Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК РОСІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Мета дисципліни - формування у студентів комплексу базових знань, умінь і навичок оцінки стану страхового ринку; характеристика механізмів функціонування учасників страхового бізнесу.

Завдання дисципліни:

 • - вивчення основ організації страхового бізнесу;
 • - освоєння страхової термінології;
 • - характеристика основних видів страхового захисту, принципів і особливостей реалізації страхових продуктів по особистому, майновому страхуванню, по страхуванню відповідальності; опис механізму актуарних розрахунків і андеррайтингу;
 • - отримання знань про структуру страхового ринку, його суб'єктів і учасників, законодавче регулювання страхової діяльності; набуття практичних навичок щодо укладення договору страхування, розрахунку страхової премії і визначення розмірів страхового відшкодування, а також оцінці фінансової стійкості страховика.

Дисципліна призначена для студентів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра за напрямом «Економіка» і відноситься до професійного циклу Б.З. навчального плану як дисципліни за вибором. Курс «Страховий ринок Росії» входить до складу дисциплін, що формують професійні компетенції в галузі економіки. Вивчення названої дисципліни базується на «вхідних» знаннях, уміннях і навичках учнів, які формуються в результаті освоєння в якості попередніх таких дисциплін, як «Історія», «Філософія», «Психологія», «Мікроекономіка», «Економіка фірми» і ін. Її успішне освоєння передбачає паралельне вивчення таких дисциплін як «Макроекономіка», «Світова економіка і МЕВ» і ін. освоєння дисципліни «основи страхування» необхідно як попереднє для дисциплін «фінанси», «Актуарні розрахунки», «Корпоративні фінанси» та ін.

В результаті освоєння ООП бакалаврату випускник:

 • - володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляху її досягнення (ОК-1);
 • - здатний розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значущі філософські проблеми (ОК-2);
 • - здатний розуміти рушійні сили і закономірності історичного процесу; події та процеси економічної історії; місце і роль своєї країни в історії людства і в сучасному світі (ОК-3);
 • - вміє використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ОК-5);
 • - готовий до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-7);
 • - усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-11);
 • - здатний розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в т. Ч. Захисту державної таємниці (ОК-12);
 • - володіє основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих (ОК-15);
 • - здатний зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів в умовах впливу ризиків (ПК-1);
 • - здатний на основі типових методик і діючої нормативноправовий бази розрахувати економічні і соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів у сфері страхування (ПК-2);
 • - здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань щодо забезпечення страховим захистом об'єктів економіки і громадян (ПК-4);

здатний вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних для оцінки страхового тарифу і формування умов страхування відповідно до поставленим завданням і оцінкою ризиків, проаналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані вигоди (ПК-5); здатний на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні і економетричні моделі страхового захисту, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати (ПК-6); здатний аналізувати і інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься в звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т. д. і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень щодо вибору умов страхування (ПК-7); здатний аналізувати і інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників національного і основних зарубіжних страхових ринків (ПК-8);

здатний, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані, проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і (або) аналітичний звіт по окремих сегментах страхового ринку (ПК-9); здатний організувати діяльність малої групи, створеної для реалізації конкретного економічного проекту страхового захисту об'єкта економіки і колективу громадян (ПК-11); здатний використовувати для вирішення комунікативних завдань організації страхового захисту сучасні технічні засоби і інформаційні технології (ПК-12);

здатен критично оцінити пропоновані варіанти управлінських рішень в системі ризик-менеджменту і страхового захисту і розробити та обґрунтувати пропозиції щодо їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних наслідків (ПК-13).

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен: знати:

критерії, на підставі яких ризики відносять до групи страхових; методи управління ризиками;

 • - види і форми страхування;
 • - основні поняття, теоретичні основи функціонування механізму страхування, ціноутворення в страхуванні;
 • - структуру страхового ринку і функції його учасників;
 • - процедуру укладення договору страхування та документального оформлення страхових операцій;
 • • вміти:
  • - розрізняти страхові та нестрахові ризики, а також види страхування, що покривають конкретні ризики;
  • - оцінити відповідність страхового договору вимогам законодавства;
  • - дати експертну оцінку правилам страхування;
  • - обґрунтувати на конкретних прикладах наявність або відсутність страхового інтересу;
 • • володіти:
 • - методами отримання обробки і аналізу інформації про ризики;
 • - принципами і формами організації страхового захисту;
 • - оцінкою ефективності різних форм страхування;
 • - діючої нормативно-правовою базою у сфері страхування;
 • - методами аналізу та інтерпретації вмісту договору і правил страхування;
 • - загальними принципами аналізу інформації про фінансове становище страхової компанії, ефективності її операційної та інвестиційної діяльності, розрахунку страхових тарифів. Теоретико-методологічною основою написання навчального посібника виступили дослідження провідних економістів по ураженим в навчально-методичній роботі питань.

Дякуємо свого співавтора за науковими публікаціями Т. А. Балахніна, фахівця з банкострахування, за можливість використання спільних матеріалів в даному навчальному посібнику.

 
<<   ЗМІСТ   >>