Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

На думку більшості дослідників, навчальний діалог - це мінімальне мовне єдність, що складається з парних реплік, найчастіше питально-відповідного характеру [1]. У лінгвістичної і методичної літератури при описі професійного спілкування - в тому числі навчання діалогічного висловом - виділяються такі значущі параметри, як комунікативна активність учнів, соціально-рольова диференціація і тематична структура спілкування. При навчанні усному професійному спілкуванню, зокрема, діалогу, слід також враховувати ролі партнерів комунікації (не тільки комунікативні: хто говорить - слухає, а й соціальні: викладач - студент). При навчанні усному професійному спілкуванню слід мати на увазі, що в діалогічного мовлення відбувається, по-перше, інтенсивний обмін інформацією учасників діалогу, по-друге, обмін думками з приводу наукової інформації і, по-третє, ситуативне реагування на висловлювання співрозмовника. Формами наукових комунікацій є: дискусія, бесіда, науковий спір і ін. Останнім часом в лінгвістичному і методичному аспектах вивчаються також такі ситуації, як консультація з викладачем, іспит за фахом і ін.[2] Вводяться в мовну практику учнів діалог-спонукання, діалог-запрошення, діалог-характеристика і т.д. Найбільш складним видом вважається діалог у формі наукової дискусії.

При навчанні усного наукового мовлення іноземних учнів навчання діалогу може трохи відставати від навчання монологу, так як в діалогічного мовлення використовується більше число різноманітних структурних типів пропозиції (розповідний, знак питання, у відповідь-ствердну, у відповідь-негативний і ін.).

У методичному відношенні як найменших комунікативних одиниць навчально-наукового діалогу можливе виділення реплік, що функціонують в ньому. Зазвичай такі репліки поділяються на репліки-стимули і репліки-реакції - в залежності від цілей спілкування [3] .

У плані методики навчання діалогічного висловом на початковому етапі доцільно спиратися на репліки учасників діалогу. На просунутому етапі навчання здійснюється перехід до більш складних форм усного наукового спілкування (дискусія, полеміка) з використанням таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення та ін., Що вимагає певної системи вправ.

Для наукової сфери спілкування найбільш актуальні діалог-бесіда і діалог-суперечка. Відзначимо істотну прикметну характеристику навчальної бесіди: мотивом до спілкування у навчальній бесіді студентів-іно земців є не змістовна сторона обговорюваної теми, а оволодіння мовними навичками і вміннями діалогічного мовлення. Ініціатором і лідером професійно орієнтованої наукової бесіди є викладач, ініціативність учнів залежить від наявності у них навчально-пізнавальної потреби, від теми бесіди, від її відповідності інтересам учнів. Під час навчальної бесіди може перерватися реплік співрозмовника, використання екстралінгві- стических засобів.

До числа лексико-синтаксичних особливостей навчального діалога- бесіди зазвичай відносять такі фактори:

 • - широке використання простих односкладних пропозицій з переважанням оповідних і питальних над спонукальними і оклику;
 • - переважне використання власне-питальних, а також можливо-питальних, рідше - удостоверітельную-питальних пропозицій (поряд з ними зустрічаються альтернативні питальні речення);
 • - серед складних пропозицій щодо часто використовуються складнопідрядні і особливо із'яснітельние пропозиції модального типу;
 • - часте використання неповних речень, еліпсис, супортів (так, немає);
 • - присутність окремих висловлювань, в структурному та смисловому відношенні близьких до монологу.

Таким чином, всі перераховані вище моменти повинні, в ідеалі, знаходити відображення в практиці викладання російської мови іноземцям.

При розробці типів вправ враховується перш за все ту обставину, що в навчальному діалозі-бесіді провідними одиницями навчання є репліки-стимули (ініціативні репліки) і репліки-реакції (реактивні репліки).

Ініціативні репліки є: запит інформації, запит думки, спонукання до комунікації і т.п.

Реактивні, або відповідні репліки це: повідомлення інформації у відповідь на запит, повідомлення думки у відповідь на запит, перезапит, ініціативне доповнення інформації, ініціативне висловлення власної думки та ін. Особливо важливими для навчальної бесіди є ініціативні репліки, що виражають запит інформації, доповнення інформації або висловлення власної думки.

Отже, до базових, простішим вмінням відносяться вміння запросити інформацію і повідомити інформацію у відповідь. До більш складних умінь відносяться вміння запитати думку і повідомити думку у відповідь. До найбільш складним - вміння стимулювати розвиток діалогу шляхом ініціативних реплік.

При роботі з діалогом-зразком іноземні учні повинні оволодіти зразковими висловлюваннями російською мовою, сформувати навички та вміння складання діалогу даного типу. Для відпрацювання подібних навичок і умінь доцільно використовувати відомі мовні стереотипи в частотних ситуаціях наукового спілкування під час обговорення найбільш актуальних тем. Звертаємо увагу викладача на те, що при навчальної бесіді змістовна сторона відходить на другий план, тема спілкування - будь-яка, але повинна становити інтерес для учнів.

Таким чином, особливості усного наукового діалогу визначаються, з одного боку, лексично, тобто використанням стандартних, властивих саме науковому стилю форм вираження змісту і відносини до викладається змістом, і, з іншого боку - типовими жанровими формами реалізації наукового діалогу (дискусія, тематична бесіда , обговорення). Відповідно до зазначених особливостями пропонуються і практичні завдання, які передбачають:

 • 1) формування умінь реагувати (відповідати) на репліки певного типу, використовуючи властиві науковому стилю форми вираження;
 • 2) формування умінь ініціювати (починати) діалог, вступати в обговорення проблем, вживаючи стилістично адекватні засоби вираження;
 • 3) розвиток умінь вести діалогічне спілкування на мікро- і макрорівні, тобто будувати міні-діалоги відповідно до заданої ситуацією і розширювати їх, включаючи в обговорення додаткові питання.

Вибір навчального матеріалу обумовлений частотністю і употребительностью представлених мовних ситуацій і дій. Так, формування реактивних реплік включає вміння висловлювати згоду (незгоду) з думкою співрозмовника, сумнів, невпевненість, вказівка на джерело інформації, ухилення від відповіді або вираження думки, адже він пообіцяв зробити це пізніше, уточнення, подяку за комплімент, вибачення за неуважність, прохання повторити, вираз уваги, мовні реакції, вираз емоції (схвалення, увагу та ін.), обмірковування, зміну теми, підведення підсумків, висновки.

Ініціювання діалогу передбачає вміння дізнатися точку зору співрозмовника по питанню; запросити інформацію у співрозмовника про можливість / неможливість або доцільності / недоцільності будь-яких дій; попросити співрозмовника уточнити або доповнити повідомлену їм інформацію; з'ясувати інформованість співрозмовника; встановити правильність інформації; запросити джерело інформації, проявити інтерес до представленої інформації та ін.

Після відпрацювання і закріплення умінь починати і вести діалог, адекватно реагувати в ситуації спілкування можна переходити до побудови тематичних міні-діалогів, які можуть розглядатися як початкова ланка тематичної бесіди. На закінчення пропонуються теми для бесід, організації і ведення діалогів, полілогом, ступінь складності яких буде визначатися загальним рівнем володіння мовою спеціальності і рівнем сформованості навичок і вмінь діалогічного мовлення зокрема.

 • [1] Рожкова Г. І. До лінгвістичним основам методики викладання російської язикаіностранцам. С. 109.
 • [2] Див. Дисертації, зокрема: Бутенко Ж. В. Навчання професійному спілкуванню в полілог іноземних студентів медичного вузу: автореф. дис .... канд. пед.наук. М., 1990; Єрофєєва І. Н. Навчання усного професійного спілкування іноземних аспірантів-нефилологов: автореф. дис .... канд. пед. наук. СПб., 1992; Копит-кова Т. Г. Методика навчання діалогічного спілкування в навчально-профессіональнойсфере іноземних студентів технічних вузів: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1992; Коростельова С. Г. Методика розвитку дискусійних умінь на продвінутометапе навчання російській мові іноземних студентів: автореф. дис .... канд. пед. наук.М., 1989; Чан Дінь Дам. Навчання діалогічного мовлення студентів на початковому етапево позамовною в'єтнамської аудиторії: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Алма-Ати, 1997..
 • [3] У лінгвістичної і методичної літератури з цього питання немає едінства.За одиницю навчання приймається то діалогічна єдність, то дискурс, то ініціативні і реактивні репліки, то мовна інтенція - як мінімальна функціональна одиниця спілкування, то висловлювання як мінімальна змістовна сторона.
 
<<   ЗМІСТ   >>