Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВОМУ СУПРОВОДІ ТА АНАЛІЗІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Для підвищення конкурентоспроможності нової продукції, і забезпечення процесів маркетингового супроводу інновацій необхідно опрацювати великий обсяг «сирих» даних. Структура інформаційної бази маркетингу інновацій, орієнтована на вирішення подібних завдань, показана на рис. 4.7. Сучасні інформаційні технології дозволяють провести автоматичний глибинний аналіз даних, наприклад, використовуючи сукупність методів інтелектуального пошуку і обробки інформації, Data Mining. Особливо ефективним є застосування таких методів Data Mining, як нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації і виявлення асоціативних зв'язків між параметрами конкурентоспроможності інновацій (див. П. 4.3). Так класифікація параметрів конкурентоспроможності може бути здійснена на основі алгоритму KNN [40].

Якщо є п параметрів конкурентоспроможності, які належать до одного з класів, визначених для класифікацій маркетингових інновацій.

Схема алгоритму оцінки та аналізу конкурентоспроможності інновацій Необхідно визначити клас для нового параметра, характерного для конкретного виду інноваційного товару

Мал. 4.6. Схема алгоритму оцінки та аналізу конкурентоспроможності інновацій Необхідно визначити клас для нового параметра, характерного для конкретного виду інноваційного товару. Тоді найближчими вважаються до таких прикладів xi з X, відстань від яких до нового мінімально, а в більш загальному вигляді ця умова можна записати, як x new - х, || р - "min.

Часто для цих цілей використовують евклідова відстань.

Інформаційна база системи комерціалізації і маркетингу

Мал. 4.7. Інформаційна база системи комерціалізації і маркетингу

інновацій

При знаходженні класу приналежності бажано враховувати значимість параметрів. Вона визначається маркетологом або аналітиком суб'єктивно, покладаючись на власний досвід. У такому випадку при знаходженні відстані кожен i-ий квадрат різниці в сумі множиться на коефіцієнт Zi. Ефективність маркетингового супроводу та аналізу конкурентоспроможності інноваційної продукції можна підвищити шляхом інформаційного моделювання бізнес-процесів, кінцевою метою яких є отримання конкретного результату у вигляді ефекту.

Для реалізації процесного підходу в маркетингу інновацій керуються ДСТУ ISO 9000-2001 (Система менеджменту якості), який передбачає виконання наступних етапів.

 • 1. Уявити маркетинг інновацій у вигляді мережі взаємодіючих між собою процесів. Управління даними процесами повинно грунтуватися на правилах управління мережею.
 • 2. Виділити з сукупності процесів найбільш значущі і оцінити співвідношення «вхід-вихід», тобто «Ресурси-витрати» всіх процесів, що функціонують в рамках маркетингової системи.
 • 3. Визначити функціонально-структурні і економічні характеристики процесів, використовуючи мікро і макрокрітеріі, а також зовнішні та внутрішні зв'язки.
Процесний підхід до створення бази даних маркетингу інновацій

Мал. 4.8. Процесний підхід до створення бази даних маркетингу інновацій

 • 4. Здійснити моделювання бізнес-процесів на основі принципу синергізму, що можливо при об'єднанні інформаційних потоків всіх бізнес-процесів, включених в модель, так, щоб вихід попереднього процесу став входом подальшого і т.д. (Рис. 4.8).
 • 5. Враховувати специфіку інформації, використовуваної даною методикою: сс невизначеність і непередбачуваність що означає, що навіть малі зміни у вхідній інформації можуть породити серйозні наслідки, а саме, привести до великих розбіжностей результатів - вихідних параметрів.
 • 6. Для зменшення невизначеності необхідно створити механізм управління інформаційними потоками (Work Flow Management - WFM) [1] створеної процессной моделі (наприклад, системний інтегратор «Оптима» створив таку систему, см. Www.optima.ru).
 • 7. Побудувати інформаційну модель відбиває структуру інформаційних зв'язків всередині системи маркетингу інновацій, включивши в неї вихідні дані; результати розрахунків, а також взаємозв'язку завдань і пов'язаних з ними інформаційних файлів. Для цього можна використовувати техніку побудови діаграми потоку даних і матрично-графічні моделі потоку робіт з використанням алгоритму Дсмукрона, наведеного нижче (рис. 4.9).

На підставі отриманих моделей можна дати рекомендації по послідовності розрахунків і зробити висновки щодо:

 • - потужності і числа різних потоків інформації, необхідних для реалізації процесів маркетингу інновацій;
 • - ступеня взаємозв'язку завдань і параметрів при оцінці конкурентоспроможності інновацій;
 • - вхідних і вихідних завдань і показників КІ;
 • - числа дубльованих показників при дослідженні конкурентоспроможності інновацій.

Схема побудови графоаналитического інформаційної моделі показана на рис. 4.10. Основу інформаційної моделі складають класифікатори маркетингових інновацій та параметрів КІ, що дозволяють структуровано описати процес аналізу конкурентоспроможності інновацій, як найважливішого при їх комерціалізації. В ході проведення обстеження заповнюються відповідні класифікатори і встановлюються зв'язки між ними. Засобом представлення процесу є матриці-розподільники, що вказують на закріплення відповідальності виконавців за певними функціями.

орядок побудови матрично-графічної інформаційної моделі

Рис 4.9. 11 орядок побудови матрично-графічної інформаційної моделі

на основі методу Демукрона

Процес побудови інформаційної моделі для аналізу конкурентоспроможності інновацій

Мал. 4.10. Процес побудови інформаційної моделі для аналізу конкурентоспроможності інновацій

Потім формується 1рафоаналігіческая схема інформаційної взаємодії відповідно до вимог стандартів серії ISO 9000, що відображає динаміку взаємодії підрозділів в процесі управління комерціалізацією і маркетингом інновацій. Графоаналітична схема складається з набору графічних блоків і коментарів до них, що відбивають виконання функцій маркетингу інновацій. Всі блоки пов'язані один з одним відносинами передачі даних або керуючих впливів. Графоаналитического схему можна представити у вигляді плоского

орієнтованого графа G (X, U), в якому вузли Х = {х1, ..., хп} - це безліч елементів потоку інформації, відповідних блокам на графоаналитического схемою, а кожної інформаційної зв'язку поставлена у відповідність дуга Ui, j = (xi , xj).

Матриця суміжності графа G визначає матрицю інформаційного

взаємодії. У зв'язку з великим розкидом елементів матриці може сприйняття ланцюжка руху і формування елементів потоку, тому виникає необхідність її приведення до трикутного вигляду (операція тріангуляції) за допомогою перетворення в матрицю, де А = {ai, j}, (i, j = 1,2 , ..., n), тобто всі елементи, розташовані не вище головної діагоналі, дорівнюють нулю і хоча б один елемент, розташований над головною діагоналлю, відмінний від нуля.

Отримані результати дозволяють встановити взаємозв'язок приймачів і джерел інформації, найбільш повно виявити фактичну забезпеченість інформацією.

Одним з найбільш популярних і простих методів структурного аналізу інформації, як бази для управління процесами маркетингу інновацій може служити IDEF-аналіз. Стандарт IDEFO - методологія функціонального моделювання, за допомогою якої вивчається система представляється у вигляді набору взаємопов'язаних процесів, включених в систему комерціалізації інновацій [29].

Таким чином, інформаційне забезпечення маркетингу інновацій, що включає збір, обробку та аналіз інформації, є важливим етапом процесу реалізації методології оцінки і оптимізації показників конкурентоспроможності інноваційної продукції. Інформаційне моделювання бізнес-процесів, пов'язаних з аналізом і оцінкою інформації для зазначеного додатка може бути здійснено на основі структурної моделі даних і за допомогою 1рафоаналітіческіх методів, що забезпечують наочність і послідовність відповідних бізнес-процесів.

 • [1] й WFM - механізм управління інформаційною моделлю за допомогою логістичних методів на базесовременних інформаційних технологій (IT).
 
<<   ЗМІСТ   >>