Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ.

Основним правом вкладника і, відповідно, основний кореспондуючий йому обов'язком банку є повернення вкладнику отриманої банком суми вкладу та виплата належних йому відсотків.

Закон містить особливі вимоги щодо забезпечення повернення вкладу. Згідно п. 1 ст. 840 ГК повернення вкладів громадян банком забезпечується шляхом здійснюваного відповідно до закону обов'язкового страхування вкладів, а в передбачених законом випадках - і іншими способами [1] .

Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян і компенсації втрати доходу за вкладеними коштами відповідно до ст. 38 Закону про банки створена система обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках. Учасниками системи обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках є організація, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, - АСВ і банки, які залучають кошти громадян.

Згідно ст. 39 Закону про банки банки мають право для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по ним створювати фонди добровільного страхування вкладів, які створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Законом про банки для банків на дату створення фонду. Банк зобов'язаний поставити клієнтів до відома про свою участь або неучасть в фондах добровільного страхування вкладів. У разі участі у фонді добровільного страхування вкладів банк інформує клієнта про умови страхування. Слід зазначити, що на практиці подібні фонди добровільного страхування вкладів не поширені.

Що стосується вкладів юридичних осіб, то способи забезпечення банком їх повернення визначаються договором банківського вкладу. При укладанні договору банківського вкладу банк зобов'язаний надати вкладникові інформацію про забезпеченість повернення вкладу. При невиконанні банком передбачених законом або договором банківського вкладу обов'язків щодо забезпечення повернення вкладу, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов вкладник має право вимагати від банку негайного повернення суми вкладу, сплати на неї відсотків в розмірі, що визначається відповідно до п. 1 ст. 809 ГК, і відшкодування завданих збитків.

Обов'язок повернути вкладнику суму вкладу щодо строкових вкладів виповнюється банком, як правило, після закінчення встановленого договором терміну; за вкладами ж до запитання - на першу вимогу вкладника. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк згідно п. 2 ст. 837 ГК зобов'язаний видати суму вкладу або її частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, внесених юридичними особами на інших умовах повернення, передбачених договором.

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. Таким чином, право вкладника - фізичної особи подавати заявки та отримати суму вкладу на першу вимогу підлягає безумовному виконанню банком. Вкладники - юридичні особи мають право на дострокове повернення суми депозиту тільки у випадках, коли таке право прямо передбачено договором, оскільки умова про право юридичної особи на дострокове витребування суми вкладу залишено законодавцем для самостійного врегулювання сторонами.

У випадках, коли терміновий або інший внесок, інший, ніж вклад до запитання, повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, зазначених у договорі банківського вкладу, відсотки за вкладом виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних банком по вкладами до запитання, якщо договором не передбачений інший розмір відсотків.

Виплата суми вкладу вкладнику-громадянину можлива як в безготівковому порядку, так і готівкою. Крім того, за вказівкою вкладника-громадянина йому надано право перерахування суми вкладу на банківський рахунок третьої особи. Повернення суми вкладу вкладнику - юридичній особі можливий лише в безготівковому порядку - шляхом перерахування на банківський рахунок цієї юридичної особи. Перераховувати які у вклади (депозити) грошові кошти третім особам вкладники - юридичні особи не мають права, оскільки п. 3 ст. 834 ЦК містить пряму заборону подібних дій.

У випадках, коли вкладник нс вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше нс передбачено договором [2] .

Порядок і умови виконання обов'язку банку по нарахуванню та виплаті відсотків на суму вкладу згідно п. 1 ст. 838 ГК визначаються відповідно до договору банківського вкладу. При відсутності в договорі умови про розмір виплачуваних відсотків банк зобов'язаний виплачувати відсотки в розмірі, що визначається відповідно до п. 1 ст. 809 ГК, тобто в розмірі ставки рефінансування Банку Росії (за вкладами в рублях) або в розмірі облікової ставки банківського відсотка за валютними кредитами (за вкладами в іноземній валюті) на день сплати банком вкладнику суми вкладу.

Згідно ст. 37 Закону про банки вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть мати вклади в одному або декількох банках.

За договором банківського вкладу кредитна організація не тільки повинна прийняти інформацію, що надійшла від вкладника або для неї грошову суму (вклад), але і відкрити останньому рахунок за вкладом (депозитом), на якому сума вкладу (депозиту) і буде враховуватися. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах доход, а вкладники-громадяни, крім того, - ще й здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до договору.

Відповідно до ст. 841 ГК, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надійшли на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунку за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.

Рахунок за вкладом (депозитом) є різновидом банківського рахунку, тому багато в чому правила його відкриття і ведення співвідносяться з правилами відкриття і ведення інших рахунків, відкритих в банках і інших кредитних організаціях, хоча, безумовно, правовий режим даного виду рахунку характеризується певною специфікою. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку (гл. 45 ЦК), якщо інше не передбачено правилами гл. 44 ГК або не випливає із суті договору банківського вкладу. Таким чином, банк як зобов'язана сторона в договорі банківського вкладу, якщо інше нс передбачено договором, повинен за дорученням вкладника виробляти по відкритому для вкладника рахунку операції по зарахуванню, видачі та перерахування відповідних сум з рахунку, а також інші операції але рахунку. Разом з тим вкладники - юридичні особи не мають права перераховувати які у вклади (депозити) грошові кошти іншим особам, оскільки для цих цілей ними використовуються розрахункові, кореспондентські та інші види рахунків. Таким чином, відмінністю договору банківського вкладу, укладеного юридичною особою, від договору вкладу, який було укладено фізичною особою, є надане законодавцем останньому право здійснення розрахункових операцій в безготівковому порядку за відкритим рахунком в рамках зазначеної договірної конструкції.

З огляду на, що до відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не передбачено правилами гл. 44 ГК або не випливає із суті договору банківського вкладу, банк зобов'язаний здійснювати для вкладника операції, передбачені для рахунків але вкладами (депозитами) законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Банк зобов'язаний зараховувати іоступівшіе на рахунок вкладника грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського вкладу.

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника - фізичної особи видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти вкладника пізніше дня, наступного за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші терміни не передбачені законом, виданими відповідно до нього банківськими правилами або договором банківського вкладу. Крім того, згідно зі ст. 857 ГК, а також ст. 26 Закону про банки кредитна організація гарантує таємницю банківського вкладу, операцій за рахунком і відомостей про вкладника.

Крім обов'язків кредитних організацій, що випливають з договору банківського вкладу, слід зазначити і передбачені законодавцем обов'язки кредитних організацій публічно-правового характеру з метою захисту інтересів вкладників - фізичних осіб.

Частина 1 ст. 6 Закону про страхування вкладів встановлює обов'язкову участь в системі страхування вкладів для всіх банків, що мають ліцензію Банку Росії на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб і на відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб. Крім того, згідно з ч. 7 ст. 8 Закону про банки кредитна організація, що має ліцензію Банку Росії на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб, зобов'язана розкривати інформацію про процентні ставки за договорами банківського вкладу з фізичними особами (в цілому по кредитній організації без розкриття інформації по окремим фізичним особам) і інформацію про заборгованості кредитної організації за вкладами фізичних осіб. Порядок розкриття такої інформації встановлено зазначенням ЦБ РФ від 27.02.2014 № 3194-У "Про порядок розкриття кредитними організаціями інформації про процентні ставки за договорами банківського вкладу з фізичними особами».

Банківські правила (але не договір банківського вкладу) встановлюють певні обов'язки і для вкладників, які почали з кредитними організаціями в договірні відносини із внесенням у вклади грошових коштів. Йдеться про дотримання елементарних вимог банківського законодавства, що стосуються технічного виконання банківської операції але залученню коштів фізичних і юридичних осіб у вклади, як то: уявлення фізичними або юридичними особами відповідних документів для відкриття рахунків за вкладами (депозитами); подання в установленому порядку вкладником - фізичною особою при здійсненні ним розрахунків за відкритим для обліку суми вкладу та нарахування відсотків рахунку розпоряджень, оформлених належним чином, і т.п.

  • [1] Див., Наприклад, Федеральний закон від 10.05.1995 № 73-ФЗ «Про відновлення і защітесбереженій громадян Російської Федерації».
  • [2] Наприклад, договором банківського вкладу може бути передбачено, що після закінчення терміну вкладу договір вважається переукладеним (пролонгованим) на новий срокне тих же умовах. Договором також може бути передбачено максимальне колічествоподобних пролонгацій (наприклад, дві), після яких договір буде вважатися продленнимна умовах вкладу на вимогу.
 
<<   ЗМІСТ   >>