Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ: ПРАВОВІ ОСНОВИ

Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком).

Договір страхування відноситься до категорії відплатних договорів. Серед відплатних договорів виділяють два види договорів: мінові (комутативні) і ризикові (алеаторного).

Договір страхування відноситься до ризикових (алеаторного) договорами. На відміну від обмінного (комутативного) договору, при якому в момент укладення відомі обсяг і співвідношення взаємних зобов'язань сторін, ризиковий (алеаторного) договір являє собою договір, в якому обсяг і співвідношення взаємних зобов'язань сторін в момент його укладення не відомі. Ризиковий (алеаторного) договір - це договір, результат якого поставлений в залежність від випадкового непередбаченого обставини, а не від заздалегідь досягнутої сторонами домовленості.

Більш повно сутність даного договору розкривають його риси:

 • 1. Економічний результат договору залежить від випадкового, ймовірно можливої події в майбутньому, момент настання якого не визначений.
 • 2. У момент укладення договору не існує визначеності того, яка сторона «виграє» (отримає більшу вигоду), а яка «програє» (зазнає втрат).

Невизначеність настання страхового випадку та невизначеність розміру можливих збитків зумовлюють неможливість визначення обсягу та співвідношення взаємних зобов'язань сторін в момент укладення договору страхування. Страхувальник не може бути впевнений в тому, що він або вигодонабувач отримають страхову виплату, а якщо отримають, яким буде співвідношення між внесеними страховими і сумою отриманої страхової виплати. Страховик не може бути впевнений в тому, що він буде виплачувати страхове відшкодування. Він не знає часу ймовірного настання страхового випадку та розміру можливого відшкодування.

До договору страхування застосовуються загальні умови і вимоги, передбачені главою 9 Цивільного кодексу РФ. Також при здійсненні цивільно-правового регулювання договору страхування застосовуються норми підрозділу 2 розділу III Цивільного кодексу РФ. Особливості договору страхування розкриваються в главі 48 Цивільного кодексу РФ.

Під договором розуміється угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір страхування має бути укладений у письмовій формі. Угода в письмовій формі повинна бути здійснена шляхом складання документа, що виражає її зміст і підписаного особою або особами, які здійснюють угоду, або належним чином уповноваженими ними особами.

Договір страхування може бути укладений:

 • 1. Шляхом складання одного документа.
 • 2. Шляхом вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або усної заяви страхового поліса (свідоцтва, сертифіката, квитанції), підписаного страховиком. Згода страхувальника укласти договір на запропонованих страховиком умовах підтверджується прийняттям від страховика зазначених документів.

По окремих видах страхування законодавець надає право страховику застосовувати розроблені їм або об'єднанням страховиків стандартні форми договору або страхового поліса.

З договору страхування випливає страхове зобов'язання:

 • 1. Для страхувальника - сплатити страхову премію (страховий внесок) і повідомити страховика про всі обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання.
 • 2. Для страховика - здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку.

Істотні умови договору страхування, передбачені законодавством:

 • 1) про певний майні, іншому майновому інтересі, що є об'єктом страхування, про застраховану особу;
 • 2) про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку);
 • 3) про розмір страхової суми;
 • 4) про терміні дії договору.

Це не повний перелік того, що прописується в договорі страхування. На практиці в договорі страхування знаходять своє відображення, як правило, такі пункти:

 • 1. Суб'єкти договору. Вказуються такі суб'єкти договору, як страховик, страхувальник, вигодонабувач.
 • 2. Предмет договору - страхова послуга, яку страховик надає страхувальнику.
 • 3. Об'єкт договору - страховий інтерес.
 • 4. Страховий випадок і страхові ризики. Страховим випадком є вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам. Страховим ризиком є певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування. Подія, що розглядається в якості страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання.
 • 5. Страхова сума. Сума, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування за договором майнового страхування або яку він зобов'язується виплатити за договором особистого страхування. Страхова сума - грошова сума, яка встановлена федеральним законом і (або) визначена договором страхування і виходячи з якої встановлюються розмір страхової премії (страхових внесків) та розмір страхової виплати при настанні страхового випадку.
 • 6. Франшиза - мінімальний, що не відшкодовується страховиком збитку страхувальника.
 • 7. Страхова премія та строки її сплати. Під страховою премією розуміється плата за страхування, яку страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний сплатити страховику в порядку і в терміни, які встановлені договором страхування. Страховик при визначенні розміру страхової премії, що підлягає сплаті за договором страхування, вправі застосовувати розроблені їм страхові тарифи, що визначають премію, що стягується з одиниці страхової суми, з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику. У передбачених законом випадках розмір страхової премії визначається відповідно зі страховими тарифами, встановленими або регульованими органами державного страхового нагляду. Конкретний розмір страхового тарифу визначається договором добровільного страхування за згодою сторін. Страхові тарифи за видами обов'язкового страхування встановлюються відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового страхування. Якщо договором страхування передбачено внесення страхової премії в розстрочку, договором можуть бути визначені наслідки несплати у встановлені терміни чергових страхових внесків.
 • 8. Термін страхування. Договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску. Як правило, в договорах страхування вказується: «з 00 год. 00 хв. «_» _20_г. по
 • 24 годину. 00 хв. «_» _20_г. »Або« Договір

страхування укладено терміном

на_календарних місяців, вступає в силу з 00 годин 00 хвилин «_» _ 20_г., але не раніше 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхової премії (першого страхового внеску) за цим Договором ». Договір страхування припиняється у випадках: закінчення терміну дії - в 00 годин 00 хвилин дня, наступного за датою закінчення договору; виконання страховиком зобов'язань за договором в повному обсязі - в 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем настання страхової події, що спричинило виплату в повному розмірі страхової суми; несплати страхувальником чергового страхового внеску при оплаті страхової премії в розстрочку - о 00 годині 00 хвилин дня, наступного за зазначеним в договорі днем сплати чергового страхового внеску; ліквідації страхувальника в установленому законодавством України порядку; ліквідації страховика в установленому законодавством України порядку; припинення дії договору страхування за рішенням суду та ін. випадках, передбачених законодавством.

 • 9. Права та обов'язки сторін. Прописуються права та обов'язки страховика і страхувальника за договором.
 • 10. Виплата страхового відшкодування і відмова у виплаті. Визначається порядок визначення та умови виплати страхового відшкодування. Наводяться підстави для відмови страховика у виплаті страхувальникові (вигодонабувачу) при настанні страхового випадку.
 • 11. Особливі умови і застереження. Найчастіше в даному пункті договору обумовлюється порядок вирішення спорів, вказується перелік документів, які додаються до договору страхування та ін.
 • 12. Підписи сторін.

Один об'єкт страхування можна застрахувати за одним договором спільно кількома страховиками. Врегульовані таким чином страхові відносини носять назву сострахование. У договорі обумовлюються права та обов'язки кожного з страховиків. Якщо ж права і обов'язки кожного із страховиків в такому договорі не визначено, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого страхування.

Договір страхування припиняється до настання терміну, на який його було укладено, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося для розслідування обставин іншим, ніж страховий випадок. До таких обставин, зокрема, відносяться:

 • - загибель застрахованого майна з причин іншим, ніж настання страхового випадку;
 • - припинення в установленому порядку підприємницької діяльності особою, що застрахували підприємницький ризик чи ризик цивільної відповідальності, пов'язаної з цією діяльністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за даними обставинами страховик має право на частину страхової премії пропорційно часу, протягом якого діяло страхування.

Страхувальник (вигодонабувач) вправі відмовитися від договору страхування в будь-який час. При достроковому відмову страхувальника (вигодонабувача) від договору страхування сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо інше не встановлено договором.

В період дії договору майнового страхування страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний негайно повідомляти страховику про стали йому відомими значні зміни в обставинах, повідомлених страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику. Значними визнаються зміни, обумовлені в договорі страхування (страховому полісі) і в переданих страхувальникові правилах страхування.

Страховик, сповіщений про обставини, що тягнуть за собою збільшення страхового ризику, має право вимагати зміни умов договору страхування або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшення ризику. Якщо страхувальник (вигодонабувач) заперечує проти зміни умов договору страхування або доплати страхової премії, страховик має право вимагати розірвання договору відповідно до норм цивільного права.

При невиконанні страхувальником або вигодонабувачем обов'язки негайно повідомляти страховику про стали йому відомими значні зміни в обставинах, повідомлених страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику, страховик має право вимагати розірвання договору страхування та відшкодування збитків, завданих розірванням договору. Страховик немає права вимагати розірвання договору страхування, якщо обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, вже відпали.

При особистому страхуванні наслідки зміни страхового ризику в період дії договору страхування можуть наступити, тільки якщо вони прямо передбачені в договорі.

Якщо законом або договором страхування не передбачено інше, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування і страхової суми, коли страховий випадок настав внаслідок:

 • - впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
 • - військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;
 • - громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків.

Якщо договором майнового страхування не передбачено інше, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування за збитки, що виникли внаслідок вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів.

 
<<   ЗМІСТ   >>