Повна версія

Головна arrow Право arrow ВВЕДЕННЯ В КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІДЕОЛОГІЯ І ПРИНЦИПИ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

1. Ідеологія і систематизація принципів кримінального права. 2. Принцип законності. 3. Принцип рівності громадян перед законом. 4. Принцип провини. 5. Принципи гуманізму та справедливості.

Ідеологія і систематизація принципів кримінального права

Ідея (від грец. Idea - образ , поняття , уявлення) - складне поняття, уявлення, що відбиває узагальнення досвіду і виражає відношення до дійсності; це уявний образ чого-небудь, поняття про щось або; це думка, задум, намір, план і т.д. Ідеологія походить від грец. idea і logos {вчення).Найбільш часто в суспільному житті ми зустрічаємося з поняттям ідеології як системи поглядів, ідей, уявлень, що характеризують те чи інше суспільство (соціальну групу, клас, політичну партію); як системи політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних і філософських поглядів і ідей, в яких усвідомлюються і оцінюються відносини людей до дійсності. Рідше ми називаємо ідеологією сукупність пов'язаних між собою ідей і вимог, які виступають основою конкретних дій, рішень [1] .

Ідеологія первісно-общинного, рабовласницького чи феодального, капіталістичного чи соціалістичного суспільства; ідеологія релігійна або панівного класу (партії) залишила глибокий відбиток в законотворчому процесі. Розвиток вітчизняного кримінального законодавства незмінно супроводжувалося рішенням ідеологічних питань: боролася верховна влада з посяганнями на сімейні або моральні підвалини, релігійні, економічні або політичні основи держави.

Зрештою, основу правомірної поведінки склали відповідають загальнолюдським цінностям принципи соціального розвитку, багато в чому втілилися в принципи права (законодавства). Таким чином, мірилом правової та законотворчої діяльності, основою законодавчих положень, що регулюють конкретну поведінку правоприменителей, інших осіб і дозволяють приймати обґрунтовані рішення, з'явилися відповідні правові принципи.

* * *

Принципи кримінального права лежать в основі організації і реалізації діяльності з протидії злочинності. Тим часом їх дефініції в російському кримінальному законодавстві не існує. Доктринальне визначення даних принципів представляється таким. Принципи кримінального права - це пов'язані між собою основоположні ідеї, начала, відповідно до яких формуються і формулюються доктринальні і нормативні правові положення про злочинність і непре- злочинності діянь, караності суспільно небезпечних діянь, інших заходів кримінально-правового впливу і яким повинні слідувати реалізація і вдосконалення законодавства, обгрунтована правозастосовна діяльність.

В юридичній літературі отримали відображення доктринальна / догматична (принципи сформульовані як категорії правової свідомості) і законодавча (принципи закріплені в нормативних правових актах) системи принципів кримінального права. Можлива і так звана змішана система, що складається з законодавчих і доктринальних принципів. Доцільно розглянути саме цю систему.

Певний набір принципів, відповідних релігійних / світським, політичним пріоритетам суспільного життя, впливав на структуру і зміст вітчизняного кримінального законодавства в будь-який період його розвитку. Однак вперше принципи кримінального права знайшли законодавче вираження в ст. 2 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і республік від 02.07.1991 1 . У зазначеній статті говорилося, що кримінальне законодавство Союзу РСР і республік ґрунтується на принципах законності, рівності громадян перед законом, невідворотність відповідальності, особистої і винної відповідальності, справедливості, демократизму і гуманізму.

Сучасне російське кримінальне законодавство базується на п'яти принципах: законності , рівності громадян перед законом , провини , справедливості , гуманізму (див. Ст. 3-7 КК РФ). Тим часом набір кримінально-правових принципів, які мають значення для побудови законодавства, для формування практики його застосування, дещо ширше. Поряд з перерахованими в нього увійшли принципи особистої відповідальності [2] [3] , економії репресії , диференціації та індивідуалізації відповідальності ( покарання) 1 і ін. Ознаки передбаченого в Основах кримінального законодавства Союзу РСР і республік принципу невідворотності відповідальності 1 нині можна спостерігати в принципах законності і рівності громадян перед законом [4] [5] [6] [7] . Чи не відображений в чинному КК Росії принцип демократизму , можливо тому, що участь громадськості в протистоянні, протидії злочинності, в боротьбі з нею, підпорядкування індивіда волі народу в даний час не фігурують в авангарді кримінально-правової політики, незважаючи на свою актуальність: залишилися в минулому загони сприяння міліції та товариські суди, виключена з кримінального законодавства норма, що дозволяла передавати винного в скоєнні злочину на поруки трудовому колективу (див. ст. 51, 52 КК РРФСР 1960 р). Проте залучення громадськості до протистояння злочинності спостерігається, наприклад, в діяльності добровільних народних дружин, у наданні громадянам права на необхідну оборону, на затримання особи, яка вчинила злочин (див. Ст. 37, 38 КК РФ); до здійснення правосуддя - в роботі присяжних засідателів 1 .

Всі названі принципи лежать в основі формування вітчизняної кримінально-правової політики, є своєрідним стрижнем, на який нанизані правотворческий і правозастосовний процеси.

Бажаємо ми того чи не хочемо, але кримінальне законодавство знаходиться в постійному русі - змінюється і доповнюється - для того, щоб відповідати розвиваються суспільним відносинам. Однак законодавчі нововведення далеко не завжди позитивно впливають на вдосконалення діяльності з протидії злочинності, на підвищення ефективності слідчо-судової практики. Під натиском нових течій і пріоритетів в законодавстві і умах діячів від управління і науки, мають реальну владу (здатних впливати на результати правотворчого процесу), слабшають позиції апологетів радянського кримінального права, коригуються конструкції усталених інститутів вітчизняного кримінального права.

Суперечливість між деякими принципами, що виявляється в кримінально-правових нормах і міжнародних договорах, учасником яких є Російська Федерація; зневага законодавцем закріпленими в КК РФ принципами призводить до думки про ослаблення основи існування російського кримінального законодавства, розмиває ідеологію законотворчості.

  • [1] Див .: Великий тлумачний словник російської мови. СПб. : Норинт, 2000. С. 375; Великий енциклопедичний словник. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Велика Російська енциклопедія; СПб .: Порінт, 2000. С. 434; Ожегов С. І., Шведова II. 10. Тлумачний словник русскогоязика. 3-е изд., Стереотипне. М .: АЗ ', 1995. С. 231.
  • [2] Прийнятий парламентом нормативно-правовий акт, але не вступив в сілу01.07.1992 в зв'язку з розпадом СРСР (див. Відомості З'їзду народних депутатів СРСРі Верховної Ради СРСР. 1991. № 30. Ст. 862).
  • [3] Принцип особистої винної відповідальності закріплений в ст. ЗУК Республіки Білорусь (своєрідне з'єднання принципу особистої відповідальності з принципом провини). У деяких зарубіжних законодавствах принцип особистої відповідальності розширено за счетвведенія кримінальної відповідальності юридичних осіб (корпоративної відповідальності). Про
  • [4] Е У російському кримінальному праві / законодавстві даний принцип отримав закрепленіееще в XIX в. (див .: ст. 1 Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями, 1864 р; ст. 15Устава кримінальної судочинства 1864 р; Кістяковскш А. О. Елементарний учебнік'общаго уголовнаго права. Частина Загальна ... С. 274). У сучасному російському уголовномправе він також міг отримати поширення за рахунок відповідальності юридичних осіб (в кримінальному законодавстві місця серед принципів йому не знайшлося). Розумне протруйники такому розширенні, безсумнівно, є. Однак цього не сталося. Ответственностіюрідіческіх осіб у зв'язку з вчиненням злочинів, передбаченої проектомУголовного кодексу, підготовленим в 1994 р робочою групою Державно-правовогоуправленія Президента РФ, не було судилося отримати законодавче закріплення.
  • [5] Необхідність закріплення в кримінальному законі диференціації кримінальної відповідальності у вигляді принципу, відзначалася в дослідженнях різних авторів (див .: Лісова-скі-Костарева Т. А. Диференціація кримінальної відповідальності: автореф. Дис .... д-ра юрід.наук . М., 1999. С. 11,19, 25; Василівський А. В. Диференціація кримінальної відповідальності покарання в Загальній частині кримінального права: дис .... канд. юрид. наук. Ярославль, 2000. 67,73, 204) . Останній із зазначених авторів, аргументуючи свою позицію, писав, що стосовно кримінальної відповідальності диференціацію слід розглядати як розрізнення, розмежування, виділення законодавцем умов і обставин, при яких можливо або необхідно зміна обсягу, характеру та виду кримінальної відповідальності, чтодіфференціація відповідальності є невід'ємною властивістю будь-якого уголовногозакона, тому повинна бути закріплена в ньому у вигляді принципу. Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності і кримінального покарання закріплений в ст. 7 КК Республіки Молдова.
  • [6] Даний принцип отримав закріплення в кримінальних законах інших країн (див. Ст. 3 УКРеспублікі Білорусь, ст. 3, 6 КК Республіки Таджикистан, ст. 3, 10 КК Республіки Узбекистан).
  • [7] Невідворотність виникнення традиційної (негативної) відповідальності пов'язана з неминучістю громадського осуду протиправної поведінки людини, з можливістю застосування юридичних санкцій за кожне правопорушення, котороедолжно одержати публічний розголос, потрапити в поле зору держави і суспільства, піддатися осуду з їх боку (див .: Малеіп Н. С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність. М .: Юрид. лит., 1985. С. 173, 175; Самощенко І. С., Фарукшин М. X.Ответственность але радянським законодавством. М.: Юрид. лит., 1 971. С. 170). Еслідопустіть можливість виникнення позитивної відповідальності, то вона повинна битьсвязана з неминучістю державного і громадського схвалення правомерногоповеденія людини.
 
<<   ЗМІСТ   >>