Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОЇ НТР

Наука, технологія, техніка і НТП в контексті взаємозв'язку суспільства з природою

Оскільки панівним в сучасному світі є індустріальний тип виробництва і природокористування, розвиток якого пов'язано з сучасної НТР, остільки подальше конкретне теоретичне відтворення діалектики взаємозв'язку суспільства і природи немислимо поза дослідження процесу розгортання сучасної НТР на базі індустріального виробництва. У цьому контексті ми заодно розглядаємо і закономірності розвитку таких підсистем технологічного способу виробництва, що виражає міру активного ставлення до природи, як «технологія ^ гехніка», «наука-технологія».

Ми вже відзначали, що подолати опір певного предмета праці, надати йому відповідну потребам людини форму можливо лише за допомогою адекватних засобів, прийомів і методів, т. Е. Технології. Оскільки зв'язок людини з природою характеризується доцільністю, гарматної опосередкованість і творчо-перетворює ставленням, цей зв'язок спочатку технологічна.

Технологічність є загальновизнаним і очевидним властивістю суспільства і культури. Технологічність і організованість конституюють специфічну форму соціального життя. В результаті розриву природних зв'язків ставлення людини до природи будується не на природно-заданої основі, а на раціонально реструкгуіруемих функціонально-технологічних зв'язках відповідно до розвиваються потребами. К. Маркс, за аналогією з тим значенням, яке Ч. Дарвін приділяв історії природної технології, утворення рослинних і тваринних органів як засобів адаптації до середовища, говорив про важливість вивчення продуктивних, «штучних органів громадського людини» - виробничої технології. Це обумовлено тим, що технологія безпосередньо висловлює активне ставлення людини до природи.

Технологія є предметно представлена в часі і просторі форма організації трудового зусилля, поєднання суб'єктивних і об'єктивних факторів виробничої діяльності з метою вирішення певних виробничих проблем, які постають як форма реалізації суперечностей між людиною і природою. Технологія найчастіше визначається як сукупність виробничих процесів або операцій, прийомів, методів досягнення поставлених цілей. Технологічні методи, правила, прийоми впливу на предмет не виникають самі по собі, а створюються людиною на основі пізнання властивостей і законів сущесгвованія і розвитку явищ дійсності, закономірностей їх зміни, перетворення. У зв'язку з цим технологія розуміється в двох аспектах, як система методів, прийомів, операцій і як система знань, пов'язана з розробкою прийомів, методів і організацією технологічної діяльності.

Технологія в її цілісності постає як науково обгрунтована і системно організована послідовність операцій, прийомів, спрямованих на вирішення проблем і досягнення відображають їх цілей. У цьому ж контексті технологія може бути визначена як спосіб залучення в виробничий процес природних закономірностей і процесів з допомогою певних засобів. Якщо промисловість і реальне виробництво взагалі є вираженням матеріального ставлення до природи, то духовним виразом цього відносини (за Марксом) є, перш за все, природознавство, розвиток якого визначається не стільки допитливістю вченого, скільки технологічними потребами. Засобом освоєння природних процесів і закономірностей у виробничому процесі є техніка як предметний і діяльний спосіб існування технології.

Техніка - природні матеріали і процеси, перетворені людиною і перетворені в штучні органи влади над природою. Закономірності взаємозв'язку техніки і технології в системі «технологія - техніка» або «наука - технологія» можуть бути представлені таким чином.

I.Техніка має визначальне значення як засіб освоєння природних процесів і закономірностей, на основі якого здійснюється передача їй (техніці) виконуваних у виробництві технологічних функцій людини.

  • 2. Функціонування техніки як засобу реалізації технологічного процесу, її постійний розвиток виявляє межі застосування існуючих технологічних процесів та напрями їх вдосконалення.
  • 3. На певному етапі розвитку технології природні процеси, що служать основою техніки, виявляють свою недостатню ефективність і спонукають людину до освоєння (на основі науки) нових форм об'єктивної реальності і переходу від їх часткового використання до комплексного.
  • 4. Провідне значення для винаходу і впровадження тих чи інших нових видів техніки у виробничий процес має освоєння нових фундаментальних закономірностей природи (механічних, фізичних, хімічних, біологічних, комплексних) за допомогою розвивається науки.

Наука - форма суспільної свідомості, соціальний інститут і форма діяльності, спрямовані на отримання об'єктивних знань з метою вдосконалення технології, оптимізації людської діяльності. Людська діяльність як особливий спосіб зв'язку людини з природою характеризується доцільністю. Недостатність генетично успадкованого способу програмування поведінки людини компенсується програмуванням її на основі знань, найбільш розвиненою, інституціоналізованої формою отримання якого є наука. Будучи способом подальшого розвитку такого специфічного якості соціальної діяльності як доцільність, наука стає раціональною основою розвитку техніки не відразу. Можна виділити наступні основні етапи розвитку взаємозв'язку техніки і науки.

Панування емпіричних знань і навичок, які передаються в процесі безпосередньої взаємодії, наслідування, копіювання досвіду. Емпіричним знанням відповідає емпіричне освіту і емпірична техніка.

Відділення розумової праці від фізичного веде до виникнення в основному відірваного від практики елітарного знання, чистого споглядання, теорії та елітарного освіти. Для цього етапу характерно лише спорадичні (непостійне, випадкове) з'єднання техніки з наукою (в області військової справи, медицини, сільського господарства, будівництва, мореплавання і т. Д.). Технологія еволюціонує повільно і в основному за рахунок накопичення емпіричного досвіду, таємниць ремесла, збирання рецептів.

Виникнення науково-технічного прогресу (XVI-XVH1 ст), т. Е. Поява феномена систематичної зв'язку між технікою і наукою, взаємопов'язаного, стимулюючого один одного розвитку конструктивно технічної та наукової діяльності. До передумов систематичної технологізації наукових знань і виникнення НТП можна віднести:

  • а) духовні - звільнення науки з під опіки теології і виникнення експериментальної науки,
  • б) соціально-економічні - виникнення суспільства, зацікавленого в систематичній економії праці;
  • в) виробничо-технічні - потреби мореплавання, торгівлі, великих мануфактур, а потім машинного виробництва зажадали теоретичного і експериментального вирішення цілої низки певних завдань;
  • г) технологічні - поділ праці на окремі часткові операції вже в рамках мануфактурного виробництва полегшувало процес технологізації природничо-наукових знань, використання їх за допомогою техніки у виробництві. Результатом розвитку цих тенденцій стало надалі виникнення інженерно-технічної освіти, а також тих ланок науково-дослідницької діяльності, які були покликані з'єднати конструктивно-технічну і науково-пізнавальну діяльність, удосконалювати техніку на основі науки і доводити теоретичні рішення до технічного втілення: прикладних досліджень , дослідно-конструкторських розробок, виробничих досліджень. Науково-технічний розвиток може протікати як в еволюційній, так і революційної формі. Науково-технічна революція (НТР) - якісний переворот в техніці і технології, заснований на революції в науці.

Сучасна НТР - це якісний переворот в техніці, технології, продуктивних силах суспільства пов'язаний з перетворенням науки в провідний чинник розвитку суспільного виробництва. Оскільки сучасний стан відносин людини з природою найістотнішим чином пов'язано з перетворенням всієї системи продуктивних сил на основі сучасної науково-технічної революції, слід більш докладно вникнути в суть даного вельми важливого і складного феномена.

 
<<   ЗМІСТ   >>