Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення зростала дуже повільно протягом всієї історії людства. Прискорення зростання чисельності настало в період нової історії, особливо в XX в. В кінці 1990-х рр. чисельність населення світу становила 6 млрд чоловік, зараз кількість людей на Землі становить близько 7,3 млрд осіб. У різних регіонах світу населення зростає нерівномірно.

За зменшенням чисельності населення континенти світу розташовуються в такий спосіб:

 • 1) Азія;
 • 2) Африка;
 • 3) Європа;
 • 4) Північна Америка;
 • 5) Південна Америка;
 • 6) Австралія та Океанія.

Аналіз характеристик населення і їх змін починається з показника абсолютної чисельності населення , який характеризує загальну величину населення, тобто кількість людей, що проживають на даній території в даний момент часу. Абсолютна чисельність населення - моментний, тобто що відноситься до точного моменту часу, показник. Дані про абсолютну чисельності населення отримують або в результаті проведення переписів населення, або розрахунковим шляхом виходячи з інформації про кількість народжених, померлих, а також про сальдо міграції.

Абсолютна чисельність населення постійно змінюється в часі. Перепису фіксують величину цього показника на певний момент часу. Якщо є дані кількох переписів (хоча б двох), то можна вивчати зміна абсолютної чисельності населення в часі протягом того чи іншого періоду. Ця зміна, різниця між величинами абсолютної чисельності населення в ті чи інші моменти часу, називається абсолютним приростом населення.

Абсолютний приріст населення може бути негативною величиною, якщо чисельність населення зменшується.

Величина абсолютного приросту (убутку) чисельності населення визначається за такою формулою:

де Л, _ 0 - абсолютний приріст (спад) за період t 0 -t; Р 0 - чисельність населення в момент часу? 0 ; Р ( - чисельність населення в момент часу t.

Різниця між числом народжень (кількість народжених людей на 1000 жителів) і смертей (кількість померлих людей на 1000 жителів) за період називається природним пріростомК Природний приріст - це підсумок природного руху населення. Формулу обчислення природного приросту можна записати як

де В - загальне число народжених; D - загальна кількість померлих; Р - загальна чисельність населення.

Значення показника може бути негативним, якщо має місце природний спад населення.

Природний приріст залежить від ряду факторів. До них можна віднести:

 • • рівень життя, в тому числі матеріальні умови життя людей, рівень охорони здоров'я, харчування, умови праці та побуту людей і т.п .;
 • • структуру населення (статева, вікова, шлюбна);
 • • спосіб життя (міський і сільський);
 • • зайнятість жінок у суспільному виробництві;
 • • національні та релігійні традиції.

Чисельність населення території змінюється під дією тільки двох процесів - природного руху населення і міграції.

Міграційний приріст , або сальдо міграції , - баланс між імміграцією та еміграцією

де V + - число прибулих (іммігранти); V_ - число вибулих (емігранти).

Населення, в якому відсутня зовнішня міграція, називається закритим. В протилежному випадку говорять про відкритому населенні.

Чисельність населення країни і території збільшується за рахунок народжень дітей та прибуття іммігрантів, але водночас зменшується [1]

за рахунок смертей і вибуття емігрантів. Отже, величина абсолютного приросту чисельності населення залежить від чотирьох складових: числа народжень і смертей, а також числа іммігрантів і емігрантів, які спостерігалися протягом аналізованого періоду.

Природний приріст і сальдо міграції називаються компонентами зростання чисельності населення за період. Знаючи величину цих компонентів, можна побудувати так зване рівняння демографічного балансу :

де Р ( - загальна чисельність населення в момент часу t; Р 0 - чисельність населення в початковий період часу.

Зазвичай вважається, що населення змінюється або рівномірно (лінійно, в арифметичній прогресії), або з постійним темпом (експоненціально, в геометричній прогресії). Залежно від цього вираховується хронологічна середня чисельність населення.

Якщо приймається гіпотеза рівномірного зміни , тобто якщо вважають, що населення за однакові проміжки часу змінюється (зростає або убуває) на одну і ту ж величину, то середня чисельність населення розраховується за формулою

де Р - середнє населення; Р 0 і Р г - чисельність населення на початок і кінець періоду; А Р - абсолютний приріст (спад) населення за період - t. Цей показник тим точніше, чим ближче гіпотеза рівномірності (лінійності) до реальності.

Гіпотеза рівномірного (лінійного, в арифметичній прогресії) зміни для великих періодів часу - занадто сильне і далеке від реальності припущення, а тому практично не застосовується і формула (2.5) застосовується тільки для періодів, рівних одному році. У цьому випадку середня чисельність населення називається середньорічною чисельністю населення. Якщо мова йде про більш тривалих періодах часу, то від цієї гіпотези доводиться відмовлятися і використовувати для розрахунку середньої чисельності населення інші методи [2] .

Якщо відомі дані не тільки на кінцеві, а й на проміжні дати, то хронологічна середня може бути розрахована як зважена арифметична з усіх наявних численностей, при цьому чисельності на початок і кінець періоду беруться з вагою 1/2, а всі інші - з вагою 1 :

де Т - довжина періоду.

Для тривалих періодів часу, коли гіпотеза рівномірності не працює, необхідно застосовувати гіпотезу зміни чисельності населення з постійним темпом (експоненціально, в геометричній прогресії). Йдеться про безперервному темпі зростання.

З виразу P t = Р 0е п слід, що

Абсолютний приріст має істотний недолік: він залежить від величини самої абсолютної чисельності населення, а також від довжини розглянутого періоду. Чим більше абсолютна чисельність населення і довжина періоду, тим більше при інших рівних умовах і абсолютна величина абсолютного приросту (убутку), а отже, необхідний перехід до показників, що не залежать від впливу цих параметрів.

Найпростішими з них виявляються темпи зростання і приросту за період. Темп зростання населення за період дорівнює відношенню чисельності населення в кінці періоду до чисельності населення в його початку:

Темп приросту населення за період , відповідно, дорівнює відношенню абсолютного приросту за період до чисельності населення на початку періоду:

Темпи зростання і приросту за період дають можливість порівнювати між собою динаміку чисельності населення різних країн і регіонів, різні періоди в історії одного і того ж населення і т.д. Їх недолік - те, що вони сильно залежать від довжини періоду, для якого розраховуються: чим довше цей період, тим вони більше. Крім того, ці показники нічого не говорять про зміни швидкості росту або спаду чисельності населення всередині періоду [3] .

Для того щоб усунути ці недоліки, перш за все проблему непорівнянності даних про різні за тривалістю періоди, розраховують середньорічні темпи зростання і приросту.

Просте ділення темпів зростання і приросту за період на його тривалість для розрахунку їх середньорічних значень неправильно, оскільки воно не враховує того факту, що приріст чисельності населення за рік - частина бази для приросту в наступні роки. Правильний розрахунок середньорічних темпів зростання і приросту передбачає врахування цієї обставини. Для цього існують різні способи.

Один з них - використання показовою функції , або так званої формули складних відсотків, аналогічної тій, яка використовується для визначення величини банківського вкладу, покладеного на депозит [4] :

де г - середньорічний темп приросту; (1 + г) - середньорічний темп зростання.

Величина г з цього рівняння визначається за допомогою логарифмування (по підставі 10):

Інший спосіб розрахунку, математично абсолютно тотожний пер-

" P t

вому, - витяг кореня ступеня t з дробу - або, якщо відомі коеф-

М)

фициент для кожного року, розрахунок їх середньої геометричній [5] :

Однак цей вислів не враховує, що населення змінює свою чисельність безперервно, а не подібно банківському депозиту, коли відсоток нараховують в кінці кожного періоду. Щоб врахувати ефект безперервності, для розрахунку середньорічних темпів застосовується формула безперервного коефіцієнта приросту , в якій використовується показова функція, в основі якої лежить число е, тобто підставу натуральних логарифмів:

Звідси:

Середньорічний безперервний коефіцієнт приросту зазвичай трохи менше коефіцієнта, розрахованого за формулою складних відсотків. Різниця між ними вкрай незначна, однак використання безперервного коефіцієнта методично більш строго, оскільки він враховує безперервність зміни чисельності населення [5] .

Середньорічний безперервний коефіцієнт приросту іноді використовують для розрахунку періоду подвоєння чисельності населення , тобто часу, з

-F *

Основні демографічні показники Росії 1

Таблиця 2.1

показу-

тель

рік

1990

1996

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Чисельність населення, тис. Осіб

147665

148292

146304

145649

144964

143236

142863

142748

142737

142833

142865

143056

143347

143667

На 1000 чоловік населення

народжених

13.4

8,9

9,0

9,7

10,2

10,3

11,3

12,0

12,3

12,5

12,6

13,3

13,2

13,3

померлих

11,2

14,2

15,6

16,2

16,4

15,1

14,6

14,5

14,1

14,2

13,5

13,3

13,0

13,1

природний

приріст

(Спад)

населення

2.2

-5,3

-6,6

-6,5

-6,2

-4,8

-3,3

-2,5

-1,8

-1,7

-0,9

-0,0

0,2

0,2

міграційний

приріст

населення

1.9

3,5

1,9

1.6

1,8

2,2

2,5

2,5

2,4

1,9

2,2

2,1

2,1

2,0

1 Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник / Росстат. М .: [б. в.], 2014.

за яке первісна чисельність населення збільшується в два рази. Якщо припустити, що P t = 2Р 0 , то з виразу P t = Р 0п слід

де Т - період подвоєння чисельності населення.

Оскільки In 2 = 0,70, то для розрахунку періоду подвоєння досить 70 розділити на величину середньорічного безперервного коефіцієнта приросту, виражену у відсотках.

У табл. 2.1 представлені демографічні показники Росії за 1990 2014 рр.

Аналіз основних демографічних показників Росії показує, що в цілому демографічна ситуація в 2014 р стабілізувалася в порівнянні з попередніми періодами.

 • [1] Природний приріст населення вимірюється в проміле (від лат. Promille - на тисячу, загальноприйняте позначення -% о), тобто по відношенню до 1000 жителів, який соответствуетодной тисячної частки числа або однієї десятої частки відсотка. Так, якщо коефіцієнт народжуваності 20% о, значить на 1000 осіб за рік народилося 20.
 • [2] 2 Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [3] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [4] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [5] Там же.
 • [6] Там же.
 
<<   ЗМІСТ   >>