Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Підручник являє курс «Історія вітчизняної культури», який в різних варіантах входить в освітні програми освітніх установ середньої професійної освіти з гуманітарних спеціальностей.

У дисципліні вивчається вітчизняна культура від давнини до сучасності, охоплюючи різні галузі культурного творчості. Переважна увага приділяється факторам культурного розвитку, ціннісному змісту культурно-історичних епох і знаковим явищ культури. Таким чином, вибудовується картина культурного життя Росії, процес вироблення національної свідомості і національної ідеї.

Підручник побудований за проблемно-хронологічним принципом. Кожен розділ представляє окрему культурно-історичну епоху з її основними характеристиками. Концептуальною основою тексту є розуміння культури як системоутворюючого компонента національного розвитку, що додає сенс і зміст історичних подій, державній політиці та поведінки людей. Хронологічно матеріал підручника охоплює період з X до початку XXI ст. Кожен розділ розбитий на глави і параграфи. Матеріал книги узгоджений з програмами з історії Росії. Кожна глава закінчується коротким висновком і списком ключових термінів. Основний текст підручника доповнено методичним матеріалом у вигляді питань і завдань, списком рекомендованої літератури і хронологією культурних подій. Висновок в кінці підручника є авторським роздумом з дискусійних питань представлених проблем і запрошенням до діалогу.

Цей підручник відповідає вимозі компетентност- ного підходу Федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти.

Предмет підручника - історія становлення та логіка розвитку національної культури. Мета підручника полягає у вивченні факторів культурного розвитку Росії, зміст культурно-історичних періодів, процесу формування національної самосвідомості. Курс покликаний закласти основу професійної системи поглядів на історико-культурну спадщину.

В результаті вивчення курсу студент повинен освоїти:

трудові дії

 • • навички аналізу літературних, художніх, медійних джерел для виявлення характеристик культурного розвитку;
 • • навички встановлення різних типів культури в їх проявах в окремі культурно-історичні епохи;
 • • навички читання і засвоєння сучасної дослідницької літератури та інших інформаційних ресурсів;

необхідні вміння

 • • визначати сутнісні характеристики культури в різні культурно-історичні періоди;
 • • порівнювати чинники і логіку культурного розвитку Росії та інших країн;
 • • виявляти зв'язок теоретичних підходів до культури і конкретні форми культурного розвитку;
 • • зіставляти зміст і ціннісну мотивацію культурного творчості в різні епохи;

необхідні знання

 • • основні періоди розвитку культури, фактори їх формування і функціонування;
 • • зміст і характерні риси культурно-історичних періодів;
 • • основні культурні явища, ключові імена діячів культури кожного періоду, творча діяльність яких мала інноваційне значення для розвитку національної культури.

Робота з ключовими поняттями кожного розділу і завданнями методичного блоку формує володіння основами історико-аналітичного характеру: здатність осмислено ставитися до культурних практик різних історичних епох і країн, адекватно оцінювати їх потенціал у розвитку особистості і суспільства. Підручник формує вміння працювати з культурно-інформаційними ресурсами, повноцінно осмислювати інший культурний досвід; розвиває навички міжкультурних комунікацій , осмислене ставлення до традиції та новації в сучасній соціокультурній практиці.

Високий професіоналізм в сучасному світі заснований на розумінні витоків явищ і процесів, логіки їх розвитку і сутності панівних тенденцій. Представлений в підручнику методологічний підхід до проблем культури необхідний для формування професійних компетенцій. Ключовим терміном концептуального рівня є поняття ^ культура * , складний і багатоскладовий характер якого був предметом теоретичних дискусій починаючи з XVIII в. Його складність пояснюється тим, що культура нерозривно пов'язана з людиною, різноманіттям його світу. Силою розуму, натхнення і таланту людина створює інший, чи не природний світ і сам стає його складовою частиною.

У Стародавньому світі культура сприймалася як наслідування природі, осмислення навколишньої дійсності. У перекладі з латинської cultura означає «обробіток», «виховання», «розвиток», «освіта», «шанування». У середньовічній Європі на перший план виступив внутрішній світ людини, його духовна зосередженість, сходження до духовного ідеалу. Новий імпульс поняттю «культура» дала епоха європейського Відродження. Переосмислення ролі і місця людини в світі призвело розуміння культури як особливої, самостійної сфери його творчості.

У XVIII ст. філософи-просвітителі розуміли культуру як систему взаємовідносин людської свідомості і навколишнього людини світу. Одним з перших вжив слово «культура» в його сучасному значенні І.Г. Гердер. В дане поняття він включив мову, науку, ремесло, сім'ю, державу, релігію. Гердер вважав, що культура кожного народу повинна зберігати самобутність і що мим втіленням національної самосвідомості бачилася культура російських філософів початку XX ст. «Культура є живий процес, жива доля народів * (Н.А. Бердяєв).

У сучасній гуманітарній науці культура розглядається як «несуча конструкція * національної історії, головний фактор? Долі нації *. Культура розвиває історичну пам'ять - головний показник національної самосвідомості. Щоб нація усвідомлювала своє місце в «світовій річці часу *, важливо розуміти, як відчували своє місце в світі люди минулих епох, що вони цінували, над чим сміялися, чого соромилися. Попри всю різноманітність культурних явищ в певні періоди в їх основі лежить певна система цінностей, яка створює історичний вигляд часу - культурну епоху. У кожній епосі є своя «домінанта * яка веде за собою сфери творчості, визначає дух і стиль історичного часу.

Кожна епоха розмовляє своєю мовою. Образи і символи минулого не зникають, а постійно присутні в «тіні культури *, часом з'являються знову в якості затребуваних часом « культурних текстів *. Оскільки культура має свої внутрішні сили і механізми саморозвитку, вона забезпечує безперервне нарощування «культурного шару * нації, стійкість національної самосвідомості.

Мовою різноманітних «культурних текстів * культура здатна розкрити глибинний сенс історії. Для того щоб розуміти «культурні тексти * історії, треба навчитися їх розшифровувати. З цією метою сучасні вчені застосовують соціокультурний підхід. Основою соціокультурної історії є ціннісна концепція культури. Система життєвих цінностей складається з понять «добро * і« зло *, з ставлення до праці, сім'ї, багатства, з розуміння життєвого успіху і нещастя. Цінності формує картина світу, яка виражається в уявленнях людини про простір, час, національної долі і т.д.

Методологічні позиції авторів підручника виходять з того, що російська культура являє собою складну, пульсуючу систему за участю у вирішенні глобальних національних проблем і постійним суперництвом суперечливих внутрішніх тенденцій. Серед чинників культурного розвитку важливу роль відіграють культурний діалог, культурне запозичення, відродження традицій, трансформація цінностей та ідеалів і т.д. Російська культура є невід'ємною частиною культурного життя людства. Вивчення культури як основи національної історії допомагає досягти більш повного і плідного результату в розумінні вітчизняної історії як цілісного взаємопов'язаного процесу.

 
<<   ЗМІСТ   >>