Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК РОСІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ РОСІЇ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Страховий захист життя і здоров'я громадян

Особисте страхування забезпечує захист фізичної особи від ризиків, що загрожують їх життю, здоров'ю та працездатності. На відміну від майнового страхування в особистому страхуванні відбувається не відшкодування матеріальних збитків, а виплачується грошова компенсація витрат (збитків), що є наслідком страхового випадку, а також забезпечується створення накопичень. Особисте страхування є доповненням до соціального страхування та соціального забезпечення, через які реалізується мінімум державного соціального захисту громадян. Причому на відміну від інших галузей страхування тут можливо одночасне укладання декількох договорів, що покривають однакові ризики.

Класифікацію особистого страхування можна провести за різними критеріями.

 • 1. По виду особистого страхування виділяють:
  • - страхування життя;
  • - страхування від нещасних випадків;
  • - змішане страхування;
  • - медичне страхування.
 • 2. В залежності від кількості застрахованих і способу організації страхування виділяють:
  • - індивідуальне страхування, здійснюване за рахунок особистих коштів страхувальника;
  • - колективне, пов'язане зі страхуванням працівників за рахунок коштів роботодавця;
  • - групове, як захист осіб, об'єднаних в групу, шляхом випадкового відбору для реалізації тих чи інших інтересів.
 • 3. За тривалістю страхування може бути:
  • - короткостроковим - договір укладається на рік і менше;
  • - середньостроковим - договір укладається на термін від року до п'яти років;
  • - довгостроковим - термін дії договору п'ять і більше років (різновид такого страхування - довічне страхування).
 • 4. За формою виплат страхового забезпечення договори можуть бути:
  • - з одноразовою виплатою страхової суми (капіталу);
  • - з періодичними виплатами страхової суми (ренти).
 • 5. За формою сплати страхових внесків можна виділити договори:
  • - з одноразовою сплатою страхових внесків;
  • - зі сплатою внесків на виплат.
 • 6. За ступенем регламентації страхування виділяють:
  • - добровільне страхування, що проводиться відповідно до бажанням і можливостями страхувальника;
  • - обов'язкове страхування, що проводиться в силу закону.

Сутність договору про страхування життя полягає в тому, що

страховик зобов'язується сплатити певну суму при реалізації обумовленого договором події, залежить від тривалості людського життя, в обмін на сплату страхувальником меншої суми одноразово або в розстрочку.

Договори страхування життя відрізняються від інших страхових договорів такими особливостями:

 • - це, як правило, досить довгострокові договори;
 • - це договори страхування суми на відміну від майнового страхування, де страхуються збитки;
 • - людське життя вартості не має, тому на відміну від майнового страхування, де є така точка звіту, як страхова вартість, або від страхування відповідальності, де є сума збитку, що визначається судом, у страхуванні життя страхова сума визначається тільки бажанням і фінансовими можливостями страхувальника;
 • - страховик заздалегідь знає вартість страхового випадку - зафіксовану в договорі страхову суму;
 • - страховик знає ймовірність настання страхового випадку, т. Е. Ймовірність для клієнта дожити до обумовленого договором віку чи померти протягом терміну страхування, що отримується з таблиць смертності. Ці дані дозволяють страховикам формувати не технічні, а математичні резерви;
 • - накопичувальна сутність страхування життя перетворює його на аналог ощадного банківського вкладу, але на відміну від банківського вкладу вигодонабувач отримає кошти (за винятком дострокового розірвання договору) тільки після реалізації обумовленого договором страхового випадку. В силу цього страхування на дожиття до закінчення терміну страхування або певного віку зазвичай поєднується з покриттям інших ризиків;
 • - тільки в накопичувальному страхуванні страхувальник має право при достроковому розірванні договору вилучити накопичені кошти в розмірі обумовленої договором викупної суми. Суб'єктами договору страхування життя є страховик,

страхувальник, застрахована особа і вигодонабувач. Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, що уклала договір і сплачує страхові внески. Як правило, страховики встановлюють вікові обмеження для страху- вателей-фізичних осіб. Страхувальником може бути особа віком від 18 до 65-70 років. Застрахованим буде особа, чиї інтереси є об'єктом договору страхування. Для застрахованих найбільш поширені обмеження віку в межах від 1 року до 65 років. Крім того, для застрахованих існують обмеження за станом здоров'я. Саме застрахована особа буде одержувачем коштів при дожитті їм до обумовленого договором терміну або віку. Вигодонабувачем, або посмертним получаетелем коштів, можна призначити будь-яку людину, незалежно від ступеня споріднення по відношенню до страхувальника. Якщо вигодонабувачів кілька, в договорі має бути зазначено, в якій пропорції страхова сума розподіляється між ними. Страхувальник має право протягом дії договору поміняти вигодонабувача, внісши відповідні зміни в документи. Якщо в договорі вигодонабувач не вказано, одержувачем коштів є спадкоємець за законом.

Предметом договору такого роду є життя застрахованої особи та його (або вигодонабувача) додаткові доходи, а об'єктами страхування - майнові інтереси, пов'язані з життям, смертю застрахованого і отриманням цих додаткових доходів.

Договори пенсійного страхування передбачають довічні виплати застрахованій особі додаткової пенсії. При недожітих застрахованого до часу початку виплат вигодопре- обретателя має право на отримання викупної суми.

Особливістю страхування життя як накопичувального страхування є наявність гарантованої прибутковості. Великі страхові компанії для підвищення привабливості страхування на дожиття обумовлюють в договорах додатковий дохід за рахунок участі страхувальників в прибутку страховика від інвестиційної діяльності.

Деякі страхові компанії надають страхувальникам можливість отримання частини накопиченого страхового резерву у вигляді позики. Позика має бути повернена в повному обсязі з обумовленими договором відсотками.

Внески можуть сплачуватися безготівковим порядком шляхом утримання їх із заробітної плати або перерахуванням з рахунку страхувальника в банку, готівкою страховому агенту або в касу страховика. Несплата чергового страхового внеску тягне за собою припинення дії договору.

Страхування від нещасних випадків є найбільш поширеним видом особистого страхування. Воно визначено як сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Іншими словами, об'єктом страхування за такими договорами є майнові інтереси страхувальників, пов'язані з заподіянням шкоди здоров'ю або зі смертю застрахованого в результаті нещасного випадку. Страховий захист забезпечується шляхом страхових виплат, що компенсують зменшення доходів або збільшення витрат потерпілого або його близьких, викликаних наслідками нещасного випадку.

Під нещасним випадком у страхуванні звичайно розуміють раптове, непередбачене руйнівний зовнішній вплив на організм людини. Раптовість передбачає короткочасність такого впливу, а непередбачуваність означає, що шкода здоров'ю завдано ненавмисно.

Традиційно до числа нещасних випадків (страхових подій) відносяться:

 • - травма або каліцтво, в т. Ч. В результаті водіння або користування транспортними засобами, занять аматорським спортом, порятунку людей або майна, допустимої самооборони, пошкодження або видалення органів у результаті неправильних медичних маніпуляцій;
 • - асфіксія (ядуха) в результаті утоплення, занурення, аварійного викиду газу або пари, удару електрострумом, потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи;
 • - опіки, викликані дією вогню, ударом блискавки, вдиханням отруйних речовин, а також обмороження;
 • - отруєння хімічними речовинами, отруйними рослинами, ліками.

Страхові компанії на свій розсуд можуть звужувати або розширювати страхове покриття. Відповідно страховими випадками за такими договорами будуть нещасні випадки і їх наслідки у вигляді тимчасової втрати працездатності, інвалідності та постійної втрати працездатності, смерті застрахованого.

Страхування від нещасних випадків здійснюється в двох формах: обов'язковій і добровільній. На сьогоднішній день законодавчо закріплена обов'язковість страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; страхування життя і здоров'я державних службовців, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним ризиком; а також страхування пасажирів. Російські страхові компанії сьогодні пропонують своїм клієнтам різні програми добровільного страхування від нещасних випадків. Як і в обов'язковому страхуванні, тут також покриваються ризики, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю, інвалідністю і смертю.

При індивідуальному страхуванні громадян від нещасних випадків страхувальниками можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи у віці від 18 до 65 років. Як фактор, що підвищує привабливість роботи на конкретному підприємстві, використовується колективне страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємства.

Медичне страхування являє сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по здійсненню виплат страхового забезпечення в розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої в медичних установах за медичні послуги, що включаються в програму медичного страхування.

Предметом страхування в цьому випадку є здоров'я застрахованого ліда, а об'єктом - його майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням витрат на лікування. Таким чином, страхування медичних витрат є страхуванням збитку і захищає клієнта від раптово виникаючих витрат.

Страховим випадком в даному виді страхування є звернення застрахованого до медичного закладу в зв'язку з хворобою або певним станом здоров'я, які вимагають надання медичної допомоги або послуг, передбачених програмою страхування. Страховий випадок вважається врегульованим, коли за медичними показниками зникає необхідність в подальшому лікуванні.

Відповідно до законодавства основна мета медичного страхування полягає в забезпеченні громадянам гарантії отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів.

Медичне страхування в Росії проводиться в двох формах: обов'язковій і добровільній. Введення обов'язкового медичного страхування (ОМС) покликане вирішити ряд соціально-економічних завдань: забезпечення охорони здоров'я населення; фінансування охорони здоров'я (в т. ч. розвитку його матеріальної бази); захист доходів громадян; перерозподіл коштів, що йдуть на оплату медичних послуг, між різними групами населення. Добровільне медичне страхування (ДМС) має багато спільного з обов'язковим і переслідує ту ж соціальну мету - забезпечення громадянам можливості отримання медичної допомоги шляхом страхового фінансування.

Корпоративне страхування життя виступає механізмом забезпечення співробітників і працівників підприємств і організацій додатковими соціальними гарантіями. Корпоративне страхування життя має на меті задоволення потреб співробітників підприємств в захисті зазначених в договорі вигодонабувачів на випадок смерті застрахованої особи, в забезпеченні накопичень грошових коштів в разі дожиття застрахованої особи.

Такого роду страхування дає переваги як для персоналу компанії, так і для роботодавця. Вигоди для співробітників, працівників підприємств і організацій: отримання страхового захисту за рахунок роботодавця; впевненість в майбутньому фінансовому забезпеченні себе або своїх близьких, відчуття значущості, важливості для роботодавця та ін. Підприємство, організація, вступаючи в страхові відносини зі страхування життя свого персоналу, отримують такі переваги: можливість використовувати дієвий механізм мотивації працівників; підвищення ступеня лояльності співробітників; додаткові конкурентні переваги на ринку праці шляхом надання даного виду страхування в соціальному пакеті. Суб'єкти страхування життя:

 • 1. Страховики - страхові компанії, які отримали ліцензію на здійснення страхування життя.
 • 2. Страхувальники - юридичні особи, які уклали зі страховиком договір страхування.
 • 3. Застраховані - фізичні особи, щодо яких укладено договір страхування життя.
 • 4. Вигодонабувачі - особи, які є одержувачами страхової виплати за договором страхування.

Об'єктами даного страхування є не суперечать законодавству Російської Федерації майнові інтереси, пов'язані з дожиття громадян до певного віку або строку, зі смертю, з настанням інших подій в житті громадян.

Згідно з чинним законодавством можна виділити наступні види страхування життя:

 • 1. Страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настання іншої події;
 • 2. Пенсійне страхування.
 • 3. Страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика.

Пенсійне страхування буде нами розглянуто в окремому розділі.

Для забезпечення страховим захистом працівників, співробітників підприємствам і організаціям, як правило, пропонуються наступні страхові програми:

 • 1. Страхування на випадок смерті.
 • 2. Страхування на дожиття.
 • 3. Змішане страхування.

Страхування життя на випадок смерті передбачає прийняття страховиком на себе зобов'язання здійснити страхову виплату в разі смерті застрахованої особи. Страхування на випадок смерті може бути довічним і на певний термін. Довічне страхування на випадок смерті передбачає забезпеченням застрахованої особи страховим захистом до кінця його життя і здійснення страхової виплати вигодонабувачу при настанні страхової події безвідносно того, коли смерть настала. Страхування смерті на термін має на увазі здійснення страхової виплати тільки в тому випадку, якщо смерть застрахованої особи сталася протягом певного проміжку часу. Групове страхування на термін може використовуватися роботодавцем для страхування працюючих, службовців на період роботи в організації.

Страхування на дожиття є видом страхування життя, згідно з яким страховик здійснює страхову виплату після досягнення застрахованою особою певного віку або з настанням іншого передбаченого договором події.

Найбільшого поширення набуло змішане страхування життя, що передбачає страхування на випадок смерті і на дожиття.

Для укладення колективного договору страхування життя страхувальник оформляє заяву і надає список застрахованих осіб - працівників, співробітників підприємств, організацій. Договір страхування може бути підтверджений страховим полісом. При страхуванні життя за рахунок коштів юридичних осіб допускається застосування єдиного поліса на всю групу застрахованих осіб, до якого додається їх поіменний список з усіма необхідними реквізитами.

Страховими ризиками по даному виду страхування визнаються або дожиття, або смерть застрахованого, або і те, і інше.

Страхова сума за договором змішаного страхування життя встановлюється за погодженням сторін. При колективному страхуванні за рахунок коштів підприємства страхувальник - юридична особа має право встановлювати як однакові, так і диференційовані страхові суми на кожну застраховану особу.

Розмір страхової премії встановлюється страховиком залежно від страхової суми, застрахованих ризиків та інших умов договору страхування. Сплата страхової премії може бути передбачена одноразовим або розстрочених платежем. Конкретний порядок сплати страхової премії обумовлюється в договорі.

В період дії договору страхувальник має право достроково розірвати договір страхування. У разі дострокового припинення договору страхування страхувальникові виплачується викупна сума, якщо договором страхування не передбачено інше. Розмір викупної суми залежить від переліку ризиків, включених до договору; терміну, що пройшов з початку дії договору до дати його дострокового припинення, інших параметрів і встановлюється індивідуальними умовами договору (поліса). Умови договору страхування можуть передбачати період, протягом якого страхувальник не має права на отримання викупної суми по достроково закритій договору при дотриманні страховиком умов договору страхування.

Протягом всього терміну дії колективного договору страхування в міру необхідності потрібно вносити зміни в список застрахованих і коригувати розміри належних їм страхових сум. В цьому випадку відбувається перерахунок страхового внеску.

При настанні страхового випадку страхова виплата здійснюється:

 • 1. За ризиком «на дожиття» - застрахованій особі.
 • 2. За ризиком «смерть» - вигодонабувачу.

У тому випадку, якщо застрахована особа було призначено декілька вигодонабувачів, то виплата здійснюється в зазначених застрахованою особою частках. Якщо долі не були визначені застрахованою особою, то вони визнаються рівними для всіх вигодонабувачів. У договорі страхування може бути не визначений вигодонабувач. У цьому випадку таким визнаються законні спадкоємці застрахованої особи. При настанні смерті вигодонабувача до отримання виплати за ризиком «смерть», виплату, як правило, отримують законні спадкоємці вигодонабувача. Для отримання страхової виплати за ризиком «на дожиття» необхідно представити в страхову компанію наступні документи:

 • 1. Заява застрахованої особи.
 • 2. Страховий поліс і доповнення до нього.
 • 3. Документ, що засвідчує особу.

Для отримання страхової виплати ризиком «смерть» вигодонабувач надає в страхову компанію наступні документи:

 • 1. Заява встановленого зразка.
 • 2. Страховий поліс і доповнення до нього.
 • 3. Документи, що засвідчують факт настання смерті застрахованої особи.
 • 4. Документ, що засвідчує особу.
 • 5. Документи, що засвідчують набуття права спадкування, якщо виплата здійснюється спадкоємцям застрахованої особи. Як правило, вимога про виплату має бути надано

страховику протягом трьох років після настання страхового випадку.

Після отримання всіх необхідних документів страховик приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страховик повинен повідомити про це застрахованій особі або вигодонабувачу в письмовому вигляді з обґрунтуванням причин.

 
<<   ЗМІСТ   >>