в тому числі на підставі агентського договору, договорів доручення, комісії і довірчого управління, при проведенні операцій з грошовими коштами та іншим майном (далі - вигодонабувач).

Крім того, кредитна організація зобов'язана приймати обгрунтовані і доступні в обставинах, що склалися заходи по ідентифікації фізичної особи, яка в кінцевому рахунку прямо або побічно (через третіх осіб, в тому числі через юридичну особу, кількох юридичних осіб або групу пов'язаних юридичних осіб) володіє (має переважна участь понад 25% в капіталі) клієнтом - юридичною особою або прямо чи непрямо контролює дії клієнта - юридичної або фізичної особи, в тому числі має можливість визначати рішення, прийняті клієнтом (далі - бенефіціарний власник).

Таким чином, ідентифікація клієнта, представника клієнта, вигодонабувача та встановлення бенефіціарного власника здійснюється кредитною організацією не тільки при відкритті банківського рахунку, а й при прийнятті особи на обслуговування по будь-яким банківським операціям (в тому числі, при кредитуванні клієнта, випуск банківської гарантії і преважно, що ідентифікація здійснюється до прийому особи па обслуговування, тобто попередньо. зокрема, Банк Росії зазначає обов'язок кредитних організацій вживати обґрунтовані і досту пние в обставинах, що склалися заходи по ідентифікації вигодонабувачів незалежно від цивільно-правових підстав здійснення операції з грошовими коштами або іншим майном (п. 5 Інформаційного листа Банку Росії від 31.08.2005 № 8 «Узагальнення практики застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії»).

При проведенні ідентифікації (спрощеної ідентифікації) кредитна організація зобов'язана також оцінити ступінь (рівень) ризику клієнта відповідно до Положення Банку Росії від 02.03.2012 № 375-П «Про вимоги до правил внутрішнього контролю кредитної організації з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ».

Обов'язки кредитної організації щодо ідентифікації клієнта, представника клієнта, вигодонабувача і бенефіціарного власника не обмежуються одноразовим запитом документом. Відповідно до п. 1.6 Положення Банку Росії № 499-П кредитна організація зобов'язана:

 • - оновлювати відомості, отримані в результаті ідентифікації клієнтів, представників клієнтів, вигодонабувачів, вигідних власників не рідше одного разу на рік, а в разі виникнення сумнівів у достовірності і точності раніше отриманої інформації - протягом семи робочих днів, наступних за днем виникнення таких сумнівів;
 • - оновлювати оцінку ступеня (рівня) ризику клієнта в порядку і строки, встановлені Законом № 115-ФЗ.

Пунктом 1.6 Положення № 499-П передбачені умови, при сукупному наявності яких кредитними організаціями може не проводитися оновлення відомостей, отриманих в результаті ідентифікації клієнтів, представників клієнтів, вигодонабувачів, вигідних власників.

Одним з таких умов є відсутність з дня прийняття кредитною організацією заходів по оновленню відомостей про вищевказаних осіб операцій, що проводяться клієнтом або щодо клієнта (за винятком операцій із зарахування коштів, що надійшли на рахунок (вклад) клієнта).

З метою належного виконання кредитними організаціями вимог п. 1.6 Положення № 499-П під операціями, проведеними в відношенні клієнта, слід розуміти будь-які операції та переказу грошових коштів за розпорядженнями, які складаються одержувачами коштів, зокрема, щодо списання з банківського рахунку сум комісійної винагороди або пені (штрафів) за невиконання / неналежне виконання клієнтом обов'язків, визначених умовами договору банківського рахунку.

При цьому в контексті даної норми до операцій, що проводяться щодо клієнта, не слід відносити операції з переказу грошових коштів за розпорядженнями, які складаються особами, органами, що мають право на підставі закону пред'являти розпорядження до банківських рахунків платників, зокрема, на підставі інкасових доручень, виставляються податковими і митними органами [9] .

Як вже зазначалося раніше, ідентифікація клієнтів, представників клієнтів, вигодонабувачів та бенефіціарів власників не є новелами російського законодавства, а обумовлені вимогами ряду міжнародних документів.

Під впливом зростаючих загроз міжнародній безпеці і економічному розвитку, пов'язаних з боротьбою з міжнародним тероризмом і розповсюдженням відмивання «брудних» грошей Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( ФЛТФ ), Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та інші міжнародні організації розробляють нові і вносять зміни до вже діючих документи.

Особливої актуальності в даний час набули затверджені в лютому 2012 р новій редакції Рекомендації ФЛТФ під назвою «Міжнародні стандарти з протидії відмиванню грошей , фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення », які вводять нові параметри і стандарти міжнародної системи ПІД / ФТ. При цьому, в Резолюції Ради Безпеки ООН 1617 (2005), що має обов'язковий характер для всіх держав - членів ООН, міститься наполегливий заклик виконувати Рекомендації ФЛТФ [10] .

Міжнародно-правові акти в сфері ПІД / ФТ служать вектором розвитку вітчизняного «антивідмивного» законодавства. В сучасних умовах відзначається тенденція розширення функціоналу організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами та іншим майном в частині ПІД / ФТ. В першу чергу це стосується кредитних організацій, на які законом покладаються всі нові і нові обов'язки щодо встановлення особи клієнта і легальності проведених ним операцій.

Так, з метою ідентифікації клієнтів - юридичних осіб, вигодонабувачів - юридичних осіб, індивідуальних підприємців і фізичних осіб, що займаються в установленому законодавством Російської Федерації приватною практикою, кредитна організація повинна встановити не тільки «базовий» набір відомостей (найменування, ОРГН, ІПН, організаційно правову форму і т.д.), але і досить специфічну інформацію, в тому числі (додаток 2 до Положення Банку Росії № 499-П):

 • - відомості про органи юридичної особи (структура і персональний склад органів управління юридичної особи, за винятком відомостей про персональний склад акціонерів (учасників) юридичної особи, що володіють менше ніж одним відсотком акції (часток) юридичної особи);
 • - відомості про цілі встановлення і передбачуване характері ділових відносин з кредитною організацією, відомості про цілі фінансово-господарської діяльності (відомості про плановані операції по рахунку протягом певного періоду (за тиждень, місяць, квартал, рік));
 • - відомості (документи) про фінансове становище (копії річної бухгалтерської звітності, копії річний (або квартальної) податкової декларації, довідка про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки по сплаті податків, зборів, пені, штрафів, видана податковим органом та ін .;
 • - відомості про ділову репутацію про юридичну особу інших клієнтів (кредитних організацій, в яких вони обслуговувалися) з інформацією цих кредитних організацій про оцінку ділової репутації даної юридичної особи;
 • - відомості про джерела походження коштів і (або) іншого майна клієнта;
 • - відомості про бенефіціарним власника (бенефіциарних власників) клієнта і т.д.

Специфіка правового становища клієнта в деяких випадках ускладнює процес його ідентифікації. Так, наприклад, досить складний питання про встановлення бенефіциарних власників клієнта, що відкриває в банку номінальний рахунок. З даного питання Банк Росії пояснив наступне. У разі, коли договір номінального рахунку укладається з участю бенефіціара, клієнтами кредитної організації будуть власник номінального рахунку і бенефіціар але договором номінального рахунку. Якщо договір номінального рахунку полягає без участі бенефіціара, його слід розглядати в якості вигодонабувача до того моменту, коли він звернеться в кредитну організацію за отриманням грошових коштів з вказаного рахунку. У момент такого звернення в кредитну організацію бенефіціар але договором номінального рахунку набуває статусу клієнта кредитної організації [11] .

При ідентифікації клієнта, представника клієнта, вигодонабувача, бенефіціарного власника, а також при оновленні відомостей, отриманих в результаті їх ідентифікації, кредитна організація використовує інформацію з відкритих інформаційних систем органів державної влади Російської Федерації, Пенсійного фонду Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет або Єдиній системі міжвідомчого електронного взаємодії (СМЕВ), в тому числі:

 • - відомості, що містяться в ЕГРЮЛ, ЕГРІП, державному реєстрі акредитованих філій, представництв іноземних юридичних осіб;
 • - інформацію про наявність відносно клієнта, представника клієнта, вигодонабувача і бенефіціарного власника відомостей про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму;
 • - відомості про загублені, недійсних паспортах, про паспорти померлих фізичних осіб, про загублені бланках паспортів. При цьому, якщо при перевірці дійсності паспорта фізичної особи кредитної організацією отримано відповідь «Відомостями але заданим реквізитами не володіємо» або «В електронних обліках ФМС Росії в даний час не значиться», кредитна організація визначає можливість прийняття на обслуговування такої фізичної особи з урахуванням оцінки ризику на підставі правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Якщо ж нею отримана відповідь про недійсність паспорта, Банк Росії рекомендує кредитної організації відмовити такій особі в прийомі на обслуговування виходячи з вимог абз. 5 п. 5 ст. 7 Закону № 115-ФЗ або у виконанні розпорядження про здійснення операції на підставі п. 11 ст. 7 Закону № 115-ФЗ до подання клієнтом доказів, що підтверджують дійсність паспорта, і подати відомості про таку відмову в уповноважений орган в порядку, встановленому Вказівкою Банку Росії від 23.08.2013 № 3041-У "Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей про випадках відмови від укладення договору банківського рахунку ( вкладу ) з клієнтом, відмови від виконання розпорядження клієнта про здійснення операції і про випадки розірвання договору банківського рахунку ( вкладу ) з клієнтом з ініціативи кре дітной організації » '.

Отримана від клієнта інформація фіксується в анкеті клієнта, форма якої, так само як і способи фіксації і зберігання містяться в ній відомостей, затверджуються кредитною організацією.

При поданні клієнтом всіх вищевказаних документів кредитна організація зобов'язана відкрити потенційному клієнту банківський [12]

рахунок. Відмова кредитної організації у відкритті банківського рахунку допускається в наступних випадках:

 • а) якщо така відмова викликана відсутністю у банку можливості прийняти на банківське обслуговування клієнта або допускається законом або іншими правовими актами (ст. 846 ЦК);
 • б) у разі ненадання клієнтом документів, що підтверджують відомості, необхідні для ідентифікації клієнта, або подання недостовірних відомостей (і. 1.2 інструкції ЦБ РФ № 499-П, п. 5 ст. 7 Закону № 115-ФЗ);
 • в) у разі неподання резидентами і нерезидентами встановлених ч. 4 і 5 ст. 23 Закону про валютне регулювання документів, що засвідчують особу фізичної особи, статус юридичної особи (для нерезидентів), документа про державну реєстрацію юридичної особи (для резидентів), свідоцтва про постановку на облік в податковому органі та інших;
 • г) у разі наявності рішення податкового органу про призупинення операцій по банківському рахунку клієнта банки не мають права відкрити цього клієнту рахунки, вклади, депозити та надавати право використовувати нові корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів, за винятком виборчих рахунків, спеціальних рахунків фондів референдуму (п. 12 ст. 76 НК). При цьому вимоги податкового законодавства поширюються лише на ті рахунки, які мають правовим режимом «рахунки» в сенсі ст. 11 НК. Відповідальність для банку але і. 1 ст. 132 ПК не може наступити, якщо відкритий банком рахунок не відповідає вищезгаданим визначенням рахунку (наприклад, позичковий, транзитний валютний та ін.), Так як п. 9 ст. 76 НК забороняє банку відкривати лише ті рахунки, які з метою ПК можуть бути визнані такими (ч. 2 ст. 11 НК) [13] ;
 • д) у випадках, передбачених п. 5 ст. 7 Закону про протидію відмиванню доходів, згідно з яким кредитним організаціям забороняється :
  • • встановлювати і підтримувати відносини з банками-нерезидентами, які не мають на територіях держав, в яких вони зареєстровані, постійно діючих органів управління;
  • • відкривати рахунки (вклади) клієнтам без особистої присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок (вклад), або його представника. Назване вимога не поширюється на випадки зміни умов раніше укладеного договору, при яких не потрібна особиста присутність вкладника або його представника (див. Інформаційний лист ЦБ РФ

від 31.08.2005 № 8), а також не застосовується у випадках, передбачених розглянутої статтею;

 • • відкривати і вести рахунки (вклади) на анонімних власників, тобто без надання відкриває рахунок (вклад) фізичним або юридичним особам, іноземної структурою без утворення юридичної особи документів і відомостей, необхідних для їх ідентифікації, а також відкривати і вести рахунки (вклади) на власників, які використовують вигадані імена (псевдоніми);
 • - укладати договір банківського рахунку (вкладу) з клієнтом в разі ненадання клієнтом або його представником документів, необхідних для ідентифікації клієнта (представника клієнта).

Діючі в даний час банківські правила відкриття рахунків і вкладів юридичним і фізичним особам «унеможливлюють відкриття анонімного вкладу або рахунки. Навіть відкриття вкладу фізичною особою на ім'я третьої особи передбачає подання банку інформації як про вносителя грошових коштів, так і про третю особу, на ім'я якої відкривається вклад. Режим так званих номерних банківських рахунків також передбачає подання до банк повної інформації про власника такого вкладу, причому цією інформацією в банку володіє обмежене число відповідальних співробітників » [14] . У листі ЦБ РФ від 20.01.2003 № 7-Т Банк Росії підкреслив, що кредитним організаціям слід ідентифікувати особу, яка укладає договір банківського рахунку (вкладу) - клієнта (вкладника), осіб, які здійснюють від імені клієнта (вкладника) розпорядження про перерахування або видачу коштів з рахунку, третіх осіб, які вносять кошти на рахунок клієнта (вкладника). При цьому рекомендується при укладанні кредитними організаціями договорів банківського рахунку (вкладу) відмовитися від використання в їх найменуванні слова «номерний».

Федеральним законом від 23.06.2016 № 191-ФЗ «Про внесення змін до статті 5 Федерального закону" Про банки і банківську діяльність "та статті 7 Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "» передбачена можливість спрощення порядку відкриття банківських рахунків.

Кредитна організація наділена правом відкрити банківський рахунок клієнта - юридичної особи, створеного відповідно до законодавства Російської Федерації, без особистої присутності його представника у разі, якщо такий представник, який має право без довіреності діяти від імені юридичної особи і є фізичною особою:

 • - був раніше ідентифікований при особистій присутності кредитною організацією, в якій відкривається рахунок;
 • - знаходиться на обслуговуванні в даній кредитній організації;

щодо нього кредитна організація регулярно оновлює необхідну для ідентифікації інформацію.

В даному випадку з 1 вересня 2016 р необхідні для ідентифікації клієнта документи можуть бути надані у формі електронного документа, завіреного посиленою кваліфікованої електронним підписом [15] .

Кредитна організація не може скористатися наданим їй правом у разі:

 • - наявності у неї підозр в тому, що відкриття такого банківського рахунку здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 • - якщо дана юридична особа і (або) особа, яка має право діяти від імені цієї юридичної особи, і (або) його бенефіціарний власник, і (або) його учасник, за винятком акціонера, який є юридичною особою і володіє більше 25% в капіталі юридичної особи, яким відкривається банківський рахунок, є особою:
 • • включеним в перелік організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму, або організацією або фізичною особою, щодо яких міжвідомчим координаційним органом, що здійснює функції з протидії фінансуванню тероризму, прийнято рішення про заморожування (блокування) грошових коштів або іншого майна;
 • • щодо якої у кредитної організації є інформація про застосування до нього заходів, передбачених п. 5.2 та (або) 11 Закону № 115-ФЗ;
 • • щодо якої в ЕГРЮЛ внесено запис про недостовірність відомостей про юридичну особу.

Як випливає з Пояснювальної записки до проекту відповідного федерального закону [16] , реалізація його норм прискорить процедури відкриття банківських рахунків юридичним особам і індивідуальним підприємцям, що дозволить прискорити і спростити механізм створення компаній малого і середнього бізнесу, знизити паперовий документообіг між кредитними організаціями, податковими органами і їх клієнтами і, в свою чергу, сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва, поліпшення інвестиційного клімату та підвищенню позици Російської Федерації в рейтингу Світового банку Doing Business за напрямом «Реєстрація підприємств».

Кредитні організації вправі :

 • • відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з фізичною або юридичною особою, іноземної структурою без утворення юридичної особи відповідно до правил внутрішнього контролю кредитної організації в разі наявності підозр про те, що метою укладення такого договору є здійснення операцій з метою легалізації (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 • • розірвати договір банківського рахунку (вкладу) з клієнтом в разі прийняття протягом календарного року двох і більше рішень про відмову у виконанні розпорядження клієнта про здійснення операції на підставі і. 11 ст. 7 Закону про протидію легалізації. Відповідно до зазначеної норми, кредитні організації вправі відмовити у виконанні розпорядження клієнта про здійснення операції (за винятком операцій із зарахування коштів, що надійшли на рахунок фізичної або юридичної особи, іноземної структури без утворення юридичної особи), по якій не представлені документи, необхідні для фіксування інформації , а також в разі, якщо в результаті реалізації правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінанс вання тероризму у працівників кредитної організації виникають підозри, що операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Чинне законодавство не містить ефективного інструменту протидії створенню номінальних юридичних осіб ( «фірм-одноденок»). При їх створенні, для додання формальної відповідності нормам законодавства, часто фальсифікуються документи, використовуються загублені паспорти, пред'являються фіктивні договори оренди. З урахуванням викладеного ФНС Росії вважає правомірним і доцільним використання банками списків адрес масової реєстрації та списків масових заявників для реалізації їх права але прийняття рішень про відмову у відкритті рахунку потенційному клієнту в сукупності з іншими джерелами інформації, що дозволяють кредитним організаціям ефективно здійснювати дії, передбачені п. 5.2 ст. 7 Закону про протидію відмиванню доходів (див. Лист ФНС Росії від 16.06.2006 № 091-03 / 3103 «Про використання банками списків адрес масової реєстрації та списків масових заявників»).

Крім того, в Листі від 04.04.2011 № 12-5-2 / 526 «Про перевірку дійсності паспортів» Банк Росії повідомив кредитні організації про можливість довідково використовувати наявну на сайті ФМС Росії інформацію про недійсних паспортах при проведенні ідентифікації клієнтів. На думку Банку Росії, кредитні організації мають право відмовитися від укладення договору банківського рахунку в разі, якщо недійсність висунутого паспорта офіційно підтверджена органами ФМС Росії.

При необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунку на підставі п. 2 ст. 846 ГК клієнт має право звернутися до суду з вимогою про спонукання його укласти договір і про відшкодування збитків, завданих таким ухиленням.

Для окремих категорій клієнтів законодавством встановлені спеціальні обмеження або заборони на відкриття рахунків в кредитних організаціях.

Забороняється відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації , володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами [17] :

 • 1) особам, що заміщає (займає):
  • а) державні посади Російської Федерації;
  • б) посади першого заступника і заступників Генерального прокурора Російської Федерації;
  • в) посади членів Ради директорів Центрального банку Російської Федерації;
  • г) державні посади суб'єктів Російської Федерації;
  • д) посади федеральної державної служби, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації;
  • е) посади заступників керівників федеральних органів виконавчої влади;
  • ж) посади в державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації та інші посади, зазначені в Законі № 79-ФЗ .

Недотримання цією особою, його дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне дострокове припинення повноважень, звільнення від замещаемой (займаної ) посади або звільнення у зв'язку з втратою довіри відповідно до федеральними конституційними законами і федеральними законами, оп ределяет правовий статус відповідної особи.

Господарські товариства, що мають стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу і безпеки Російської Федерації, а також суспільства, що знаходяться під їх прямим або непрямим контролем , має право відкривати рахунки, покриті (депоновані) акредитиви в кредитних організаціях, укладати договори банківського рахунку, договори банківського вкладу ( депозиту) з кредитними організаціями, купувати цінні папери кредитних організацій [18] :

 • - якщо валютою відповідного договору є рубль (цінний папір номінована в рублях), - в кредитних організаціях, які відповідають вимогам, встановленим ст. 2 Федерального закону № 213-ФЗ, Державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» та кредитних організаціях, перелік яких затверджений Урядом РФ;
 • - якщо валютою відповідного договору є іноземна валюта (цінний папір номінована в іноземній валюті), - в кредитних організаціях, соответствущих вимогам, встановленим ст. 2 Федерального закону № 213-ФЗ, а також в іноземних банках, що діють відповідно до права країни свого місця знаходження.

Під господарським товариством, що мають стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу і безпеки Російської Федерації, розуміється:

 • 1) господарське товариство (за винятком кредитних організацій), яку включено до переліку стратегічних підприємств і стратегічних акціонерних товариств, затверджений Указом Президента Російської Федерації від 04.08.2004 № 1009 «Обутвержденіі переліку стратегічних підприємств і стратегічних акціонерних товариств »;
 • 2) господарське товариство (за винятком кредитних організацій), включене в хоча б один з переліків відкритих акціонерних товариств, затверджених Урядом Російської Федерації від 23.01.2003 № 91-р «Про перелік відкритих акціонерних товариств, щодо яких визначення позиції акціонера - Російській Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації, Головою Уряду Російської Федерації або за його дорученням заступником Голови Уряду Російської Федерації »;
 • 3) господарське товариство, яке має стратегічне значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави в сенсі Федерального закону від 29.04.2008 № 57-ФЗ «Про порядок здійснення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави», певне окремими рішеннями Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

Міністерство фінансів Російської Федерації роз'яснило [19] , що дія положень Федерального закону № 213-ФЗ поширюється на всі господарські товариства, що має стратегічне значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави в сенсі Федерального закону № 57-ФЗ, а лише на ті з них, щодо яких видані відповідні рішення Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

Кредитні організації, в яких можуть відкривати рахунки і покриті (депоновані) акредитиви, укладати договори банківського рахунку та договори банківського вкладу (депозити) повинні відповідати наступним вимогам (ст. 2 Федерального закону № 213-ФЗ):

 • - мати власні кошти (капітал) у розмірі не менше встановленого Урядом Російської Федерації розміру але погодженням з Банком Росії (в даний час - мінімальний розмір власних коштів (капіталу) таких кредитних організацій повинен бути не менше 5 млрд руб.) [20] ;
 • - перебувати під прямим або непрямим контролем Банку Росії або Російської Федерації.

Інформація про кредитні організації, що відповідають установленим вимогам, щомісяця розміщується Банком Росії на своєму офіційному сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет.

Порушення вимог Федерального закону № 213-ФЗ кредитними організаціями або господарськими товариствами, що мають стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу і безпеки Російської Федерації або суспільством, що знаходяться під їх прямим або непрямим контролем, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від ста тисяч до одного мільйона рублів; на юридичних осіб - від десяти мільйонів до шістдесяти мільйонів рублів (ст. 15.39 КоАП РФ).

Певні повноваження, пов'язані з можливістю відмови у відкритті банківського рахунку, відмови в проведенні банківських операцій і розірвання банківського рахунку , надані кредитним організаціям та іншим організаціям фінансового ринку федеральним законом, що встановлює особливості здійснення фінансових операцій з іноземними громадянами і юридичними особами.

У 2010 р прийнятий Закон США про податкову дисципліну щодо іноземних рахунків ( Foreign Account Tax Compliance Act), далі - FATCA ), згідно з яким іноземні фінансові організації зобов'язані ідентифікувати серед своїх клієнтів американських платників податків (фізичних та юридичних осіб), а також іноземних юридичних осіб, в яких американські платники податків мають істотну частку впливу (10% прямого або непрямого володіння) і передавати відповідну інформацію в податкову службу США {Internal Revenue Service , далі - IRS) у вигляді заповнення установ енних форм звітності {форма W-9 , форма W-8BEN , W-8BEN-E , W-8ECI, W-8IMY, W-8EXP і ін.).

Багато держав з метою дотримання FATCA взяли рішення про укладення міжурядових угод [21] , які передбачають автоматичний обмін інформацією з США за допомогою національних уповноважених органів (структур). Для перебуває під економічними санкціями підписання такої угоди виявилося неможливим, в зв'язку з чим фінансові інститути (в першу чергу - кредитні організації) були змушені пройти самостійну реєстрацію в IRS США і отримати статус посередника, що дозволяє їм передавати відповідні відомості до податкового органу.

Після завершення реєстраційних процедур кредитні організації повинні [22] :

 • - здійснювати ідентифікацію відповідних клієнтів - власників рахунків;
 • - представляти в IRS відомості про наявність рахунків даних клієнтів (про фізичних осіб з 1 липня 2014 р а про юридичних осіб - з II кварталу 2015 г.) [23] [24] ;
 • - здійснювати утримання з подальшим перерахуванням в IRS 30% від суми переказів грошових коштів, що мають ознаки доходів з джерел, що підлягають оподаткуванню відповідно до податкового законодавства США, або передачу інформації американським податковим агентам для здійснення ними таких перерахувань;
 • - закривати рахунки клієнтів у разі їх відмови надавати необхідну інформацію або перераховувати кошти для виконання вимог FATCA.

З метою виконання ФАТКА в фінансовій установі повинен бути призначений відповідальний співробітник, що знає основні процедури і процеси, що відповідають вимогам ФАТКА і здатний підтвердити відсутність істотних порушень вимог ФАТКА.

Чи не зареєстровані в установлений термін на інтернет-сайті Податкової служби США з метою укладення з нею відповідних угод фінансові організації потрапили б в список неучаствующіх фінансових інститутів і в майбутньому зазнали б примусовому утриманню на користь Податкової служби США 30% від суми платежів при перерахуванні на їх рахунки будь-яких доходів від джерел в США або закриття їх рахунків в американських фінансових організаціях, а також у фінансових організаціях інших країн, що виконують вимоги FATCA A .

З метою забезпечення можливості російських кредитних організацій здійснювати виявлення серед своїх клієнтів платників податків США і надання в податковий орган США відповідних звітів 28 червня 2014 прийнятий Федеральний закон № 173-ФЗ «Про особливості здійснення фінансових операцій з іноземними громадянами і юридичними особами , про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та визнання такими, що втратили силу окремих положень законодавчих актів Російської Федерації » (далі - Зак він № 173-ФЗ).

Організації фінансового ринку (далі - «ОФР»), в тому числі кредитні організації, зобов'язані приймати обгрунтовані і доступні в обставинах, що склалися заходи по виявленню серед своїх існуючих і потенційних клієнтів осіб, на які поширюється законодавство іноземної держави про оподаткування іноземних рахунків.

Для цього вони повинні розробити, зафіксувати у внутрішніх документах і розмістити на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет в термін не пізніше 15 календарних днів після їх затвердження критерії віднесення клієнтів до категорії клієнта - іноземного платника податків та способи отримання від них необхідної інформації.

Передача іноземної податковому органу інформації про дані особи допускається тільки за його згодою на передачу таких відомостей і попереднього (за 10 календарних днів до направлення відповідної інформації в іноземний податковий орган) напрямки цієї інформації в російські уповноважені органи - ФНС Росії, Росфінмо- ніторінг і Банк Росії шляхом направлення інформації в ФНС Росії або її повідомлення в порядку, строки та обсязі, передбачені Постановою Уряду РФ від 26.11.2015 № 1267 [25] .

На підставі вивчення отриманої від фінансового органу інформації уповноважений орган має право винести рішення про заборону на напрямок інформації в іноземний податковий орган [26] за затвердженою Постановою Уряду РФ від 23.07.2015 № 742 [27] .

Якщо у ОФР є обгрунтована, документально підтверджене припущення, що клієнт відноситься до категорії клієнтів - іноземних платників податків, але при цьому клієнт відмовився від розкриття або передачі відповідної інформації в іноземний податковий орган, ОФР має право:

прийняти рішення про відмову в укладанні договору банківського рахунку;

відмовити клієнту в проведенні операцій, що здійснюються на користь клієнта;

розірвати договір банківського рахунку з клієнтом в односторонньому порядку.

Особливості взаємодії ОФР з питань розірвання договорів про надання фінансових послуг, а також з питань закриття банківських рахунків але підстав, що випливають з особливостей законодавства іноземної держави про оподаткування іноземних рахунків, встановлені Вказівкою Банку Росії № 3312-У [28] .

Адміністративна відповідальність посадових органів і юридичних осіб (ОФР) відповідно до вимог ст. 15.27.2 КпАП РФ настає:

 • - за ненаправлено в уповноважені органи або напрямок з порушенням встановлених порядку та строків інформації про особу, на яку поширюється законодавство іноземної держави про оподаткування іноземних рахунків, або про надходження в ОФР запиту (додаткового запиту) іноземного податкового органу та (або) іноземного податкового агента, уповноваженого іноземним податковим органом на утримання іноземних податків і зборів, про надання інформації про особу, на яку поширюється законодавство іноз анного держави щодо оподаткування іноземних рахунків;
 • - ненаправлення ОФР в уповноважені органи або напрямок з порушенням встановлених порядку та строків інформації про її реєстрацію в іноземній податковому органі з метою надання інформації про осіб, на яких поширюється законодавство іноземної держави про оподаткування іноземних рахунків;
 • - напрямок в іноземний податковий орган інформації про особу, на яку поширюється законодавство іноземної держави про оподаткування іноземних рахунків, при наявності рішення про заборону на напрямок такої інформації або в інших випадках, коли надання такої інформації заборонено федеральним законом.

У листі від 26.08.2014 № 41-2-3-7 / 1537 Банк Росії підкреслив, що Закон № 173-ФЗ був прийнятий з метою створення для російських фінансових організацій умов, що дозволяють уникнути застосування санкцій, передбачених Законом США «Про податкову дисципліну в стосовно закордонних рахунків », а також з урахуванням необхідності мінімізувати шкоду національним інтересам Російської Федерації. При цьому, даний закон не виключає взаємодії банків з податковими органами інших іноземних держав.

Зокрема, така взаємодія потенційно може бути здійснено в рамках Стандарту ОЕСР про автоматичне обмін інформацією про фінансові рахунках, який встановлює адміністративну основу для обміну інформацією між юрисдикціями учасниками Стандарту, визначає обсяг інформації, що підлягає розкриттю, містять вимоги про порядок електронної передачі інформації організаціями фінансового ринку в іноземні податкові органи і вимоги до процедури Due Diligence як комплексу заходів, спрямованих на всебічну іден іфікацію нових і вже існуючих клієнтів (юридичних і фізичних осіб).

Правовою основою для міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією в рамках ОЕСР є Конвенція ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах ( Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), ратифікована Росією 4 листопада 2014 року і вступила в силу па території Російської Федерації 1. липня 2015 р

Відкриття банківського рахунку, рахунку за вкладом (депозитом) завершується, а банківський рахунок, рахунок за вкладом (депозитом) є відкритим з внесенням запису про відкриття банківського рахунку, рахунку за вкладом (депозитом) в Книгу реєстрації відкритих рахунків в термін не пізніше робочого дня, наступного за днем укладення (вступу в силу) відповідного договору. Відповідно до п. 2.1 розд. 2 частини III Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації (затв. Банком Росії 16 липня 2012 року № 385-П),

Книга повинна містити наступні дані: дату відкриття рахунку, дату і номер договору про відкриття рахунку, найменування клієнта, вид або найменування рахунку, номер рахунку, порядок та періодичність видачі виписок з рахунку, дату повідомлення податковим органам про відкриття рахунку, дату закриття рахунку, а також дату повідомлення податковим органам про закриття рахунку.

Відкриття (закриття) банківського рахунку супроводжується обов'язковим повідомленням про цей факт податкових органів. Раніше обов'язки щодо повідомлення покладалися на банк, так і на клієнта - власника рахунку, в даний час - тільки на банк.

Банк зобов'язаний повідомити в податковий орган за місцем свого знаходження інформацію про відкриття або про закриття рахунку, вкладу (депозиту), про зміну реквізитів рахунку, вкладу (депозиту) організації, індивідуального підприємця, фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, про надання права або припинення права організації, індивідуального підприємця використовувати корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів, а також про зміну реквізитів корпоративного електрон ного засобу платежу [29] .

Інформація подається в електронній формі протягом трьох днів робочих днів з дня відповідного події.

Порядок повідомлення банком в електронному вигляді податковому органу про відкриття або про закриття рахунку, а також про зміну реквізитів рахунку встановлений Положенням Банку Росії від 07.09.2007 № 311-П, порядок повідомлення банком податковому органу в електронному вигляді про надання права або припинення права використовувати корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів, про зміну реквізитів корпоративного електронного засобу платежу - Положенням Банку Росії від 28.04.2012 № 377-П.

Форми повідомлень банку податковому органу про відкриття або про закриття рахунку, про зміну реквізитів рахунку встановлені наказом ФНС Росії від 23.05.2014 №ММВ-714/292 @.

Відповідно до п. 2 ст. 132 НК неповідомлення у встановлений термін банком податковому органу відомостей про відкриття або закриття рахунка, про зміну реквізитів рахунку організації, індивідуальному підприємцю, нотаріусу, що займається приватною практикою, або адвокати, котрі заснували адвокатський кабінет, тягне за собою стягнення з банку штрафу в розмірі 40 тис. Руб. [30] Аналогічний штраф на підставі ч. 2 ст. 135.2 НК накладається за неповідомлення у встановлений термін банком податковому органу відомостей про надання (припинення) права організації, індивідуальному підприємцю, нотаріусу, що займається приватною практикою, або адвокати, котрі заснували адвокатський кабінет, використовувати корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів, про зміну реквізитів корпоративного електронного засобу платежу.

Крім вищевказаних повідомлень, банки відповідно до п. 2 ст. 86 НК зобов'язані видавати податковим органам довідки про наявність рахунків, вкладів (депозитів) у банку і (або) про залишки коштів на рахунках, вкладах (депозитах), виписки з операцій на рахунках, за вкладами (депозитами) організацій, індивідуальних підприємців і фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, а також довідки про залишки електронних грошових коштів і про переклади електронних грошових коштів протягом трьох днів з дня отримання мотивованого запиту податкового органу.

Відповідно до ст. 135.1 НК неподання банком довідок про наявність рахунків в банку і (або) про залишки коштів на рахунках, виписок за операціями на рахунках в податковий орган відповідно до п. 2 ст. 86 НК, а також подання довідок (виписок) з порушенням терміну або довідок (виписок), що містять недостовірні відомості, тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 20 тис. Руб.

На підставі п. 6 ст. 135.2 НК неподання банком довідок про залишки електронних грошових коштів і про переклади електронних грошових коштів в податковий орган відповідно до і. 2 ст. 86 НК, а також подання довідок з порушенням встановленого терміну або довідок, що містять недостовірні відомості, тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 10 тис. Руб.

 • [1] Наприклад, ліцензія на здійснення брокерської діяльності потрібно при відкритті спеціального брокерського рахунку; ліцензія на право здійснення нотаріальної діяльності - при відкритті депозитного рахунку нотаріуса.
 • [2] В даний час при державній реєстрації відповідних ізмененійвместо свідоцтва видається лист записи ЕГРЮЛ.
 • [3] В даному випадку мається на увазі «банківський рахунок» в розумінні ст. 11 НК. Требованіяналогового законодавства про надання клієнтом свідоцтва про постановку на податковий облік не поширюються на випадки відкриття рахунків, що не володіють відповідним правовим режимом (позичкових рахунків, транзитних валютних рахунків і ін.) (Див., Наприклад, постанова ФАС Далекосхідного округу від 06.06.2005 № Ф03 -А73 / 05-2 / 1376).
 • [4] Детальніше про корпоративні електронних засобах платежу см. Гл. 3.
 • [5] Документ фактично втратив чинність у частині рекомендованих форм уведомленійо постановці на облік і зняття з обліку у зв'язку з виданням Наказу ФНС Росії від 13.02.2012№ ММВ-7-б / 80 @, який затвердив вищевказані форми. Див .: Лист ФНС РФ від 18.02.2011№ ПЛ-4-б / 2688 @ «Про застосування Особливостей обліку іноземних організацій, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 30.09.2010 № 117н і Особливостей обліку іноземних громадян, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 21.10. 2010 року № 129н ».
 • [6] Арбітражна практика розділяє ситуації відсутності свідоцтва про постановку податковий облік і відсутності свідоцтва про облік в податковому органі у зв'язку з відкриттям рахунку. Так, по п. 1 ст. 132 НК кредитна організація не може бути прівлеченак відповідальності за відкриття банківського рахунку нерезиденту за відсутності у нього свідоцтва про облік в податковому органі за місцем постановки на облік банку (за місцем знаходження філії банку) в зв'язку з відкриттям рахунку, якщо зазначений нерезиденти не являетсяналогоплательщіком РФ, а також не має на території РФ відокремлених підрозділів або майна, тобто підлягає обліку в зв'язку з відкриттям рахунку, а не постановці на учетв податковому органі (постанова ФАС Північно-Західного округу від 22.03.2007 по делу№ А56-36879 / 2006).
 • [7] В даний час запитується кредитними організаціями все рідше через наявність доступу до інформаційних баз Росстату, що дозволяє отримувати необхідні відомості самостійно.
 • [8] На думку ВАС РФ, реєструючий орган на підставі подп. «Р» п. 1 ст. 23 ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» має право відмовити в державній реєстрації при наявності підтвердженої інформаціію недостовірності поданих відомостей про адресу юридичної особи, тобто про те, що така адреса була вказана без наміру використовувати його для здійснення зв'язку з юридичною особою ( п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.07.2013 № 61 «Про некоторихвопросах практики розгляду спорів, пов'язаних з вірогідністю адреси юридичноїособи»).
 • [9] Пункт 7 Листи Банку Росії від 31.05.2016 № 12-1-11 / 1229 «Узагальнення практікіпрімененія Федерального закону від 07.08.2001 № 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму " та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії »// Вісник Банку Росії. 2016. № 52.
 • [10] Каратаєв М. В., Каратаєв Е. В. Проблеми імплементації та виконання нової редакції Сорока рекомендацій ФЛТФ // Юридична робота в кредитній організації. 2012.№ 3. С. 16-30.
 • [11] Пункт 2 Листи Банку Росії від 31.05.2016 № 12-1-11 / 1 229 «Узагальнення практікіпрімененія Федерального закону від 07.08.2001 № 115-ФЗ" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму " та прийнятих відповідно до нього нормативних актів Банку Росії »// Вісник Банку Росії. 2016. № 52.
 • [12] Інформаційне лист Банку Росії від 22.07.2014 № 24 «Про застосування Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та Положення Банку Росії від 19.08.2004№ 262-П" Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів і вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних преступнимпутем, і фінансуванню тероризму "» // Вісник Банку Росії. 2014. № 69; ПісьмоБанка Росії від 11.04.2016 № 12-1-5 / 810 (документ опублікований не був).
 • [13] 2 Постановою ФАС Московського округу від 18.08.2005 та 15.08.2005 № КА-А41 / 7704-05суд задовольнив заяву про визнання недійсним ненормативного акта податкового органу про притягнення до податкової відповідальності за відкриття рахунку, при налічііуказаній податкового органу про призупинення операцій по рахунках банку, так як заявітелюоткрит позичковий рахунок, на який не поширюється дія вищевказаного ненормативного акта податкового органу, оскільки клієнт не має права розпоряджатися цим счетомі витрачати з пего грошові кошти. Аналогічні висновки зроблені в постановленіяхФАС Московського округу від 14.05.2005 та 16.05.2005 № КА-А41 / 3746-05, Уральського округаот 13.01.2005 № Ф09-5755 / 04-А
 • [14] Дракіпа М. Н. Федеральне законодавство про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом / М. Н. Дракин, Т. А. Гусєва // Методичний журнал «Розрахунки і операційна робота в комерційному банку». 2004. № 7, 8.
 • [15] 27 травня 2016 року Банком Росії затверджено положення № 545-П «Про порядок передачібанкамі, іншими кредитними організаціями в митні органи, а також таможенниміорганамі в банки, інші кредитні організації електронних документів, подпісаннихусіленной кваліфікованої електронним підписом, і інформації в електронному бачивши зв'язку з видачею банківських гарантій сплати митних зборів, податків », котороеустановіло порядок передачі кредитною організацією в митні органи інформації електронному вигляді про видані банківські гарантії сплати митних зборів, податків у письмовій формі на паперовому носії та банківських гарантій сплати таможеннихпошлін, податків у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом, і передачі митними органами в кредитну організацію електронних документів, підписаних посиленою кваліфікованої електроннойподпісью, про відмову в прийнятті банківської гарантії, про звільнення кредитної організації від зобов'язань але банківської гарантії в зв'язку з відмовою митного органу від своіхправ але бан івської гарантії // Вісник Банку Росії. 2016. X? 58.
 • [16] URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?0penAgent&RN=1030997-6&02.
 • [17] Федеральний закон від 07.05.2013 № 79-ФЗ «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іностраннихбанках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами »// Відомості Верховної. 2013. № 19. У розділі ст. 2306
 • [18] Федеральний закон від 21.07.2014 N 213-ФЗ «Про відкриття банківських рахунків і акредитивів, про укладення договорів банківського вкладу, договору на ведення реєстру власників цінних паперів господарськими товариствами, що мають стратегічне значеніедля оборонно-промислового комплексу і безпеки Російської Федерації, і внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації »// Відомості Верховної. 2014.№ 30 (частина 1), ст. 4214.
 • [19] Лист Мінфіну Росії від 29.09.2014 № 05-02-13 / 48773 // УПС КонсультантПлюс.
 • [20] Постанова Уряду РФ від 08.10.2014 № 1030 «Про мінімальний размересобственних коштів (капіталу) кредитних організацій, які мають право відкривати рахунки покриті (депоновані) акредитиви, укладати договори банківського вкладу (депозиту) і договори банківського рахунку з господарськими товариствами, що мають стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу і безпеки Російської Федерації, а також товариствами, що знаходяться під їх прямим або непрямим контролем »// Відомості Верховної. 2014. 014, № 42, ст. 5741.
 • [21] Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Іспанія, Ліхтенштейн, Мальта, Нідерланди, Данія, Ізраїль, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Ізраїль, Каймановиострова, Канада, Мексика, Ямайка, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, ПАР , Маврикій, Гонконг, Індія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Бахрейн, Ірак, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бразітія, Швеція, Білорусь, Болгарія, Туреччина, Колумбія, Китай, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Грузія, Україна і інші країни.
 • [22] вузді III. III. Як дотримати російське законодавство і не порушити требованіяFATCA // Юридична робота в кредитній організації. 2014. № 3. С. 29-34.
 • [23] ФАТКА передбачає щорічне надання в податковий орган США отчетино рахунках американських платників податків, а також сукупну звітність по рахунках власників рахунків, які не виконують вимоги закону США.
 • [24] Смирнов І. Е. У російських банків з'явилася можливість виконувати требованіяFATCA // Міжнародні банківські операції. 2014. № 3. С. 11 - 17.
 • [25] Постанова Уряду РФ від 26.11.2015 N 1267 «Про інформаційну взаємодію між організаціями фінансового ринку і уповноваженими органами» // Відомості Верховної. 2015. № 49. У розділі ст. 6963.
 • [26] - Постанова Уряду РФ від 23.07.2015 № 742 «Про затвердження Правілнаправленія Федеральною службою з фінансового моніторингу організації фінансового ринку рішення про заборону на напрямок інформації в іноземний налоговийорган і форми рішення про заборону на напрямок інформації в іноземний налоговийорган» // Відомості Верховної . 2015. № 31. У розділі ст. 4678.
 • [27] Постанова Уряду РФ від 23.07.2015 № 742 «Про затвердження Правілнаправленія Федеральною службою з фінансового моніторингу організації фінансового ринку рішення про заборону на напрямок інформації в іноземний налоговийорган і форми рішення про заборону на напрямок інформації в іноземний налоговийорган» // Відомості Верховної. 2015. № 31. У розділі ст. 4678.
 • [28] Вказівка Банку Росії від 07.07.2014 № 3312-У «Про особливості взаімодействіяорганізацій фінансового ринку з питань розірвання договорів про надання фінансових послуг, а також з питань закриття банківських рахунків з підстав, що випливають ізособенностей законодавства іноземної держави про оподаткування іностраннихсчетов» // вісник Банку Росії. 2014. № 64.
 • [29] Детальніше про корпоративні електронних засобах платежу см. Гл. 3.
 • [30] Буркова А. Ю. Закриття банківських рахунків за ініціативою банку / А. Ю. Буркова // Банківська право. 2006. № 6.
 
<<   ЗМІСТ   >>