Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗМІСТ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЕТАПИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. ПРОЕКТИВНА КАРТИНА ЕКОЛОГІЗОВАНИХ ВИРОБНИЦТВА

Всякий процес являє собою наявне буття, спосіб існування і дозволу певних протиріч, що лежать в його основі. Характер цих протиріч, які виступають рушійною силою процесу, має вирішальне значення для визначення не тільки сутності, а й змісту, етапів, часових меж, обсягу самого процесу.

Складність змісту екологізації виробництва , що визначається її раніше виявленими сутністю і причинами пов'язана з багатьма причинами:

 • • складністю самих екологічних протиріч, що виражаються як в забрудненні навколишнього середовища, так і в вичерпанні природних ресурсів (не тільки невідновних, а й відновлюваних), причому вичерпання не тільки окремих видів ресурсів, але і адаптивних ресурсів біосфери в цілому (як втім і адаптивних резервів людини);
 • • складністю структури суспільного виробництва в цілому і функціонального механізму матеріального виробництва зокрема, його галузевої і територіальної структури;
 • • специфічним змістом і проявом соціальноекологічної протиріч в різних природно-кліматичних зонах;
 • • різним ступенем гостроти екологічних протиріч в різних еколого-економічних системах (заповідники, райони без великих населених пунктів, райони, зайняті агроценозами, великі промислові центри і т. Д.);
 • • наявністю не тільки поточних, повсякденних або найближчих завдань, а й перспективних;
 • • необхідністю, нарешті, реалізації завдань не тільки збереження, а й поліпшення якості природного середовища, гармонізації відносин між суспільством і природою.

Генеральним напрямом екологізації виробництва є подолання суперечності, що визначає сутність сучасного соціально-екологічної кризи - протиріччя між нескінченними можливостями розвитку виробництва і обмеженими можливостями біосфери забезпечити цей розвиток; між індустріальним типом природокористування та природними умовами життя і діяльності людини.

Оскільки структура суспільного способу виробництва є складною і включає в себе не тільки матеріальне виробництво, а й духовне, не тільки виробниче природокористування, але і невиробниче - екологізація виробництва необхідним чином охоплює духовне виробництво: процес створення, зміни, тиражування і розповсюдження його продуктів (ідей, проектів, моделей ставлення до природи); процес формування раціональної основи екологізації виробництва, се суб'єктивного фактора; процес екологізації свідомості людини, як альфи і омеги соціальної реальності, освіти і виховання особистості, формування його екологічної культури, без яких неможливі ніякі реальні зміни в сфері відносин між суспільством і природою. Даний напрямок слід визнати вихідним умовою екологізації виробництва.

Однак у зв'язку з тим, що матеріальне виробництво являє собою безпосередню і визначальну форму обміну речовиною і енергією людини з природою, саме його екологічне вдосконалення-лення має основоположне значення. Що стосується галузевої структури виробництва, то основною ланкою екологізації є видобувна і обробна промисловість з її індустріальними технологіями, негативні аспекти якої в її ставленні до природи були розкриті раніше.

Аналіз функціональної структури матеріального виробництва, що включає в себе природні умови виробництва, технікотехнологіческую і соціально-економічну підсистеми, дозволяє в зв'язку з цим назвати наступні основні напрямки екологізації виробництва: екологічно доцільне вдосконалення сировинної та енергетичної бази виробництва; екологізацію техніки і технології; екологічну підготовку людини як головної продуктивної сили, екологізацію системи соціально-економічних відносин; екологічне вдосконалення системи управління природокористуванням і його нормативно-правової бази.

У зв'язку з тим, що при будь-якому способі матеріального виробництва соціально-економічна підсистема є керуючою, а техніко-технологічна - визначальною, базове значення для екологізації виробництва має вдосконалення технології, що виражає безпосередню матеріальну зв'язок і міру активного ставлення людини до природи.

Охорона природи, що вимагає для свого розвитку розвиненої інфраструктури, стає істотним, але не єдиним напрямком екологізації виробництва, включаючись в якості необхідного ланки в ширшу систему відтворення природних умов життєдіяльності людини.

У зв'язку з тим, що процес екологізації виробництва включає в себе не тільки поточні, а й перспективні завдання, представляється можливим виділити два основних етапи екологізації виробництва.

 • 1. Екологічне вдосконалення існуючої системи природокористування, яке цілком виправдано на початковому етапі екологізації виробництва і здатне забезпечити значне просування по шляху зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Однак, якщо нинішню екологічну ситуацію розглядати у всій її повноті і складності, т. Е. І як проблему оптимізації та гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою, то стає очевидним, що одного лише пристосування існуючої відкритої системи природокористування і традиційною технологією до нових вимог соціально екологічного розвитку недостатньо і потрібно принципову зміну технологічного способу виробництва, революція в продуктивних силах, які будуть означати перехід системи « суспільство-природа »на новий рівень розвитку, коеволюційний, ноосферний і складуть зміст другого етапу.
 • 2. Створення якісно нового екологізованих виробництва. На цьому етапі процес екологізації розвивається на власному підставі і має глобальний характер, технологічні процеси підключаються до природних процесів природи в їх цілісності, а виробництво перетворюється в керуюче ланка з підтримки цілісності біосфери. Такий спосіб виробництва і тип природокористування стають реальною основою натуралізації людини і гуманізації природи, возз'єднання людини з природою на новому рівні.

Всякий технологічний спосіб виробництва як спосіб перетворення природного в соціальне, в тому числі і екологізуватися, відрізняється рядом взаємопов'язаних характеристик: специфічними природними умовами, що лежать в його основі; особливими джерелами енергії і засобами виробництва; адекватним їм способом з'єднання особистого і речового елементів продуктивних сил; основною суперечністю, виступаючим рушійною силою переходу до нового технологічного способу виробництва.

Безперечним є те, що дня нових умов виробництва (коли предметом виробничого освоєння стає вся земна природа, узята як ціле, а розумна виробнича діяльність стає провідним чинником збереження і розвитку біосфери) повинні розвинутися особливий технологічний спосіб виробництва і продуктивні сили, як суб'єктивні, так і об'єктивні , адекватні їм в енергетичному, субстратном, структурному і функціональному плані.

Аналіз основних протиріч розвитку взаємин між суспільством і природою, тенденцій розвитку науки, техніки, технології, узагальнення прогнозів розвитку названих феноменів дозволяє виділити наступні можливі риси прогностичної картини екологізованих виробництва.

 • 1. Розвиток засобів праці, техніки, пов'язане з подоланням обмежень, що виходять від природи людини і зовнішньої природи, неминуче підводить до того, що виробничо-технологічний процес стає природно-безперервним, всебічно контрольованим людиною. На зміну системі «людина-машина» приходить система «людина - науково-керована кібернетична природно-виробнича система», якій будуть притаманні висока гнучкість, пластичність, здатність до своєчасної самореорганізаціі.
 • 2. Значні можливості для реалізації такої технологічної моделі відкриває перетворення в провідну продуктивну силу екологізуватися науки.
 • 3. Високий рівень розвитку інформатики, що моделює і прогностичної функції науки дозволить передбачити і запобігати віддалені негативні наслідки людської діяльності в природі.
 • 4. Висування на передній план в якості лідируючих наук (поряд з інформатикою) мікроелектроніки, біології відкриває широкі перспективи для кібернетизації виробництва, заміни відкритих систем природокористування замкнутими. Перехід від переважного використання у виробництві добіологічних форм руху матерії до все більш широкому застосуванню біофізичних і біохімічних закономірностей, біоніки відкриває перспективи розробки технологічних процесів, близьких по економічності, надійності, безперервності і гнучкості взаємозв'язку між функціями і структурог '1 технічних систем до біосистеми. Їх застосування на практиці відкриває перспективи розвитку (поряд з принципово зміненими машинними технологіями) безмашін- ного виробництва , гармонійно включається в природний цикл кругообігу речовини і енергії в біосфері.
 • 5. В рамках екологізованих способу виробництва істотно зростає стимулювання розвитку природи в потрібному для людини напрямку і використання її сил не як перетворених, а як природних.
 • 6. Для екологізованих виробництва характерне використання екологічно оптимальних джерел енергії - невичерпні, відновлюваних, екологічно чистих (сонячної, геотермальної, розсіяною, припливів і відливів і т. Д.).
 • 7. Виробничі технології перетворюються не тільки субстратної і енергетично, а й організаційно, структурно. Комплексне, максимально повне використання вихідних ресурсів потребують доповнення галузевої структури виробництва - вузловий, що дозволяє відходи одного використовувати в якості сировини для іншого.
 • 8. У цих же цілях існуючі фази і галузі виробництва доповнюються фазою і галуззю відтворення природного середовища, що включають в себе технологічні системи і процеси: а) з переробки завершальних відходів в матеріали, придатні до використання в інших виробничих системах або асиміляції біосферою (моделюючи в цьому останньому випадку функції редуцентной підсистеми життя); б) по відновленню природних комплексів і ліквідації раніше допущених порушень. Доповнення галузевої структури вузловий, а існуючих галузей виробництва галуззю відтворення природного середовища замикає цикл природокористування, забезпечує взаімопревращаемость природних і виробничих процесів, перетворює кінцевий лінійний технологічний процес в безперервний, який утворює подобу геохімічного кругообігу в природі.
 • 9. Широкий розвиток в рамках екологізованих виробництва отримує його глобалізація, зокрема, ефективне розподіл праці і управління виробничими процесами в планетарному масштабі, глобальна оцінка репродуктивного значення природних об'екгов і систем, квотування масштабів використання природних ресурсів і встановлення відповідальності за порушення норм споживання природних ресурсів, управління демографічними процесами в глобальному масштабі.
 • 10. Глобалізації екологізованих виробництва в екстенсивному та інтенсивному аспектах сприятимуть процеси косми- зації, автотрофізаціі виробництва, використання кондіціональной техніки.
 • 11. екологізуватися виробництво передбачає перехід від стратегії кількісного зростання (економічного зростання в розрахунку на душу населення) до стратегії якісного зростання, перерозподіл ресурсів зі сфери матеріального виробництва в сферу виробництва інформації, освіти, культурного і соціального сервісу, відтворення людини і природних умов його життя; істотний перегляд структури потреб людей, зменшення вторинних, факультативних потреб, відмова від ірраціональних потреб; істотний перегляд уявлень про маркери престижності, багатстві, способах обчислення валового національного продукту; перенесення властивого людині змагального ставлення один до одного зі сфери матеріальної в сферу духовну і вищих форм самореалізації і самоствердження людини.
 • 12. екологізуватися виробництво немислимо без розвиненої системи прогнозування, запобігання ризикам і управління ними, високого рівня забезпечення безпеки людини, суспільства і природних систем
 • 13. У підсумку можна зазначити, що екологізуватися виробництво стане найважливішим кроком у подоланні займали помітне місце в рамках попереднього типу природокористування рудиментів (лат. Rudimentum «недорозвинений, ічезающій») потребітельскі- мігруючого типу, початок якому було покладено вже неолітичної революцією. Отже, екологізуватися виробництво - новий етап у розвитку виробництва на власній основі в результаті опосередкування власних передумов своєю діяльністю.

Матеріальна можливість будь-якої нової форми виробництва створюється в рамках попередньої. Розвиток будь-якої системи з її передумов в цілісність полягає в підпорядкуванні собі всіх елементів, створення відсутніх органів і зростанні моменту відтворення системою власних передумов. Процес екологізації виробництва може оптимально протікати лише в міру визрівання об'єктивних і суб'єктивних передумов, умов і причин, т. Е. Чинників. Як і будь-який процес, екологізація виробництва детермінована безліччю факторів, дослідження яких є необхідним етапом подальшого теоретичного руху, сходження від абстрактного до конкретного.

 
<<   ЗМІСТ   >>