Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ В ПРИРОДІ

Генетично вихідною формою соціальної діяльності є праця. Праця, з точки зору екологічної, є процес, що відбувається між суспільством і природою, в ході якого людина опосередковує, регулює і контролює свій обмін речовиною і енергією з природою.На основі трудової діяльності життя людини стає життєдіяльністю (або діяльно яку організує формою життя) і виникає цілий спектр спеціалізованих форм діяльності: науково-пізнавальна, технічна, економічна, соціальна, політична, правова, моральна, естетична, філософська, релігійна. Класифікація форм діяльності може бути здійснена і за іншими підставами. Виділяють трудову і ігрову, творчу і репродуктивну, управлінську та виконавську, індивідуальну і колективну, руйнівну і творчу, споживчу і продуктивну, інструментальну і споглядальну і т. Д. Форми діяльності.

Соціальна діяльність - специфічний спосіб буття людини в природі. Розглянемо основні особливості діяльності як специфічного способу зв'язку людини з природою.

Гарматно-опосередкований характер діяльності. В області духовної такими знаряддями є знаки і символи, форми мислення. В області соціальної - це організації та інститути. В області матеріальної - технічні засоби (від примітивного інструменту до сучасних автоматизованих машин).

Свідомий (осмислений), доцільний, рефлексивний характер діяльності. Інстинктивні програми діяльності недостатні для постійно розвивається з покоління в покоління діяльності. Пізнання і знання являють собою якісно новий спосіб інформаційного забезпечення соціальної діяльності. Людина не збігається повністю зі своєю діяльністю. Він здатний дистанціюватися по відношенню до неї за допомогою свідомості, робити предметом своєї рефлексії і діяльності не тільки об'єкти природи, а й самі способи і форми цієї діяльності.

Вільний і універсальний характер діяльності пов'язаний з першими двома особливостями. Людина не запрограмований раз і назавжди на одні і ті ж, що повторюються з покоління в покоління форми активності і засоби діяльності. У нього завжди є, хоча історично і обмежена, свобода вибору форм і засобів поводження. Він не спеціалізований до строго певної ніші. Опосередковано свої обмінні процеси з природою, він зняв цілий ряд обмежень. Він здатний діяти за мірками будь-якого іншого виду живих істот, моделюючи їх за допомогою своєї діяльності і штучних органів - літати, жити під водою або під землею і т. Д. Він може, в принципі, нескінченно розширювати простір свого буття, хоча при цьому завжди залишиться залежним від першоджерела і першооснови свого життя - Землі і біосфери.

Творчий характер діяльності. Соціальна діяльність в загальному і сутнісному сенсі має творчий характер і пов'язана зі створенням артефактів, феноменів, що мають штучне походження і неможливих без творчої уяви і діяльності людини. Це не виключає того, що будь-яка творча діяльність ґрунтується на репродуктивної діяльності. Інноваційні моделі поведінки, засоби діяльності і форми поведінки рутінізіру- ються і утворюють передумови для подальшої творчої діяльності. Творчий момент людської діяльності робить її адалтів- но-які адаптують формою поведінки. Свою інстинктивну недостатність людина компенсує за допомогою штучних органів діяльності, що використовуються як засоби вирішення постійно виникаючих протиріч зі змінною навколишнім середовищем

Колективний, інституційно організований, заснований на нормативному порядку спосіб буття, який забезпечується засобами соціального контролю. Колективність - найважливіше адаптивне засіб людини як специфічного живої істоти. Специфіка його колективності в тому, що це універсально розвивається форма взаємної залежності і обміну діяльністю і її результатами, удосконалюється в зв'язку з постійною прогресуючої спеціалізацією і диференціацією праці.

Людина діє не тільки за законами користі, а й за законами добра, людської гідності і краси, часто віддаючи перевагу в умовах ціннісних колізії останні.

Затвердження соціальної діяльності з її гарматних, універсальністю в якості основного способу адаптації людини до середовища мало для нього самого амбівалентні наслідки. З одного боку, новий соціальний спосіб життя позбавив людство як вид від конкурентів, дефіциту біоресурсів, відкрив можливості безмежного розширення своєї екологічної ніші, збільшення чисельності населення, продовження індивідуального життя. З іншого боку, відключення більшості механізмів природного відбору, несумірність темпів і умов розвитку з адаптивним потенціалом людини, підміна захисних сил організму лікарськими засобами, перехід багатьох захворювань у хронічні форми, збереження людей з обтяженою спадковістю, витрати способу життя, забруднення навколишнього середовища не сприяють збереженню здорового генофонду. Генетичний апарат людини перевантажений імунологічної інформацією - генами, відповідальними за синтез тисяч різних антитіл. Наш імунітет все частіше не справляється зі швидкими антропогенними змінами середовища.

За даними медичної генетики, спадкова обтяженість сучасної популяції людей становить понад 5 %. Серед осіб до 21 року у 10% виявляються різні вроджені дефекти. Число виявлених форм спадкових хвороб і відхилень збільшується щороку.

Екологічні патології дуже різноманітні і можуть бути поділені на природні та антропогенні. В ряду останніх слід виділити патології, пов'язані зі способом життя і забрудненням навколишнього середовища.

До патологій «способу життя» відносяться відхилення, обумовлені порушенням рухової активності, режиму праці та відпочинку, фізичними і психоемоційними навантаженнями, надмірними соціальними контактами, шкідливими звичками. Цими причинами викликаються багато психічних, нервові, гармональному розлади, серцево-судинні захворювання, хвороби крові та органів травлення, кістково-м'язової системи і багато інших патологій.

Причини екологічних патологій природного походження можуть бути пов'язані з такими абіотичних факторів природної зони як температура, інтенсивність сонячного випромінювання (обмороження, теплові удари, рак шкіри і т. Д.); дефіцитом певних елементів в їжі і воді (авітамінози, анемія, ендемічний зоб і ін.); биотическими компонентами навколишнього середовища (вірусами, бактеріями, паразитами).

За даними експертів ВООЗ, здоров'я населення на 5-52% залежить від економічної забезпеченості і способу життя людей, на 20- 22 % - від спадкових факторів, на 7-12% - від рівня медичного обслуговування, і на 18-20 - від стану довкілля. У ряді досліджень 40-50% причин захворювань пов'язують з якістю середовища. Ті автори, які до факторів середовища відносять спосіб життя і економіку життєзабезпечення, прямо або побічно 95% всіх патологій пов'язують з навколишнім середовищем.

До основних екопатології техногенного походження можна віднести ті, які пов'язані з хронічним впливом на людину субкритичних і зазвичай невідчутних техногенних забруднювачів: важких металів (свинцю, ртуті, кадмію, миш'яку, талія і ін.), Нітратів і нітритів, ксенобіотиків (діоксинів, фосфороорганических з'єднань , пестицидів, хлорованих фенолів і т.д.), радіакгів- них речовин, фізичних забруднювачів (вібрацій, шумів, інфразву- кових коливань, електромагнітних полів) [43, с. 358-371].

Екологічні фактори (в тому числі і техногенного характеру) виникнення і поширення хвороб людини входять в предмет медичної екології , що включає в себе рекреаційну екологію, т. Е. Екологію відпочинку та оздоровлення людей, змикається з курортологією.

В рамках системи людської діяльності як специфічного і визначає способи адаптації до середовища історично первинної і визначальною є виробничо-трудова діяльність, тому для подальшого теоретичного розгортання і конкретизації картини взаємозв'язку людини з природою необхідно перейти до аналізу виробництва як родової життєдіяльності і специфічного способу зв'язку суспільства з природою .

 
<<   ЗМІСТ   >>