Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДИПЛОМНА РОБОТА І ДИСЕРТАЦІЯ

На відміну від наукової статті дипломні роботи та дисертації мають більш чіткі і жорсткі правила, визначені державними стандартами.

Так, дипломні роботи і дисертації починаються з титульного листа. У верхній частині листа друкується повне найменування навчального закладу. Потім зазначений текст відділяється від іншої частини титульного аркуша суцільною горизонтальною лінією.

Нижче по центру аркуша вказується прізвище, ім'я, по батькові автора в називному відмінку. Ще нижче друкується назва наукової роботи (без лапок).

Ще нижче, ближче до правого краю аркуша, даються прізвище та ініціали наукового керівника, його вчене звання та науковий ступінь.

У нижній частині по центру аркуша зазначаються місце (місто) виконання роботи і, останнім рядком, - рік її написання (без слова «рік»).

Після титульного листа слід зміст, в якому вказуються всі заголовки роботи із зазначенням сторінок, з яких ці заголовки починаються. Заголовки в змісті і в самому тексті повинні точно відповідати один одному. Всі заголовки пишуться без точки на кінці.

Потім слід введення. У ньому необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань, сформулювати об'єкт і предмет дослідження, вказати метод (методи) дослідження, повідомити, в чому полягає теоретична значущість і прикладна цінність отриманих результатів, охарактеризувати джерела для написання роботи та привести короткий огляд літератури з досліджуваної теми. В кінці введення прийнято вказувати структуру роботи і обґрунтовувати цю послідовність викладу матеріалу.

Наступна за введенням основна частина роботи складається з декількох розділів. Глави роботи включають безпосередньо науковий матеріал дослідження. Зміст глав повинно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

В ув'язненні викладаються узагальнені результати проведеного дослідження, проводиться співвідношення підсумків роботи із загальною метою і конкретними завданнями, які були поставлені і сформульовані у вступі, підводиться підсумкова оцінка виконаної роботи. Крім того, в ув'язненні можуть бути вказані нові наукові завдання, поставлені в результаті проведеного дослідження.

Далі слід бібліографічний список (див. Нижче).

У додатку даються додаткові або допоміжні матеріали, які ускладнюють сприйняття основного тексту і не є конче важливими для розуміння проблеми. Це, як правило, таблиці, графіки, карти, зразки документів.

Обсяг дипломної роботи - 50-80 сторінок машинописного тексту, дисертації - 150 сторінок (з гуманітарних наук обсяг може бути на 20-30% більше). Схеми, графіки, бібліографічний список і інші додатки в зазначений обсяг не входять.

При написанні зазначених робіт продуктивного характеру іноземний учень повинен продемонструвати не тільки професійні навички і вміння, а й необхідний рівень володіння російською мовою. Він повинен володіти певним набором лексики за фахом.

Для розвитку навичок активного використання даної лексики рекомендуються практичні вправи, представлені в навчальних посібниках, наприклад: Мітрохіна В. І., Мотовілова О. Г. Посібник з російської мови для роботи над науковими текстами. М., 1976 (біологія, історія, фізика, геохімія); Жижина С. А., Курганова С. П. Посібник по роботі над науковим текстом. М., 1981 (хімія); Барикіна А. Я., Бурмістрова В. П ., Добровольська В. В., ЦиганкінаА. Г. Практичний посібник з розвитку навичок письмової мови. М., 1983 (нефілологічних науки); Барикіна А. Я., Бурмістрова В. П., Добровольська В. В., Циганкіна А. Г. Посібник з розвитку писемного мовлення. М., 1986 (природничо-науковий профіль); Посібник з розвитку навичок наукової мови для іноземних студентів-філологів. Читання, говоріння, письмо. М., 1990; Глазунова О. І. Russian for Mathematicians. СПб., 1997; Бахтіна Л. Я. Введення в мову економіки. М., 2000 і т.д.

Крім того, учень повинен володіти синтаксичними зв'язками на рівні словосполучення, а при складанні пропозицій йому необхідно знати конструкції, характерні для наукового стилю мови і загальні закономірності російської граматики (див. Глави I і І).

Безсумнівно важливим є оформлення будь-якої наукової роботи. Розглянемо правила рубрикації, оформлення бібліографічних посилань, списку використаних джерел, цитування, які оформляються відповідно до нормативних документів.

В якості методичних рекомендацій для викладача, який курирує написання дипломної роботи учня, можна запропонувати наступну послідовність роботи:

 • 1) вибір теми (для роботи зазвичай пропонується проблема, яка не отримала достатнього висвітлення в літературі);
 • 2) складання бібліографії по темі (бібліографія складається на картках у вигляді систематизованої картотеки або в комп'ютерному виконанні з використанням зручних програм; учень знайомить викладача з новими даними у міру поповнення картотеки);
 • 3) складання плану (попередній план складається після затвердження теми і знайомства з основними джерелами і літературою);
 • 4) збір матеріалу по темі (даний етап роботи дуже індивідуальний і залежить від спеціальності учня, загальна рекомендація - приклади або ілюстрації зазвичай виписуються на окремих картках і містять точні вихідні дані джерела, знайдений фактичний матеріал рекомендується систематизувати (підготувати до обробки і аналізу));
 • 5) аналіз матеріалу (необхідно домогтися повноти залученого до дослідження матеріалу і використаної наукової літератури);
 • 6) складання тез (загальна тема, яка представляє собою назву роботи, ділиться на теми - глави, далі на підтеми - параграфи, більш детальне членування тексту відповідає розділах параграфів - формулювання повинні бути конкретними і небагатослівними);
 • 7) виклад матеріалу по главам (зміст глав, параграфів і т.д. повинно відповідати їх назвам; глави і параграфи потрібно завершувати самостійними висновками, хоча б короткими; при написанні окремих частин роботи слід домагатися логічного зв'язку між ними; використання наукової термінології має бути осмисленим і виправданим; текст чернетки повинен мати поля для заміток викладача);
 • 8) редагування (учень переходить до складання остаточного тексту тільки після обговорення його з викладачем; обсяг дипломних робіт зазвичай становить 50-80 машинописних сторінок, включаючи додатки);
 • 9) технічне оформлення роботи в цілому;
 • 10) підготовка до захисту (учень повинен підготувати текст виступу, в якому необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, коротко викласти зміст роботи по главах, доповісти про зроблені висновки).
 
<<   ЗМІСТ   >>