Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Сутність і цілі екологізації виробництва

Визначальне значення в системі заходів по оптимізації і гармонізації відносин суспільства з природою і, отже, в реалізації ідеї ноосфери, коеволюційної та сталого розвитку має екологізація виробництва, як основоположного способу зв'язку людини з природою. Більш розгорнуте уявлення про шляхи реалізації зазначених ідей можна отримати, досліджуючи процес екологізації виробництва в його сутності і конкретних проявах.

Для взаємодії суспільства і природи як протилежних сторін єдиної і разом з тим суперечливою динамічної системи характерна наявність не тільки прямих, але і зворотних (позитивних і негативних) зв'язків, що забезпечують зворотний вплив результатів процесу на його подальше протікання. Це зворотний вплив може бути спрямоване або в сторону загострення протиріч, підвищення їх напруженості, розгойдування системи (аж до кризового, або навіть катастрофічного стану), або в сторону взаємного обліку та узгодження інтересів сторін, оптимізації та гармонізації відносин між ними, що підвищують рівень адаптивності системи .

В результаті послідовного зняття цілої низки внутрішніх обмежень розвитку виробництва виникло і набуло виключно гостру форму нове обмеження, яке виходить як би ззовні, з боку природних умов життя і діяльності людей, а по суті, висловлює обмеженість історично вичерпав себе індустріального типу ставлення до природи і необхідність його радикальної зміни.

В сучасних умовах, коли в виробничий процес в тій чи іншій мірі включається вся біосфера, механізми самовідновлення якої вже не можуть самостійно справлятися з надмірними антропогенними навантаженнями, вона з зовнішньої, значно перевищує міць людської діяльності середовища, перетворюється у внутрішній орган нескінченно розширення сфери цієї діяльності . Біосфера стає найважливішим елементом метаінфраструктури виробництва, який також потребує відтворенні, постійному контролі й управлінні.

Все більше ускладнюючи, система сучасного виробництва включає в себе діяльність по відтворенню природних умов як нову закономірність. Збагачується функціональний зміст праці і виробництва в зв'язку з необхідністю нейтралізації і компенсації зворотному сгорони людської діяльності, зрослих руйнівних потенцій продуктивних сил, які по своїй суті і призначенню повинні бути творчими. На один рівень з колишньою метою виробництва постає збереження цілісності природного середовища. Зростаюча взаємозв'язок виробничо-технологічних і біологічних процесів виявляє той факт, що економіка і екологія, людина і природа не антиподи, а елементи єдиної еколого-економічної системи, що вимагає для свого сталого розвитку інтеграції їх закономірностей і методів в єдину методологію управління цією системою.

Людство, як інтегральна і ведуча на сучасному етапі частина біосфери, вже не в силах відмовитися від функції свідомого узгодження антропогенного і природного кругообігів речовини і енергії в біосфері. Воно повинно стати основним керуючим ланкою забезпечує цілісність біосфери, яка, таким чином буде еволюціонувати в ноосферу.

Управління являє собою доцільне вплив керуючої підсистеми на керовану, з метою забезпечення оптимального функціонування і переходу системи в цілому з одного стан в інше. Оптимізація являє собою «науково- практичний пошук загальної форми поєднання в природно-соціальному континуумі мірності розвитку суспільства з мірність розвитку природи» [31, с. 64-79].

В сучасних умовах доводиться визнавати дві як би взаємовиключні реалії: природа повинна бути збережена в ім'я збереження життя і процвітання людства, але подальше підвищення добробуту людства, та й саме збереження, неможливо без зростаючої експлуатації природи. Охорона природи, якщо вона не ґрунтується на якісній зміні самого способу виробництва, лише консервує існуючі протиріччя між продуктивними силами і природними умовами виробництва і навіть відтворює їх у розширеному масштабі за рахунок розширення природоохоронної діяльності, яка сама виступає споживачем природи. Підкоряючись невблаганним законам розвитку, діяльність з охорони природи на певному етапі переростає в діяльність за відповідною реорганізації суспільного виробництва, розвитку його функцій по відношенню до природи, за допомогою яких і досягається структурно-функціональна та інституціональна асиміляція, зняття протиріччя, що становить сутність сучасного соціально-екологічної кризи .

Екологізація виробництва і висгупает по суті як соціально-екологічна оптимізація виробничої діяльності, як вільний від економічного і екологічного екстремізму розвиток, розраховане на максимальний еколого-економічний ефект, оптимальне поєднання охорони природи і подальшого розвитку виробництва, використання природного середовища і підвищення її якості.

Екологізація виробництва - це процес його якісного перетворення, спрямованого на зміну функції виробництва по відношенню до природи, доповнення стихійного самовідновлення природного середовища цілеспрямованим її відтворенням і перетворення відтворення природного середовища в одну з постійних функцій виробничої діяльності.

Екологізація виробництва являє собою систему дій по заміні відкритої системи природокористування замкнутої на основі широкого використання принципів функціонування екосистем і культивування природних процесів, доповнення фази порушення природної рівноваги фазою його восстановченія. Одна з основних цілей екологізації виробництва - зробити його «біосферосовместімим», «біофільние» [26, с. 47-68].

Екологізація виробництва виступає в якості певного етапу розвитку виробництва, коли в системі факторів, що детермінують розвиток продуктивних сил, різко зростає питома вага соціально-екологічних протиріч і потреб. Екологізація виробництва - це детерміноване сучасними соціально-екологічними протиріччями і необхідністю оптимізації та гармонізації відносин між суспільством і природою якісне його зміна, реорганізація за принципом підключення до природних процесів і перетворення на цій основі в керуючої орган відтворення цілісності біосфери.

Дійсна свобода людини в його ставленні до природи виражається в діяльності, узгоджується з її законами. Людські проекти, які не зважають на великими законами природи, приносять тільки лиха. Якщо процеси управління окремими фрагментами природи могли здійснюватися на емпіричній основі, то оптимальне управління взаємодією (акцент повинен бути зроблений не на управління природою, а на управління собою , своїм науково-технічним і соціально-економічним розвитком) суспільства з природою при нинішніх масштабах і глибині протиріч можливо лише на основі об'єктивно-істинного відображення законів розвитку біосфери і системи «суспільство-природа». Б цьому сенсі екологізація виробництва може бути визначена як процес його перетворення, раціоналізації на основі законів загальної та соціальної екології.

До найважливіших цілей екологізації виробництва , таким чином, можна віднести забезпечення схоронності біосфери і підвищення її адаптивних і асиміляційні здібностей на основі забезпечення біосферосовместімості і перетворення його в керуюче ланка з підтримки цілісності біосфери. У цьому сенсі екологізація виробництва являє собою основне напрямок діяльності по оптимізації і гармонізації відносин між суспільством і природою, перетворення біосфери в ноосферу.

 
<<   ЗМІСТ   >>