Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРАКТИКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Для забезпечення прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових внесків страхові резерви по особистому страхуванню, майновому страхуванню і страхуванню відповідальності. В аналогічному порядку страховики вправі створювати резерви для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна. Страхові резерви, утворені страховиками, не підлягають вилученню в федеральний бюджет чи інші бюджети.

Резерви зі страхування життя страховики формують на основі положення, самостійно розробленого та узгодженого з «Положенням про формування страхових резервів із страхування життя».

Страхові резерви за видами страхування, які належать до страхування життя, формуються для того, щоб забезпечити виконання зобов'язань страховика по страхових виплатах (у тому числі у вигляді пенсій, ренти, ануїтетів), за договорами страхування при дожитті застрахованого до певного віку і (або) смерті застрахованого.

Величина резервів із страхування життя розраховується на основі страхової нетто-премії, що проступила в звітному періоді за укладеними договорами, яка визначена відповідно до структури страхового тарифу виходячи із загальної страхової премії, що надійшла в звітному періоді, за вирахуванням частини страхової премії, що відповідає частці навантаження в структурі страхового тарифу.

Зобов'язання страховика за видами страхування життя розраховуються з урахуванням норми прибутковості, використовуваної при розрахунку страхових тарифів і узгодженої з органом нагляду.

При відсутності у страховиків положення, погодженого з «Положенням про формування страхових резервів із страхування життя», і використанні норми прибутковості при розрахунку страхового тарифу, за даним страхуванню рекомендованого, визначати розмір резервів із страхування життя за формулою:

де Р - сума резерву за видом страхування на звітну дату;

Р / с - сума резерву за видом страхування на початок звітного періоду;

i - річна норма прибутковості у відсотках, використана при розрахунку тарифної ставки за видом страхування;

П ° - премія нетто, отримана в звітному періоді;

В - сума виплат страхового забезпечення і викупних сум за видом страхування за звітний період.

Склад, призначення та порядок страхових резервів, утворених страховиком для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування іншими, ніж страхування життя, визначаються нормативно-технічними вказівками «Правила формування страхових резервів із страхування іншого, ніж страхування життя».

Страхові резерви за видами страхування іншими, ніж страхування життя, перераховані в таблиці 2.

Таблиця 2

Види страхових резервів із страхування іншого, чол »страхування життя

Найменування

вид

підвид

позначення

Технічні

резерви

резерв

незароблених

премії

РНП

резерви

збитків

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків

РЕУ

Резерв пройшли, але незаявлених збитків

РПНУ

додаткові

резерви

стабілізаційний

резерв

СР

Спеціальні резерви (виходячи із специфіки зобов'язань)

Резерв вирівнювання збитків по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів

РВУ

Резерв для компенсації витрат на здійснення страхових виплат з обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів в наступні роки

РК

інші резерви

Розглянемо порядок формування кожного виду страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя.

Склад страхових резервів, вимоги до методів розрахунку страхових резервів і до інформації, необхідної для розрахунку страхових резервів.

Страхові резерви включають:

 • - резерв незароблених премії (далі - РНП);
 • - резерви збитків;
 • - резерви заявлених, але неврегульованих збитків (далі - РЗУ);
 • - резерв що відбулися, але незаявлених збитків (далі - РПНУ);
 • - стабілізаційний резерв (далі - СР);
 • - резерв вирівнювання збитків по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі - резерв вирівнювання збитків);
 • - резерв для компенсації витрат на здійснення страхових виплат по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів в наступні роки (далі - стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів);
 • - інші страхові резерви.

Резерв незароблених премії - це частина нарахованої страхової премії (внесків) за договором, що відноситься до періоду дії договору, який виходить за межі звітного періоду (незароблених премій), призначена для виконання зобов'язань із забезпечення майбутніх виплат, які можуть виникнути в наступних звітних періодах.

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків є оцінкою невиконаних або виконаних в повному обсязі на звітну дату (кінець звітного періоду) зобов'язань страховика щодо здійснення страхових виплат, включаючи суму грошових коштів, необхідних для оплати експертних, консультаційних чи інших послуг, пов'язаних з оцінкою розміру і зниження шкоди (шкоди), нанесеного майновим інтересам страхувальника (витрати по врегулюванню збитків), що виникли у зв'язку зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому з Аконіт або договором порядку заявлено страховикові у звітному або попередніх йому періодах.

Резерв що сталися, але незаявлених збитків є оцінкою зобов'язань страховика щодо здійснення страхових виплат, включаючи витрати по врегулюванню збитків, що виникли у зв'язку зі страховими випадками, що сталися в звітному або попередніх йому періодах, про факт настання яких у встановленому законом або договором порядку не заявлено страховику в звітному або попередніх йому періодах.

Стабілізаційний резерв є оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика, або в разі перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його середнім значенням.

Коефіцієнт відбулися збитків розраховується як відношення суми проведених в звітному періоді страхових виплат за страховими випадками, які сталися в цьому періоді, резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків, розрахованих за збитками, які сталися в цьому звітному періоді, до величини заробленої страхової премії за цей же період.

Резерв вирівнювання збитків формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 роки) і є оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його розрахунковою величиною.

Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів формується для компенсації витрат страховика на здійснення страхових виплат в наступні роки при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та є оцінкою зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика.

Страховик розраховує страхові резерви на звітну дату (кінець звітного періоду) при складанні бухгалтерської звітності.

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються за такими обліковими групами:

 • - облікова група 1. страхування (співстрахування) від нещасних випадків і хвороб;
 • - облікова група 2. добровільне медичне страхування (співстрахування);
 • - облікова група 3. страхування (співстрахування) пасажирів (туристів, екскурсантів);
 • - облікова група 4. страхування (співстрахування) громадян, що виїжджають за кордон;
 • - облікова група 5. страхування (співстрахування) засобів наземного транспорту;
 • - облікова група 6. страхування (співстрахування) засобів повітряного транспорту;
 • - облікова група 7. страхування (співстрахування) засобів водного транспорту;
 • - облікова група 8. страхування (співстрахування) вантажів;
 • - облікова група 9. страхування (співстрахування) товарів на складі;
 • - облікова група 10. страхування (співстрахування) врожаю сільськогосподарських культур;
 • - облікова група 11. страхування (співстрахування) майна, крім перерахованого в облікових групах 5-10, 12;
 • - облікова група 12. страхування (співстрахування) підприємницьких (фінансових) ризиків;
 • - облікова група 13. добровільне страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
 • - облікова група 13.1. обов'язкове страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
 • - облікова група 14. страхування (співстрахування) цивільної відповідальності перевізника;
 • - облікова група 15. страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, крім зазначеного в обліковій групі 13;
 • - облікова група 16. страхування (співстрахування) професійної відповідальності;
 • - облікова група 17. страхування (співстрахування) відповідальності за невиконання зобов'язань;
 • - облікова група 18. страхування (співстрахування) відповідальності, крім перерахованого в облікових групах 13-17;
 • - облікова група 19. договори, прийняті в перестрахування, крім договорів перестрахування, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої частки в кожній окремій страховій виплаті, виробленої страховиком за кожним прийнятим в перестрахування договором (договорами), за яким стався збиток , який підпадає під дію договору перестрахування (договори непропорційного перестрахування).
 
<<   ЗМІСТ   >>