Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow КОРЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТА І ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ

Мета даного спецкурсу - навчити коригувати свою майбутню педагогічну діяльність і помилкові професійно-педагогічні уявлення.

Завдання спецкурсу:

- Вивчити види помилкових професійних уявлень, їх сутнісні ознаки.

Виявити джерела і чинники виникнення помилкових професійно-педагогічних уявлень.

- Засвоїти способи корекції педагогічної діяльності і помилкових професійних уявлень.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ (ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ) СПЕЦКУРСУ

Помилка - не відповідає об'єкту або дійсності, помилкове, ілюзорне, невірне, спотворене уявлення (думка, сукупність думок); усвідомлюється як істинне знання; обумовлено певними причинами, не завжди залежать від особистих якостей суб'єкта.

Професійно-педагогічне оману - стійкий, емоційно забарвлений компонент професійного мислення вчителя, в якому має місце неадекватне відображення реальності або невідповідність прийнятим смисловим і етичним нормам, що негативно впливає на професійне становлення і стратегію педагогічних дій.

Стереотип (від грец. «Твердий відбиток») - міцно сформований постійний зразок чого-небудь, стандарт (стереотип мислення, стереотип поведінки). Може грати як позитивну, так і негативну роль. Головна позитивна характеристика - можливість зберігати в пам'яті узагальнені характеристики і актуалізувати їх у відповідних обставинах. Негативна функція проявляється в разі відсутності обліку обставин, що змінюються, а також в разі довільного перенесення стереотипу з одних умов в інші.

Педагогічний стереотип - поведінкові, розумові або афективні (емоційні) еталони, на які орієнтується педагог у своїй професійній діяльності.

Упередження - стійке уявлення, засвоєне некритично, без роздуми, яке перешкоджає адекватному сприйняттю повідомлення або дії. Забобони найчастіше виникають але приводу сприйняття окремих соціальних і етнічних груп.

Забобони масового педагогічного свідомості - некритично засвоєні установки, що перешкоджають адекватному сприйняттю педагогічної дійсності.

Міф - спрощене, одностороннє і тому популярне тлумачення будь-якого явища або проблеми, яке тим часом вказує на їхню справжню сутність (В. Г. Щукін).

Педагогічний міф - популярне неадекватне, спрощене тлумачення педагогічної дійсності.

Помилка - неправильність в діях або думках, обумовлена випадковими якостями індивіда.

Педагогічна помилка - результат дій вчителя, неадекватний поставленої в певній педагогічної ситуації мети.

Установка - стан схильності суб'єкта до певної активності в певній ситуації.

Негативна педагогічна установка - відсутність у педагога готовності діяти адекватно і відповідно до прийнятих норм щодо будь-якого об'єкта професійної діяльності.

Ірраціональні педагогічні штампи - нереалістичні утопічні внутрішні вимоги вчителя до себе, що перешкоджають конструктивному рішенню педагогічних ситуацій.

Визначимо співвідношення понять.

Помилка та оману. Загальний сутнісна ознака помилки і помилки - неадекватність відображення реальності.

Відмінності понять «помилка» і «оману»:

 • 1) помилка обумовлена тільки особистими якостями того, хто пізнає, оману обумовлено також і іншими причинами;
 • 2) помилка випадкова, оману закономірно, неминуче;
 • 3) помилка стосується певного, окремого випадку, оману тотально впливає на хід думок пізнає суб'єкта ....

П. С. Заботін подає такий приклад. Лікар, який досліджує пацієнта і неточно ставить діагноз на основі вже відомих в медицині симптомів, які не помиляється, а помиляється. Помилка може бути обумовлена недостатніми особистими знаннями лікаря, недостатньою лікарською практикою або ж просто неуважністю. Помилка - неправильне визначення діагнозу в разі, коли його симптоми в медицині невідомі.

Приклад з педагогічної практики. Учитель помиляється, коли не застосовує наочність в молодших класах і пояснює абстрактно (помилка обумовлена незнанням вікових і психологічних особливостей молодших школярів).

Забобон і оману. Такі сутнісні ознаки забобону, як емоційна забарвленість, стійкість, властиві й професійно-педагогічним помилкам.

Відмінність понять «оману» і «забобон»:

 • 1) забобон завжди ірраціональний (засвоєний некритично, без роздуми), оману може бути як раціональним, так і ірраціональним (наприклад, може виникнути на основі невірних роздумів);
 • 2) забобон характерний для наочно-дієвого мислення, оману характерно також і для словесно-логічного і наочно-образного видів мислення;
 • 3) помилки носять більш закономірний, узагальнений і неминучий характер, ніж забобони.

Стереотип і оману. Сутнісні ознаки стереотипу, такі, як образність, емоційна забарвленість, стійкість, можна віднести і до професійно-педагогічному помилці.

Відмінність понять «стереотип» і «оману»:

 • 1) стереотип виконує як позитивні, так і негативні функції; оману найчастіше негативно впливає на хід мислення;
 • 2) стереотип - схематизированное уявлення, яке може бути як вірним, так і невірним; оману - невірне уявлення.

На основі професійно-педагогічних помилок можуть виникнути негативно впливають на діяльність вчителя стереотипи поведінки і мислення. Забобони і повторювані помилки також можуть привести до виникнення цих стандартів.

Міф і оману. Наступні ознаки зближують ці два поняття:

 • 1) емоційна забарвленість;
 • 2) виступ в якості моделей поведінки;
 • 3) узагальненість (забезпечують цілісність сприйняття і переживання, уявлення і дії, образу і ідеї);
 • 4) визначення норми розуміння і смислової інтерпретації навколишнього світу (змістотворних функція);
 • 5) усвідомлення їх як абсолютно істинних.
 
<<   ЗМІСТ   >>