Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІННОВАЦІЙНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Розвиток інноваційного бізнесу в Росії гальмується рядом причин:

 • - протягом кількох останніх років країні довелося наздоганяти багато розвинених економік зі створення і впровадження інноваційних технологій і продуктів;
 • - витік інноваційного та інтелектуального капіталу завдала істотної шкоди науково-технічного розвитку економіки;
 • - відсутність національної стратегії, стимулюючої інноваційний характер розвитку ключових галузей.

Тим часом, багато іноземних держави цілеспрямовано стимулюють розвиток таких галузей шляхом створення нових організаційних форм і центрів інноваційного розвитку, таких як регіональні інноваційні системи; центри інноваційного творчості; регіональні центри інжинірингу; інноваційні територіальні кластери (ІТК).

Концепцією інноваційного розвитку економіки [18] передбачається створення в Російській Федерації мережі територіально-виробничих кластерів, що реалізують конкурентний потенціал територій, а також формування ряду інноваційних високотехнологічних кластерів.

Реалізація кластерної політики сприяє зростанню конкурентоспроможності бізнесу за рахунок ефективної взаємодії учасників кластера, пов'язаного з їх географічно близьким розташуванням, розширенням доступу до інновацій, технологій, ноу-хау, спеціалізованих послуг

і висококваліфікованим кадрам, зниженням гранзакціонних витрат, а також з реалізацією спільних коопераційних проектів.

Формування і розвиток кластерів є ефективним механізмом залучення прямих іноземних інвестицій та інтеграції російських кластерів в світовий ринок високотехнологічної продукції. Це дозволить суттєво підняти рівень національної технологічної бази, а також підвищити швидкість економічного зростання за рахунок підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу кластера, придбання і впровадження критичних технологій, новітнього обладнання, а також отримання доступу до сучасних методів управління.

Інноваційний територіальний кластер (англ, cluster - скупчення) - це об'єднання на одній території або в одному регіоні декількох науково-технічних, виробничих та господарських структур, яке може розглядатися як самостійна одиниця зі значною часткою інноваційної продукції, а також зі сформованої інноваційної інфраструктурою. У складі інфраструктури НТК можуть бути освітні установи, центри досліджень і розробок, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори, технопарки, центри колективного користування науковим обладнанням, громадські організації, фінансові інститути, центри кластерного розвитку та ін.

В рамках державної кластерної політики провідних країн застосовується широкий спектр механізмів та інструментів підтримки і стимулювання розвитку територіальних кластерів. Одним з таких механізмів стає створення спеціалізованих координаційних, консультативних і робочих органів, забезпечення організаційної та експертно-аналітичної підтримки розвитку територіальних кластерів, пряме державне співфінансування реалізації програм і проектів розвитку територіальних кластерів та ін. Багато країн світу цілеспрямовано стимулюють розвиток інноваційних територіальних кластерів на основі державної кластерної політики. Активно залучені в розробку рекомендацій щодо проведення національної кластерної політики і провідні міжнародні організації, в тому числі ОЕСР, Всесвітній банк, Азіатський банк розвитку. Європейська комісія.

Стратегією інноваційного розвитку Російської Федерації па період до 2020 року передбачено формування мережі інноваційних територіальних кластерів. Розвиток інноваційних територіальних кластерів і технопарків дозволяє забезпечити оптимізацію положення вітчизняних підприємств у виробничих ланцюжках створення вартості, сприяючи підвищенню ступеня переробки сировини, що видобувається, імпортозаміщення та зростання локалізації складальних виробництв. а також підвищенню рівня нецінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг. Організаційна схема майнових взаємин при створенні науково-виробничого кластера як форми державно-приватного співробітництва представлена на рис. 1.8 1 .

Організаційна схема майнових взаємин при створенні

Мал. 1.8. Організаційна схема майнових взаємин при створенні

науково-виробничого кластера

Формування і розвиток інноваційних територіальних кластерів є ефективним механізмом залучення прямих іноземних інвестицій [1]

і активізації зовнішньоекономічної інтеграції. Включення вітчизняних кластерів в глобальні ланцюжки створення доданої вартості дозволяє істотно підняти рівень національної технологічної бази, підвищити швидкість і якість економічного зростання за рахунок підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу кластера, шляхом:

 • - придбання і впровадження критичних технологій, новітнього обладнання;
 • - отримання підприємствами кластера доступу до сучасних методів управління і спеціальних знань;

отримання підприємствами кластера ефективних можливостей виходу на високо конкурентні міжнародні ринки.

Мінекономрозвитку Росії але підсумками проведення конкурсного відбору спільно із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади в рамках діяльності Робочої групи з розвитку приватно-государственною партнерства в інноваційній сфері при Урядовій комісії з високих технологій та інновацій був підготовлений проект переліку інноваційних територіальних кластерів. Надалі Урядом Російської Федерації проект переліку був затверджений, в нього увійшли 25 інноваційних територіальних кластерів, щодо яких Міністерству економічного розвитку Росії доручено сформувати заходи державної підтримки 8 .

На рис. 1.9 представлена організаційно-структурна схема науково-виробничого кластера, створеного в м Инза, що передбачає ефективне використання мінеральних ресурсів, поступово зміщуючи виробництво в наукомісткий і високотехнологічний сектор [15].

Прикладом одного з високотехнологічних центрів вітчизняної науки і техніки є інноваційний територіальний кластер «Зеленоград» 9 . Це окремий науково-індустріальний район Москви зі спеціалізацією в області мікроелектроніки і високотехнологічного бізнесу. [2] [3]

Мал. 1.9. Організація науково-виробничого кластера На кінець 2011 року кількість учасників кластера налічувало 150, частка експорту - 28%, частка малих та середніх підприємств в економіці кластера - 21%, питома вага інноваційної продукції та послуг - 84%. Обсяг інвестицій на період до 2017 р - 153 млрд. Руб. Спеціалізація учасників кластера:

 • 1. Мікро- та наноелектроніка (електронна компонентна база).
 • 2. Електронні прилади та апаратура.
 • 3. Комплексні технічні IT-системи на базі електронних приладів і апаратури.

Ядро кластера становить близько 20 компаній. Інфраструктура ІТК представлена ОЕЗ «Зеленоград», Зеленоградский інноваційно-технологічний центр (Зітц), Зеленоградский нанотехнологічний центр (ЗНТЦ), технопарк «Зеленоград», спеціалізована територія малого підприємництва, бізнес-інкубатор і Центр розвитку підприємництва. Головні переваги для ведення бізнесу:

 • - розташування: Москва і Центральний регіон Росії - один з найбільших і швидкозростаючих ринків збуту високотехнологічної продукції і послуг;
 • - розвинена бізнес-середовище, велика кількість наукоємних та інноваційних підприємств;
 • - політика широкої підтримки бізнесу з боку Уряду Москви, програми підтримки і розвитку інноваційних проектів;
 • - доступ до сучасної інфраструктури, в т.ч. логістичної та ін.

Для системної та комерційної підтримки бізнес-проектів (в тому числі стартапів [4] [5] ) розробляється цілий ряд інфраструктурних сервісів з експертної та фінансової підтримки, забезпечення кадрами, розвитку «технологічної» і «фізичної» інфраструктури, розвитку бізнес-і міського середовища , підтримки R & D 11 , маркетинг і PR кластера. Маркетинг і PR кластера реалізують функції зв'язків з громадськістю, а також технології створення і впровадження конкурентного способу об'єкта (ідеї, товару, послуги, персоналії, організації).

 • [1] http://www.cfin.ni/managenientypractice/ppp.shtml. Чшцсня А. ДПП (государсгвошо-часгнос партнерство) при реалізації кластерних науково-виробничих проектів.
 • [2] 8 Програми та презентації цих інноваційних територіальних кластерів представлені на сайтеМінекономразвітія Росії і на сайті кластерної обсерваторії Вищої школи економіки.
 • [3] www.oez-zel.com/..Table/Інноваційний-кластер. Інноваційний територіальний кластер «Зеленоград»
 • [4] Стартап або стартап-компанія (від англ, start-up - запускати) - компанія з короткою історією операціоннойдеятельності. Як правило, такі компанії створені недавно, знаходяться в стадії розвитку або ісследованіяперспектівних ринків. Нові проекти в галузях високих технологій часто називають хайтек-стартап.
 • [5] Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР; англ. Research and Development. R & D) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань і їх практичне застосування прісозданіі нового виробу або технології.
 
<<   ЗМІСТ   >>