Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ГЛОБАЛІСТИКА. ЕКОПОЛІТОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Взаємозв'язок екологічної безпеки із іншими елементами національної безпеки

Екологічна безпека - комплекс станів, явищ і процесів, які забезпечують екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах, система запобігання екологічних аномалій і катастроф та усунення наслідків їх шкідливого впливу, збереження екологічного благополуччя населення 75. Екологічна безпека виступає однією зі складових національної безпеки держави. Власне політичні аспекти екологічної безпеки полягають в цілеспрямованій діяльності держави, громадських організацій, юридичних і фізичних осіб щодо забезпечення сталого розвитку суспільства. Екологічна безпека виходить із запобігання впливів, що загрожують порушення рівноваги, що історично склалися екосистем різного рівня, і є складовою частиною більш широкого поняття «безпека», під яким зазвичай розуміють стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Система екологічної безпеки включає сукупність законодавчих, медичних і біологічних заходів, спрямованих на підтримку рівноваги між біосферою і антропогенними навантаженнями, а також природними зовнішніми навантаженнями. Екологічна безпека досягається системою заходів (прогнозування, планування, завчасна підготовка і здійснення комплексу профілактичних заходів), що забезпечують мінімальний рівень несприятливих впливів природно-кліматичних і технологічних процесів, її впливом на життєдіяльність і здоров'я людей при збереженні достатніх темпів розвитку промисловості, комунікацій, сільського господарства.

У зв'язку з цим «Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року», угвержденная указом президента РФ від 12 травня 2009 р № 537 в розділі «Забезпечення національної безпеки» передбачає комплекс заходів, спрямованих на захист екологічної безпеки Росії. Називаються такі стратегічні цілі забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування:

 • 1. Збереження навколишнього природного середовища та забезпечення її захисту.
 • 2. Ліквідація екологічних наслідків господарської діяльності в умовах зростаючої економічної активності та глобальних змін клімату.

На стан національної безпеки Росії в екологічній сфері негативно впливають виснаження світових запасів мінерально-сировинних, водних і біологічних ресурсів, а також наявність екологічно неблагополучних регіонів. Крім того, стан національної безпеки в сфері екології посилюється збереженням значної кількості небезпечних виробництв, діяльність яких веде до порушення екологічного балансу, включаючи порушення санітарно-епідеміологічних і (або) санітарно-гігієнічних стандартів споживаної населенням країни питної води. Поза нормативного правового регулювання і нагляду залишаються радіоактивні відходи неядерного паливного циклу. Наростає стратегічний ризик вичерпання запасів найважливіших мінерально-сировинних ресурсів країни, падає видобуток багатьох стратегічно важливих корисних копалин.

Для протидії загрозам у сфері екологічної безпеки та раціонального природокористування сили забезпечення національної безпеки у взаємодії з інститутами громадянського суспільства створюють умови для впровадження екологічно безпечних виробництв. Це відноситься і до пошуку перспективних джерел енергії, формування і реалізації державної програми зі створення стратегічних запасів мінерально-сировинних ресурсів, достатніх для забезпечення мобілізаційних потреб Російської Федерації і гарантованого задоволення потреб населення і економіки у водних і біологічних ресурсах.

У «Екологічної доктрині Російської Федерації» також сформульовані основні чинники деградації природного середовища як на глобальному, так і на регіональному рівнях (в межах Російської Федерації та суміжних регіонів). Деякі її положення збігаються з положеннями «Концепції національної безпеки Російської Федерації», інші - розвивають них. Так, в «Екологічної доктрині Російської Федерації» визначено шляхи і засоби реалізації державної політики в галузі екології. Її здійснення передбачає створення системи державного управління навколишнім середовищем і природокористуванням: правове забезпечення та правозастосування; розробка економічних і фінансових механізмів; екологічний моніторинг; екологічна освіта і просвіта; розвиток громадянського суспільства як умова реалізації державної політики в галузі екології та міжнародного співробіт-

76

пра.

Аналіз змісту «Концепції національної безпеки Російської Федерації» і «Екологічної доктрини Російської Федерації» дозволяє зробити висновок про те, що екологічна безпека людини служить одним з найважливіших критеріїв безпеки країни в цілому. Систему екологічної безпеки слід розглядати як механізм, що забезпечує гранично допустимий негативний вплив природних і антропогенних чинників екологічної небезпеки на навколишнє середовище і самої людини за наступними напрямками:

 • 1. Комплексна екологічна оцінка території:
  • • визначення та оцінка комплексу чинників екологічної небезпеки, що проявляються на даній території;
  • • районування території по стійкості до прояву факторів екологічної небезпеки;
  • • складання і ведення кадастру об'єктів впливу на навколишнє середовище;
  • • складання кадастру природних ресурсів;
  • • визначення антропогенного навантаження;
  • • складання і ведення кадастру «забруднених» площ.
 • 2. Екологічний моніторинг:
  • • нормування впливів на навколишнє середовище;
  • • контроль джерел впливу на навколишнє середовище;
  • • контроль якості компонентів навколишнього середовища.
 • 3. Прийняття управлінських рішень:
  • • формування екологічної політики;
  • • попередження прояву антропогенних чинників екологічної небезпеки;
  • • мінімізація наслідків прояви природних факторів екологічної небезпеки; розробка і вдосконалення природоохоронного законодавства і методів формування екологічного світогляду 77 .

Основні методи забезпечення екологічної безпеки:

 • 1. Методи контролю якості навколишнього середовища:
  • • методи вимірювань - строго кількісні, результат яких виражається конкретним числовим параметром (фізичні, хімічні, оптичні та ін.);
  • • біологічні - якісні (результат виражається словесно, наприклад, в термінах «багато-мало», «часто-рідко» і ін.) Або частково кількісні.
 • 2. Методи моделювання і прогнозу, в тому числі методи системного аналізу, системної динаміки, інформатики та ін.
 • 3. Комбіновані методи, наприклад, еколого-токсикологічні методи, що включають різні групи методів (фізико-хімічних, біологічних, токсикологічних та ін.).
 • 4. Методи управління якістю навколишнього середовища 78 .

Росія, як і інші держави, має свої екополітіческіе

інтереси. Їх невирішеність або дозвіл не на користь Росії загрожує її національним інтересам, її безпеки.

 
<<   ЗМІСТ   >>